J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2012/11/13/2012009458/justel

Titel
13 NOVEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot oprichting van de federale wapendienst

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 21-11-2012 nummer :   2012009458 bladzijde : 69115       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2012-11-13/04
Inwerkingtreding : 01-12-2012

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De federale wapendienst is een van de diensten van het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden, binnen de Federale Overheidsdienst Justitie. Deze stelt hem de menselijke en materiŽle middelen nodig voor de uitvoering van zijn opdracht ter beschikking.
  Hij wordt geleid door een ambtenaar met meer dan vijf jaar ervaring op het vlak van de wapenwetgeving.
  Bij hun indiensttreding krijgen de andere personeelsleden een grondige opleiding terzake.

  Art. 2. In artikel 28, tweede lid, van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wapenwet, gewijzigd bij de besluiten van 17 juni 2002, 29 december 2006 en 10 oktober 2010, worden de woorden " de Minister van Justitie of zijn gemachtigde " vervangen door de woorden " de Minister van Justitie en de personeelsleden van de federale wapendienst ".

  Art. 3. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, 13 november 2012.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, artikel 36;
   Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wapenwet;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 4 juli 2012;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 30 augustus 2012;
   Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 10 september 2012;
   Gelet op advies 52.156/2 van de Raad van State, gegeven op 24 oktober 2012, met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 1į, van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van Onze minister van Justitie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie