J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/09/08/2014014602/justel

Titel
8 SEPTEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en machtiging tot ondertekening in het kader van het koninklijk besluit van 7 maart 2013 betreffende het gebruik van gecomprimeerd aardgas (CNG) voor de aandrijving van auto's

Bron :
MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 19-09-2014 nummer :   2014014602 bladzijde : 73794       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-09-08/05
Inwerkingtreding : 01-10-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor de toepassing van de artikels 13, § 5, 20, § 1, 21, 24, § 1, 25, § 3, 27, 28, § 2, 31 en 36 van het koninklijk besluit van 7 maart 2013 betreffende het gebruik van gecomprimeerd aardgas (CNG) voor de aandrijving van auto's, wordt aan de Directeur-generaal bevoegd voor het wegverkeer bij de FOD Mobiliteit en Vervoer of eventueel aan de persoon die aangesteld is om tijdelijk deze functie uit te voeren, delegatie verleend en machtiging tot ondertekening.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 8 september 2014.
De Minister van Binnenlandse Zaken,
M. WATHELET
De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
Mevr. C. FONCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Mobiliteit,
   Gelet op het koninklijk besluit van 7 maart 2013 betreffende het gebruik van gecomprimeerd aardgas (CNG) voor de aandrijving van auto's, het artikel 13, § 5, het artikel 20, § 1, het artikel 21, het artikel 24, § 1, het artikel 25, § 3, het artikel 27, het artikel 28, § 2, het artikel 31 en het artikel 36;
   Gelet op het advies 56.581/2/V van de Raad van State, gegeven op 13 augustus 2014, met toepassing van artikel 84, § 1er, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
   Besluiten :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie