J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/12/03/2015031862/justel

Titel
3 DECEMBER 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 3, § 2, tweede lid van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 januari 2014 betreffende de coördinatie van de bouwplaatsen op de openbare weg

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 15-12-2015 nummer :   2015031862 bladzijde : 73944       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2015-12-03/20
Inwerkingtreding : 25-12-2015

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. § 1. Artikel 3, § 2, tweede lid van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 januari 2014 betreffende de coördinatie van de bouwplaatsen op de openbare weg wordt als volgt gewijzigd:
  "De Minister belast met openbare werken bepaalt de samenstelling en de werking van de in het eerste lid bedoelde commissie. Die commissie legt haar reglement van inwendige orde vast dewelke, minstens, de modaliteiten en termijnen voor de oproeping van haar leden bepaalt, alsook de procedure om te stemmen en de vereiste meerderheid om een beslissing te nemen."
  § 2. Artikel 3, § 2, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een vierde lid :
  "De leden van de commissie krijgen geen presentiegeld."

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de tiende dag die volgt op de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 3 december 2015.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken,
P. SMET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, artikel 9, §§ 1 en 2;
   Overwegende dat de huidige bewoording van artikel 3, § 2, tweede lid van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 januari 2014 betreffende de coördinatie van de bouwplaatsen op de openbare weg, dat het volgende bepaalt: "De Minister bevoegd voor openbare werken bepaalt de werking van de in het eerste lid bedoelde commissie", in strikte zin geïnterpreteerd kan worden alsof de Minister bevoegd voor openbare werken enkel gemachtigd wordt de werking van de bijdragencommissie te bepalen, maar ook in brede zin geïnterpreteerd kan worden alsof diezelfde minister gemachtigd wordt zowel de samenstelling als de werking van die commissie te bepalen; dat het dus noodzakelijk is de rechtszekerheid te herstellen door de subdelegatie van regelgevende bevoegdheden waarin dit artikel voorziet aan te vullen, door de Minister belast met openbare werken te machtigen zowel de samenstelling als de werking van de in het eerste lid van artikel 3, § 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 januari 2014 betreffende de coördinatie van de bouwplaatsen op de openbare weg bedoelde commissie te bepalen;
   Op voorstel van de Minister belast met Mobiliteit en Openbare Werken,
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie