J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2008/06/19/2017010414/justel

Titel
19 JUNI 2008. - Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996. - Addendum

Bron :
BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Publicatie : 20-02-2017 nummer :   2017010414 bladzijde : 25330       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2008-06-19/69
Inwerkingtreding : 01-01-2018

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. M1-M4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel M1.
  Besluit CDNI 2016-I-5
  inzake de opname van verenigbare transporten in Deel B
  Wijziging van artikelen 5.01 en 7.04 alsmede van Aanhangsel IV van de Uitvoeringsregeling
  Correctie Nederlandse tekst van de bijlage:
  Artikel 7.04, derde lid, c), tweede alinéa, dient te luiden:
  "Indien aantoonbaar vaststaat, alvorens de in de losverklaring aangegeven ontvangstinstallatie wordt aangelopen door de vervoerder, dat de vervolglading verenigbaar is, moet dit in de losverklaring in vak 13 worden vermeld. In dit geval hoeft niet gewassen te worden. In alle anderen gevallen zijn de bepalingen voor het wassen onverkort van toepassing."
  

  Artikel M2.
  Besluit CDNI 2016-II-3
  Deel A. - Instandhouding van het tarief van de verwijderingsbijdrage inzake het olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval op € 7,50 voor 2017.
  De Conferentie van Verdragsluitende Partijen,
  gezien het Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de Rijn- en Binnenvaart (CDNI) en met name gezien artikel 6 en artikel 3.03 van de Uitvoeringsregeling van genoemd Verdrag;
  gezien het voorstel van het IVC van 22 november 2016 dat krachtens artikel 4.01, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling van het eerder genoemde Verdrag is voorgelegd;
  gezien het verslag van het IVC van 22 november 2016 inzake het beheer van het financieringssysteem overeenkomstig artikel 6 van het CDNI en het voorstel om het tarief van de verwijderingsbijdrage op € 7,50 te houden;
  besluit het tarief van de verwijderingsbijdrage op € 7,50 per 1000 l accijnsvrije gasolie te houden.
  

  Artikel M3.
  Besluit CDNI 2016-II-4
  Wijziging van de Uitvoeringsregeling
  Bijlage2
  Aanhangsel III
  Losstandaarden en afgifte-/innamevoorschriften met betrekking tot het geoorloofd lozen van waswater met ladingrestanten
  (Versie 2018)
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 20-02-2017, p. 25354 )
  

  Artikel M4.
  Besluit CDNI 2016-II-5
  Wijziging van artikel 5.03 van de Uitvoeringsregeling
  De Conferentie van Verdragsluitende Partijen,
  gezien het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) en met name de artikelen 10, 14 en 19 van dit Verdrag,
  overwegende dat een uniforme regelgeving toegepast moet worden die compatibel is met het Europese en internationale recht,
  op voorstel van haar werkgroep,
  besluit artikel 5.03 van de Uitvoeringsregeling als volgt te wijzigen:
  "Dit Deel B geldt niet voor het laden en lossen van zeeschepen
  a) in zeehavens aan zeetoegangswegen;
  b) in binnenhavens die onder de Europese Richtlijn 2000/59/EG1 vallen."
  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.
  --------------------
  1. Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2000 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen (PB L 332 van 28.12.2000, blz. 81).
  

Begin Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel
Franstalige versie