J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
9 NOVEMBER 2015. - Beslissing van de directeur-generaal van Brussel Stedelijke Ontwikkeling tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid inzake herhuisvestingstoelagen

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 01-12-2015 nummer :   2015031817 bladzijde : 71593       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2015-11-09/23
Inwerkingtreding : 09-11-2015

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid zoals omschreven in artikel 1, ß 1, van het Ministerieel besluit van 31 januari 2014 tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor het administratieve en financiŽle beheer van de herhuisvestingstoelagen, wordt verleend aan de heer Bruno Nys, Directeur-Diensthoofd van de Dienst Woonontwikkeling.

  Art. 2. Delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid zoals omschreven in artikel 1, ß 1, van het Ministerieel besluit van 31 januari 2014 tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor het administratieve en financiŽle beheer van de verhuis- en installatievergoeding en van een bijdrage in het huurgeld, zoals omschreven in het artikel 24, ß 2, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2013 tot instelling van een herhuisvestingstoelage, wordt verleend aan de heer Bruno Nys, Directeur-Diensthoofd van de Dienst Woonontwikkeling.

  Art. 3. In geval van afwezigheid of belet van de Directeur-Diensthoofd van de Dienst Woonontwikkeling, worden de subdelegaties van bevoegdheid en tekenbevoegdheid zoals vermeld in de artikelen 1 en 2, gegeven aan een ambtenaar van deze directie dewelke minstens een graad van A2 heeft (met inbegrip van een ambtenaar voorzien van een graad van waarnemend A2).

  Art. 4. Afschrift van dit besluit worden betekend aan de belanghebbende, aan de Directeur van de Directie Comptabiliteit, aan het Rekenhof, aan de Inspectie van FinanciŽn, aan de functioneel bevoegde Minister, aan de Minister belast met FinanciŽn en Begroting en aan de Minister belast met Openbaar Ambt.

  Art. 5. De Beslissing van de Directeur-generaal van 6 juni 2014 van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid inzake herhuisvestingstoelagen wordt opgeheven.

  Art. 6. Dit besluit treedt in werking op datum van 9 november 2015.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   De Directeur-generaal van Brussel Stedelijke Ontwikkeling,
Gelet op de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof;
Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 1999 betreffende de delegatie van tekenbevoegdheid voor financiŽle aangelegenheden aan ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2002, artikelen 6 en 7į ;
Gelet op besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 houdende vaststelling van haar werking en tot vaststelling van de ondertekening van de akten van de Regering;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2013 tot instelling van een herhuisvestingstoelage;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2015 tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op het Ministerieel besluit van 31 januari 2014 tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor het administratieve en financiŽle beheer van de herhuisvestingstoelagen, artikelen 1, ß 1 en 2;
Gelet op de Beslissing van de Directeur-generaal van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van 6 juni 2014 tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid inzake herhuisvestingstoelagen;
Overwegende dat de Directeur van de Directie Huisvesting tijdelijk bijzondere opdrachten heeft verkregen tot verwezenlijking van strategische projecten en hierdoor zijn hoofdopdracht niet kan vervullen;
Overwegende dat het, om redenen van efficiŽntie, van belang is dat mijnheer Bruno Nys, Directeur-Diensthoofd van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van Brussel Woonontwikkeling, gemachtigd wordt om administratieve en financiŽle beslissingen te nemen in het kader van zijn opdrachten,
Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Franstalige versie