J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/11/28/2013003399/justel

Titel
28 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de wet van 10 juni 2006 betreffende de biobrandstoffen
(NOTA : bekrachtigd met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding bij W 2014-05-12/17, art. 352, 5°) Zie wijziging(en)

Bron : FINANCIEN
Publicatie : 29-11-2013 nummer :   2013003399 bladzijde : 94364       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-11-28/01
Inwerkingtreding : 01-12-2013

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 3 van de wet van 10 juni 2006 betreffende de biobrandstoffen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 september 2013 tot voorlopige wijziging van de wet van 10 juni 2006 betreffende de biobrandstoffen, wordt de laatste zin voorlopig vervangen door :
  " Bovendien is de toepassing van de hiervorenbedoelde tarieven inzake accijnzen beperkt tot de uitslagen tot verbruik die plaatsvinden tot 31 mei 2014 om 24 uur. ".

  Art. 2. In artikel 4 van de wet van 10 juni 2006 betreffende de biobrandstoffen, gewijzigd bij de wet van 29 december 2010, worden de volgende voorlopige wijzigingen aangebracht :
  1° de § 3 wordt vervangen door de volgende bepaling :
  " § 3. De aan de erkende operatoren afgeleverde erkenningen worden toegekend tot 31 mei 2014 of tot aan de volledige uitputting van de aan de genoemde operatoren toegekende volumes overeenkomstig de bepalingen van paragraaf 5, indien deze uitputting zich voordoet vóór deze datum. ";
  2° § 4 wordt opgeheven;
  3° § 5 wordt vervangen door de volgende bepaling :
  " De erkenningen worden toegekend ten belope van een totaal volume van :
  - 21.701.244 liter voor de producten bedoeld in artikel 419, b) ii) ** en c) ii) van de programmawet van 27 december 2004;
  - 184.176.034 liter voor de producten bedoeld in artikel 419, f) i)** van de programmawet van 27 december 2004.
  De hiervorenbedoelde volumes worden als volgt verdeeld tussen de erkende operatoren :
  a) Producten bedoeld bij artikel 419, b) ii)** en c) ii) van de programmawet van 27 december 2004 :
  - BioWanze : 10.673.256 liter;
  - Alco Bio Fuel : 8.958.337 liter;
  - Syral Belgium : 2.069.651 liter.
  b) Producten bedoeld bij artikel 419, f) i)** van de programmawet van 27 december 2004 :
  - Biochim : 100.000.000 liter;
  - Bioro : 40.912.939 liter;
  - Proviron Functional Chemicals : 39.000.000 liter;
  - Oleon Biodiesel : 4.263.095 liter.
  4° volgende § 6 wordt toegevoegd :
  " § 6. De erkende operatoren bezorgen maandelijks, en dit voor de eerste keer op 1 januari 2014, aan de Commissie tot erkenning het bewijs van het duurzaam karakter van de hoeveelheden geproduceerd in het kader van hun erkenning; dit bewijs wordt als volgt geleverd :
  1° de geproduceerde volumes moeten geregistreerd zijn in de gegevensbank die werd opgericht bij het koninklijk besluit van 26 november 2011 houdende bepaling van de productnormen voor biobrandstoffen;
  2° de geproduceerde volumes moeten voldoen aan de voorschriften van het voormelde koninklijk besluit van 26 november 2011.
  De Commissie tot erkenning kan de Algemene administratie van de douane en accijnzen, alsook de Algemene directie Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verzoeken een controle uit te voeren die er in bestaat om ter plaatse de juistheid na te gaan van de gegevens die door de operatoren werden bezorgd; deze commissie kan eveneens de hulp vragen van de Algemene directie Energie van de FOD Economie, in de gevallen waarin de gecontroleerde volumes die tot verbruik werden uitgeslagen in het kader van de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten.
  Als het duurzaam karakter niet aan een bepaald volume wordt toegekend, wordt het totale volume dat werd toegekend aan de in gebreke gebleven erkende operator verminderd ten belope van het volume dat niet voldoet aan de vereisten van het koninklijk besluit van 26 november 2011 houdende bepaling van productnormen voor biobrandstoffen; in de veronderstelling dat het volume waarover de in gebreke gebleven erkende operator nog beschikt onvoldoende is om het volume dat als niet duurzaam wordt beschouwd aan te zuiveren of als de geldigheidsduur van de erkenning is verlopen, legt de Algemene administratie van de douane en accijnzen aan deze erkende operator een financiėle sanctie op, berekend op het volume dat niet kan afgetrokken worden van het beschikbare volume, en gelijk aan het bedrag van de accijnzen dat mogelijk potentieel werd ontweken; voor de berekening van deze sanctie, wordt er verwezen naar het tarief inzake accijnzen van toepassing op de datum waarop het niet-duurzaam karakter werd vastgesteld. "

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 december 2013.

  Art. 4. De minister bevoegd voor Financiėn is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, op 28 november 2013.
  FILIP
  Van Koningswege :
  De Minister van Financiėn,
  K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen, artikel 11, § 1;
   Gelet op de wet van 10 juni 2006 betreffende de biobrandstoffen, voorlopig gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 september 2013, de artikelen 3 en 4;
   Gelet op de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten;
   Gelet op het koninklijk besluit van 26 november 2011 houdende bepaling van productnormen voor biobrandstoffen;
   Gelet op de beslissing Staatssteun van de Europese Commissie, nr. N334/2005 van 23 december 2005, cijfer 13;
   Gelet op de beslissing Staatssteun van de Europese Commissie, nr. SA35073 (2013/NN) van 16 oktober 2013;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiėn, gegeven op 19 november 2013;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 20 november 2013;
   Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat de wet van 10 juni 2006 betreffende de biobrandstoffen ten laatste op 1 december 2013 moet gewijzigd zijn teneinde de verlenging van de toepassing van de verlaagde tarieven inzake accijnzen - toegekend aan de mengsels van energieproducten en biobrandstoffen afkomstig van erkende productie-eenheden - in het kader van de voornoemde wet, na 30 november 2013 mogelijk te maken;
   Dat deze verlenging wettelijk mogelijk is ingevolge de beslissing Staatssteun nr. SA35073 (2013/NN) genomen door de Europese Commissie op 16 oktober 2013; dat deze beslissing moet omgezet worden in nationaal recht; dat deze omzetting de door de Europese Commissie opgelegde voorwaarden moet bevatten; dat de uitwerking van deze voorwaarden noodzakelijkerwijs de organisatie van talrijke vergaderingen en besprekingen - zowel met de betrokken economische operatoren als met de bevoegde politieke autoriteiten - met zich heeft meegebracht; dat de voltooiing heeft plaatsgevonden op een datum die niet toeliet om een advies te vragen aan de Raad van State dat de inwerkingtreding, van de bepalingen opgenomen in het onderhavig besluit, op 1 december 2013 mogelijk maakt;
   Op de voordracht van Onze Minister van Financiėn en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 12-05-2014 GEPUBL. OP 20-06-2014
  (GEWIJZIGD ART. : BEVESTIGING)

 • Verslag aan de Koning Tekst Inhoudstafel Begin
     VERSLAG AAN DE KONING
     Sire,
     Het ontwerp van besluit dat wij de eer hebben aan de handtekening van Uwe Majesteit voor te leggen strekt er toe de wet van 10 juni 2006 betreffende de biobrandstoffen te verlengen tot 30 september 2014. Deze verlenging is noodzakelijk om het de productie-eenheden die werden erkend in het kader van voornoemde wet mogelijk te maken de productiequota uit te putten die hun werden toegekend en die niet werden uitgeput op de datum die werd bepaald voor het einde van de toepassing van een verlaagd accijnstarief, zijnde 30 september 2013 om 24 u.
     Deze verlenging is onderworpen aan het verkrijgen van een goedkeuring Staatssteun afgeleverd door de Europese Commissie. De beslissing van de Commissie van 16 oktober 2013, nr. SA35073 (2013/NN) laat deze verlenging toe. Deze is echter onderworpen aan het vervullen van de volgende voorwaarden :
     - periode van verlenging beperkt tot maximum één jaar; er mee rekening houdend dat, in afwachting van de officiėle bekendmaking van voornoemde goedkeuring staatssteun en om een onderbreking te voorkomen van de regeling die werd ingevoerd door de wet van 10 juni 2006 betreffende de biobrandstoffen, er reeds een eerste koninklijk besluit tot verlenging met twee maanden diende genomen te worden - Koninklijk besluit van 27 september 2013 tot voorlopige wijziging van de wet van 10 juni 2006 betreffende de biobrandstoffen - waardoor dit ontwerp van koninklijk besluit dus een kortere periode dekt.
     Om er voor te zorgen dat de verlenging die door de Europese Commissie werd toegestaan zo min mogelijk nadelig is voor zowel producenten van biobrandstoffen als voor de economische operatoren die overgaan tot hun in verbruik stelling ervan, werd er beslist om de periode van verlenging die door de Europese Commissie werd toegestaan te beperken tot de duur die strikt noodzakelijk is om de volumes waarvoor een belastingontheffing werd toegestaan uit te putten; op basis van de volumes die in 2012 van belastingen werden ontheven en er mee rekening houdend dat het percentage van bijmenging dat recht geeft op een belastingontheffing ongewijzigd is gebleven, betekent dit concreet voor ethanol de beperking van de productieperiode en de periode voor het in verbruik brengen tot 31 mei 2014, en voor FAME, de beperking van dezelfde periodes tot 31 mei 2014;
     De periode van 31 mei houdt rekening met de schatting van het verbruik van brandstoffen tijdens de eerste twee trimesters van 2014 voor FAME en voor het eerste trimester van 2014 voor ethanol evenals de seizoensgebonden problemen in verband met benzine.
     Voor dit laatste punt, dient genoteerd te worden dat de norm NBN EN 228 dat de technische specificaties voor benzine regelt, twee graden benzine levert, een winter benzine met een hogere dampspanning (65-95 kPa), en een zomer benzine met een lagere dampspanning (45-60 kPa).
     De toevoeging van grote hoeveelheden ethanol in benzine in de winter kunnen technische problemen veroorzaken in verband met de oplosbaarheid, de fasescheiding tussen een polaire verbinding (ethanol) en niet-polaire (benzine) en de hogere dampspanning in de winter.
     Deze technische problemen zouden een invloed kunnen hebben op het beperken van de consumptie van ethanol tijdens de winterperiode.
     De datum van 31 mei zal de nodige flexibiliteit geven aan de betrokken operatoren om de ethanol toe te voegen in de twee graden benzine (winter, zomer) en eveneens de technische problemen te verhelpen.
     - beperking van het van belasting te ontheffen volume tot 50% van het geraamde verplicht bij te mengen volume van biobrandstoffen (Wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten); de van belasting te ontheffen volumes, zijnde 21.701.244 liter voor ethanol en 184.176.034 liter voor FAME, werden verdeeld onder de erkende producenten overeenkomstig hun aandeel in het niet uitgeput quotum, berekend op datum van 1 oktober 2013. Voor FAME werd er daarenboven rekening gehouden met het feit dat twee erkende producenten hebben afgezien van een gedeelte van het volume waarop ze aanspraak konden maken; dit volume werd derhalve evenredig verdeeld tussen de twee andere erkende producenten;
     - het naleven, voor de volumes die in aanmerking komen voor belastingontheffing, van de voorwaarden inzake duurzaamheid bedoeld bij het koninklijk besluit van 26 november 2011 houdende bepaling van productnormen voor biobrandstoffen.
     Dit ontwerp van koninklijk besluit verzekert de omzetting in nationaal recht van de voornoemde beslissing staatssteun. Onderhavig ontwerp wordt genomen met toepassing van artikel 11 van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977, luidend als volgt :
     " Artikel 11. § 1. Onverminderd de verordeningen en beschikkingen van algemene aard, door de Raad of door de Commissie van de Europese Gemeenschappen genomen inzake douane, mag de Koning, bij wege van een besluit waarover door de in Raad vergaderde Ministers is beraadslaagd, alle maatregelen treffen inzake douane en accijnzen om de goede uitvoering te verzekeren van internationale akten, beslissingen, aanbevelingen en afspraken, hieronder begrepen zijnde het opheffen of het wijzigen van wetsbepalingen.
     § 2. De besluiten, die in de loop van een jaar zijn getroffen bij toepassing van § 1, maken tezamen het voorwerp uit van een ontwerp van bekrachtigingswet dat, bij het begin van het volgende jaar, bij de wetgevende Kamers wordt ingediend. "
     Ik heb de eer te zijn,
     Sire,
     Van Uwe Majesteit,
     de zeer eerbiedige
     en zeer trouwe dienaar,
     De Minister van Financiėn,
     K. GEENS

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Verslag aan de Koning Inhoudstafel
  Franstalige versie