J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2011/11/13/2011011417/justel

Titel
13 NOVEMBER 2011. - Wet tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 01-12-2011 nummer :   2011011417 bladzijde : 70948       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2011-11-13/11
Inwerkingtreding : 01-01-2012

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Bepaling tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie
Art. 2
HOOFDSTUK 3. - Opheffings- en overgangsbepalingen
Art. 3-4
HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding
Art. 5

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Bepaling tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie

  Art. 2. In artikel 7 van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, gewijzigd bij de wet van 11 juli 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1į in het eerste lid worden de woorden " 297.472.229,73 euro " vervangen door de woorden " 1,2 miljard euro ";
  2į het laatste lid wordt vervangen door wat volgt :
  " De bedragen vastgesteld krachtens het tweede lid, 2į, mogen voor het vervoer niet lager zijn dan 80 miljoen euro en voor de kerninstallaties niet lager zijn dan 70 miljoen euro. "

  HOOFDSTUK 3. - Opheffings- en overgangsbepalingen

  Art. 3. Artikel 37 van dezelfde wet wordt opgeheven.

  Art. 4. Voor de exploitanten aan wie een erkenning is verleend krachtens de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, gewijzigd bij de wet van 11 juli 2000, blijft het voordeel van deze erkenning behouden op voorwaarde dat zij de verzekering of elke andere financiŽle zekerheid ter dekking van hun aansprakelijkheid aangepast hebben aan de bepalingen van deze wet, binnen negentig dagen na haar inwerkingtreding.

  HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding

  Art. 5. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2012.
  
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 13 november 2011.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Klimaat en Energie,
  P. MAGNETTE
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Zitting 2010-2011. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire stukken. - Wetsvoorstel van Mevr. Lalieux c.s., nr. 53-1597/1. - Amendementen, nrs. 53-1597/2 tot 4. - Addendum, nr. 53-1597/5. - Verslag, nr. 53-1597/6. - Tekst aangenomen door de Commissie, nr. 53-1597/7. - Amendementen ingediend in de plenaire vergadering, nr. 53-1597/8. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 53-1597/9. Integraal verslag. - 20 juli 2011. Zitting 2011-2012. Senaat. Parlementaire stukken. - Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat, nr. 5-1191/1.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie