J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Erratum Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2016/01/26/2016024030/justel

Titel
26 JANUARI 2016. - Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de overdracht van toegewezen eenheden naar de gewesten voor de periode 2008-2012

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 11-02-2016 nummer :   2016024030 bladzijde : 10914       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-01-26/24
Inwerkingtreding : 21-02-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  Art. 2. Instemming wordt verleend met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de overdracht van toegewezen eenheden naar de gewesten voor de periode 2008-2012, afgesloten te Brussel, op 17 juli 2015, gevoegd bij deze wet.

  Art. 3. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  BIJLAGE.

  Art. N. Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de overdracht van toegewezen eenheden naar de gewesten voor de periode 2008-2012
  (NOTA : voor het samenwerkingsakkoord, zie 2015-07-15/71)
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 26 janvier 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De minister van Energie,
Mevr. M.C. MARGHEM
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS


Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
Erratum Tekst Begin

originele versie
2016024041
PUBLICATIE :
2016-02-22
bladzijde : 13221

CorrigendumParlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 54 1439 Integraal Verslag : 13 januari 2016

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Erratum Franstalige versie