J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/09/27/2009022496/justel

Titel
27 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot gelijkstelling van de mandaten, toegekend aan bepaalde ambtenaren-generaal van de Franse Gemeenschap, met een vaste benoeming inzake pensioenen en inaanmerkingneming van de aan deze mandatarissen toegekende premie voor de pensioenberekening

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 22-10-2009 nummer :   2009022496 bladzijde : 69111       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-09-27/22
Inwerkingtreding : 01-11-2009

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Volgende mandaten worden, voor opening van het recht op het pensioen en de berekening ervan, gelijkgesteld met een vaste benoeming :
  1° de mandaten bedoeld in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2003 tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren, zoals het bestond vóór de vernietiging ervan door het arrest nr. 142.684 van de Raad van State van 25 maart 2005;
  2° de mandaten bedoeld in artikel 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2006 tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren.

  Art. 2. Artikel 8, § 2, eerste lid van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, ingevoegd bij de wet van 25 januari 1999 en aangevuld door de wet van 30 maart 2001 alsook door de koninklijke besluiten van 25 maart 2003, 3 april 2003, 7 mei 2004, 3 juni 2007 en 20 december 2007, wordt aangevuld als volgt :
  1° " 55° de premie toegekend met toepassing van artikel 19 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2003 tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren ".
  2° " 56° de premie toegekend met toepassing van artikel 27 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2006 tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren ".

  Art. 3. De artikelen 1, 1° en 2, 1°, hebben uitwerking met ingang van 1 augustus 2003.
  De artikelen 1, 2° en 2, 2°, hebben uitwerking met ingang van 1 februari 2007.

  Art. 4. De Minister bevoegd voor Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 27 september 2009.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Pensioenen en Grote Steden,
  M. DAERDEN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, artikel 8, § 1, derde lid, vervangen bij de wet van 25 januari 1999 en gewijzigd bij de wetten van 30 maart 2001 en 20 juni 2006, en artikel 8, § 2, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 25 januari 1999;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 juni 2008;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 14 augustus 2008;
   Gelet op het protocol nr. 165/5 van 18 mei 2009 van het Gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten;
   Gelet op het advies 47.006/2/V van de Raad van State, gegeven op 4 augustus 2009 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en Grote Steden en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie