J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1996/08/05/1996080550/justel

Titel
5 AUGUSTUS 1996. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van het Fonds voor de analyse van aardolieprodukten, ingesteld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 8 februari 1995 tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking van het Fonds voor de analyse van aardolieprodukten.

Bron :
ECONOMISCHE ZAKEN
Publicatie : 02-10-1996 nummer :   1996080550 bladzijde : 25435
Dossiernummer : 1996-08-05/31
Inwerkingtreding : 12-10-1996

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1
BIJLAGEN.
Art. N1, N2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Enig Artikel. Het huishoudelijk reglement, opgesteld door het Beheerscomité van het Fonds voor de analyse van aardolieprodukten in haar vergadering van 12 juni 1995 en de basisnota worden goedgekeurd, zoals ze in bijlage bij onderhavig besluit worden gevoegd.
  Brussel, 5 augustus 1996.
  E. DI RUPO

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
  (Voor het huishoudelijk reglement, zie %%1995-06-12/72%%).

  Art. N2. Bijlage 2. TOEZICHT OP DE KWALITEIT VAN DE BEVOORRADING VAN AARDOLIEPRODUKTEN.
  (Voor bijlage 2, zie %%1995-06-12/72%%).

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Economie,
   Gelet op het koninklijk besluit van 8 februari 1995 tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking van het Fonds voor de analyse van aardolieprodukten, inzonderheid op artikel 5;
   Gelet op het huishoudelijk reglement opgesteld door het Comité tijdens haar vergadering van 12 juni 1995;
   Overwegende dat volgens artikel 5 van voormeld koninklijk besluit van 8 februari 1995, een Beheerscomité opgericht wordt, belast met het beheer van het Fonds voor de analyse van aardolieprodukten;
   Overwegende dat artikel 5, paragraaf 2 van voormeld koninklijk besluit van 8 februari 1995 stelt dat het Beheerscomité zijn huishoudelijk reglement opstelt en het ter goedkeuring aan de Minister van Economie voorlegt,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie