J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/05/16/2014203632/justel

Titel
16 MEI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wat betreft de selectieprocedure en andere bepalingen

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 02-07-2014 nummer :   2014203632 bladzijde : 51036   BEELD
Dossiernummer : 2014-05-16/16
Inwerkingtreding : 12-07-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wordt deel III, dat bestaat uit artikel 8, vervangen door wat volgt:
  "Deel III. De benoeming
  Art. 8. De Vlaamse Regering verklaart de betrekking van gouverneur vacant. De oproep wordt tenminste in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De oproep regelt de wijze van kandidaatstelling en bevat een beknopte weergave van de functiebeschrijving en van het salaris.
  De termijn tussen de publicatie van de vacature en de uiterste datum van kandidaatstelling bedraagt ten minste twintig werkdagen.
  Art. 8/1. Voor de toegang tot een ambt van gouverneur gelden de volgende algemene toelatingsvoorwaarden:
  1° Belg zijn;
  2° een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het ambt van gouverneur;
  3° de burgerlijke en politieke rechten genieten;
  4° aan de dienstplichtwetten voldoen;
  5° tien jaar relevante ervaring kunnen aantonen.
  Art. 8/2. In de selectieprocedure wordt onderzocht in welke mate de kandidaten voldoen aan het vereiste competentieprofiel voor de functie.
  De Vlaamse Regering stelt de functiebeschrijving vast.
  Art. 8/3. § 1. De kandidaten worden door een onafhankelijk selectiebureau geselecteerd op basis van de criteria, vermeld in artikel 8/1 en 8/2.
  § 2. Het onafhankelijk selectiebureau stelt aan de minister van Binnenlandse Aangelegenheden een lijst met geschikte kandidaten voor.
  Art. 8/4. De Vlaamse Regering kiest de meest geschikte kandidaat uit de lijst, vermeld in artikel 8/3, § 2.
  Art. 8/5. Wanneer de geselecteerde kandidaat voor een hoorzitting in de daartoe bevoegde Commissie van het Vlaams Parlement wordt uitgenodigd, dient hij daaraan gevolg te geven met het oog op zijn benoeming."

  Art. 2. Artikel 41 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:
  "Art. 41. Ambtshalve wordt een einde gemaakt aan het ambt van gouverneur op de laatste dag van de maand waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt."

  Art. 3. In artikel 61/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011, wordt de zinsnede ", bepaald door de minister van Binnenlandse Aangelegenheden" vervangen door de woorden "die gelden voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid".

  Art. 4. In deel VI, titel III, hoofdstuk V, van hetzelfde besluit wordt een artikel 61/2 ingevoegd, dat luidt als volgt:
  "Art. 61/2. De gouverneur die schade lijdt aan het eigen voertuig bij dienstverplaatsingen, krijgt daarvoor een tegemoetkoming overeenkomstig de voorwaarden die gelden voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid.".

  Art. 5. In deel VI, titel III, hoofdstuk V, van hetzelfde besluit wordt een artikel 61/3 ingevoegd, dat luidt als volgt:
  "Art. 61/3. De gouverneur die op regelmatige basis in het systeem van telethuiswerk is ingeschakeld, heeft recht op een internetaansluiting en internetabonnement ten laste van de werkgever.".

  Art. 6. De Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 16 mei 2014.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,
G. BOURGEOIS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Vlaamse Regering,
   Gelet op het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 59, tweede lid;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant;
   Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 19 maart 2014;
   Gelet op advies 55.992/3 van de Raad van State, gegeven op 8 mei 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende dat, behoudens hetgeen is bepaald in artikel 5bis van de Provinciewet van 30 april 1836, met toepassing van datzelfde artikel 5bis, laatste lid, het statuut van de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant gelijk is aan dat van de provinciegouverneurs;
   Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand;
   Na beraadslaging,
   Besluit:

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie