J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/08/17/2013011421/justel

Titel
17 AUGUSTUS 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen
(NOTA : Bekrachtigd met uitwerking met ingang van 01-07-2013 bij W 2013-12-26/14, art. 28) Zie wijziging(en)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 27-08-2013 nummer :   2013011421 bladzijde : 56615       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-08-17/15
Inwerkingtreding : 01-07-2013

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-12
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 31 oktober 2008, wordt 8° als volgt vervangen :
  " 8° Tariefmethodologie " : " de tariefmethodologie aangenomen door de commissie in toepassing van artikel 12 of 12quater, § 2, van de wet; ".

  Art. 2. De artikelen 14bis tot 14sexies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 31 oktober 2008, vormen voortaan afdeling II van Hoofdstuk III, getiteld " Afdeling II. - Inning, facturering en inlichtingen ".

  Art. 3. In artikel 14bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 31 oktober 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid wordt tussen de eerste en de tweede zin een nieuwe zin ingevoegd luidende als volgt :
  " Deze toeslag wordt uitgedrukt in euro per MWh. ";
  2° in het tweede lid worden de woorden " bruto begrensde " opgeheven.

  Art. 4. In artikel 14ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 31 oktober 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° § 1 wordt als volgt vervangen :
  " § 1. De toeslag groenestroomcertificaat wordt toegevoegd aan de tarieven bedoeld in artikel 12 van de wet, met toepassing van de tariefmethodologie ";
  2° in § 2 worden de woorden " Ct = de raming van de financiële lasten die door de netbeheerder gedurende het jaar t gedragen worden met betrekking tot de in behandeling zijnde aankoop- en/of verkooptransacties van groenestroomcertificaten; deze kosten worden geraamd enerzijds door de som te maken van de maandelijkse verschillen tussen de schuldvorderingen en de schulden die in de balans van de netbeheerder zijn opgenomen en betrekking hebben op de behandeling van groenestroomcertificaten en anderzijds door een forfaitaire interestvoet aan te rekenen gelijk aan de raming van de OLO van het jaar t-2 vermeerderd met 70 basispunten; het OLO-cijfer stemt overeen met het OLO-cijfer bepaald in artikel 1, 39°, van het koninklijk besluit inzake tarieven; wanneer hoger genoemde schulden groter zijn dan de schuldvorderingen vertegenwoordigen de kosten van de financiële lasten een negatief cijfer; " als volgt vervangen :
  " Ct = de raming van de financiële lasten die door de netbeheerder gedurende het jaar t gedragen worden met betrekking tot de in behandeling zijnde aankoop- en/of verkooptransacties van groenestroomcertificaten; deze kosten worden geraamd enerzijds door de som te maken van de maandelijkse verschillen tussen de schuldvorderingen en de schulden die in de balans van de netbeheerder zijn opgenomen en betrekking hebben op de behandeling van groenestroomcertificaten en anderzijds door een forfaitaire interestvoet aan te rekenen gelijk aan de raming van de OLO van het jaar t-2 vermeerderd met 70 basispunten; het OLO-cijfer stemt overeen met het OLO-cijfer bepaald in de tariefmethodologie; wanneer hoger genoemde schulden groter zijn dan de schuldvorderingen vertegenwoordigen de kosten van de financiële lasten een negatief cijfer; ";
  3° in § 2 worden de woorden " E/t = de hoeveelheid geraamde bruto begrensde energie gemeten op de toegangspunten van de klantengroepen bepaald in artikel 1, 8°, van het koninklijk besluit inzake tarieven in de loop van het jaar t waarvoor de toeslag groenestroomcertificaat verschuldigd is " vervangen als volgt : " [E/t = " de hoeveelheid netto elektriciteit gemeten op de toegangspunten van de klantengroepen onderworpen aan de toeslag zoals bedoeld in artikel 7 van de wet in de loop van het jaar t.] ".

  Art. 5. In artikel 14quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 31 oktober 2008, worden de woorden " bruto begrensde " opgeheven.

  Art. 6. De artikelen 14septies en 14octies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 31 oktober 2008, worden opgeheven.

  Art. 7. In hetzelfde besluit wordt in hoofdstuk III, een afdeling II ingevoegd, getiteld als volgt : " Afdeling II. - Degressiviteit ".

