J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/11/22/2013206843/justel

Titel
22 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de ioniserende stralingen

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 13-12-2013 nummer :   2013206843 bladzijde : 98599   BEELD
Dossiernummer : 2013-11-22/16
Inwerkingtreding : 23-12-2013

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de ioniserende stralingen wordt de eerste zin van het tweede lid aangevuld met de woorden "alsook de wijziging of de verlenging ervan".

  Art. 2. In hetzelfde besluit wordt de bijlage vervangen als volgt :
  "Bijlage houdende de vaststelling van de bedragen van de retributies.
  Tabel 1. retributies voor de administratieve behandeling, onderzoek en verwerking van een dossier ter gelegenheid van een aangifte, een aanvraag tot vergunning, toelating, erkenning of registratie vermeld in het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen :
  

  
Artikel Algemeen Reglement  Omschrijving aangifte, vergunning, erkenning, goedkeuring Retributieplichtige BASIS 2009 (EURO)
3.1 d)2  Goedkeuring van types van toestellen die radioactieve stoffen bevatten De aanvrager van de goedkeuring. 613
3.1 d)4  Goedkeuring van types van toestellen die ioniserende stralingen uitzenden, maar geen radioactieve stoffen bevatten De aanvrager van de goedkeuring. 368
5.7.1 en 2  Vergunning voor mobiele installaties en tijdelijke of bij gelegenheid uitgevoerde werkzaamheden De aanvrager van de vergunning. 613
6  Inrichtingen van klasse I   
 [3.1a) 1 en 5] Oprichtings- en exploitatievergunning voor kernreactoren voor elektriciteitsproductie en bergingsplaatsen voor radioactief afval De aanvrager van de vergunning. 306.377
 [3.1a) 2 tot 4] Oprichtings- en exploitatievergunning voor andere inrichtingen De aanvrager van de vergunning 30.638
 12 Wijziging aan de inrichting   
  Wijziging aan de Oprichtings- en exploitatievergunning voor kernreactoren voor electriciteitsproductie en bergingsplaatsen voor radioactief afval De aanvrager van de wijziging. 50.000
  Wijziging aan de Oprichtings- en exploitatievergunning voor inrichtingen van klasse I andere dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie en bergingsplaatsen voor radioactief afval De aanvrager van de wijziging. 15.000
 17.2 Ontmanteling   
  Vergunning tot ontmanteling van kernreactoren voor elektriciteitsproductie De aanvrager van de vergunning. 50.000
  Vergunning tot ontmanteling van inrichtingen van klasse I andere dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie De aanvrager van de vergunning. 15.000
 17.3 Wijziging van een ontmantelingsvergunning   
  Wijziging van een ontmantelingsvergunning met betrekking tot kernreactoren voor elektriciteitsproductie De aanvrager van de wijziging. 15.000
  Wijziging van een ontmantelingsvergunning met betrekking tot inrichtingen van klasse I andere dan kernreactoren voor electriciteitsproductie De aanvrager van de wijziging. 5.000
7  Vergunning van inrichtingen van klasse II   
  waarvoor een milieueffectbeoordeling vereist is De aanvrager van de vergunning. 2.451
  waarvoor geen milieueffectbeoordeling vereist is De aanvrager van de vergunning. 1.226
 12 Wijziging aan de inrichting / verlenging De natuurlijke of rechtspersoon die de aangifte doet. 613
 17.2 [3.1 b) 1 en 2] vergunning tot ontmanteling De aanvrager van de vergunning. 1.226
  Wijziging/ verlenging van de vergunning tot ontmanteling De aanvrager van de wijziging/ verlenging. 613
8  Vergunning van inrichtingen van klasse III De aanvrager van de vergunning. 306
9  Beroepsactiviteiten waarbij natuurlijke stralingsbronnen aangewend worden De natuurlijke of rechtspersoon die de aangifte doet.  
 [art. 4.1] alleen blootstelling aan radon De natuurlijke of rechtspersoon die de aangifte doet. 429
 [art. 4.2 en 3] andere beroepsactiviteiten De natuurlijke of rechtspersoon die de aangifte doet 1.226
18  Vergunning voor verwijdering, recyclage en hergebruik van radioactieve afvalstoffen De aanvrager van de vergunning. 1.226
20.1.6  Blootstelling met speciale vergunning De aanvrager van de vergunning. 3.064
30.6  Erkenning van dosimetrische diensten De aanvrager van de erkenning. 2.586
  Wijziging en/of verlenging De aanvrager van de wijziging en/of verlenging. 1.724
45  Vergunning voor het invoeren, fabriceren, bereiden, te koop aanbieden en verkopen van niet-ingekapselde radionucliden voor geneeskundig of diergeneeskundig gebruik De aanvrager van de vergunning. 3.064
  Wijziging en/of verlenging De aanvrager van de wijziging en/of verlenging 766
47  De erkenning van apothekers De kandidaat- erkende apotheker 306
  Wijziging en/of verlenging De aanvrager van de wijziging en/of verlenging. 61
51.7  De erkenning van deskundigen in de medische stralingsfysica De aanvrager van de erkenning. 306
  Wijziging en/of verlenging De aanvrager van de erkenning en/of verlenging. 61
51.6.3  Goedkeuring van types van toestellen voor diergeneeskundig gebruik De natuurlijke of rechtspersoon die dit type van toestel op de markt brengt en om de goedkeuring verzoekt. 613
  Wijziging en/of verlenging De natuurlijke of rechtspersoon die dit type van toestel op de markt brengt en om de wijziging en/of verlenging verzoekt. 153
53.1  De vergunning van apothekers en licentiaten in de scheikunde die bioklinische laboratoriumonderzoeken uitvoeren De aanvrager van de vergunning en/of wijziging 306
  Wijziging en/of verlenging De aanvrager van de wijziging en/of verlenging 61
53.3  De vergunning van geneesheren-specialisten voor het gebruik van toestellen en het in bezit houden en voor het gebruik van radionucliden in het kader van de radiotherapie De aanvrager van de vergunning 306
  Wijziging en/of verlenging De aanvrager van de wijziging en/of verlenging 61
53.4.  Vergunning voor het in het bezit houden of het gebruik van radionucliden bestemd voor de in vivo of in vitro diagnostiek of voor de therapie in het kader van de nucleaire geneeskunde van ioniserende stralingen in de geneeskunde (met advies van de medische jury) De aanvrager van de vergunning. 429
  Wijziging en/of verlenging De aanvrager van de wijziging en/of verlenging. 123
57  Algemene en bijzondere vervoervergunning De aanvrager van de vergunning. 368
  Wijziging en/of verlenging De aanvrager van de wijziging. 184
57  Speciale vervoervergunning De aanvrager van de vergunning. 1.226
  Wijziging en/of verlenging De aanvrager van de wijziging. 184
  Goedkeuringscertificaat voor het vervoer onder "speciale overeenkomst", tenzij reeds eerder een retributie betaald werd voor de goedkeuring van de zelfde modaliteiten voor de zelfde vervoerder De aanvrager van de vergunning. 4.290
  Wijziging en/of verlenging De aanvrager van de wijziging. 2.145
57  Goedkeuring van het model van bron in speciale vorm De aanvrager van de goedkeuring. 3.064
  Wijziging en/of verlenging De aanvrager van de wijziging en/of verlenging. 1.532
57  Goedkeuring van het model van collo van Belgische oorsprong, dat niet ontworpen is om splijtstoffen te bevatten De aanvrager van de goedkeuring. 12.256
  Wijziging en/of verlenging De aanvrager van de wijziging en/of verlenging. 6.128
57  Goedkeuring van het model van collo van buitenlandse oorsprong, dat niet ontworpen is om splijtstoffen te bevatten De aanvrager van de goedkeuring. 6.128
  Wijziging en/of verlenging De aanvrager van de wijziging en/of verlenging. 3.064
57  Goedkeuring van het model van collo van Belgische oorsprong, dat ontworpen is om splijtstoffen te bevatten De aanvrager van de goedkeuring. 15.320
  Wijziging en/of verlenging De aanvrager van de wijziging en/of verlenging. 7.660
57  Goedkeuring van het model van collo van buitenlandse oorsprong, dat ontworpen is om splijtstoffen te bevatten De aanvrager van de goedkeuring. 9.192
  Wijziging en/of verlenging De aanvrager van de wijziging en/of verlenging. 4.596
57  Validatie van buitenlands goedkeuringscertificaat De aanvrager van de validatie. 766
57  Opleiding van bestuurders met toepassing van het ADR   
  deelname aan de basiscursus De bestuurder die deelneemt aan de cursus. 184
  deelname aan de vervolmakingscursus De bestuurder die deelneemt aan de cursus. 123
61  Vergunning van voertuigen en vaartuigen met kernaandrijving De aanvrager van de vergunning. 306.377
65  Vergunning voor de bestraling van geneesmiddelen; sterilisatie van geneeskundig en heelkundig materiaal De aanvrager van de vergunning. 828
73  De erkenning van deskundigen De kandidaat-erkende deskundige 306
  Wijziging en/of verlenging De aanvrager van de wijziging. 61
74  De erkenning van instellingen De aanvrager van de erkenning. 7.242
75  De erkenning van geneesheren De kandidaat-erkende geneesheer 306
  Wijziging en/of verlenging De aanvrager van de wijziging en of verlenging. 61


  Tabel 2. retributies voor de administratieve behandeling, onderzoek en verwerking van een dossier, ter gelegenheid van de aanvraag van een vergunning vermeld in het koninklijk besluit van 12 maart 2002 betreffende de behandeling van voedsel en voedselingrediŽnten met ioniserende straling en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.
  

  
 Omschrijving van de vergunning Retributieplichtige BASIS 2009 (EURO)
art. 11-13 Bestraling van een voedingsmiddel De aanvrager van de vergunning. 828


  Tabel 3. retributies voor de administratieve behandeling, onderzoek en verwerking van een dossier, ter gelegenheid van de deelname aan de examens alsook voor het afleveren van de scholingscertificaten vermeld in het koninklijk besluit van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren.
  

  
 Omschrijving Retributieplichtige EURO
Art. 19, 25 en 28 Examen veiligheidsadviseur : Algemeen deel (ADR en/of RID) Klasse 7, radioactieve stoffen Kandidaat veiligheidsadviseur 40 259


  Tabel 4. retributies voor de administratieve behandeling, onderzoek en verwerking, ter gelegenheid van een aangifte, aanvraag voor vergunning, erkenning of registratie vermeld in het koninklijk besluit van 24 maart 2009 tot regeling van de invoer, de doorvoer en de uitvoer van radio-actieve stoffen.
  

  
 Omschrijving aangifte, vergunning, erkenning of registratie Retributieplichtige BASIS 2009-(EURO)
Art. 3 InitiŽle registratie van de invoerder De kandidaat-invoerder die wenst geregistreerd te worden. 184
 Wijziging van de registratie van de invoerder De invoerder die zijn registratie wenst te wijzigen. 184
Art. 7 Vergunning voor de invoer van ingekapselde bronnen uitgezonderd deze van afgedankte ingekapselde bronnen vanuit andere lidstaten van de EU De aanvrager van de vergunning. 46
Art. 9 Vergunning voor de invoer van splijtstoffen De aanvrager van de vergunning. 184
 Wijziging en/of verlenging De aanvrager van de wijziging en/of verlenging. 184
Art. 18 Vergunning voor de uitvoer voor behandeling De aanvrager van de vergunning. 184
Art. 12, 13, 14, 17 Vergunning voor de invoer, doorvoer, uitvoer van radioactief afval of bestraalde kernbrandstof (voor zover de aanvraag, overeenkomstig de Europese Richtlijn, bij het FANC wordt ingediend) De aanvrager van de vergunning. 368  Art. 3. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, 22 november 2013.
  FILIP
  Van Koningswege :
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  Mevr. J. MILQUET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de Grondwet, artikel 108;
   Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle gewijzigd bij de wetten van 12 december 1997, 15 januari 1999, 3 mei 1999, 10 februari 2000, 19 juli 2001, 31 januari 2003, 2 april 2003, 22 december 2003, 20 juli 2005, 27 maart 2006, 15 mei 2007, 22 december 2008, 30 maart 2011, 1 juli 2011 en 29 maart 2012 en de koninklijk besluiten van 7 augustus 1995 en van 22 februari 2001, artikel 30quater 1į;
   Gelet op het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de ioniserende stralingen;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 30 april 2013;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 21 mei 2013;
   Gelet op het advies nr. 53.511/3 van de Raad van State, gegeven op 8 juli 2013, met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 1į, van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie