J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2016/12/25/2017010128/justel

Titel
25 DECEMBER 2016. - Wet houdende overdracht van de scheepsregistratie en scheepshypotheekbewaring Zie wijziging(en)

Bron :
MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 01-02-2017 nummer :   2017010128 bladzijde : 15233       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-12-25/46
Inwerkingtreding : 01-02-2017

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1990015192        1879082150        1967101056        1927030201        1939113002       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1
HOOFDSTUK 1. - Overdracht naar het Belgisch Scheepsregister
Art. 2
HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het Wetboek van Koophandel, BOEK II. Zeevaart en Binnenvaart
Art. 3-10
HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
Art. 11
HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het Wetboek diverse rechten en taksen
Art. 12
HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek
Art. 13-18
HOOFDSTUK 6. - Wijziging van de wet van 21 december 1990 betreffende de registratie van zeeschepen
Art. 19-25
HOOFDSTUK 7. - Slotbepalingen
Art. 26-27

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 1. - Overdracht naar het Belgisch Scheepsregister

  Art. 2. Bij het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer wordt een centrale dienst belast met de registratie van zeeschepen, de teboekstelling van binnenschepen en de openbaarmaking van zakelijke rechten op schepen. Deze centrale dienst wordt "het Belgisch Scheepsregister" genoemd.
  Het Belgisch Scheepsregister neemt de bevoegdheden over van de binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiėn bestaande scheepshypotheekbewaring. Ingevolge die overname van bevoegdheden bewaart het Belgisch Scheepsregister het <register> der zeeschepen, het rompbevrachtingsregister, het <register> der binnenschepen en het <register> van de overleggingen, verzekert het de openbare dienst van de openbaarmaking van akten en andere stukken in de voormelde registers en wordt het Belgisch Scheepsregister houder van de bestaande registers, zijnde het <register> der zeeschepen, het rompbevrachtingsregister, het <register> der binnenschepen en het <register> van overlegging en alle akten en stukken in die registers.
  Voor de uitvoering van de formaliteiten en de aflevering van afschriften en getuigschriften door het Belgisch Scheepsregister is een retributie verschuldigd aan de Staat. De Koning bepaalt het tarief van deze retributies en de nadere regels voor de toepassing ervan.

  HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het Wetboek van Koophandel, BOEK II. Zeevaart en Binnenvaart

  Art. 3. In het Wetboek van Koophandel, Boek II. Zeevaart en Binnenvaart, worden de woorden "de hypotheekbewaarder", telkens vervangen door de woorden "het Belgisch Scheepsregister".

  Art. 4. In hetzelfde Wetboek worden de woorden "de bewaarder" telkens vervangen door de woorden "het Belgisch Scheepsregister".

  Art. 5. In artikel 16 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de bewaarder der scheepshypotheken" vervangen door de woorden "het Belgisch Scheepsregister".

  Art. 6. In artikel 17 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "het hypotheekkantoor" vervangen door de woorden "het Belgisch Scheepsregister".

  Art. 7. In artikel 30, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 21 december 1990, worden de woorden "ter standplaats van de hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "ten zetel van het Belgisch Scheepsregister".

  Art. 8. In hetzelfde Wetboek, Titel I, wordt het opschrift van hoofdstuk IV vervangen als volgt:
  "HOOFDSTUK IV. Openbaarheid van de hypothecaire bescheiden en verantwoordelijkheid van het Belgisch Scheepsregister".

  Art. 9. In artikel 43 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 21 december 1990, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in het tweede lid worden de woorden "een door de minister van Financiėn aangeduide ambtenaar van de administratie van de Belasting over de toegevoegde waarde, Registratie en Domeinen" vervangen door de woorden "een ambtenaar van het Belgisch Scheepsregister";
  2° in het vierde lid worden de woorden "de bewaarder of door een andere ambtenaar van de Administratie van de Belasting over de toegevoegde waarde, Registratie en Domeinen daartoe aangewezen door de Directeur-generaal van deze administratie" vervangen door de woorden "een ambtenaar van het Belgisch Scheepsregister"; de woorden "minister van Financiėn" worden vervangen door de woorden "minister bevoegd voor maritieme mobiliteit".

  Art. 10. In artikel 272bis, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 21 december 1990, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1, tweede lid, worden de woorden "door de Koning aangewezen kantoor der hypotheekbewaringen" vervangen door de woorden "Belgisch Scheepsregister";
  2° in § 9, derde lid, worden de woorden "de hypotheekbewaring" vervangen door de woorden "het Belgisch Scheepsregister".

  HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

  Art. 11. In artikel 94, 1° van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, opgeheven bij de wet van 23 december 1958 en hersteld bij de wet van 27 december 2004, worden de woorden "de bevoegde scheepshypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "het Belgisch Scheepsregister".

  HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het Wetboek diverse rechten en taksen

  Art. 12. In artikel 10 van het Wetboek diverse rechten en taksen, gewijzigd bij de wet 19 december 2006, worden de woorden "de hypotheekbewaarders" vervangen door de woorden "de bewaarders der hypotheken op onroerende goederen".

  HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek

  Art. 13. In artikel 1472 van het Gerechtelijk Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid wordt het woord "scheepshypotheekkantoor" vervangen door de woorden "Belgisch Scheepsregister";
  2° in het derde lid wordt het woord "hij" vervangen door de woorden "het Belgisch Scheepsregister".

  Art. 14. In de artikelen 1472, tweede en derde lid, 1477, tweede lid, en 1659 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de bewaarder" vervangen door de woorden "het Belgisch Scheepsregister".

  Art. 15. In artikel 1474, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de hypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "het Belgisch Scheepsregister".

  Art. 16. In artikel 1493, derde lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "of het Belgisch Scheepsregister" ingevoegd tussen de woorden "de hypotheekbewaarder" en de woorden ", van een verzoekschrift".

  Art. 17. In artikel 1552 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid worden de woorden "het hypotheekkantoor" vervangen door de woorden "het Belgisch Scheepsregister";
  2° in het derde lid worden de woorden "bewaarder der scheepshypotheken" vervangen door de woorden "het Belgisch Scheepsregister".

  Art. 18. In artikel 1659, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de scheepshypotheekbewaarder" vervangen door de woorden "het Belgisch Scheepsregister".

  HOOFDSTUK 6. - Wijziging van de wet van 21 december 1990 betreffende de registratie van zeeschepen

  Art. 19. In artikel 2 van de wet van 21 december 1990 betreffende de registratie van schepen, wordt paragraaf 2 vervangen als volgt :
  " § 2. Het <register> der zeeschepen wordt bewaard door het Belgisch Scheepsregister bedoeld in artikel 2 van de wet van 25 december 2016 houdende overdracht van de scheepsregistratie en scheepshypotheekbewaring. De Koning regelt de organisatie van dit <register> en van de registratie.".

  Art. 20. In dezelfde wet worden de woorden "de hypotheekbewaarder" telkens vervangen door de woorden "het Belgisch Scheepsregister".

  Art. 21. In dezelfde wet worden de woorden "de bewaring der hypotheken" telkens vervangen door de woorden "het Belgisch Scheepsregister".

  Art. 22. In dezelfde wet worden de woorden "de bewaarder" telkens vervangen door de woorden "het Belgisch Scheepsregister".

  Art. 23. In de Franse tekst van artikel 5, § 2, van dezelfde wet worden de woorden "ą la" vervangen door het woord "au".

  Art. 24. In artikel 8, § 1, tweede lid, van dezelfde wet wordt het woord "hij" vervangen door de woorden "het Belgisch Scheepsregister".

  Art. 25. Artikel 13 van dezelfde wet wordt opgeheven.

  HOOFDSTUK 7. - Slotbepalingen

  Art. 26. Zolang geen koninklijk besluit wordt genomen in uitvoering van artikel 2, derde lid, van deze wet blijft het op het moment van het in werking treden van deze wet van toepassing zijnde koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften wat betreft de scheepshypotheekbewaarder van toepassing voor de formaliteiten verricht door het Belgisch Scheepsregister.

  Art. 27. Deze wet treedt in werking op de dag waarop ze wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, maar ten vroegste op de eerste dag na de datum van inwerkingtreding van titel 3, hoofdstuk 1, van de wet van 18 december 2015 houdende fiscale en diverse bepalingen.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 25 december 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
Koen GEENS
De Minister van Financiėn,
Johan VAN OVERTVELDT
De Minister van Mobiliteit,
Franēois BELLOT
De Minister van Sociale Zaken en volksgezondheid,
Maggie DE BLOCK
De staatssecretaris voor Noordzee,
Philippe DE BACKER
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
--ABROGE PAR--
originele versie
  • LOI DU 08-05-2019 PUBLIE LE 01-08-2019

  • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
       Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 54-2151. Integraal verslag : 21 en 22 december 2016.

    Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten
    Franstalige versie