J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1983/02/21/1983009291/justel

Titel
21 FEBRUARI 1983. - Wet betreffende de verkoop van sommige achtergelaten voorwerpen.

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 02-04-1983 nummer :   1983009291 bladzijde : 4175
Dossiernummer : 1983-02-21/30
Inwerkingtreding : 12-04-1983

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De bepalingen van deze wet zijn toepasselijk op lichamelijke roerende zaken die worden toevertrouwd aan een ondernemer, een ambachtsman of een handelaar om te worden bewaard, bewerkt, hersteld of gereinigd, alsmede op zaken die notarissen of gerechtsdeurwaarders onder zich hebben, hetzij voor een openbare verkoping die niet is doorgegaan, hetzij na hun toewijzing.

  Art. 2. Zijn de zaken toevertrouwd aan de bewaarnemer, niet teruggenomen binnen een termijn van één jaar te rekenen van de dag waarop de bewaarnemer de eigenaar daarom bij middel van een aangetekende brief, gericht tot de laatste bekende woonplaats, heeft verzocht, dan kan de bewaarnemer, onder de voorwaarden en in de vormen bepaald door de hiernavolgende artikelen, tot de gedwongen verkoop van bedoelde zaken doen overgaan.
  Voor een motorvoertuig wordt de termijn, bepaald in het vorige lid, verminderd tot zes maanden.
  Worden de zaken geplaatst tegen betaling van een periodieke vergoeding, dan beginnen de termijnen, bepaald in het eerste en het tweede lid, te lopen met ingang van de eerste onbetaalde termijn.

  Art. 3. De vordering wordt ingeleid, in de vorm bepaald in Titel V, boek II, deel IV van het Gerechtelijk Wetboek, bij de vrederechter van het kanton waar de bewaarnemer zijn woonplaats of zijn hoofdvestiging heeft. Voor de toepassing van de artikelen 1030 tot 1032 van hetzelfde Wetboek wordt de eigenaar gelijkgesteld met een tussenkomende partij.
  Het verzoekschrift vermeldt behalve de feiten ook de kenmerken van de voorwerpen, de plaats en datum van ontvangst, het gevraagde loon, alsmede de naam en de laatste bekende woonplaats van de eigenaar.
  Ten minste acht vrije dagen voor de datum van de zitting waarvoor de zaak is ingeschreven, zendt de griffier, bij gerechtsbrief, aan de eigenaar een afschrift van het verzoekschrift vergezeld van een verzoek tot verschijning.
  Indien daartoe aanleiding bestaat, beveelt de rechter de verkoop van de achtergelaten voorwerpen binnen de door hem bepaalde termijn, wijst de bevoegde gerechtsdeurwaarder aan en raamt, indien nodig, de begroting van de schuldvordering van de eiser.
  Indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de opbrengst van de verkoop lager zal liggen dan het bedrag van de schuldvordering van de eiser, kan de rechter, met de instemming van deze laatste, bij een met redenen omklede beschikking beslissen dat het in bewaring gegeven voorwerp in eigendom aan de eiser overgaat en dat diens schuldvordering daardoor, ten belope van het in de beschikking vastgestelde bedrag, vervalt.
  Is de beschikking gegeven in afwezigheid van de eigenaar, dan stelt de aangewezen gerechtsdeurwaarder hem acht vrije dagen tevoren in kennis van plaats, dag en uur van de verkoop.

  Art. 4. Na aftrek van de kosten stelt de gerechtsdeurwaarder de afrekening vast en maakt die samen met de opbrengst van de verkoop over aan de eiser, tot beloop van zijn schuldvordering. De gerechtsdeurwaarder keert het overige uit aan de eigenaar of stort het, wanneer diens woon- of verblijfplaats onbekend is, bij de Deposito- en Consignatiekas ten name van de eigenaar met opmaking van een proces-verbaal van bewaargeving. Het in bewaring gegeven bedrag vervalt, in hoofdsom en interesten, van rechtswege aan de Schatkist vijf jaar na de bewaargeving, tenzij dat bedrag, binnen die termijn, door de eigenaar, zijn vertegenwoordigers of zijn schuldeisers is opgevorderd.
  Heeft de verkoop niet genoeg opgebracht om de kosten te dekken, dan betaalt de schuldeiser het verschil, behoudens verhaal op de eigenaar.

  Art. 5. (De verkopingen die overeenkomstig deze wet geschieden) vallen onder het bepaalde in de artikelen 226 tot 235 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten. <Err. B.St. 12-10-1983>.
Erratum Tekst Begin

originele versie
1983009753
PUBLICATIE :
1983-10-12
bladzijde : 12649

ERRATUMParlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Buitengewone zitting 1979. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Wetsvoorstel nr. 143/1 van 22 mei 1979 door de heer Verbist. Gewone zitting 1980-1981. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Verslag nr. 143/2 van 1 april 1981 door de heer Lindemans. Parlementaire Handelingen. - Aanneming. Vergadering van 29-30 april 1981. Gewone zitting 1980-1981. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp nr. 833/1 van 4 mei 1981. Gewone zitting 1981-1982. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Verslag nr. 96/4 van 29 juni 1982 door de heer Van Belle. - Amendementen nr. 96 (2 en 3). Parlementaire Handelingen. - Aanneming. Vergadering van 2 juli 1982. Gewone zitting 1981-1982. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp nr. 299/1 van 2 juli 1982. - Verslag nr. 299/2 van 9 december 1982 door de heer Van Rompaey. Parlementaire Handelingen. - Aanneming. Vergadering van 27 januari 1983.

Begin Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Erratum Franstalige versie