J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/12/20/2016011556/justel

Titel
20 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit betreffende de oprichting van de Technische Commissie voor de Bouw

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 13-01-2017 nummer :   2016011556 bladzijde : 1793       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-12-20/11
Inwerkingtreding : 23-01-2017

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De "Technische Commissie voor de Bouw", afgekort als "TCB", wordt opgericht bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie die als adviescommissie bevoegd is voor de toepassing van de Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad, en tot intrekking van diverse bepalingen.

  Art. 2. § 1. De minister bevoegd voor Economie, hierna de Minister genoemd, benoemt en ontslaat de voorzitter van de Technische Commissie voor de Bouw.
  § 2. De in artikel 3 bedoelde organisaties en sectoren dragen minstens twee vertegenwoordigers voor per mandaat.
  De helft van de in artikel 3 bedoelde leden moet tot de Nederlandse taalrol behoren en de andere helft moet tot de Franse taalrol behoren.
  De effectieve leden worden door de TCB aangeduid op voorstel van de Voorzitter.
  Voor elk effectief lid wordt een plaatsvervanger aangeduid. De plaatsvervanger is de tweede door de sectoren en organisaties voorgedragen vertegenwoordiger overeenkomstig het eerste lid.
  § 3. Het mandaat van de voorzitter en van de leden duurt 6 jaar en is hernieuwbaar. Indien het mandaat van een effectief lid vroegtijdig wordt beëindigd, zet zijn plaatsvervanger het mandaat verder.
  § 4. Het secretariaat van de Technische Commissie voor de Bouw wordt waargenomen door de Dienst die binnen de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bevoegd is voor de toepassing van de Verordening (EU) nr. 305/2011.

  Art. 3. De TCB omvat de volgende leden:
  1° drie effectieve leden die de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie vertegenwoordigen;
  2° zeven effectieve leden die de Federale departementen vertegenwoordigen;
  3° twee effectieve leden die de ondernemingsorganisaties vertegenwoordigen die in de keten van het verhandelen van bouwproducten betrokken zijn, waarvan één effectief lid dat de kleine en middelgrote ondernemingen vertegenwoordigt;
  4° vier effectieve leden die de gespecialiseerde instellingen van openbaar nut in de bouw vertegenwoordigen;
  5° zes effectieve leden die de meest representatieve belanghebbende beroepsorganisaties voor de bouwsector vertegenwoordigen.
  De TCB mag deskundigen uitnodigen voor de vergaderingen waarop onderwerpen worden besproken waarvoor ze deskundig zijn.
  Zes effectieve leden en zes plaatsvervangende leden die de Gewesten en Gemeenschappen vertegenwoordigen, mogen zetelen.

  Art. 4. De minister bevoegd voor Economie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 20 december 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Economie,
K. PEETERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 21 december 2013 tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad, en tot intrekking van diverse bepalingen, artikel 11, § 1;
   Gelet op het advies van de Technische Commissie voor de Bouw gegeven op 18 januari 2016;
   Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 1 april 2016;
   Gelet op advies 60.325/1 van de Raad van State, gegeven op 21 november 2016 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Economie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie