J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2006/05/18/2006009465/justel

Titel
18 MEI 2006. - Wet tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de <adoptie> door personen van hetzelfde <geslacht> mogelijk te maken.

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 20-06-2006 nummer :   2006009465 bladzijde : 31128       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2006-05-18/44
Inwerkingtreding : 30-06-2006

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. In artikel 343, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, vervangen bij de wet van 24 april 2003 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1. in a) vervallen telkens de woorden " van ongelijk <geslacht> ";
  2. in b) vervallen telkens de woorden " van ongelijk <geslacht> ".

  Art. 3. Artikel 353-1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt aangevuld met een § 2, luidende :
  " § 2. In geval van gelijktijdige <adoptie> door twee personen van hetzelfde <geslacht>, verklaren die personen, in onderlinge overeenstemming, voor de rechtbank wie van beiden zijn naam zal geen aan de geadopteerde. Van die verklaring wordt melding gemaakt in het vonnis.
  De partijen kunnen de rechtbank evenwel vragen dat de geadopteerde zijn naam behoudt, voorafgegaan of gevolgd door de overeenkomstig het eerste lid, gekozen naam.
  Ingeval de geadopteerde en de adoptant wiens naam overeenkomstig het eerste lid, werd gekozen dezelfde naam hebben, wordt de naam van de geadopteerde niet gewijzigd. "

  Art. 4. Artikel 353-2 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt aangevuld met een § 2 luidende :
  " § 2. Als iemand het kind of het adoptief kind van zijn echtgenoot van hetzelfde <geslacht> of van de persoon van hetzelfde <geslacht> met wie hij samenleeft adopteert, verklaren deze laatste en de adoptant voor de rechtbank in onderlinge overeenstemming wie van beiden zijn naam aan de geadopteerde zal geven. Van die verklaring wordt melding gemaakt in het vonnis.
  Als naar aanleiding van een vorige <adoptie> de naam van de adoptant is toegevoegd aan die van de geadopteerde, kunnen de partijen de rechtbank verzoeken dat de naam van deze laatste voortaan is samengesteld uit de oorspronkelijke naam van de geadopteerde of de naam van de vorige adoptant, voorafgegaan of gevolgd door de naam die overeenkomstig artikel 353-1, § 2, eerste lid, is gekozen.
  De geadopteerde die vóór een vorige <adoptie> dezelfde naam droeg als die welke overeenkomstig artikel 353-1, § 2, eerste lid, is gekozen, neemt die naam zonder wijziging over. "

  Art. 5. Artikel 353-3 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003, wordt vervangen als volgt :
  " Artikel 353-3. Is de geadopteerde ouder dan achttien jaar, dan kunnen de partijen de rechtbank vragen dat de naam van de geadopteerde onveranderd blijft of, ingeval de geadopteerde zijn naam bij een vorige <adoptie> heeft behouden, dat hij hem kan doen voorafgaan of volgen door die van de nieuwe adoptant of van de nieuwe adopterende man of van de door de adoptanten overeenkomstig artikel 353-1, § 2, eerste lid, gekozen naam. "

  Art. 6. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 353-4bis ingevoegd, luidende :
  " Artikel 353-4bis. De door de adoptanten overeenkomstig de artikelen 353-1, § 2, en 353-2, § 2, gekozen naam geldt ook voor de later door hen geadopteerde kinderen. "

  Art. 7. In artikel 353-5 van hetzelfde Wetboek worden de woorden " 353-1, tweede lid, 353-2, tweede en derde lid, en 353-3 " vervangen door de worden " 353-1, § 1, tweede lid, 353-1, § 2, tweede lid, 353-2, § 1, tweede en derde lid, 353-2, § 2, tweede lid, en 353-3 ".

  Art. 8. Artikel 356-2 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt aangevuld met een § 2, luidende :
  " § 2. In geval van gelijktijdige volle <adoptie> door twee personen van hetzelfde <geslacht>, verklaren die personen, in onderlinge overeenstemming, voor de rechtbank wie van beiden zijn naam zal geven aan de geadopteerde. Van die verklaring wordt melding gemaakt in het vonnis.
  In geval van volle <adoptie> door een persoon van het kind of het adoptiekind van zijn echtgenoot van hetzelfde <geslacht> of van de persoon van hetzelfde <geslacht> met wie hij samenleeft, verklaren de adoptant en laatstgenoemde, in onderlinge overeenstemming, voor de rechtbank wie van beiden zijn naam aan de geadopteerde zal geven. Van die verklaring wordt melding gemaakt in het vonnis.
  De door de adoptanten overeenkomstig het eerste en tweede lid gekozen naam geldt ook voor de later door hen geadopteerde kinderen. "
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 18 mei 2006.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. L. ONKELINX
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. L. ONKELINX.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Gewone zitting 2003-2004. Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken. - Wetsvoorstel van de heer Swennen, nr. 51-664/1. Gewone zitting 2004-2005. Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken. - Amendementen, nrs. 51-664/2 tot 5. - Advies van de Raad van State, nr. 51-664/6. Gewone zitting 2005-2006. Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken. - Amendement, nr. 51-664/7. - Verslag, nr. 51-664/8. - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 51-664/9. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 51-664/10. Integraal verslag : 1 december 2005. Senaat : Parlementaire stukken. - Ontwerp geëvoceerd door de Senaat, nr. 3-1460/1. - Amendementen, nrs. 3-1460/2 tot 5. - Verslag, nr. 3-1460/6. - Amendementen, nr. 3-1460/7. - Beslissing om niet te amenderen, nr. 3-1460/8. Handelingen van de Senaat : 20 april 2006.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie