J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 3 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/03/21/2013031242/justel

Titel
21 MAART 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de voorwaarden voor het gebruik van [parkeerplaatsen door] operatoren van gedeelde motorvoertuigen. <BESL 2016-04-28/17, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 24-04-2013 en tekstbijwerking tot 06-02-2019)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 24-04-2013 nummer :   2013031242 bladzijde : 24953       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-03-21/12
Inwerkingtreding : 04-05-2013

Inhoudstafel Tekst Begin
Hoofdstuk I. [1 Algemene bepalingen]1
Art. 1-2
Hoofdstuk II. [1 Autodelen met gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen]1
Art. 3-17, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 19
Hoofdstuk III. [1 "Vrije vloot" autodelen met gebruik van de vrijstellingskaart voor autodelen op openbare parkeerplaatsen]1
Art. 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8
Hoofdstuk IV. [1 Slotbepalingen]1
Art. 20-21
BIJLAGEN.
Art. N1-N2

Tekst Inhoudstafel Begin
Hoofdstuk I. [1 Algemene bepalingen]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BESL 2016-04-28/17, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>

  Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder :
  1° " Administratie " : Administratie Uitrusting en Vervoer - Mobiel Brussel - Directie Beleid;
  2° " Agentschap " : het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap, zoals bepaald in hoofdstuk VI van de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap;
  3° " Ordonnantie " : de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap;
  4° " Dienst voor gedeelde motorvoertuigen " of [1 "autodelen"]1 : dienst waarbij motorvoertuigen in de zin van artikel 2.16 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg ter beschikking worden gesteld van geabonneerde gebruikers voor occasionele verplaatsingen;
  5° " Operator " : verstrekker van de dienst voor gedeelde motorvoertuigen;
  6° " Erkenning " : door [2 de Administratie]2 verleende toelating aan de operator van het gedeelde motorvoertuigen [2 om, naar gelang het geval, de voorbehouden parkeerplaatsen op de weg in de zin van artikel 2, 2° van de ordonnantie, of de vrijstellingskaarten voor autodelen in de zin van artikel 6, eerste lid, 3° van de ordonnantie te gebruiken]2;
  7° [2 "Voorbehouden parkeerplaats voor autodelen": voorbehouden parkeerplaats in de zin van artikel 2, 2° van de ordonnantie op de openbare weg voor gedeelde motorvoertuigen die toebehoren aan een erkende operator in de zin van hoofdstuk II en die worden gebruikt in een dienst voor autodelen;]2
  8° [2 "Autodeelstandplaats": geheel van één of meer voorbehouden parkeerplaatsen voor autodelen]2;
  [2 8° /1 "Openbare parkeerplaats": parkeerplaats op de openbare weg die geen voorbehouden parkeerplaats betreft en waarvoor de gebruiker ervan een vrijstellingskaart kan aanwenden;]2
  9° " Uitrusting van de [1 autodeelstandplaatsen]1 " : al het materiaal dat nodig is voor het gebruik van de parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor het systeem van gedeelde motorvoertuigen en voor de werking van de [1 autodeelstandplaatsen]1, dat geen betrekking heeft op de fysieke inrichting van de standplaatsen, noch op hun reglementaire signalisatie;
  10° " Fysieke aanleg van de [1 autodeelstandplaatsen]1 " : grondmarkeringen zoals voorzien door het Reglement van de Wegbeheerder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  11° " Onderhoud van de [1 autodeelstandplaatsen]1 " : in goede staat behouden van de fysieke aanleg van de [1 autodeelstandplaatsen]1 door de wegbeheerder;
  12° " Ecoscore " : in de zin van artikel 1, 6° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009 betreffende de invoering van schone voertuigen in het wagenpark van de gewestelijke instanties, globale score voor een voertuig ter kenmerking van de milieuschade die de uitstoot in de lucht veroorzaakt voor de verschillende componenten van de natuurlijke, menselijke en bebouwde omgeving;
  13° " voertuig van het type stadswagen " : voertuig van categorie M1 met maximaal vijf zitplaatsen, met inbegrip van de chauffeur, met uitzondering van voertuigen van het type monovolume;
  14° " voertuig van het type gezinswagen " : voertuig van het type mono-volume of voertuig van categorie M1 met meer dan 5 zitplaatsen, met inbegrip van de bestuurder;
  15° " voertuig van het type bedrijfsvoertuig " : voertuig geschikt voor goederenvervoer met een minimum volume van 2,5 m3.
  16° Sponsor : fysieke of rechtspersoon die een samenwerkingsakkoord heeft afgesloten met een operator van gedeelde voertuigen met het oog op het gebruik van de dienst voor [1 autodelen]1;
  [2 17° " "vrije vloot" autodelen": een vorm van autodelen waarbij er geen specifieke voorbehouden parkeerplaatsen worden voorzien. De gebruiker kan het betrokken voertuig op openbare parkeerplaatsen of in parkings achterlaten;]2
  [3 18° "Schoolvakantie": officiële schoolvakantie in het secundair onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap of van de Franse Gemeenschap.]3
  ----------
  (1)<BESL 2016-04-28/17, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>
  (2)<BESL 2016-04-28/17, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>
  (3)<BESL 2019-01-31/03, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 2.§ 1. [1 Dit besluit stelt de nadere regels vast voor:
   - het gebruik van de voorbehouden parkeerplaatsen voor autodelen die gelegen zijn op de weg op het grondgebied van de 19 gemeenten;
   - het gebruik van vrijstellingskaarten voor autodelen.]1
  § 2. [1 Alleen de operatoren die overeenkomstig hoofdstuk II van dit besluit zijn erkend, beschikken over het recht om de voorbehouden parkeerplaatsen voor autodelen te gebruiken. Deze operatoren beschikken eveneens over het recht om voor hun gedeelde motorvoertuigen vrijstellingskaarten voor de openbare parkeerplaatsen te verkrijgen. Onverminderd artikel 4, § 1, 4°, kan de gebruiker tijdens het gebruik van het gedeelde motorvoertuig van dergelijke vrijstellingskaart gebruik maken om het voertuig op een openbare parkeerplaats te parkeren.]1
  § 3. De operatoren die overeenkomstig hoofdstuk III van dit besluit als operatoren voor "vrije vloot" autodelen zijn erkend, beschikken over het recht om voor hun gedeelde motorvoertuigen vrijstellingskaarten voor de openbare parkeerplaatsen te verkrijgen.
  ----------
  (1)<BESL 2016-04-28/17, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>

  Hoofdstuk II. [1 Autodelen met gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BESL 2016-04-28/17, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>
  

  Art. 3.De aanvraag tot erkenning voor het gebruik van de voorbehouden parkeerplaatsen [1 voor autodelen]1 moet worden ingediend bij [1 de Administratie]1.
  ----------
  (1)<BESL 2016-04-28/17, art. 7, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>

  Art. 4.§ 1. [2 Om door de Administratie te worden erkend voor het gebruik van de voorbehouden parkeerplaatsen voor autodelen, moet de operator aan de volgende voorwaarden voldoen:]2
  1° de gebruikers beschikken over een abonnement dat hen een wagenpark voor gedeelde motorvoertuigen ter beschikking stelt, dat alternerend en systematisch verspreid is over het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  2° in het tarief zijn alle kosten van de dienst inbegrepen : brandstof, onderhoud, herstellingen, verzekeringen, en andere kosten;
  3° de dienst wordt opengesteld voor alle gebruikers met inachtneming van het principe van gelijke toegang onverminderd de voorwaarden opgelegd door de operatoren betreffende het bezit en de duur van het rijbewijs.
  De voorwaarden opgelegd door de operatoren betreffende het bezit van het rijbewijs van categorie B mogen de 2 jaar niet overschrijden.
  4° [4 elk gedeeld motorvoertuig beschikt over een voorbehouden parkeerplaats voor autodelen bij een vaste autodeelstandplaats waar de gebruiker het voertuig dat hij heeft gereserveerd ophaalt en terugbrengt na ieder gebruik;]4
  5° [2 ...]2
  6° [2 de gebruikskost is evenredig met de afstand en de gebruiksduur, aan de hand van duidelijk opgestelde en gecommuniceerde parameters.]2 [5 De operator garandeert dat de wagen na een maximale gebruiksduur van 72 uur wordt teruggebracht naar de autodeelstandplaats en ter beschikking wordt gesteld aan alle gebruikers.]5 [6 Indien de gebruiker de auto ophaalt vóór 1 januari 2023 in de periode vanaf de laatste vrijdag vóór het begin van een schoolvakantie tot en met de laatste vrijdag van een schoolvakantie, bedraagt de maximale gebruiksduur 168 uur]6;
  7° a) het ontwikkelingsplan van het aanbod van de operator beoogt de dekking van het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  b) De territoriale dekking omvat de verspreiding van de standplaatsen op het grondgebied van elk van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  Het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat uit drie zones :
  zone 1 (laag)
  zone 2 (gemiddeld)
  zone 3 (goed)
  De Regering bepaalt de grootte van de zones, aan de hand van een kaart opgenomen in bijlage 2, gebaseerd op de toegankelijkheidszones met het openbaar vervoer van de GSV.
  Voor elke [1 autodeelstandplaats]1 wordt een score vastgelegd op basis van haar ligging :
  - Een [1 autodeelstandplaats]1 in zone 1 komt overeen met een score 0;
  - Een [1 autodeelstandplaats]1 in zone 2 komt overeen met een score 2;
  - Een [1 autodeelstandplaats]1 in zone 3 komt overeen met een score 3.
  Deze score zal om de 5 jaar geëvalueerd worden bij de vernieuwing van de erkenning van de operator.
  Deze score zal enkel worden toegepast voor de open standplaatsen nadat de operator erkend werd.
  De gemiddelde scores van de verschillende [1 autodeelstandplaatsen]1 moet minder of gelijk zijn aan 2.
  Het Parkeeragentschap houdt toezicht op de naleving van de territoriale dekking door de erkende operatoren.
  c) De territoriale dekking moet eveneens weerspiegeld worden in de diversiteit van de types gedeelde motorvoertuigen in functie van de bevolkingsdichtheid en van de vraag;
  8° [2 ...]2
  9° binnen de vijf jaar die volgen op de toekenning van de erkenning, moet de operator het aantal van 30 standplaatsen en 75 gedeelde motorvoertuigen hebben bereikt;
  10° Teneinde de dienst voor gedeelde motorvoertuigen een alternatieve oplossing voor elke gebruikelijke verplaatsing met een privéwagen aanbiedt, moet,de vloot aan voertuigen verschillende types voertuigen bevatten : stadswagens, gezinswagens en [2 bedrijfsvoertuigen]2;
  11° [2 de Ecoscore-drempel op datum van ingebruikname van het voertuig voor de autodeeldienst wordt vastgelegd op:
   - 72 voor de voertuigen van het type stadswagen en de voertuigen van het type gezinswagen, van de categorie M1, type AA, AB, AC, AD, AE zoals bepaald in artikel 1, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Vanaf 2020 betreft de Ecoscore-drempel voor deze categorieën voertuigen 75.
   - 64 voor de voertuigen van het type stadswagen en de voertuigen van het type gezinswagen, van de categorie M1 en AF zoals gedefinieerd in artikel 1, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Vanaf 2020 betreft de Ecoscore-drempel voor deze categorieën voertuigen 69.
   - 64 voor de voertuigen van het type bedrijfsvoertuig, van de categorie N1 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Vanaf 2020 betreft de Ecoscore-drempel voor deze categorieën voertuigen 69;]2
  12° de gebruiker heeft autonoom toegang tot de gedeelde motorvoertuigen;
  13° reclame aan de buitenkant van de gedeelde motorvoertuigen en op de [1 autodeelstandplaatsen]1 is verboden. Alleen vermeldingen met betrekking tot de gedeelde motorvoertuigen, de naam van de operator en de sponsor(s) zijn toegelaten.
  De vermeldingen m.b.t. de naam van de sponsor(s) zullen de maximale afmeting van 1500 cm2 per voertuig moeten respecteren.
  14° [2 De operator voorziet een eenvoudig toegankelijk reservatiesysteem voor het gebruik van de gedeelde motorvoertuigen. De operator kan deze voertuigen ook zonder reservatieverplichting onmiddellijk aan de gebruiker ter beschikking stellen;]2
  15° de reservatie, het gebruik en de telefonische bijstand zijn 24u/24, 7d/7 ter beschikking;
  16° [2 ...]2
  17° de dienst biedt een hoog niveau van beschikbaarheid aan, waarbij aan ten minste 90 % van de reservatieaanvragen die 24u vooraf gebeuren kan worden voldaan;
  18° de klanten beschikken over een volledige en duidelijke handleiding, waarin de procedures voor het melden van problemen en klachten worden omschreven. De operator zal een [2 ...]2 informatiesessie geven aan de gebruikers.
  § 2. De in § 1 bedoelde voorwaarden zijn cumulatief. Het niet naleven van één van deze voorwaarden leidt tot [3 het weigeren van de erkenning, het schorsen of intrekken van de door de Administratie verleende erkenning, of het schorsen van de vrijstellingskaarten voor de gedeelde motorvoertuigen van de operator]3.
  ----------
  (1)<BESL 2016-04-28/17, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>
  (2)<BESL 2016-04-28/17, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 01-12-2016>
  (3)<BESL 2016-04-28/17, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>
  (4)<BESL 2017-07-13/18, art. 1,1°, 003; Inwerkingtreding : 07-08-2017>
  (5)<BESL 2017-07-13/18, art. 1,2°, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  (6)<BESL 2019-01-31/03, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 5.De operatoren van [2 een dienst voor]2 gedeelde motorvoertuigen en de MIVB ontwikkelen een gecombineerd aanbod " [1 autodelen]1 + MIVB ".
  De operatoren van [2 een dienst voor]2 gedeelde motorvoertuigen, spelers van de Brusselse mobiliteit en de Brusselse overheid promoten eveneens een gecombineerd gebruik van de verschillende aangeboden [1 autodeeldiensten]1 onderling en van de andere diensten van vervoer.
  ----------
  (1)<BESL 2016-04-28/17, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>
  (2)<BESL 2016-04-28/17, art. 10, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>

  Art. 6.§ 1. De operator voor gedeelde motorvoertuigen die voldoet aan de voorwaarden van § 1 van artikel 4 bezorgt aan [1 het Agentschap en de Administratie]1 één maal per jaar gegevens over de exploitatie, in totaal en per standplaats, over het aantal gedeelde motorvoertuigen, het aantal klanten, het aantal reservaties en de kenmerken van afgelegd traject en de dekkingsgraad van de vraag (percentage tussen vraag en aanbod)
  De erkende operator verstrekt eenmaal per jaar een statistische verwerking van de exploitatiegegevens over de kenmerken van afgelegde trajecten (afstand, duur), het type van klanten (gebruiksfrequentie, afstanden en gebruiksduur), en het gebruik van de gedeelde motorvoertuigen (gebruiksaantal, afstand en gebruiksduur per dag).
  Voor elk gegeven verstrekt de operator een opsplitsing per categorie alsook de gemiddelden.
  § 2. Het Agentschap verstrekt de operator een bestand waarin andere gegevens kunnen worden gespecificeerd.
  ----------
  (1)<BESL 2016-04-28/17, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>

  Art. 7.§ 1. De erkende operator werkt eenmaal per jaar mee aan de enquête bij de gebruikers, die wordt gestandaardiseerd en georganiseerd door het Agentschap. De enquête peilt naar de evolutie van het bezit van de wagen, de evolutie van het gebruik van de wagen en de andere vervoerswijzen en de tevredenheidgraad van de gebruikers.
  § 2. Een standaarddocument wordt door het Agentschap bezorgd aan de operator die andere gegevens zal kunnen specifiëren.
  [1 § 3. De operator bezorgt de ingevulde enquête aan het Agentschap en de Administratie.]1
  ----------
  (1)<BESL 2016-04-28/17, art. 12, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>

  Art. 8. Het Agentschap bezorgt de Administratie, de gemeenten en de erkende operatoren jaarlijks samenvattende follow-upverslagen die toelaten de gewestelijke dekking te evalueren, alsook resultaten die per gemeente zijn opgesplitst, en dit op basis van de exploitatiegegevens die door de erkende operatoren werden verstrekt.

  Art. 9.Aan elke operator voor gedeelde motorvoertuigen wordt een erkenning verleend voor een duur van vijf jaar, die hernieuwbaar is voor dezelfde periode bij naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 4 van dit besluit door de operatoren.
  [1 De opzegging van de erkenning kan door de operator bij aangetekend schrijven worden betekend aan de Administratie en de gemeenten, ten minste een jaar na het verkrijgen van de erkenning en met een opzeggingstermijn van zes maanden.]1
  [1 Na het verstrijken, intrekken of opzeggen van de erkenning als operator moet de operator de autodeelstandplaatsen, alsook alle toebehoren ervan, op zijn kosten en risico verwijderen en het openbaar domein in zijn vroegere staat herstellen. Behoudens andersluidende toestemming, moeten alle autodeelstandplaatsen binnen een termijn van 1 maand volgend op het verstrijken, intrekken of opzeggen van de vergunning verwijderd worden.]1
  ----------
  (1)<BESL 2017-07-13/18, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 07-08-2017>

  Art. 10.§ 1. Bij niet-naleving van één van de voorwaarden voor erkenning en follow-up die worden beschreven in de artikelen 4 tot 7, brengt [1 de Administratie]1 dit ter kennis aan de erkende operator.
  Laatstgenoemde beschikt over een termijn van drie maanden om zijn situatie te regulariseren.
  § 2. [1 Wanneer de situatie niet binnen de drie maanden werd geregulariseerd, kan de Administratie de erkenning schorsen alsook de vrijstellingskaarten voor de gedeelde motorvoertuigen van de operator schorsen, nadat de operator vooraf werd gehoord.
   Van zodra de operator de situatie regulariseert en hier de Administratie van op de hoogte brengt, zal de Administratie, na vast te stellen dat de situatie effectief is geregulariseerd, de schorsing van de erkenning of de schorsing van de vrijstellingskaarten opheffen.
   Wanneer de situatie niet binnen de drie maanden na de schorsing van de erkenning of de schorsing van de vrijstellingskaarten werd geregulariseerd, kan de Administratie de erkenning intrekken, nadat de operator vooraf werd gehoord. De intrekking van de erkenning heeft van rechtswege de intrekking van de vrijstellingskaarten voor de gedeelde motorvoertuigen van de operator als gevolg.
   De operator mag de kostprijs van de forfaitaire retributies die verschuldigd zijn tijdens de schorsing of na de intrekking van een vrijstellingskaart, omdat het geparkeerde motorvoertuig niet over een geldige en niet-geschorste vrijstellingskaart beschikt, niet op de gebruiker verhalen, voor zover de gebruiker de overige gebruiksvoorwaarden van deze vrijstellingskaart heeft nageleefd.]1
  ----------
  (1)<BESL 2016-04-28/17, art. 13, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>

  Art. 11.§ 1er. Binnen de zes maanden na de inwerkingtreding van dit besluit stelt elke gemeente zijn Actieplan [1 autodelen]1 tegen het jaar 2020 op overeenkomstig de gewestelijke doelstelling van groei van [1 autodelen]1 opgenomen in bijlage 1 van dit besluit. [2 Na het behalen van de in bijlage 1 genoemde aantallen verloopt de groei op basis van de vraag, op de in artikel 16 § 2 uiteengezette wijze.]2
  § 2. Dit plan wordt opgesteld in 3 fasen :
  1) stand van zaken en diagnose van de bestaande situatie
  2) opstelling van een scenario waarbij het principe van verspreiding van de standplaatsen wordt nageleefd en rekening wordt gehouden met de gewestelijke doelstelling van groei van [1 autodelen]1 opgenomen in bijlage 1 van dit besluit
  3) [2 opstelling van de kaart met de lokalisering van de gesuggereerde standplaatsen]2
  De kaart zal de lokalisering aanduiden van de [1 autodeelstations]1 op de gewestwegen en gemeentewegen, alsook het aantal parkeerplaatsen voorbehouden per standplaats en de agenda voor de [2 gewenste]2 indienststelling van de voorziene [1 autodeelstandplaatsen]1.
  [2 Voor iedere autodeelstandplaats geldt een perimeter van 250 meter. De voorbehouden parkeerplaatsen voor autodelen van de verschillende operatoren kunnen binnen deze perimeter worden verdeeld. Alle voorbehouden parkeerplaatsen voor autodelen van een operator bevinden zich op dezelfde locatie in de perimeter.]2
  § 3. Het in het Actieplan [1 autodelen]1 opgenomen tijdschema onderscheidt de verschillende fasen in de ontwikkeling van het systeem van autodelen binnen elke gemeente en geeft de voorkeur aan de opening van elke nieuwe [1 autodeelstandplaats]1 dicht bij een bestaande standplaats.
  ----------
  (1)<BESL 2016-04-28/17, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>
  (2)<BESL 2017-07-13/18, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 07-08-2017>

  Art. 12.§ 1. De gemeente stelt haar Actieplan Carsharing op in samenwerking met het Agentschap en in het licht van de groeidoelstelling van de dienst voor gedeelde motorvoertuigen die overeenstemt met 2% van de bevolking, d.i. 25 000 klanten. Dit Plan wordt vervolgens ter bekrachtiging voorgelegd aan het Agentschap.
  De Regering kan dit objectief aanpassen in functie van de ontwikkelen van het systeem van [1 autodelen]1.
  § 2. De gemeente moet de erkende operatoren raadplegen om zich ervan te vergewissen dat de geplande [2 gesuggereerde]2 standplaatsen overeenstemmen met de operationele en commerciële realiteit van de operatoren. [2 Het goedgekeurde Plan wordt bekendgemaakt aan alle erkende operatoren.]2
  ----------
  (1)<BESL 2016-04-28/17, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>
  (2)<BESL 2017-07-13/18, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 07-08-2017>

  Art. 13.§ 1. De geplande [3 gesuggereerde]3 standplaatsen op de gewestwegen in het Actieplan [1 autodelen]1 [2 zullen]2 ter validering worden voorgelegd aan het [3 Administratie]3.
  § 2. De Administratie beschikt over 45 dagen om te antwoorden, bij gebreke wordt het antwoord als gunstig beschouwd.
  ----------
  (1)<BESL 2016-04-28/17, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>
  (2)<BESL 2016-04-28/17, art. 14, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>
  (3)<BESL 2017-07-13/18, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 07-08-2017>

  Art. 14. § 1. Dit plan zal ter validering worden voorgelegd aan het Agentschap.
  § 2. Het Agentschap beschikt over 45 dagen om te antwoorden, bij gebreke wordt het antwoord als gunstig beschouwd.
  § 3. In geval van niet-validering van het Plan door het Agentschap, is de toe te passen procedure die welke bedoeld wordt in artikel 12 van dit besluit.

  Art. 15.In het kader van de opstelling van haar Actieplan [1 autodelen]1 evalueert de gemeente haar Plan om het jaar en stelt het bij, in overleg met het Agentschap en in samenwerking met de erkende operatoren.
  ----------
  (1)<BESL 2016-04-28/17, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>

  Art. 16.§ 1. [2 De erkende operator kan per autodeelstandplaats opgenomen in het Actieplan autodelen een aanvraag voor een nieuwe voorbehouden parkeerplaats voor autodelen indienen wanneer deze wordt gecreëerd of uitbreidt. De aanvrager geeft bij de gemeente aan hoeveel parkeerplaatsen deze wenst. Het aantal beschikbare nieuwe voorbehouden parkeerplaatsen voor autodelen wordt gelijk verdeeld tussen de aanvragers. De gemeente kan gemotiveerd afwijken van de gelijkheid tussen de aanvragers ten voordele van een aanvrager met voertuigen in de directe omgeving met een belastingsgraad van meer dan 40 %. Elke aanvrager ontvangt minimaal één voorbehouden parkeerplaats voor autodelen.]2
  § 2. [2 Een gemeente kan nieuwe autodeelstandplaatsen ter beschikking stellen die nog niet zijn opgenomen in het Actieplan autodelen.
   De operatoren kunnen een voorstel doen voor een nieuwe autodeelstandplaats die nog niet is opgenomen in het Actieplan. De gemeente behandelt de eventuele aanvragen voor nieuwe autodeelstandplaatsen eenmaal per jaar.
   Bij de opening van nieuwe autodeelstandplaatsen streeft de gemeente de spreiding van autodeelstandplaatsen na zoals omschreven in art. 11.]2
  § 3. [2 Elke wijziging of opening van een autodeelstandplaats moet onverwijld worden gemeld aan de Administratie en het Agentschap.]2
  § 4. [2 De toegekende voorbehouden parkeerplaatsen voor autodelen dienen uitsluitend voor het parkeren van de gedeelde motorvoertuigen van de operator in het kader van de vergunning voor het autodelen met gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen.]2
  § 5. [2 ...]2
  ----------
  (1)<BESL 2016-04-28/17, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>
  (2)<BESL 2017-07-13/18, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 07-08-2017>

  Art. 17.[1 Wanneer de wegbeheerder een autodeelstandplaats of een voorbehouden parkeerplaats voor autodelen verwijdert moet de wegbeheerder de betrokken operator(s) een vervangende autodeelstandplaats of voorbehouden parkeerplaats voor autodelen aanbieden.]1
  ----------
  (1)<BESL 2017-07-13/18, art. 7, 003; Inwerkingtreding : 07-08-2017>

  Art. 18/1. (oud art. 18) § 1er. [1 De wegbeheerder staat in voor het onderhoud van de autodeelstandplaatsen. Hij staat eveneens in voor de kosten van de reglementaire signalisatie, waaronder het reglementair bord en de markering.
   De wegbeheerder neemt ook de kosten van een langdurige verplaatsing van een autodeelstandplaats op zich, voor zover deze verplaatsing buiten het toedoen of de wil van de operator is en het feit dat de aanleiding tot de verplaatsing een gebeurtenis van lange duur is. Kosten die slaan op de elektrische installaties zijn steeds ten laste van de operator.
   Indien het gewest de verplaatsing van een autodeelstandplaats aanvraagt, draagt zij de kosten van de verplaatsing.]1
  § 2. [1 e erkende operator neemt de uitrustingskosten van de autodeelstandplaatsen ten laste, waaronder de installatie, het onderhoud en de vervanging van de uitrustingen indien nodig.
   In geval van schade aan een door de operator geïnstalleerde uitrustig die een gevaar oplevert voor de gebruikers van de openbare weg, moet de operator onverwijld alle nodige maatregelen treffen die nodig zijn om de schade te herstellen.]1
  [1 § 3. Voor elke nieuwe toekenning, verplaatsing of volledige of gedeeltelijke verwijdering van een autodeelstandplaats of voorbehouden parkeerplaatsen voor autodelen wordt een formulier getekend tussen de operator en de wegbeheerder.
   De gemeenten kent de operatoren kosteloos voorbehouden parkeerplaatsen voor autodelen toe.
   Het formulier specificeert:
   - de ligging;
   - het aantal parkeerplaatsen;
   - de voorziene uitvoeringsdatum.
   Dit formulier bevat ook een plan van de toestand:
   - een situatieplan op 1/500 dat ten minste het beoogde deel van openbare weg tot aan de volgende zijstraat opneemt. Dit plan moet alle ter plaatse bestaande installaties bevatten en als vergrote beeld-in-beeldweergrave: de positie en de ingenomen oppervlakte van de uitrustingen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie, de plaats van de markering en van de te installeren signalisatie;
   - foto's van de bestaande situatie waarop elke relevante installatie ter plaatse is opgenomen.
   De operator moet binnen de twee maanden na het einde van de installatiewerkzaamheden de as-buildplannen van de autodeelstandplaats indienen. De as-buildplannen moeten de toestand na de werkzaamheden nauwkeurig weergeven.
   De operator kan, in afwachting van de ingebruikname van een toegekende voorbehouden parkeerplaats voor autodelen, met instemming van de gemeente, de deelauto tijdelijk op de openbare weg parkeren in de directe omgeving van de toegekende voorbehouden parkeerplaats voor autodelen.]1
  ----------
  (1)<BESL 2017-07-13/18, art. 8, 003; Inwerkingtreding : 07-08-2017>

  Art. 18/2. [1 Ten minste een week vóór elke gebeurtenis van lange duur die de exploitatie van of de toegang naar een autodeelstandplaats verhindert, brengt de wegbeheerder de operator hiervan op de hoogte met vermelding van de duur van de gebeurtenis.
   In de mate van zijn mogelijkheden stelt de wegbeheerder een nieuwe voorbehouden parkeerplaats voor autodelen voor, zodat de operator de passende maatregelen kan nemen voor de verplaatsing van de voertuigen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BESL 2017-07-13/18, art. 9, 003; Inwerkingtreding : 07-08-2017>
  

  Art. 18/3. [1 De operator ziet er te allen tijde op toe dat de autodeelstandplaatsen de doorgang van de voertuigen van de hulpdiensten en de voetgangers niet belemmeren.
   Ook mogen de autodeelstandplaatsen de toegang tot of de bediening van een brandkraan, een klep van het waterdistributienet, een afsluiter van een gasleiding, alsook de toegang tot en het onderhoud van de afvoerkolken niet belemmeren.
   Bovendien mogen de autodeelstandplaatsen de openbare veiligheid niet in het gedrang brengen en de zichtbaarheid van de wegsignalisatie niet belemmeren of verminderen.
   De operator mag geen enkele wijziging aanbrengen aan de autodeelstandplaatsen zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van de wegbeheerder.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BESL 2017-07-13/18, art. 10, 003; Inwerkingtreding : 07-08-2017>
  

  Art. 18/4. [1 De operator is aansprakelijk voor de schade wordt veroorzaakt door de installatie, de exploitatie en/of de verwijdering van de autodeelstandplaatsen.
   De operator vrijwaart de wegbeheerder voor elke vordering van derden.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BESL 2017-07-13/18, art. 11, 003; Inwerkingtreding : 07-08-2017>
  

  Art. 18/5. [1 De operator zorgt ervoor dat hij zijn installaties te allen tijde in een perfecte staat van onderhoud, werking en netheid houdt. Hij zorgt er onder meer voor dat tags en graffiti zo snel mogelijk worden verwijderd en, algemener gesteld, dat elke beschadigde installatie weer in goede staat hersteld wordt binnen een korte termijn.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BESL 2017-07-13/18, art. 12, 003; Inwerkingtreding : 07-08-2017>
  

  Art. 18/6. [1 Elke reclame op de autodeelstandplaatsen en aan de buitenkant van de gedeelde motorvoertuigen is verboden.
   Alleen vermeldingen met betrekking tot de gedeelde motorvoertuigen, de naam van de operator en de sponsor(s) zijn toegelaten.
   De afmetingen van de vermeldingen van alle sponsors samen moeten kleiner zijn dan de afmetingen van het logo van de operator.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BESL 2017-07-13/18, art. 13, 003; Inwerkingtreding : 07-08-2017>
  

  Art. 19.
  <Opgeheven bij BESL 2017-07-13/18, art. 14, 003; Inwerkingtreding : 07-08-2017>

  Hoofdstuk III. [1 "Vrije vloot" autodelen met gebruik van de vrijstellingskaart voor autodelen op openbare parkeerplaatsen]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BESL 2016-04-28/17, art. 15, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>
  

  Art. 19/1. [1 De aanvraag tot erkenning voor het gebruik van de vrijstellingskaarten voor "vrije vloot" autodelen op openbare parkeerplaatsen moet worden ingediend bij de Administratie.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BESL 2016-04-28/17, art. 16, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>
  

  Art. 19/2.[1 § 1. Om door de Administratie te worden erkend voor het gebruik van vrijstellingskaarten voor "vrije vloot" autodelen op openbare parkeerplaatsen, moet de operator aan de volgende voorwaarden voldoen:
   1° in het tarief zijn alle kosten van de dienst inbegrepen: brandstof, onderhoud, herstellingen, verzekeringen, en andere kosten;
   2° de dienst wordt opengesteld voor alle gebruikers met inachtneming van het principe van gelijke toegang onverminderd de voorwaarden opgelegd door de operatoren betreffende het bezit en de duur van het rijbewijs;
   De voorwaarden opgelegd door de operatoren betreffende het bezit van het rijbewijs van categorie B mogen de 2 jaar niet overschrijden;
   3° de gebruikskost is evenredig met de afstand en de gebruiksduur, aan de hand van duidelijk opgestelde en gecommuniceerde parameters. [2 De operator garandeert dat de wagen na een maximale gebruiksduur van 24 uur weer ter beschikking wordt gesteld aan alle gebruikers]2. [3 Indien de gebruiker de auto ophaalt vóór 1 januari 2023 in de periode vanaf de laatste vrijdag vóór het begin van een schoolvakantie tot en met de laatste vrijdag van een schoolvakantie, bedraagt de maximale gebruiksduur 168 uur]3;
   4° binnen het jaar dat volgt op de toekenning van de erkenning moet elk motorvoertuig dat wordt ter beschikking gesteld door een operator voorzien zijn van een abonnement dat de mogelijkheid geeft ongelimiteerd in de tijd te parkeren in minstens tien publiek of privaat uitgebate parkings, verspreid over minstens vier gemeenten;
   5° binnen de vijf jaar die volgen op de toekenning van de erkenning, moet de operator het aantal van 75 gedeelde motorvoertuigen hebben bereikt;
   6° teneinde de dienst voor gedeelde motorvoertuigen een alternatieve oplossing voor elke gebruikelijke verplaatsing met een privéwagen aanbiedt, mag de vloot aan voertuigen verschillende types voertuigen bevatten: stadswagens, gezinswagens en bedrijfswagens;
   7° de Ecoscore-drempel op datum van ingebruikname van het voertuig voor de autodeeldienst wordt vastgelegd op:
   - 72 voor de voertuigen van het type stadswagen en de voertuigen van het type gezinswagen, van de categorie M1, type AA, AB, AC, AD, AE zoals bepaald in artikel 1, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Vanaf 2020 betreft de Ecoscore-drempel voor deze categorieën voertuigen 75.
   - 64 voor de voertuigen van het type stadswagen en de voertuigen van het type gezinswagen, van de categorie M1 en AF zoals gedefinieerd in artikel 1, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Vanaf 2020 betreft de Ecoscore-drempel voor deze categorieën voertuigen 69.
   - 64 voor de voertuigen van het type bedrijfsvoertuig, van de categorie N1 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Vanaf 2020 betreft de Ecoscore-drempel voor deze categorieën voertuigen 69.
   8° de gebruiker heeft autonoom toegang tot de gedeelde motorvoertuigen;
   9° reclame aan de buitenkant van de gedeelde motorvoertuigen is verboden. Alleen vermeldingen met betrekking tot de gedeelde motorvoertuigen, de naam van de operator en de sponsor(s) zijn toegelaten;
   De vermeldingen m.b.t. de naam van de sponsor(s) zullen de maximale afmeting van 1500 cm per voertuig moeten respecteren;
   10° de operator voorziet een eenvoudig toegankelijk reservatiesysteem voor het gebruik van de gedeelde motorvoertuigen. De operator kan deze voertuigen ook zonder reservatieverplichting onmiddellijk aan de gebruiker ter beschikking stellen;
   11° de reservatie, het gebruik en de telefonische bijstand zijn 24u/24, 7d/7 beschikbaar;
   12° de klanten beschikken over een volledige en duidelijke handleiding, waarin de procedures voor het melden van problemen en klachten worden omschreven. De operator zal een informatiesessie geven aan de gebruikers.
   § 2. De in § 1 bedoelde voorwaarden zijn cumulatief. Het niet naleven van één van deze voorwaarden leidt tot het weigeren van de erkenning of het schorsen of intrekken van de door de Administratie verleende erkenning.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BESL 2016-04-28/17, art. 17, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>
  (2)<BESL 2017-07-13/18, art. 15, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  (3)<BESL 2019-01-31/03, art. 3, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 19/3. [1 De operatoren van een dienst voor gedeelde motorvoertuigen en de MIVB ontwikkelen een gecombineerd aanbod "autodelen + MIVB".
   De operatoren van een dienst voor gedeelde motorvoertuigen, spelers van de Brusselse mobiliteit en de Brusselse overheid promoten eveneens een gecombineerd gebruik van de verschillende aangeboden autodelen-diensten onderling en van de andere diensten van vervoer.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BESL 2016-04-28/17, art. 18, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>
  

  Art. 19/4. [1 § 1. De operator voor gedeelde motorvoertuigen die voldoet aan de voorwaarden van artikel 19/2, § 1, bezorgt aan het Agentschap en de Administratie één maal per jaar gegevens over de exploitatie, over het aantal gedeelde motorvoertuigen, het aantal klanten, het aantal reservaties en de kenmerken van afgelegd traject en de dekkingsgraad van de vraag (percentage tussen vraag en aanbod).
   De erkende operator verstrekt eenmaal per jaar een statistische verwerking van de exploitatiegegevens over de kenmerken van afgelegde trajecten (afstand, duur), het type van klanten (gebruiksfrequentie, afstanden en gebruiksduur), en het gebruik van de gedeelde motorvoertuigen (gebruiksaantal, afstand en gebruiksduur per dag).
   Voor elk gegeven verstrekt de operator een opsplitsing per categorie alsook de gemiddelden.
   § 2. Het Agentschap verstrekt de operator een bestand waarin andere gegevens kunnen worden gespecificeerd.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BESL 2016-04-28/17, art. 19, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>
  

  Art. 19/5. [1 § 1. De erkende operator werkt eenmaal per jaar mee aan de enquête bij de gebruikers, die wordt gestandaardiseerd en georganiseerd door het Agentschap. De enquête peilt naar de evolutie van het bezit van de wagen, de evolutie van het gebruik van de wagen en de andere vervoerswijzen en de tevredenheidgraad van de gebruikers.
   § 2. Een standaarddocument wordt door het Agentschap bezorgd aan de operator die andere gegevens zal kunnen specifiëren.
   § 3. De operator bezorgt de ingevulde enquête aan het Agentschap en de Administratie.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BESL 2016-04-28/17, art. 20, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>
  

  Art. 19/6. [1 Het Agentschap bezorgt de Administratie jaarlijks samenvattende follow-upverslagen die toelaten de gewestelijke dekking te evalueren, alsook resultaten die per gemeente zijn opgesplitst, en dit op basis van de exploitatiegegevens die door de erkende operatoren werden verstrekt.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BESL 2016-04-28/17, art. 21, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>
  

  Art. 19/7. [1 Aan elke operator voor gedeelde motorvoertuigen wordt een erkenning verleend voor een duur van vijf jaar, die hernieuwbaar is voor dezelfde periode bij naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 19/2, § 1, door de operatoren.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BESL 2016-04-28/17, art. 22, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>
  

  Art. 19/8. [1 § 1. Bij niet-naleving van één van de voorwaarden voor erkenning en follow-up die worden beschreven in de artikelen 19/2 tot 19/5, brengt de Administratie dit ter kennis aan de erkende operator. Laatstgenoemde beschikt over een termijn van drie maanden om zijn situatie te regulariseren.
   § 2. Wanneer de situatie niet binnen de drie maanden werd geregulariseerd, kan de Administratie de erkenning schorsen, nadat de operator vooraf werd gehoord. De schorsing van de erkenning heeft van rechtswege de schorsing van de vrijstellingskaarten voor de gedeelde motorvoertuigen van de operator als gevolg.
   Van zodra de operator de situatie regulariseert en hier de Administratie van op de hoogte brengt, zal de Administratie, na vast te stellen dat de situatie effectief is geregulariseerd, de schorsing van de erkenning van de operator opheffen. Hierdoor wordt de schorsing van de vrijstellingskaarten voor de gedeelde motorvoertuigen van de operator van rechtswege opgeheven.
   Wanneer de situatie niet binnen de drie maanden na de schorsing van de erkenning werd geregulariseerd, kan de Administratie de erkenning intrekken, nadat de operator vooraf werd gehoord. De intrekking van de erkenning heeft van rechtswege de intrekking van de vrijstellingskaarten voor de gedeelde motorvoertuigen van de operator als gevolg.
   De operator mag de kostprijs van de forfaitaire retributies die verschuldigd zijn tijdens de schorsing of na de intrekking van een vrijstellingskaart, omdat het geparkeerde motorvoertuig niet over een geldige en niet-geschorste vrijstellingskaart beschikt, niet op de gebruiker verhalen, voor zover de gebruiker de overige gebruiksvoorwaarden van deze vrijstellingskaart heeft nageleefd.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BESL 2016-04-28/17, art. 23, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>
  

  Hoofdstuk IV. [1 Slotbepalingen]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BESL 2016-04-28/17, art. 24, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>
  

  Art. 20.Dit besluit doet geen afbreuk aan de parkeerplaatsen voor [1 autodelen]1 toegekend aan de operatoren van gedeelde motorvoertuigen voor haar inwerkingtreding.
  ----------
  (1)<BESL 2016-04-28/17, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>

  Art. 21. Dit besluit treedt in werking binnen de tien dagen volgend op de datum van bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van de artikels 16 en 17 die in werking treden op hetzelfde moment als de ordonnantie tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die een impact hebben op het vlak van mobiliteit.

  BIJLAGEN.

  Art. N1.Bijlage 1.
  
  Groeipad per gemeente
  Doelstelling klanten
  In IRIS 2, heeft het gewest zich als doel gesteld tegen 2020 15.000 klanten te halen.
  Door de verwachte evolutie van de [1 autodeeldienst]1 alsook de tendensen inde bevolkingsgroei, werd de groeidoelstelling verhoogd en streeft ze nu naar 2 % van de bevolking in 2020 hetzij 25 000 klanten.
  Doelstelling voertuigen en [2 voorbehouden parkeerplaatsen voor autodelen]2
  Aangezien het gebruikelijk referentiecijfer voor de rendabiliteit van een [1 gedeeld voertuig]1 30 klanten per voertuig bedraagt, wordt de vooropgestelde 25 000 klanten vertaald in een doelstelling van 800 voertuigen (hetzij 800 [2 voorbehouden parkeerplaatsen voor autodelen]2).
  De verdeling per gemeente
  Teneinde tegelijkertijd te beantwoorden aan de doelstelling met betrekking tot de territoriale dekking (een mogelijke standplaats bieden in de nabijheid van elke inwoner) en de logica van het groeipotentieel van de dienst, steunt de verdeling van doelstelling van 800 voertuigen op één indicator, namelijk de bevolking.
  

  
Carsharingdoelstelling 2020 per gemeente
Gemeente% bevolking (2011) Carsharingdoelstellingen eind 2011 Doelstelling 800 volgens bevolkingGroei 2012-2020
Anderlecht 10 % 6 77 71
Oudergem 3 % 6 23 17
Sint-Agatha-Berchem 2 % 2 16 14
Brussel14 % 65 116 51
Etterbeek 4 % 24 33 9
Evere 3 % 3 26 23
Vorst5 % 7 37 30
Ganshoren 2 % 2 17 15
Elsene7 % 19 59 40
Jette 4 % 4 34 30
Koekelberg 2 % 5 15 10
Sint-Jans-Molenbeek8 % 4 65 61
Sint-Gillis 4 % 23 34 11
Sint-Joost-ten-Noode2 % 16 19 3
Schaarbeek 11 % 32 89 57
Ukkel7 % 14 57 43
Watermaal-Bosvoorde2 % 5 18 13
Sint-Lambrechts-Woluwe 5 % 5 37 32
Sint-Pieters-Woluwe 4 % 6 29 23
BHG 100 % 248 800 552

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 24-04-2013, p. 24960 )
  
  ----------
  (1)<BESL 2016-04-28/17, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2016>
  (2)<BESL 2017-07-13/18, art. 16, 003; Inwerkingtreding : 07-08-2017>

  Art. N2. Bijlage 2.
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 24-04-2013, p. 24962 )
  
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   
Brussel, 21 maart 2013.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Ch. PICQUE
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast voor Openbare Werken en Vervoer,
Mevr. B. GROUWELS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
   Gelet op de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap, in het bijzonder de artikelen 8, 14, § 3 en 30;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2004 tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
   Gelet op het advies 52.222/4 van de Raad van State, verstrekt op 7 november 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, 1e lid, 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende dat de Regering de nadere regels vaststelt voor het gebruik van de voorbehouden parkeerplaatsen op de weg in uitvoering van de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap;
   Overwegende dat artikel 2 van de ordonnantie van 22 januari 2009 de voorbehouden parkeerplaatsen op de weg omschrijft als " een parkeerplaats uitsluitend bestemd voor voertuigen gebruikt door gehandicapte personen, taxi's, fietsers, gemotoriseerde tweewielers, motorvoertuigen gebruikt voor het autodelen, vrachtwagens, motorvoertuigen die mensen in en uit laten stappen en goederen laden en lossen en voor elke categorie voertuigen aangeduid door de Regering ".
   Overwegende dat, ongeacht het type van gebruikt voertuig, de dienst voor gemengde motorvoertuigen tot doel heeft de intermodaliteit te bevorderen en de autodruk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verminderen.
   Overwegende dat het gewestelijk parkeerbeleid tot doel heeft de gemeentelijke reglementeringen te harmoniseren om samenhang en leesbaarheid te brengen in de organisatie van het parkeren op gewestelijk niveau;
   Overwegende dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het Plan Iris II onder meer als doel stelt om de dienst voor gedeelde motorvoertuigen te ontwikkelen en streeft naar 15 000 klanten in 2020;
   Met inachtneming van de demografische prognoses alsook de huidige ontwikkeling van de dienst voor gedeelde motorvoertuigen, wordt de groeidoelstelling naar boven toe aangepast : er wordt gestreefd naar 2% van de bevolking, d.i. 25 000 klanten.
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 31-01-2019 GEPUBL. OP 06-02-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 4; 19/2)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 13-07-2017 GEPUBL. OP 28-07-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 9; 11; 12; 13; 16; 17; 18; 18/1; 18/2; 18/3; 18/4; 18/5; 18/6; 19; 19/2; N1)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 28-04-2016 GEPUBL. OP 19-05-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; N1; N2; 1-2; 1; 2; 3-19; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 19; 19/1; 19/2; 19/3; 19/4; 19/5; 19/6; 19/7; 19/8; 20; 21)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie