J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/03/11/2015201019/justel

Titel
11 MAART 2015. - Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 3, § 5, 3° van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 25-03-2015 en tekstbijwerking tot 26-09-2018)

Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 25-03-2015 nummer :   2015201019 bladzijde : 18866       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2015-03-11/04
Inwerkingtreding : 04-04-2015

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.§ 1. De artikelen 9, 10, § 1, en 12 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zijn niet van toepassing op de sociale inspecteurs en op de ambtenaren van de openbare overheden opgesomd in § 2, in het raam van hun opdrachten van bestuurlijke politie bedoeld in Boek 1, Titel 2 en Titel 4, Hoofdstuk 3 van het Sociaal Strafwetboek.
  § 2. Deze overheden zijn :
  - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
  - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;
  - [1 ...]1
  - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
  - Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie;
  - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;
  - Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag;
  - Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels;
  [2 - Fedris;]2
  [2 ...]2
  - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van ziekenfondsen;
  - Rijksdienst voor Pensioenen;
  - Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.
  ----------
  (1)<KB 2017-06-22/02, art. 20, 002; Inwerkingtreding : 01-07-2017>
  (2)<KB 2018-09-06/13, art. 102, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  Art. 2. Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Onze Minister van Pensioenen en Onze Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 11 maart 2015.
FILIP
Van Koningswege :
De Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel,
K. PEETERS
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK
De Minister van Pensioenen,
D. BACQUELAINE
De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
W. BORSUS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, artikel 3, § 5, 3°, vervangen bij de wet van 11 december 1998;
   Gelet op het advies nr. 09/2010 van de Commissie voor de persoonlijke levenssfeer, gegeven op 17 maart 2010;
   Gelet op het advies van de inspectie van Financiėn van 1 februari 2012;
   Gelet op de regelgevingsimpactanalyse van 24 januari 2014;
   Gelet op het advies 55.668/1 van de Raad van State, gegeven op 10 juli 2014;
   Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Onze Minister van Pensioenen en Onze Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 06-09-2018 GEPUBL. OP 26-09-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-06-2017 GEPUBL. OP 30-06-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 1)

