J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2010/07/19/2010011298/justel

Titel
19 JULI 2010. - Koninklijk besluit tot bepaling van de praktische gebruiksvoorwaarden voor het register van vervangende ondernemers

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 29-07-2010 nummer :   2010011298 bladzijde : 48373       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2010-07-19/03
Inwerkingtreding : 01-07-2010

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het register van vervangende ondernemers zoals bedoeld in artikel 80, eerste lid, van de wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen, hierna het register genoemd, is consulteerbaar via een internetsite beheerd door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

  Art. 2. Wanneer een onderneming erom vraagt, zoeken de ondernemingsloketten een kandidaat vervangende ondernemer op in functie van de door de aanvrager opgegeven criteria en leveren uittreksels uit het register af.

  Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2010.

  Art. 4. De Minister bevoegd voor Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, 19 juli 2010.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van K.M.O.'s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid,
  Mevr. S. LARUELLE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen, artikel 83;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 7 mei 2010;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecrertaris voor Begroting, gegeven op 12 mei 2010;
   Gelet op advies 48.329/1 van de Raad van State, gegeven op 10 juni 2010, met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 1į, van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Verslag aan de Koning Tekst Inhoudstafel Begin
   VERSLAG AAN DE KONING
   Sire,
   Het ontwerp van koninklijk besluit waarvan ik de eer heb het ter ondertekening van Uwe Majesteit voor te leggen, heeft als doel de praktische gebruiksvoorwaarden te bepalen voor het register, te weten de vrije raadpleging ervan, ofwel via de internetsite beheerd door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, ofwel via de ondernemingsloketten.
   De wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen voorziet in zijn artikel 83 dat de Koning bij koninklijk besluit, vastgelegd na overleg binnen de Ministerraad, de praktische gebruiksvoorwaarden vastlegt van het register.
   In zijn advies nr. 48.329/1 heeft de Raad van State enerzijds een opmerking geformuleerd over het voorliggende ontwerp van besluit betreffende het huidige ontwerp van besluit, over de rechtsgrond van artikel 2 dat het volgende voorzag : " Het is verboden de gegevens uit het register te gebruiken voor commerciŽle doeleinden. "
   De Raad van State zei niet enkel dat dit artikel vaag was, maar ook dat er geen rechtsgrond was die de Koning toelaat een dergelijke maatregel te nemen.
   In antwoord op deze opmerking werd artikel 2 van het ontwerp van koninklijk besluit geschrapt.
   Anderzijds formuleerde de Raad van State een opmerking over het gebrek aan duidelijkheid van de artikelen betreffende de raadpleging van de internetsite en van de opdracht van de ondernemingsloketten.
   De doelstelling van deze bepalingen is in eerste instantie de plicht vast te stellen van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie een internetsite ter beschikking te stellen van het publiek voor de raadpleging van het register en in tweede instantie de ondernemingsloketten de plicht te geven deze raadpleging uit te voeren voor de zelfstandigen en de ondernemingen die deze opzoeking via de internetsite niet zelf kunnen of willen uitvoeren.
   In antwoord op de opmerking van de Raad van State werden de woorden " Wanneer een onderneming erom vraagt, " toegevoegd aan het begin van artikel 2 (het vroegere artikel 3).
   De andere, puur formele opmerkingen geformuleerd door de Raad van State werden eveneens gevolgd.
   Ik heb de eer te zijn,
   Sire,
   van Uwe majesteit,
   de zeer eerbiedige
   en zeer getrouwe dienaar,
   De Minister van Zelfstandigen,
   Mevr. S. LARUELLE

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Franstalige versie