  Art. 8. In hetzelfde besluit worden, in de nieuwe afdeling getiteld " Afdeling II. - Degressiviteit ", de artikelen 14nonies tot 14terdecies ingevoegd, luidend als volgt :
  " Art. 14nonies. § 1. De bepalingen van onderhavige afdeling regelen de toepassing van de verminderingen van de toeslag bedoeld in artikel 7, § 1, vierde tot en met twaalfde lid van de wet.
  Het elektriciteitsbedrijf dat de toeslag factureert aan de eindafnemer berekent deze verminderingen, voor zover de voorwaarden gesteld in artikel 14duodecies vervuld zijn. Ze trekt deze verminderingen af van de facturen van de toeslag geadresseerd aan de eindafnemer.
  § 2. De verminderingen worden berekend op basis van de voortschrijdende jaarlijkse som van de afnamen. Het plafond bepaald in artikel 7, § 1 van de wet wordt berekend op basis van de per kalenderjaar verrichte afnamen.
  § 3. Wanneer de facturatie van de elektriciteitsafnamen op een verbruikslocatie op maandelijkse basis gebeurt, wordt de vermindering van de prijs per kWh van de toeslag voor elke maandfactuur berekend op basis van de afnamegegevens van de laatste twaalf maanden; indien de gegevens van deze periode niet volledig beschikbaar zijn, wordt een lineaire extrapolatie toegepast op basis van de meest recente gegevens over een periode van twaalf maanden.
  § 4. Wanneer de facturatie van de elektriciteitsafnamen voor een verbruikslocatie gebeurt met een jaarlijkse factuur, wordt de vermindering van de prijs van de toeslag berekend op basis, eventueel geëxtrapoleerd pro rata temporis, van de verbruiksgegevens over de twaalf maanden die voorafgaan aan de einddatum van de periode waarop de factuur betrekking heeft.
  § 5. Wanneer voor de elektriciteitslevering op eenzelfde verbruikslocatie tijdens het jaar 2013 een afzonderlijke factuur is opgesteld door verschillende leveranciers voor dezelfde periode, bezorgt de betrokken eindafnemer, uiterlijk op 15 februari 2014, aan de commissie het overzicht van de som van de toeslag die geïnd is met toepassing van § 1 en het overzicht van het verbruik dat per afnamepunt geregistreerd is.
  De commissie betaalt aan de eindafnemer het teveel terug, uiterlijk op 15 mei 2014.
  § 6. Uiterlijk op 15 november 2013, 15 februari 2014 en 15 mei 2014 deelt de netbeheerder de commissie mee, individueel per verbruikslocatie rechtstreeks aangesloten op het transmissienet en per distributienetbeheerder, voor de maanden waarin de verminderingen bedoeld in artikel 7, § 1 van de wet van toepassing zijn, de van zijn net afgenomen hoeveelheid energie mee, alsook het bedrag van de toeslag dat hij in de loop van het voorgaande kwartaal gefactureerd heeft.
  De distributienetbeheerders delen de commissie, tegen dezelfde data als deze bedoeld in het voorgaande lid, individueel per leverancier en/of in zijn geheel voor de verbruikslocaties bedoeld in artikel 14decies, de van hun net afgenomen hoeveelheid energie mee, alsook het bedrag van de toeslag dat zij hen hebben gefactureerd.
  De houders van een toegangscontract en de leveranciers delen de commissie, tegen dezelfde data als deze bedoeld in het eerste lid van deze paragraaf, de totale hoeveelheid energie mee, alsook het totale bedrag van de toeslag dat zij gefactureerd hebben aan hun eindafnemer(s).
  De met toepassing van onderhavige paragraaf mee te delen inlichtingen worden samen bezorgd met deze bedoeld in § 7, ingeval van aanvraag tot terugbetaling van de verminderingen toegekend in de loop van het voorgaande kwartaal.
  § 7. Uiterlijk op 15 november 2013, 15 februari 2014 en 15 mei 2014 vraagt het elektriciteitsbedrijf dat de toeslag aan de eindafnemers factureert aan de commissie de terugbetaling van de verminderingen die tijdens het voorgaande kwartaal werden toegekend, door haar een schriftelijke aanvraag te sturen waarin, naast de inlichtingen bedoeld in § 6, en per degressiviteitsschijf, zoals vermeld in artikel 7, § 1, van de wet, de geaggregeerde waarde van de geleverde energie en van het bedrag van de degressiviteit dat daaruit resulteert, vermeld worden. In zijn aanvraag vermeldt hij tevens het bedrag met betrekking tot elke term van de toeslag, rekening houdend met de toegekende verminderingen.
  Onverminderd de toepassing van artikel 14terdecies, gaat de commissie over tot de terugbetaling van minstens 90 procent van deze verminderingen binnen de 15 werkdagen die volgen op de ontvangst van de aanvraag. Voor zover ze geen onregelmatigheden vaststelt tijdens haar onderzoek met toepassing van artikel 14terdecies, betaalt de commissie de resterende 10 procent terug binnen de twee maanden die volgen op de ontvangst van de aanvraag.
  Art. 14decies. Wanneer voor een beschouwde verbruikslocatie de eindafnemer zijn eigen toegangshouder is, wordt de factuur met betrekking tot de toeslag volgens de bepalingen van artikel 14nonies opgesteld door de betrokken netbeheerder en/of distributienetbeheerder(s), naargelang de afnamen op zijn (hun) net, en gericht aan de eindafnemer. Deze(n) richt(en) tevens een kopie van de factuur aan de commissie en verzoek(t)(en) haar, volgens de bepalingen van artikel 14nonies, § 7, om het bedrag van de toegekende verminderingen terug te betalen.
  Wanneer de houder van een toegangscontract niet zelf de eindafnemer is voor een deel van de afnamen, int hij bij de eindafnemer het deel van de toeslag dat laatstgenoemde verschuldigd is.
  Als de netbeheerder en één of meer distributienetbeheerders elk afzonderlijke facturen hebben opgesteld voor eenzelfde verbruikslocatie, berekent de eindafnemer het globaal bedrag van de toeslag dat hij verschuldigd is en vraagt aan de commissie de regularisatie volgens de bepalingen van artikel 14nonies, § 5.
  Art. 14undecies. Indien de modaliteiten van de afname of van de facturatie voor een verbruikslocatie niet beantwoorden aan de voorwaarden bedoeld in de artikelen 14nonies en 14decies, bepaalt de commissie de specifieke maatregelen nodig om de toepassing van de vermindering van de toeslag, bedoeld in artikel 7, § 1, van de wet, voor dat individuele geval, te waarborgen.
  Art. 14duodecies. § 1. Tenzij de eindafnemer automatisch geniet van de verminderingen in toepassing van artikel 7, § 1, achtste lid van de wet, maakt de eindafnemer naast de inlichtingen opgenomen in de bijlage bij het onderhavige besluit, de volgende inlichtingen over aan zijn leverancier(s), of aan de netbeheerder en/of de distributienetbeheerder(s) voor de eindafnemers bedoeld in artikel 14decies, teneinde te kunnen genieten van de verminderingen van de toeslag bedoeld in artikel 7, § 1 van de wet :
  1° het sectorakkoord of " convenant ", zoals bepaald door het Gewest waarvan hij afhangt en dat hij individueel of gezamenlijk heeft onderschreven, met opgave van de verplichtingen die uit het sectorakkoord of de " convenant " voorvloeien;
  2° desgevallend, of de verbruikslocatie verschillende afnamepunten op het transmissienet en/of distributienet(ten) telt.
  De verminderingen worden toegepast wanneer de vereiste informatie ontvangen wordt door de leverancier, of de netbeheerder en/of de distributienetbeheerder(s) voor de eindafnemers bedoeld in artikel 14decies.
  Elke nieuwe eindafnemer of klant die van leverancier verandert, deelt bij het sluiten van het leveringscontract, de gegevens bedoeld in het eerste lid mee.
  § 2. Het elektriciteitsbedrijf dat de toeslag groenestroomcertificaat heeft gefactureerd aan de eindafnemer bezorgt een kopie van de databank betreffende de informatie bedoeld in § 1 aan de commissie en aan de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, alsook, desgevallend, aan de betrokken netbeheerder(s). De commissie of de Algemene Directie Energie kan de rechtmatigheid van de verklaring nagaan.
  Art. 14terdecies. De commissie en de Algemene Directie Energie gaan de rechtmatigheid van de in toepassing van artikelen 14nonies tot 14duodecies toegekende verminderingen van de toeslag na.
  Alle verantwoordingsstukken moeten steeds ter beschikking van de commissie en de Algemene Directie Energie worden gehouden.
  De last van deze facturatie door de transmissienetbeheerder of door een distributienetbeheerder wordt in aanmerking genomen in de openbare dienstverplichtingen voorzien in artikel 21 van de wet. ".

  Art. 9. In hetzelfde besluit worden de woorden " Afdeling II. - Slot- en overgangsbepalingen " in hoofdstuk III vervangen door de woorden " Hoofdstuk IV. - Slot- en overgangsbepalingen ".

  Art. 10. In hetzelfde besluit wordt een bijlage ingevoegd die als bijlage is gevoegd bij dit besluit.

  Art. 11. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2013.

  Art. 12. De minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, 17 augustus 2013.
  FILIP
  Van Koningswege :
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen,
  Mevr. J. MILQUET
  De Staatssecretaris voor Energie,
  M. WATHELET

  BIJLAGE.

  Art. N. Inlichtingen over te maken door de eindafnemer aan de leverancier of de netbeheerder in toepassing van artikel 14duodecies
  

  
1
  Datum : . . . . .
  Referentie aanvrager : . . . . .
2.
  Onderneming/organisme : . . . . .
  Ondernemingsnummer (of nationaal nr.) : . . . . .
  Handelsregister : . . . . .
  Adres : . . . . .
  Postcode : . . . . . . Gemeente : . . . . . Land : . . . . .
  Vertegenwoordigd door :
  Naam : . . . . . Voornaam : . . . . .
  Functie : . . . . .
  Tel. : . . . . . Fax : . . . . .
  E-mail : . . . . .
3
  Vraagt in het kader van artikel 7 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en overeenkomstig de definitie van de verbruikslocatie geformuleerd in deze wet om te kunnen genieten van de degressiviteit voor de verbruikslocatie zoals bepaald in kader 2, of voor de volgende locatie :
4
  Op te geven informatie als de locatie waarvoor de degressiviteit wordt aangevraagd verschilt van de locatie aangegeven in kader 2 :
  Benaming van de verbruikslocatie :
  Adres : . . . . .
  Postcode : . . . . . . Gemeente : . . . . .
5
  De aanvrager verklaart dat de locatie de voorwaarden betreffende de sectorakkoorden of " convenant " zoals bepaald in artikel 7, § 1 van bovenvermelde wet van 29 april vervult en dat hij kennis heeft genomen van de gevolgen verbonden aan een onjuiste verklaring.
6
  De verbruikslocatie wordt bevoorraad door middel van de volgende afnamepunten :
  1. EAN-nr. : . . . . .
  (bijkomende referentie in geval van verschillende afnamepunten)
  2. EAN-nr. : . . . . .
  3. EAN-nr. : . . . . .
  4. EAN-nr. : . . . . .
7
  Handtekening van de aanvrager :
  

Gezien om als bijlage bij ons koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen te worden gevoegd.
  FILIP
  Van Koningswege :
  De Vice-eersteminister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansenbeleid,
  Mevr. J. MILQUET
  De Staatssecretaris voor Energie,
  M. WATHELET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 7, § 1, gewijzigd door de wetten van 20 maart 2003, 20 juli 2005, 22 december 2008, 8 januari 2012, 29 maart 2012, 27 december 2012 en van 28 juni 2013;
   Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, gewijzigd bij de wet van 29 maart 2012 en de koninklijke besluiten van 5 oktober 2005, 31 oktober 2008 en van 21 december 2012;
   Gelet op het overleg met de Gewestregeringen;
   Gelet op het voorstel van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas van 4 juli 2013;
   Gelet op het voorafgaand onderzoek met betrekking tot de noodzaak om een effectbeoordeling uit te voeren, zoals bedoeld in artikel 19/1, § 1, van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, besluitend dat een effectbeoordeling niet vereist is;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 april 2013;
   Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 2 mei 2013;
   Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door de inwerkingtreding op 1 juli 2013 van artikel 115 van de programmawet van 28 juni 2013, dat een mechanisme van degressiviteit en plafonnering invoert voor de zogenaamde " offshore-toeslag " via een aanvulling van artikel 7, § 1, van de wet van 29 april 1999;
   Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat onderhavig koninklijk besluit de nadere regels voor dit mechanisme van degressiviteit en plafonnering vastlegt;
   Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat alle betrokken marktpartijen, zowel de eindafnemers, de netbeheerders, de commissie als de leveranciers, binnen de kortst mogelijke termijn dienen te kunnen beschikken over de nodige informatie en richtlijnen teneinde het artikel 7, § 1, van de wet van 29 april 1999, zoals gewijzigd bij de programmawet van 28 juni 2013, te kunnen uitvoeren en respecteren;
   Gelet op het advies 53.320/3 van de Raad van State, gegeven op 15 mei 2013; het advies 53.720/1/V van de Raad van State, gegeven op 19 juli 2013; en het advies 53.970/1/V van de Raad van State, gegeven op 31 juli 2013, telkens met toepassing van het artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en van de Staatssecretaris voor Energie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • WET VAN 26-12-2013 GEPUBL. OP 31-12-2013
    (GEWIJZIGD ART. : BEVESTIGING)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel
    Franstalige versie