J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2012/04/22/2012000363/justel

Titel
22 APRIL 2012. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en tot wijzigingen van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 30-05-2012 nummer :   2012000363 bladzijde : 30997       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2012-04-22/26
Inwerkingtreding : 01-07-2012

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Art. 2-3
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen.
Art. 4-7

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

  Art. 2. In artikel 54 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging, wordt ß 1, opgeheven bij de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen, hersteld, als volgt :
  " ß 1. Tussen de betekening van de uitvoerbare beslissing inzake de asielaanvraag en totdat de termijn voor het verlaten van het grondgebied verstreken is, kan de minister of diens gemachtigde een terugkeercentrum aanduiden voor de betrokken asielzoeker en voor zijn familieleden.
  De beslissingen tot het vaststellen van de Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van het asielverzoek worden niet bedoeld door het eerste lid.
  De Koning bepaalt het regime en de werkingsregels die toepasbaar zijn op de terugkeercentra en het bedrag van de dagvergoeding.
  In het terugkeercentrum ontvangt de vreemdeling materiŽle hulp, bestaande uit huisvesting, voedsel en kleding, in natura verstrekt, een dagvergoeding evenals toegang tot een programma voor vrijwillige terugkeer. De vreemdeling ontvangt de noodzakelijke medische en psycho-sociale zorg.
  De vreemdeling heeft effectief toegang tot juridische eerstelijns en tweedelijnsbijstand, zoals bedoeld in de artikelen 508/1 tot 508/23 van het Gerechtelijk Wetboek. "

  Art. 3. In titel III, hoofdstuk V, van dezelfde wet, wordt een artikel 70/1 ingevoegd, luidende :
  " Art. 70/1. De arbeidsrechtbank is bevoegd voor de geschillen over de toepassing van artikel 54, ß 1. "

  HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen.

  Art. 4. In de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen, wordt een artikel 4/1 ingevoegd, luidende :
  " Art. 4/1. Elke asielzoeker aan wie een terugkeercentrum wordt toegewezen in de zin van artikel 54, ß 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, evenals zijn familieleden, houden op begunstigden van de opvang te zijn in de zin van de huidige wet. Deze hoedanigheid eindigt de dag volgend op de dag waarop de beslissing van toewijzing van een terugkeercentrum wordt betekend aan de betrokken asielzoeker. "

  Art. 5. In artikel 6, ß 1, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 30 december 2009 en 19 januari 2012, worden de woorden " artikel 4 en artikel 35/2 " vervangen door de woorden " artikelen 4, 4/1 en 35/2 ".

  Art. 6. Artikel 7 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 30 december 2009 en gewijzigd bij de wet van 19 januari 2012, wordt aangevuld met een ß 4, luidende :
  " ß 4. Dit artikel vindt toepassing onverminderd de toepassing van artikel 4/1. "

  Art. 7. Deze wet treedt in werking op 1 juli 2012.
  De Koning kan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de datum vermeld in het eerste lid.
  
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 22 april 2012.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM
  De Staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie,
  Mevr. M. De BLOCK
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 53-1904 -2011/2012 : Nr. 1 : Wetsontwerp. Nr. 2 : Amendementen. Nr. 3 : Verslag. Nr. 4. : Teksten aangenomen door de commissie. Nr.5. : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Integraal Verslag : 21 en 22 maart 2012. Stukken van de Senaat : 5-1549 -2011/2012 : Nr. 1 : Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie