J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2006/08/05/2006022936/justel

Titel
5 AUGUSTUS 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 1987 tot uitvoering van artikel 119bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 22-09-2006 nummer :   2006022936 bladzijde : 49761       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2006-08-05/79
Inwerkingtreding : 01-10-2006

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 4 van het koninklijk besluit van 26 juni 1987 tot uitvoering van artikel 119bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders wordt vervangen als volgt :
  " Art. 4. De kinderbijslaginstellingen kunnen afzien van gerechtelijke vervolging en van gedwongen uitvoering ten laste van een in het buitenland gevestigde schuldenaar die in BelgiŽ geen enkel voor beslag vatbaar goed bezit. ".

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, op 5 augustus 2006.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Sociale Zaken,
  R. DEMOTTE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, inzonderheid op artikel 119bis, ingevoegd bij de wet van 4 juli 1969 en vervangen bij het koninklijk besluit nr. 534 van 31 maart 1987;
   Gelet op het koninklijk besluit van 26 juni 1987 tot uitvoering van artikel 119bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, inzonderheid op artikel 4;
   Gelet op het voorstel van het Beheerscomitť van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers van 7 juni 2005;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 8 juli 2005;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 6 september 2005;
   Gelet op het advies 39.992/1 van de Raad van State, gegeven op 16 maart 2006;
   Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie