J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/09/16/2016036531/justel

Titel
16 SEPTEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van [titel II, hoofdstuk 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, betreffende het <hergebruik> van <overheidsinformatie> en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in artikel III.72 van het bestuursdecreet van 7 december 2018] (Opschrift gewijzigd door BVR 2019-05-10/12, art. 158, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2019)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 18-11-2016 en tekstbijwerking tot 01-08-2019)

Bron : VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 18-11-2016 nummer :   2016036531 bladzijde : 77118       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2016-09-16/12
Inwerkingtreding : 28-11-2016

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2007036439        2007036773        2015036323        2007036544       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Definities
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - De berekening van de vergoeding
Art. 2
Art. 2 TOEKOMSTIG RECHT
Art. 3-6
HOOFDSTUK 3. - De modellicenties
Art. 7-8
Art. 8 TOEKOMSTIG RECHT
Art. 9
HOOFDSTUK 4. - De portaalsite
Art. 10-11
Art. 11 TOEKOMSTIG RECHT
HOOFDSTUK 5. - Evaluatie
Art. 12
Art. 12 TOEKOMSTIG RECHT
Art. 13
Art. 13 TOEKOMSTIG RECHT
HOOFDSTUK 6. - Uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties onderling
Art. 14-15
Art. 15 TOEKOMSTIG RECHT
Art. 16-17
HOOFDSTUK 7. - Wijzigingsbepalingen
Art. 18-22
HOOFDSTUK 8. - Slotbepalingen
Art. 23-27
BIJLAGEN.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Definities

  Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :
  1░ [1 stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid: het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in [2 artikel III.74 van het bestuursdecreet van 7 december 2018]2;]1
  2░ [2 ...]2
  3░ Informatie Vlaanderen : het agentschap, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen;
  4░ minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor de informatiemaatschappij, het structureren, opslaan, uitwisselen en ontsluiten van informatie en de infolijn.
  ----------
  (1)<BVR 2017-06-02/16, art. 22, 002; Inwerkingtreding : onbepaald>
  (2)<BVR 2019-05-10/12, art. 159, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK 2. - De berekening van de vergoeding

  Art. 2.Als ingevolge [1 artikel II.59, eerste lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018]1 een vergoeding wordt gevraagd voor fysieke terbeschikkingstelling van bestuursdocumenten voor hergebruik, daarin inbegrepen de terbeschikkingstelling van elektronische bestuursdocumenten op een materiŰle drager, blijft die vergoeding beperkt tot een of meer van de volgende marginale kosten :
  1░ de infrastructuur : de kosten van de ontwikkeling, het softwareonderhoud, het hardwareonderhoud en de connectiviteit, beperkt tot wat noodzakelijk is om de bestuursdocumenten voor het hergebruik beschikbaar te stellen;
  2░ kopiŰren : de kosten van de productie en de terbeschikkingstelling van een extra exemplaar van de bestuursdocumenten, inclusief de kosten van de materiŰle drager;
  3░ de behandeling : het verpakkingsmateriaal en de voorbereiding van de terbeschikkingstelling;
  4░ het overleg : de telefoongesprekken en de uitwisseling van e-mails met de verzoekers van het hergebruik en de kosten van de klantendienst;
  5░ de levering : de portkosten voor het versturen van bestuursdocumenten met de normale post of met een koerier;
  6░ de speciale verzoeken : de kosten van het op verzoek voorbereiden en formatteren van bestuursdocumenten.
  Bij het bepalen van de wijze van fysieke terbeschikkingstelling is de verstrekkende instantie ertoe gehouden om te kiezen voor de terbeschikkingstelling die de kosten voor de hergebruiker zo laag mogelijk houden.
  In geval van terbeschikkingstelling van bestuursdocumenten voor hergebruik in een onlineomgeving wordt geen vergoeding gevraagd. In afwijking daarvan kan een vergoeding als vermeld in het eerste lid worden gevraagd als de instantie vooraf een gemotiveerde melding aan het co÷rdinatiecomitÚ heeft bezorgd, waarin ook een verantwoording is opgenomen van de marginale kosten die worden aangerekend.
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-10/12, art. 160, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 2 TOEKOMSTIG RECHT.


   Als ingevolge [2 artikel II.59, eerste lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018]2 een vergoeding wordt gevraagd voor fysieke terbeschikkingstelling van bestuursdocumenten voor hergebruik, daarin inbegrepen de terbeschikkingstelling van elektronische bestuursdocumenten op een materiŰle drager, blijft die vergoeding beperkt tot een of meer van de volgende marginale kosten :
  1░ de infrastructuur : de kosten van de ontwikkeling, het softwareonderhoud, het hardwareonderhoud en de connectiviteit, beperkt tot wat noodzakelijk is om de bestuursdocumenten voor het hergebruik beschikbaar te stellen;
  2░ kopiŰren : de kosten van de productie en de terbeschikkingstelling van een extra exemplaar van de bestuursdocumenten, inclusief de kosten van de materiŰle drager;
  3░ de behandeling : het verpakkingsmateriaal en de voorbereiding van de terbeschikkingstelling;
  4░ het overleg : de telefoongesprekken en de uitwisseling van e-mails met de verzoekers van het hergebruik en de kosten van de klantendienst;
  5░ de levering : de portkosten voor het versturen van bestuursdocumenten met de normale post of met een koerier;
  6░ de speciale verzoeken : de kosten van het op verzoek voorbereiden en formatteren van bestuursdocumenten.
  Bij het bepalen van de wijze van fysieke terbeschikkingstelling is de verstrekkende instantie ertoe gehouden om te kiezen voor de terbeschikkingstelling die de kosten voor de hergebruiker zo laag mogelijk houden.
  In geval van terbeschikkingstelling van bestuursdocumenten voor hergebruik in een onlineomgeving wordt geen vergoeding gevraagd. In afwijking daarvan kan een vergoeding als vermeld in het eerste lid worden gevraagd als de instantie vooraf een gemotiveerde melding aan het [1 stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid]1 heeft bezorgd, waarin ook een verantwoording is opgenomen van de marginale kosten die worden aangerekend.

----------
  (1)<BVR 2017-06-02/16, art. 23, 002; Inwerkingtreding : onbepaald>
  (2)<BVR 2019-05-10/12, art. 160, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 3.De totale vergoeding, vermeld in [1 artikel II.59, derde lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018]1, wordt berekend op basis van de volgende criteria :
  1░ de kosten vallen onder een of meer van de volgende categorieŰn :
  a) kosten in verband met het creŰren van bestuursdocumenten :
  1) het produceren : het genereren van bestuursdocumenten en metagegevens, de kwaliteitscontrole en het omzetten van de bestuursdocumenten naar een digitaal formaat;
  2) het verzamelen : het vergaren en het sorteren van bestuursdocumenten;
  3) het anonimiseren : de verwijdering, de afscherming en de verarming van bestuursdocumenten of delen van bestuursdocumenten;
  b) kosten in verband met het verspreiden van bestuursdocumenten :
  1) de infrastructuur : de ontwikkeling, het softwareonderhoud, het hardwareonderhoud en de media;
  2) het kopiŰren : de kosten van de productie en de terbeschikkingstelling van een extra exemplaar van de bestuursdocumenten, inclusief de kosten van de materiŰle drager;
  3) de behandeling : het verpakkingsmateriaal en de voorbereiding van de terbeschikkingstelling;
  4) het overleg : de telefoongesprekken en de uitwisseling van e-mails met verzoekers van het hergebruik en de kosten van de klantendienst;
  5) de levering : de portkosten voor het versturen van bestuursdocumenten met de normale post of met een koerier;
  c) overheadkosten als die kosten een aantoonbaar rechtstreeks verband houden met de categorieŰn, vermeld in punt a) en b);
  2░ de kosten worden berekend door de totale kostprijs van een kwantificeerbare reeks bestuursdocumenten als referentie te gebruiken en op basis daarvan de kostprijs van een extra exemplaar van de bestuursdocumenten af te leiden;
  3░ de kosten zijn gezuiverd van inkomsten die de instantie tijdens de productie of de verzameling heeft gegenereerd, voor zover die inkomsten bekend zijn bij de instantie;
  4░ de kosten en eventuele inkomsten worden elk jaar beoordeeld en de vergoeding wordt aangepast aan de potentiŰle vraag, op basis van een redelijkerwijs verantwoordbare raming van de instantie;
  5░ de kosten mogen door de instantie worden vermeerderd met een redelijk rendement op de investering conform artikel 5, eerste lid.
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-10/12, art. 161, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 4.In het geval, vermeld in [1 artikel II.59, vierde lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018]1, kunnen, met behoud van de toepassing van de categorieŰn, vermeld in artikel 3, 1░, ook de volgende categorieŰn van kosten in aanmerking komen :
  1░ kosten voor het archiefbeheer : de kosten voor het bewaren van bestuursdocumenten;
  2░ kosten in verband met de rechtenvereffening : de tijd en de mankracht die wordt ingezet voor het identificeren van derden bij wie rechten berusten en het verkrijgen van de toestemming van die rechthebbenden.
  Die kosten mogen door de instantie worden vermeerderd met een redelijk rendement op de investering conform artikel 5, tweede lid.
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-10/12, art. 162, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 5.Het redelijke rendement op de investering, vermeld in [1 artikel II.59, derde lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018]1, ligt niet meer dan vijf procent boven de referentie-interestvoet, vermeld in artikel 2, 4, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
  Bij het berekenen van een redelijk rendement op de investering, vermeld in [1 artikel II.59, vierde lid, van het voormelde decreet]1, kunnen de bibliotheken, met inbegrip van bibliotheken van instellingen voor hoger onderwijs, musea en archieven, rekening houden met tarieven die de particuliere sector in rekening brengt voor het hergebruik van identieke of soortgelijke documenten.
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-10/12, art. 163, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 6. De minister kan, als dat nodig is, de berekening van de vergoeding, vermeld in artikel 2, 3 en 4, en de berekening van het redelijk rendement, vermeld in artikel 5, verder verduidelijken.

  HOOFDSTUK 3. - De modellicenties

  Art. 7.In geval van hergebruik als vermeld in [1 artikel II.55, derde lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018]1, hanteert de instantie een van de volgende modellicenties :
  1░ de CC0-verklaring, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd;
  2░ de modellicentie voor gratis hergebruik, opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd;
  3░ de modellicentie voor hergebruik tegen vergoeding, opgenomen in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-10/12, art. 164, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 8. In afwijking van artikel 7 kan de instantie een andere licentie dan de modellicenties, vermeld in 7, hanteren als de instantie daarover vooraf een gemotiveerde melding aan het co÷rdinatiecomitÚ bezorgt.

  Art. 8 TOEKOMSTIG RECHT.<Opgeheven bij BVR 2017-06-02/16, art. 24, 002; Inwerkingtreding : onbepaald>

  Art. 9. De modellicenties worden samen met een toelichting op de website van de Vlaamse overheid gepubliceerd. De minister kan de modellicenties, vermeld in artikel 7 en 8, wijzigen op voorwaarde dat de minister de voorgenomen wijziging vooraf aan de Vlaamse Regering meedeelt en die wijzigingen vervolgens op de voornoemde website wordt gepubliceerd. De wijziging van de modellicenties heeft geen impact op het bestaan, de rechtsgeldigheid of de gevolgen van licenties die een instantie al vˇˇr de wijziging heeft toegestaan.
  Na een wijziging van de modellicenties kunnen bestaande licentienemers de instanties verzoeken om een nieuwe licentie te ontvangen voor dezelfde bestuursdocumenten waarvoor ze al over een licentie beschikken, conform de gewijzigde modellen. De instanties zullen dat verzoek behandelen als een volledig nieuw verzoek, op dezelfde wijze en volgens dezelfde criteria als voor een nieuwe aanvrager.

  HOOFDSTUK 4. - De portaalsite

  Art. 10.[1 De overheidsinstanties, vermeld in art. II.53, ž 1, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, publiceren overzichtslijsten met de relevante metagegevens, vermeld in artikel II.62 van het bestuursdecreet van 7 december 2018]1, met betrekking tot de bestuursdocumenten die in een open en machinaal leesbaar formaat via elektronische weg voor hergebruik beschikbaar zijn, op de portaalsite overeenkomstig de richtlijnen die op de website van Informatie Vlaanderen worden gepubliceerd.
  Die portaalsite staat ook ter beschikking van de andere instanties die de overzichtslijsten met de relevante metagegevens met betrekking tot hun bestuursdocumenten in een open en machinaal leesbaar formaat online toegankelijk willen maken.
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-10/12, art. 165, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 11.De prioriteiten met betrekking tot de belangrijkste bestuursdocumenten, vermeld in [1 artikel II.62 van het bestuursdecreet van 7 december 2018]1, zijn bestuursdocumenten die betrekking hebben op geografie, milieu, mobiliteit, economie en statistiek. De minister kan, na advies van het co÷rdinatiecomitÚ, de prioriteitenlijst van de belangrijkste documenten aanpassen.
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-10/12, art. 166, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 11 TOEKOMSTIG RECHT.