 • Verslag aan de Koning Tekst Inhoudstafel Begin
     VERSLAG AAN DE KONING
     Sire,
     Het ontwerp van besluit dat wij de eer hebben uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen is genomen in uitvoering van artikel 3, § 5, 3° van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
     Volgens dit artikel 3, § 5, 3° zijn de bepalingen van de artikelen 9, 10 en 12 niet van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens beheerd, met het oog op de uitoefening van hun opdrachten van bestuurlijke politie, door andere openbare overheden die aangewezen zijn bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
     Dit ontwerp van koninklijk besluit betreft de ambtenaren die onder het gezag staan van de Ministers tot wiens bevoegdheid sociale zaken, werk, pensioenen en zelfstandigen behoren, alsmede de ambtenaren van sommige sociale parastatalen die ressorteren onder deze Ministers, en die belast zijn met het toezicht op de toepassing van de wetten en reglementen betreffende het arbeidsrecht en de sociale zekerheid. Deze ambtenaren worden verder "sociale inspecteurs" genoemd. Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, houden de sociale inspecteurs toezicht op de naleving van de sociale wetgeving op grond van de bepalingen vervat in Boek 1, Titel 2 van het Sociaal Strafwetboek.
     De sociale inspecteurs mogen bij de uitoefening van hun opdracht op elk ogenblik van de dag of van de nacht, zonder voorafgaande verwittiging, vrij binnen gaan in alle werkplaatsen of andere plaatsen die aan hun toezicht onderworpen zijn of waarvan zij redelijkerwijze kunnen vermoeden dat daar personen tewerkgesteld zijn die onderworpen zijn aan de bepalingen van de wetgevingen waarop zij toezicht uitoefenen. Ze mogen bovendien overgaan tot elk onderzoek, elke controle en elk verhoor, alsook alle inlichtingen inwinnen die zij nodig achten om zich ervan te vergewissen dat de bepalingen van de wetgevingen waarop zij toezicht uitoefenen, werkelijk worden nageleefd.
     Overeenkomstig artikel 55 van het Sociaal Strafwetboek zijn alle diensten van de Staat gehouden aan de sociale inspecteurs, op hun verzoek, alle inlichtingen te geven die laatstgenoemden nuttig achten voor het toezicht op de naleving van de wetgeving waarmee ze belast zijn, alsmede gelijk welke informatiedragers voor te legen en kopieėn ervan te verstrekken onder gelijk welke vorm. Evenwel mogen de inlichtingen en informatiedragers die werden verzameld tijdens de uitvoering van taken opgelegd door de rechterlijke overheid, enkel worden meegedeeld met de uitdrukkelijke machtiging van de rechterlijke overheid.
     De sociale inspecteurs hebben het recht waarschuwingen te geven, een termijn te bepalen om zich in regel te stellen en processen-verbaal op te maken.
     De aldus verzamelde gegevens bevatten onder meer persoonsgegevens van natuurlijke personen. Met het oog op de hierboven omschreven taak van de sociale inspecteurs, is het onmogelijk dat ze de werkgevers, op wie de vermelde persoonsgegevens betrekking hebben, in kennis stellen van het feit dat deze gegevens verzameld zijn en verwerkt zullen worden. Hun opdrachten van bestuurlijke politie zullen eveneens hun impact verliezen wanneer aan de betrokken persoon het recht gegeven wordt kennis te verkrijgen van de hem betreffende gegevens die in een verwerking zijn opgenomen.
     Het is evident dat wanneer een sociale inspecteur bijvoorbeeld gegevens verzamelt omtrent een persoon van wie vermoed wordt dat hij zich schuldig maakt aan zwartwerk of tewerkstelling van illegalen, deze laatste hieromtrent niet op de hoogte wordt gebracht. Indien de sociale inspecteur hiertoe namelijk zou verplicht worden, zou de verdachte werkgever in de mogelijkheid worden gesteld zijn illegale praktijken te stoppen voor een bepaalde tijd of bewijzen te doen verdwijnen zodat een verdere controle geen zin meer zou hebben.
     Dit zou uiteraard strijdig zijn met de geest van de wetgeving betreffende de arbeidsinspectie en van de sociale wetten en reglementeringen waarop de sociale inspecteurs toezicht dienen te houden.
     Hetzelfde is waar voor de Directie van de administratieve geldboeten van de Afdeling van de juridische studiėn, de documentatie en de geschillen van de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg die, voor de uitoefening van zijn opdracht, bepaald bij Boek 1, Titel 4, Hoofdstuk 3 van het Sociaal Strafwetboek, de stukken dient te verwerken afkomstig van de sociale inspecteurs, alsook voor de Dienst administratieve geldboeten van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.
     Commentaar bij de artikelen
     Artikel 1 geeft een opsomming van de openbare diensten waarop dit ontwerp van toepassing is.
     Overeenkomstig artikel 3, § 5, 3° van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zijn de bepalingen van de artikelen 9, 10 en 12 van voormelde wet niet van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens beheerd, met het oog op de uitoefening van hun opdrachten van bestuurlijke politie, door de in dit artikel opgesomde openbare overheden.
     De ambtenaren die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het werk behoort, of ressorteren onder een sociale parastatale onder de bevoegdheid van deze Minister, zijn de sociale inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale wetten en van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk, de sociale bemiddelaars en adjunct-sociale bemiddelaars bij de Algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen, de inspecteurs van het laboratorium voor industriėle toxicologie van de Afdeling van het toezicht van de chemische risico's, de Directie van de administratieve geldboeten van de Afdeling van de juridische studiėn, de documentatie en de geschillen, alsmede de controleurs, adjunct-controleurs en adjunct-inspecteurs in de werkloosheidsbureaus van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de leden van de Algemene inspectie van die Rijksdienst.
     De ambtenaren die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid de sociale zaken behoort, of ressorteren onder een sociale parastatale onder de bevoegdheid van deze Minister zijn de sociale inspecteurs van de volgende diensten:
     De Sociale inspectie van de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, het Bestuur der controlediensten, directie controle en directie inspectie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de inspectiedienst bij het Fonds voor arbeidsongevallen, de sociale inspectie en de boekhoudkundige inspectie bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, de Dienst voor administratieve controle en de Dienst voor geneeskundige controle van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, de controledienst van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers, de Dienst risicobepaling bij het Fonds voor Beroepsziekten, de Lokale Sociale Zekerheid van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels en de Controledienst voor de ziekenfondsen en de Landsbonden van ziekenfondsen.
     De ambtenaren die ressorteren onder een sociale parastatale onder de bevoegdheid van de Minister tot wiens bevoegdheid pensioenen behoort, zijn de sociale inspecteurs van de toekenningsdienst - controle van de Rijksdienst voor Pensioenen.
     De ambtenaren die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid de zelfstandigen behoort, of ressorteren onder een sociale parastatale onder de bevoegdheid van deze Minister, zijn de sociale inspecteurs van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en de Dienst administratieve geldboeten van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
     Artikel 2 bepaalt de datum van inwerkingtreding van het ontwerp.
     Wij hebben de eer te zijn,
     Sire,
     van Uwe Majesteit,
     de zeer eerbiedige
     en zeer trouwe dienaars,
     De Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
     K. PEETERS
     De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
     M. DE BLOCK
     De Minister van Pensioenen,
     D. BACQUELAINE
     De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie,
     W. BORSUS
     
     
     Advies 55.668/1 van 10 juli 2014 van de afdeling wetgeving van de Raad van State over een ontwerp van koninklijk besluit 'ter uitvoering van artikel 3, § 5, 3° van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens'. (Ingevoegd bij, Rechtzetting, B.St. 05-05-2015, p. 24468)
     
      Op 7 maart 2014 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Werk verzocht een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit 'ter uitvoering van artikel 3, § 5, 3° van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens'.
      Het ontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 19 juni 2014. De kamer was samengesteld uit Marnix Van Damme, kamervoorzitter, Wilfried Van Vaerenbergh en Wouter Pas, staatsraden, Marc Rigaux en Michel Tison, assessoren en Wim Geurts, griffier.
      Het verslag is uitgebracht door Paul Depuydt, eerste auditeur-afdelingshoofd.
      De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Wilfried Van Vaerenbergh, staatsraad.
      Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 10 juli 2014.
      1. Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken. Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of dit ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling wetgeving geen kennis heeft van het geheel van de feitelijke gegevens welke de regering in aanmerking kan nemen als zij te oordelen heeft of het vaststellen of wijzigen van een verordening noodzakelijk is.
      2. Aan het einde van het eerste lid van de aanhef van het ontwerp schrijve men "van persoonsgegevens, artikel 3, § 5, 3°, vervangen bij de wet van 11 december 1998;".
      3. In het tweede lid van de aanhef vermelde men dat het erin bedoelde advies van de Commissie voor de persoonlijke levenssfeer het advies nr. 09/2010 van 17 maart 2010 is. Tevens verwijze men in de aanhef naar het advies van de Inspectie van Financiėn van 1 februari 2012 en naar de regelgevingsimpactanalyse van 24 januari 2014.
      4. In artikel 1, § 1, van het ontwerp worden de "artikelen 9, 10 en 12 van de wet van 8 december 1992" buiten toepassing verklaard ten aanzien van de in die paragraaf bedoelde sociale inspecteurs en ambtenaren. Opgemerkt moet worden dat in de inleidende zin van artikel 3, § 5, van de wet van 8 december 1992 melding wordt gemaakt van het buiten toepassing verklaren van de "artikelen 9, 10, § 1 en 12" van de voormelde wet. De redactie van artikel 1, § 1, van het ontwerp zou op dat punt moeten worden afgestemd op het bepaalde in artikel 3, § 5, inleidende zin, van de wet van 8 december 1992.
      5. Er dient op te worden toegezien dat de lijst van overheden, die is opgenomen in artikel 1, § 2, van het ontwerp, voldoende actueel is in het licht van de zesde Staatshervorming. Zo is de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers vanaf 1 juli 2014 omgevormd tot het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (Famifed).
      6. Tenzij er een specifieke reden bestaat die kan billijken dat wordt afgeweken van de gebruikelijke termijn van inwerkingtreding van besluiten (1), dient artikel 2, waarin wordt bepaald dat het ontworpen besluit in werking treedt op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, uit het ontwerp te worden weggelaten.
      De Griffier
      Wim Geurts
      De Voorzitter
      Marnix Van Damme
      Nota
      (1) Zijnde de tiende dag na die van hun bekendmaking (zie artikel 6, eerste lid, van de wet van 31 mei 1961 'betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en in werking treden van wetten en verordeningen').

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Verslag aan de Koning Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie