J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
2 JANUARI 2016. - Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 29 april 2003 betreffende de verwijdering van gezinnen met schoolgaand(e) kind(eren) van minder dan 18 jaar. - Optreden van politiediensten in scholen

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 14-01-2016 nummer :   2016000010 bladzijde : 1272       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-01-02/01
Inwerkingtreding : 14-01-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. M

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel M.
   Deze omzendbrief wijzigt de omzendbrief van 29 april 2003 betreffende de verwijdering van gezinnen met schoolgaand(e) kind(eren) van minder dan 18 jaar. - Optreden van politiediensten in scholen. (Belgisch Staatsblad van 13/06/2003).
  
  In punt 1 " Algemene principes " wordt de eerste paragraaf vervangen door " Bij de uitvoering van een verwijderingsmaatregel waarbij schoolgaande kinderen betrokken zijn, wordt opgetreden vůůr of na de onderwijstijd. Deze onderwijstijd omvat tevens stages, uitstappen en voor- en naschoolse opvang. Het is dus niet toegestaan kinderen af te halen tijdens de onderwijstijd in de school. ".
  
  In punt 1.3. wordt de derde zin vervangen door " Hiervoor wordt een beroep gedaan op het personeel van de Sociale Dienst van de stad, gemeente of op het gespecialiseerd personeel van de politiediensten. ".
  
  Na punt 1.3 en voor de laatste paragraaf van punt 1 wordt een punt 1.4. ingevoegd, luidend als volgt: " De politieambtenaren wordt gevraagd om gezinnen op te vangen op een plaats die aangepast is aan de behoeften van gezinnen ".
  
  In de zin van de laatste paragraaf van punt 1 worden de woorden " door de betrokken politiedienst " vervangen door de woorden " door de Dienst Vreemdelingenzaken ".
  
  In de eerste paragraaf van punt 2 met de titel " Tijdelijke schorsing van de uitvoering van een verwijderingsmaatregel. " wordt het woord " eerste " ingevoegd tussen het woord " een " en het woord " verwijderingsmaatregel ".

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 2 januari 2016.
De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen,
J. JAMBON
De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
T. FRANCKEN

Begin Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel
Franstalige versie