   De prioriteiten met betrekking tot de belangrijkste bestuursdocumenten, vermeld in [2 artikel II.62 van het bestuursdecreet van 7 december 2018]2, zijn bestuursdocumenten die betrekking hebben op geografie, milieu, mobiliteit, economie en statistiek. De minister kan, na advies van het [1 stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid]1, de prioriteitenlijst van de belangrijkste documenten aanpassen.

----------
  (1)<BVR 2017-06-02/16, art. 25, 002; Inwerkingtreding : onbepaald>
  (2)<BVR 2019-05-10/12, art. 166, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK 5. - Evaluatie

  Art. 12.Het co÷rdinatiecomitÚ evalueert [1 driejaarlijks]1 de beschikbaarheid van <overheidsinformatie> voor <hergebruik>, de voorwaarden waaronder die informatie beschikbaar wordt gesteld, de praktijk op het vlak van rechtsmiddelen en in het bijzonder de toepassing van [1 artikel II.59 van het bestuursdecreet van 7 december 2018]1 met betrekking tot vergoedingen die de marginale kosten overstijgen. Dat evaluatieverslag wordt aan de Vlaamse Regering bezorgd.
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-10/12, art. 167, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 12 TOEKOMSTIG RECHT.


   Het [1stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid ]1 evalueert [2 driejaarlijks]2 de beschikbaarheid van <overheidsinformatie> voor <hergebruik>, de voorwaarden waaronder die informatie beschikbaar wordt gesteld, de praktijk op het vlak van rechtsmiddelen en in het bijzonder de toepassing van [2 artikel II.59 van het bestuursdecreet van 7 december 2018]2 met betrekking tot vergoedingen die de marginale kosten overstijgen. Dat evaluatieverslag wordt aan de Vlaamse Regering bezorgd.

----------
  (1)<BVR 2017-06-02/16, art. 25, 002; Inwerkingtreding : onbepaald>
  (2)<BVR 2019-05-10/12, art. 167, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 13.Het co÷rdinatiecomitÚ evalueert [1 driejaarlijks]1 in welke mate de instanties gebruikmaken van de portaalsite, vermeld in artikel 10, en met betrekking tot welke belangrijkste documenten als vermeld in artikel 11, de overzichtslijsten met de relevante metadata op de portaalsite worden gepubliceerd.
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-10/12, art. 168, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 13 TOEKOMSTIG RECHT.


   Het [1 stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid]1 evalueert [2 driejaarlijks]2 in welke mate de instanties gebruikmaken van de portaalsite, vermeld in artikel 10, en met betrekking tot welke belangrijkste documenten als vermeld in artikel 11, de overzichtslijsten met de relevante metadata op de portaalsite worden gepubliceerd.

----------
  (1)<BVR 2017-06-02/16, art. 25, 002; Inwerkingtreding : onbepaald>
  (2)<BVR 2019-05-10/12, art. 168, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK 6. - Uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties onderling

  Art. 14.Uiterlijk binnen twintig werkdagen na ontvangst van het verzoek tot levering van bestuursdocumenten, vermeld in [1 artikel III.72 van het bestuursdecreet van 7 december 2018]1, bezorgt de instantie die de gevraagde bestuursdocumenten in kwestie bezit, de gevraagde bestuursdocumenten aan de vragende instantie.
  Als de bestuursdocumenten niet binnen de leveringstermijn, vermeld in het eerste lid, kunnen worden bezorgd, wordt de vragende instantie daarvan op de hoogte gebracht en wordt de reden van de vertraging meegedeeld. Een andere leveringstermijn wordt in dat geval in onderlinge overeenkomst bepaald.
  In afwijking van het eerste lid, wordt in nood- of crisissituaties onmiddellijk toegang verleend tot de gevraagde bestuursdocumenten.
  ----------
  (1)<BVR 2019-05-10/12, art. 169, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 15.De instantie die de bestuursdocumenten heeft ontvangen, is verplicht :
  1░ adequate en afdoende technologische en organisatorische maatregelen te treffen om onrechtmatige toegang tot of onrechtmatig gebruik van de bestuursdocumenten te voorkomen;
  2░ een bronvermelding op te nemen zoals bepaald door de bezorgende instantie, als die daarom verzoekt;
  3░ in geval van publieke kennisgeving eventuele bijkomende voorwaarden met beperkte en technische draagwijdte na te leven zoals bepaald door de bezorgende instantie in overleg met het co÷rdinatiecomitÚ.

  Art. 15 TOEKOMSTIG RECHT.


   De instantie die de bestuursdocumenten heeft ontvangen, is verplicht :
  1░ adequate en afdoende technologische en organisatorische maatregelen te treffen om onrechtmatige toegang tot of onrechtmatig gebruik van de bestuursdocumenten te voorkomen;
  2░ een bronvermelding op te nemen zoals bepaald door de bezorgende instantie, als die daarom verzoekt;
  3░ in geval van publieke kennisgeving eventuele bijkomende voorwaarden met beperkte en technische draagwijdte na te leven zoals bepaald door de bezorgende instantie in overleg met het [1 stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid]1/fut}
  ----------
  (1)<BVR 2017-06-02/16, art. 25, 002; Inwerkingtreding : onbepaald>
  

  Art. 16. Als een instantie de uitvoering van haar publieke taak geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een opdrachtnemer, mag die opdrachtnemer toegang krijgen tot de bestuursdocumenten en kan die opdrachtnemer die bestuursdocumenten gebruiken voor de uitvoering van de publieke taak die hem is toevertrouwd. De bepalingen voor de toegang en het gebruik zijn ook van toepassing op de opdrachtnemer.
  De instantie, vermeld in het eerste lid, neemt alle adequate en afdoende maatregelen opdat de opdrachtnemer alleen toegang heeft tot de bestuursdocumenten voor de vervulling van de publieke taak, om te voorkomen dat die documenten worden gebruikt buiten de grenzen van de publieke taak die hem is toevertrouwd.
  Bij de aanvang van de opdracht brengt de instantie, vermeld in het eerste lid, de opdrachtnemer op de hoogte van de voorwaarden voor de toegang en het gebruik.

  Art. 17. In afwijking van de bepalingen van dit hoofdstuk, is op de uitwisseling van bestuursdocumenten uit geografische gegevensbronnen door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen, het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI van toepassing.

  HOOFDSTUK 7. - Wijzigingsbepalingen

  Art. 18. In artikel 2, ž 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en <hergebruik> van <overheidsinformatie> wordt tussen het woord "economische" en het woord "of" de zinsnede ", technische" ingevoegd.

  Art. 19. In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1░ paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt :
  " ž 2. De leden van de afdeling <hergebruik> van <overheidsinformatie>, onder wie de voorzitter, worden aangewezen door de Vlaamse minister, bevoegd voor de informatiemaatschappij, het structureren, opslaan, uitwisselen en ontsluiten van informatie en de infolijn, op voordracht van het co÷rdinatiecomitÚ, vermeld in artikel 20 van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator, en na mededeling aan de Vlaamse Regering.";
  2░ in paragraaf 3 wordt de zinsnede "- voor wat betreft de leden van de afdeling openbaarheid - of de Vlaamse Regering - voor wat betreft de aangeduide leden van de afdeling <hergebruik> van <overheidsinformatie> -" opgeheven.

  Art. 20. In artikel 5 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "- voor wat betreft de leden van de afdeling openbaarheid - of de Vlaamse Regering - voor wat betreft de aangeduide leden van de afdeling <hergebruik> van <overheidsinformatie> -" telkens opgeheven.

  Art. 21. In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1░ in het eerste lid worden de woorden "beide afdelingen van de beroepsinstantie" vervangen door de woorden "de afdeling openbaarheid van bestuur";
  2░ tussen het eerste en het tweede lid worden twee leden ingevoegd, die luiden als volgt :
  "Het secretariaat van de afdeling hergebruik is gevestigd bij Informatie Vlaanderen.
  In het tweede lid wordt verstaan onder Informatie Vlaanderen : het agentschap, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen.".

  Art. 22. In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 houdende diverse bepalingen over de toegang en het gebruik, de erkenning als authentieke geografische gegevensbron en de bijhouding van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1░ de zinsnede "conform het decreet van 12 juni 2015" wordt vervangen door de zinsnede "conform het decreet van 27 april 2007";
  2░ de woorden "gelden de toegangs- en gebruiksvoorwaarden, vermeld in de licentie, die is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd" worden vervangen door de woorden "wordt de modellicentie voor gratis hergebruik, vermeld in artikel 7, 2░, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot uitvoering van het decreet van 27 april 2007 betreffende het <hergebruik> van <overheidsinformatie> en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in artikel 7/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, gehanteerd".

  HOOFDSTUK 8. - Slotbepalingen

  Art. 23. De volgende regelingen worden opgeheven :
  1░ het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende het <hergebruik> van <overheidsinformatie> bij de diverse departementen binnen de Vlaamse ministeries en bij de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid;
  2░ het ministerieel besluit van 8 oktober 2007 met betrekking tot vastlegging van de modellicentie inzake <hergebruik> van <overheidsinformatie>.

  Art. 24. De inwerkingtreding van dit besluit heeft geen impact op het bestaan, de rechtsgeldigheid of de gevolgen van licentieovereenkomsten die werden gesloten voor de inwerkingtreding van dit besluit.

  Art. 25. Als een instantie een vergoeding vraagt voor de terbeschikkingstelling van bestuursdocumenten in het kader van een licentieovereenkomst die werd gesloten vˇˇr de inwerkingtreding van dit besluit, onderzoekt de instantie of die vergoeding voldoet aan de bepalingen, vermeld in hoofdstuk 2, en wordt de vergoeding in voorkomend geval aangepast.

  Art. 26. Na de inwerkingtreding van dit besluit kunnen bestaande licentienemers de instanties verzoeken om een nieuwe licentie te ontvangen voor dezelfde bestuursdocumenten waarvoor ze al over een licentie beschikken, conform de bepalingen van dit besluit en de nieuwe modellicenties. De instanties zullen dat verzoek behandelen als een volledig nieuw verzoek, op dezelfde wijze en volgens dezelfde criteria als voor een nieuwe aanvrager.

  Art. 27. De Vlaamse minister, bevoegd voor de informatiemaatschappij, het structureren, opslaan, uitwisselen en ontsluiten van informatie en de infolijn, is belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGEN.

  Art. N. Bijlage 1 tot en met 3.
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 18-11-2016, p. 77122 )
  Gewijzigd bij :
  <BVR 2019-05-10/12, art. 170, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  <BVR 2019-05-10/12, art. 171, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  <BVR 2019-05-10/12, art. 172, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2019>


Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 16 september 2016.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,
L. HOMANS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Vlaamse Regering,
   Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;
   Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, het laatst gewijzigd bij het decreet van 4 mei 2016;
   Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, artikel 22, eerste lid;
   Gelet op het decreet van 27 april 2007 betreffende het <hergebruik> van <overheidsinformatie>, artikel 3, 7, 8 en 9, vervangen bij het decreet van 12 juni 2015, artikel 15, ž 1, tweede lid, en artikel 21/1, ingevoegd bij het decreet van 12 juni 2015;
   Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, artikel 7/1, ingevoegd bij het decreet van 12 juni 2015;
   Gelet op het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator, artikel 21, vierde lid, en artikel 22, tweede lid;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende het <hergebruik> van <overheidsinformatie> bij de diverse departementen binnen de Vlaamse ministeries en bij de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en <hergebruik> van <overheidsinformatie>;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 houdende diverse bepalingen over de toegang en het gebruik, de erkenning als authentieke geografische gegevensbron en de bijhouding van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB);
   Gelet op het ministerieel besluit van 8 oktober 2007 met betrekking tot vastlegging van de modellicentie inzake <hergebruik> van <overheidsinformatie>;
   Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 21 juni 2016;
   Gelet op advies 59.750/1/V, gegeven op 24 augustus 2016, met toepassing van artikel 84, ž 1, eerste lid, 2░, van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende dat de Europese Commissie richtsnoeren inzake aanbevolen standaardlicenties, datasets en kostentoerekening voor het hergebruik van documenten (2014/C 240/01) heeft meegedeeld;
   Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 10-05-2019 GEPUBL. OP 01-08-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1; 2; 3; 4; 5 7; 10; 11; 12; 13; 14; N)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 02-06-2017 GEPUBL. OP 13-07-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 8; 11; 12; 13; 15) Inwerkingtreding nader te bepalen

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie