J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 8 uitvoeringbesluiten 8 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgilex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2008/07/30/2008203158/justel

Titel
30 JULI 2008. - <Ministerieel> besluit tot bepaling van nadere regels voor het vaststellen, de wijze van bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 10-09-2008 en tekstbijwerking tot 23-04-2019) Zie wijziging(en)

Bron : VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 10-09-2008 nummer :   2008203158 bladzijde : 47133       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2008-07-30/38
Inwerkingtreding : 01-01-2008

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemeen.
Art. 1
HOOFDSTUK II. - De vorm, de inhoud en de wijze van bijhouden van het inschrijvingsregister.
Art. 2-5
HOOFDSTUK III. - Gezamenlijke registers.
Art. 6-7
HOOFDSTUK IV. - De toewijzing.
Art. 8
HOOFDSTUK V. - Terbeschikkingstelling van nieuwe woningen.
Art. 9, 9/2
HOOFDSTUK VI. - Actualisering van het inschrijvingsregister.
Art. 10-12
HOOFDSTUK VII. - Vrijstellingen.
Art. 13
HOOFDSTUK VIII. - Overgangsbepalingen.
Art. 14-16
HOOFDSTUK IX. - Informatieverzameling.
Art. 17
HOOFDSTUK X. - Slotbepaling.
Art. 18

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemeen.

  Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder :
  1 [1 de VMSW : de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, vermeld in artikel 30 van de Vlaamse Wooncode;]1
  2 [1 het agentschap : het agentschap Wonen-Vlaanderen van het Vlaamse Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;]1
  3 [1 ...]1
  4 inschrijvingsregister : het register, vermeld in artikel 7, eerste lid, van het kaderbesluit sociale huur;
  5 kaderbesluit sociale huur : het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode;
  6 openbaar inschrijvingsregister : het register, vermeld in artikel 7, derde lid, van het kaderbesluit sociale huur;
  7 Vlaamse Wooncode : het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.
  ----------
  (1)<MB 2012-03-19/07, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2012>

  HOOFDSTUK II. - De vorm, de inhoud en de wijze van bijhouden van het inschrijvingsregister.

  Art. 2. 1. Personen die zich willen inschrijven en die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden, worden geregistreerd volgens de chronologische volgorde van de indiening van hun aanvraag. Het moment van indiening dat in aanmerking wordt genomen om de chronologie te bepalen, is het moment waarop alle noodzakelijke stukken waaruit blijkt dat de persoon die zich wil inschrijven, voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, ter beschikking van de verhuurder zijn. De datum waarop dat moment valt, is de inschrijvingsdatum. [4 Voor de inschrijvingsvoorwaarde, vermeld in artikel 3, 1, eerste lid, 3, van het kaderbesluit sociale huur, volstaat een verklaring op erewoord in afwachting van een controle op de juistheid ervan.]4
  [4 ...]4
  [1 Als een woning binnen zes maanden na de inschrijving van de kandidaat-huurder aan hem kan worden toegewezen, volstaat een verklaring op eer voor de toetsing van de toelatingsvoorwaarde inzake eigendom, tenzij intussen de gezinssamenstelling gewijzigd is.]1
  [4 ...]4
   2. De volgende gegevens over de kandidatuur worden afzonderlijk in het inschrijvingsregister geregistreerd :
  1 het inschrijvingsnummer;
  2 de naam van alle personen die de woning na de toewijzing samen zullen betrekken [2 , met aanduiding van de referentiehuurder]2 ;
  3 het type van woning waarvoor de kandidaat-huurder in aanmerking wenst te komen, rekening houdend met de rationele bezetting;
  4 de ligging van de woningen waarvoor de kandidaat-huurder in aanmerking wenst te komen;
  5 de maximale marktwaarde van de woning waarvoor de kandidaat-huurder in aanmerking wenst te komen;
  6 voor iedere voorrangsregel vermeld in artikel 19, 20 en 21, 2, van het kaderbesluit sociale huur en als deze voorrangsregels van toepassing zijn, de aanduiding of de kandidaat-huurder onder de toepassing ervan valt;
  7 als de kandidatuur wordt geschrapt, de reden en de datum van die schrapping. [1 Als de kandidatuur werd geschrapt op basis van artikel 12, 1, eerste lid, 1, van het kaderbesluit sociale huur, een verwijzing naar het type en de ligging (gemeente, deelgemeente, in voorkomend geval keuzegebied) van de woning die de kandidaat-huurder heeft aanvaard alsook het puntenaantal van die kandidaat-huurder als het tweede toewijzingssysteem van toepassing is en, in voorkomend geval, de voorrangsregel die werd toegepast.]1
  Naast de gegevens, vermeld in het eerste lid, worden ten behoeve van de administratieve behandeling van de kandidaturen, de volgende gegevens ook afzonderlijk geregistreerd :
  1 van alle personen die de woning na de toewijzing samen zullen betrekken, het adres, het inschrijvingsnummer sociale zekerheid, het gegeven of ze persoon ten laste zijn, met een onderscheid tussen persoon ten laste, [3 vermeld in [4 artikel 1, eerste lid, 22]4, a) of b), en persoon ten laste, vermeld in [4 artikel 1, eerste lid, 22]4, c)]3 van het kaderbesluit sociale huur;
  2 het inkomen van de kandidaat-huurder, zoals het in aanmerking genomen wordt voor de toetsing aan de inkomensgrenzen, vermeld in artikel 3, 2, van het kaderbesluit sociale huur, of, in voorkomend geval de verhoogde inkomensgrenzen, vermeld in artikel 29, 2, van het kaderbesluit sociale huur [6 , zoals van kracht vr 1 maart 2017]6;
  3 als de gemeente een invulling geeft aan de lokale binding, vermeld in artikel 27 van het kaderbesluit sociale huur, de aanduiding of de kandidaat-huurder onder de toepassing ervan valt;
  4 als er een voorrang geldt voor een of meerdere specifieke doelgroepen als vermeld in artikel 28 van het kaderbesluit sociale huur, voor iedere doelgroep afzonderlijk de aanduiding of de kandidaat-huurder al dan niet tot de doelgroep behoort;
  5 als er voor een of meer wijken of gebouwen afwijkende toewijzingsregels worden toegepast in het kader van de leefbaarheid, vermeld in artikel 29 van het kaderbesluit sociale huur, een aanduiding die het mogelijk maakt om, mits kennisname van het toewijzingsreglement, af te lezen wie het eerst in aanmerking komt voor het aanbod van een woning in die wijken of gebouwen;
  6 als de verhuurder gebruik maakt van het tweede toewijzingssysteem, vermeld in artikel 21 van het kaderbesluit sociale huur, het aantal punten dat de kandidaat-huurder toegekend wordt;
  7 het aantal weigeringen of het aantal keren niet-reageren van de kandidaat-huurder van een aanbod van een woning, die in aanmerking worden genomen voor de schrappingsgrond, vermeld in artikel 12, 1, eerste lid, 6, van het kaderbesluit sociale huur en de datum waarop deze weigeringen plaatsvonden;
  8 als de kandidatuur werd geschrapt op basis van artikel 12, 1, eerste lid, 1, van het kaderbesluit sociale huur, de vermelding van de datum van ingang van de huurovereenkomst, en een verwijzing naar de woning die de kandidaat-huurder heeft aanvaard;
  9 [5 ...]5;
  10 [5 ...]5.
   3. Bij de invulling van de gegevens over de personen die de woning na de toewijzing ervan, samen zullen betrekken, wordt ook rekening gehouden met de kinderen van de kandidaat-huurder die niet permanent bij de kandidaat-huurder zullen wonen, als hij meedeelt dat hij de nodige ruimte wenst om hen te huisvesten. Als de kandidaat-huurder meedeelt dat hij een gezinshereniging plant, wordt voor de invulling van de gegevens, vermeld in 2, eerste en tweede lid, voor zover dat mogelijk is, rekening gehouden met het voltallige gezin na de hereniging.
  Als de verhuurder een sociaal verhuurkantoor is, wordt onder de marktwaarde, vermeld in 2, eerste lid, 5, de onderhuurprijs of huurprijs verstaan.
  De maximale marktwaarde, vermeld in 2, wordt jaarlijks op 1 januari geactualiseerd zoals vermeld in artikel 40 van het kaderbesluit sociale huur, als de huurprijsberekening, vermeld in artikel 38 tot 50 van het kaderbesluit sociale huur, van toepassing is op de verhuurder. Als die huurprijsberekening niet van toepassing is, wordt de waarde jaarlijks op 1 januari aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex. De basisindex is die van de maand juni van het jaar waarin de waarde werd vastgesteld en de nieuwe index is die van de maand juni van het jaar voorafgaand aan de actualisering.
  De verhuurder kan bij de inschrijving de invulling van de gegevens, vermeld in 2, tweede lid, 3, 4, 5 en 6, uitstellen tot een woning wordt aangeboden aan de kandidaat-huurder. Voor dat aanbod plaatsvindt, moeten die gegevens ook worden ingevuld voor alle kandidaat-huurders die door de toepassing van de rationele bezetting en de voorrangsregels, vermeld in artikel 19, 20 en 21, 1, 2 en 4 van het kaderbesluit sociale huur maar zonder toepassing van de regels vermeld in artikel 27, 28 en 29 van het kaderbesluit sociale huur, hoger gerangschikt zijn dan de kandidaat-huurder aan wie de woning wordt aangeboden.
   4. De datum die in aanmerking wordt genomen voor de schrapping, vermeld in 2, eerste lid, 7, is de volgende :
  1 voor de schrappingsgrond, vermeld in artikel 12, 1, eerste lid, 1, van het kaderbesluit sociale huur, de datum waarop de kandidaat-huurder de huurovereenkomst ondertekent;
  2 voor de schrappingsgrond, vermeld in artikel 12, 1, eerste lid, 5, van het kaderbesluit, de datum waarop het schriftelijke verzoek van de kandidaat-huurder om geschrapt te worden, wordt ontvangen door de verhuurder;
  3 voor de schrappingsgrond, vermeld in artikel 12, 1, eerste lid, 7, van het kaderbesluit sociale huur, de datum door de verhuurder vastgesteld, die ten vroegste valt op de eerste dag na de termijn waarbinnen de kandidaat-huurder moest reageren op de herinneringsbrief, vermeld in [1 artikel 10, 2, tweede lid,]1 en ten laatste op 30 september van dat jaar;
  4 voor de schrappingsgrond, vermeld in artikel 12, 1, [2 [4 zesde]4 lid]2 , van het kaderbesluit sociale huur, de datum waarop de brief onbestelbaar terugkeert;
  5 voor de schrappingsgronden, vermeld in artikel 12, 1, eerste lid, 2, 3, 4 en 6, van het kaderbesluit sociale huur, de datum waarop de verhuurder de schriftelijke mededeling van de schrapping aan de kandidaat-huurder verstuurt.
  ----------
  (1)<MB 2009-02-02/39, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2009>
  (2)<MB 2009-02-06/44, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 04-04-2009>
  (3)<MB 2012-01-19/14, art. 3, 004; Inwerkingtreding : 03-03-2012>
  (4)<MB 2013-12-02/03, art. 7, 007; Inwerkingtreding : 23-12-2013>
  (5)<MB 2017-10-27/01, art. 4, 008; Inwerkingtreding : 01-11-2017>
  (6)<MB 2019-03-14/23, art. 1, 009; Inwerkingtreding : 03-05-2019>

  Art. 3. De registratie van de inschrijving en van de gegevens, vermeld in artikel 2, gebeurt op een geautomatiseerde wijze. In het registratiesysteem blijft iedere wijziging die de gebruiker aan eerder ingevoerde gegevens doorvoert, permanent raadpleegbaar. Bij iedere wijziging blijft de inhoud van de gegevens voorafgaand aan de wijziging beschikbaar, samen met de datum van de wijziging. De motivatie van de wijziging wordt bewaard, hetzij in het registratiesysteem zelf, hetzij afzonderlijk in het dossier over de kandidaat-huurder. De toezichthouder kan vragen dat de producent van dat registratiesysteem attesteert dat het aan die voorwaarde voldoet. De verzameling van de geregistreerde gegevens, vermeld in artikel 2, 2, eerste lid, samen met de informatie over de wijzigingen en de motivatie daarvan, vormt het inschrijvingsregister.
  Als de toezichthouder oordeelt dat er niet gegarandeerd is dat aan de voorwaarde inzake het kunnen raadplegen van wijzigingen, vermeld in het eerste lid, voldaan is, kan hij de verhuurder verplichten om maandelijks een gedateerd afschrift of een elektronische kopie van het inschrijvingsregister te maken, waarvan hij op eenvoudig verzoek een afschrift bezorgt aan de toezichthouder. De toezichthouder kan toestaan dat de inhoud van dat afschrift beperkt blijft tot de door de toezichthouder aangeduide gegevens.

  Art. 4.Parallel met het inschrijvingsregister wordt een openbaar inschrijvingsregister zonder persoonsgebonden gegevens opgemaakt. Dat register is opgesteld in de volgorde van de inschrijvingsnummers van de kandidaat-huurders, en bevat minimaal de gegevens, vermeld in artikel 2, 2, eerste lid, 1, 3, 4, 6 en 7. Het openbare inschrijvingsregister wordt minstens op iedere eerste werkdag van de maand in overeenstemming gebracht met de wijzigingen in het inschrijvingsregister. Het ligt ter inzage van de kandidaat-huurders tijdens de dagen en de uren die de verhuurder bepaalt. De kandidaat-huurder kan minstens een moment per week dat de verhuurder bepaalt, toelichting vragen aan de verhuurder over het openbare inschrijvingsregister.
  De gegevens over de kandidaat-huurders die werden geschrapt omwille van de aanvaarding van het aanbod van een sociale huurwoning, blijven minstens [1 een jaar]1 opgenomen in het openbare inschrijvingsregister. De gegevens over de kandidaat-huurders die werden geschrapt om andere redenen, blijven minstens zestig dagen opgenomen in het openbare inschrijvingsregister, tenzij de kandidaat-huurder verhaal heeft ingediend tegen de schrapping van zijn kandidatuur, overeenkomstig artikel 30, eerste lid, 3, van het kaderbesluit sociale huur. Als de kandidaat-huurder verhaal heeft ingediend tegen de schrapping van zijn kandidatuur, overeenkomstig artikel 30, eerste lid, 3, van het kaderbesluit sociale huur, worden de gegevens pas verwijderd op het ogenblik dat de verhaalprocedure is afgelopen.
  ----------
  (1)<MB 2009-02-06/44, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 04-04-2009>

  Art. 5. 1. Met behoud van de toepassing van artikel 10, [2 tweede en derde lid]2, van het kaderbesluit sociale huur, kan de kandidaat-huurder bij iedere actualisering van het inschrijvingsregister [3 ...]3, zijn voorkeuren, vermeld in artikel 2, 2, eerste lid, 3, 4 en 5, volgens de bepalingen van hoofdstuk VI, wijzigen zonder dat dit een invloed heeft op zijn inschrijvingsnummer en inschrijvingsdatum.
  De kandidaat-huurder kan zijn voorkeur, vermeld in artikel 2, 2, eerste lid, 4, volgens de bepalingen van hoofdstuk V uitbreiden naar woningen die voor het eerst voor verhuring worden aangeboden, zonder dat dit een invloed heeft op zijn inschrijvingsnummer en inschrijvingsdatum.
  De kandidaat-huurder kan de voorkeuren, vermeld in het eerste lid, op ieder moment wijzigen zonder dat dit een invloed heeft op zijn inschrijvingsnummer en inschrijvingsdatum, als hij hiervoor gegronde redenen heeft, die nog niet konden worden gemeld bij de inschrijving of bij de laatste actualisering. [1 Ondermeer volgende redenen]1 zijn gegrond :
  1 een wijziging in de gezinssamenstelling, die tot gevolg heeft dat de kandidaat-huurder een ander type woning nodig heeft, als vermeld in artikel 2, 2, eerste lid, 3;
  2 een wijziging van de situatie die een invloed heeft op de prioriteiten, vermeld in artikel 2, 2, eerste lid, 6 en tweede lid, 3, 4, 5 en 6, als die prioriteiten van toepassing zijn in het toewijzingssysteem dat de verhuurder hanteert
  De verhuurder kan beslissen om de kandidaat-huurder vaker dan vermeld in het eerste, tweede en derde lid, de gelegenheid te bieden om de voorkeuren, vermeld in het eerste lid, te wijzigen met behoud van het inschrijvingsnummer en de inschrijvingsdatum. De voorwaarden worden vermeld in het interne huurreglement.
   2. [3 ...]3
  ----------
  (1)<MB 2009-02-02/39, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2009>
  (2)<MB 2012-01-19/14, art. 4, 004; Inwerkingtreding : 03-03-2012>
  (3)<MB 2013-12-02/03, art. 8, 007; Inwerkingtreding : 23-12-2013>

  HOOFDSTUK III. - Gezamenlijke registers.

  Art. 6.[2 Verschillende verhuurders kunnen]2 hun inschrijvingsregisters samenvoegen in een nieuw inschrijvingsregister.
  De volgende kandidaturen worden niet overgenomen in het nieuwe inschrijvingsregister :
  1 de kandidatuur die minstens [1 een jaar]1 vr de samenvoeging werd geschrapt op basis van artikel 12, 1, eerste lid, 1, van het kaderbesluit sociale huur;
  2 de kandidatuur die minstens zestig dagen vr de samenvoeging werd geschrapt op basis van een andere schrappingsgrond, dan vermeld in 1, tenzij de kandidaat-huurder een verhaal heeft ingediend overeenkomstig artikel 30, eerste lid, 3, van het kaderbesluit sociale huur en die verhaalprocedure is nog lopende.
  De inschrijvingsdatum van een kandidaat-huurder wordt gelijkgesteld met de oudste van zijn inschrijvingsdata bij de verschillende verhuurders. Als er kandidaturen zijn bij meerdere verhuurders met dezelfde inschrijvingsdatum, worden die gerangschikt, op die manier dat de oorspronkelijke volgorde behouden blijft en dat ze, rekening houdend met het aantal kandidaat-huurders bij de verschillende verhuurders, evenredig gespreid worden. De kandidaat-huurders krijgen een nieuw inschrijvingsnummer, met toepassing van artikel 2, 1, derde lid, en in overeenstemming met het volgnummer binnen de verkregen rangschikking.
  Tenzij de kandidaat-huurder zelf een andere voorkeur te kennen geeft, wordt voor de keuze van de ligging van de woningen waarvoor de kandidaat-huurder in aanmerking wenst te komen, de samenvoeging genomen van de keuzes van de kandidaat-huurder bij de verschillende verhuurders en voor de maximale marktwaarde van de woning waarvoor de kandidaat-huurder in aanmerking wenst te komen, de meest recente van de maximale marktwaarden die hij bij de verschillende verhuurders had opgegeven.
  De verhuurders kondigen de samenvoeging van hun inschrijvingsregisters schriftelijk aan alle kandidaat-huurders aan. De verhuurders delen het nieuwe inschrijvingsnummer mee en melden dat de kandidaat-huurder zijn voorkeuren, vermeld in artikel 2, 2, eerste lid, 3, 4 en 5, kan wijzigen, ten laatste op de laatste dag van de maand die volgt op de aankondiging, of op een latere datum, zoals meegedeeld door de verhuurders. Die dag of die datum moet het eerste aanbod van een woning met toepassing van het nieuwe inschrijvingsregister voorafgaan. Ten laatste de dag van die aankondiging wordt de samenvoeging opgenomen in het interne huurreglement. Vanaf dan kunnen de personen die zich willen inschrijven, hun voorkeur uitdrukken over het gezamenlijke patrimonium van de verhuurders.
  De oude inschrijvingsregisters van de individuele verhuurders worden bewaard en er worden concordantietabellen opgemaakt tussen de oude inschrijvingsregisters en het nieuwe inschrijvingsregister. In de concordantietabel wordt voor elk nieuw inschrijvingsnummer aangeduid met welk oud inschrijvingsnummer bij welke verhuurder het overeenstemt. [3 ...]3. De openbare versie van de oude inschrijvingsregisters blijft openbaar tot aan de eerste actualisering van het nieuwe inschrijvingsregister.
  ----------
  (1)<MB 2009-02-06/44, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 04-04-2009>
  (2)<MB 2012-03-19/07, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2012>
  (3)<MB 2019-03-14/23, art. 2, 009; Inwerkingtreding : 03-05-2019>

  Art. 7.Verhuurders die fuseren, kunnen [1 ...]1 hun inschrijvingsregisters samenvoegen als voorbereiding op de fusie, overeenkomstig artikel 6. Dat samenvoegen kan ook tot maximaal twee jaar nadat de fusie is voltrokken. In dat geval blijven de individuele inschrijvingsregisters doorlopen tot aan de samenvoeging, waarbij ieder inschrijvingsregister betrekking heeft op hetzelfde patrimonium als voorafgaand aan de juridische fusie.
  In het kader van een fusie en als voorbereiding op de samenvoeging van hun inschrijvingsregisters, kunnen verhuurders in hun interne huurreglement opnemen dat de schrapping bij een van de verhuurders op basis van artikel 12, 1, eerste lid, 1, 2, 3 of 4, van het kaderbesluit sociale huur op een datum na de opname van deze regel in het interne huurreglement automatisch leidt tot de gelijktijdige schrapping bij de andere fuserende verhuurder of verhuurders. De kandidaat-huurder wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van die gelijktijdige schrapping bij de verhuurders door minimaal een van de verhuurders.
  ----------
  (1)<MB 2012-03-19/07, art. 3, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2012>

  HOOFDSTUK IV. - De toewijzing.

  Art. 8. 1. Voor het aanbod van een woning worden alle kandidaturen die voor die woning in aanmerking komen, rekening houdend met de voorkeur qua type en ligging, afgezonderd. Zij worden achtereenvolgens gerangschikt op basis van de volgende gegevens :
  1 de voorrangsregels die op de kandidaat-huurders van toepassing zijn ingevolge artikel 18, 19, 20, 21, 27, 28 en 29 van het kaderbesluit sociale huur;
  2 als de verhuurder werkt met keuzedata voor verschillende keuzegebieden als vermeld in 2, de keuzedatum van de kandidaat-huurders voor het gebied waarin de betrokken woning ligt;
  3 het inschrijvingsnummer van de kandidaat-huurders.
  De woning wordt aangeboden aan de kandidaat-huurder die op de wijze, vermeld in het eerste lid, eerst is gerangschikt. De verhuurder bepaalt de termijn waarbinnen de kandidaat-huurder moet reageren en wijst de kandidaat-huurder op de schrappingsgrond, vermeld in artikel 12, 1, eerste lid, 6, van het kaderbesluit sociale huur.
  In afwijking van het tweede lid, kan de verhuurder het aanbod van een woning aan meerdere van de meest batig gerangschikte kandidaat-huurders tegelijk doen volgens dezelfde modaliteiten als vermeld in het tweede lid. In dat geval wordt het niet-reageren of weigeren van het aanbod door een kandidaat-huurder uitsluitend in aanmerking genomen voor de schrappingsgrond, vermeld in artikel 12, 1, eerste lid, 6, van het kaderbesluit sociale huur als de aanvaarding van het aanbod aanleiding zou hebben gegeven tot de toewijzing van de woning aan die kandidaat-huurder. Als er meerdere kandidaat-huurders het aanbod aanvaarden, krijgt de eerst gerangschikte voorrang.
  Als op basis van de gegevens met betrekking tot het inkomen uit het referentiejaar van de meest batig gerangschikte kandidaat-huurder blijkt dat hij niet aan de voorwaarde vermeld in artikel 3, 1, eerste lid, van het kaderbesluit sociale huur voldoet, dan wordt hem schriftelijk meegedeeld dat er enkel een toewijzing kan plaatsvinden als hij binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, bewijskrachtige documenten voorlegt, waaruit blijkt dat zijn huidige inkomen wel onder de inkomensgrens valt. Als hij die documenten niet binnen die termijn voorlegt, wordt de woning toegewezen aan de volgende meest batig gerangschikte kandidaat-huurder die het aanbod aanvaardt. Als hij die documenten niet binnen vijftien werkdagen vanaf de mededeling voorlegt, wordt zijn kandidatuur geschrapt.
   2. Met uitzondering van een sociaal verhuurkantoor, kan de verhuurder, mits opname in het interne huurreglement, met afzonderlijke keuzedata werken voor de keuzegebieden die hij afbakent in zijn patrimonium.
  De keuzedatum voor de keuzegebieden van de initile keuze van een kandidaat-huurder wordt gelijkgesteld met zijn inschrijvingsdatum. Als een kandidaat-huurder na de inschrijving zijn keuze qua ligging uitbreidt naar een ander keuzegebied, krijgt hij voor dat keuzegebied de keuzedatum toegekend die overeenstemt met de datum waarop hij die keuze heeft bekendgemaakt. Als een kandidaat-huurder zijn voorkeur qua ligging binnen een keuzegebied wijzigt, heeft dit geen gevolg voor zijn keuzedatum.
  In afwijking van het tweede lid, worden alle keuzedata voor de keuzegebieden waarvoor de kandidaat-huurder later dan de inschrijving een voorkeur heeft uitgedrukt gelijkgesteld met zijn inschrijvingsdatum als hij een gegronde reden als vermeld in artikel 5, 1, derde lid, heeft voor de wijziging van zijn voorkeur qua ligging.
  In afwijking van het tweede lid wordt de keuzedatum gelijkgesteld met de inschrijvingsdatum als de kandidaat-huurder zijn voorkeur uitdrukt voor woningen die voor het eerst worden of zullen worden aangeboden, met uitvoering van hoofdstuk V.
  De verhuurder kan beslissen om de kandidaat-huurder vaker dan vermeld in het derde en vierde lid, de gelegenheid te bieden om de voorkeur, vermeld in artikel 2, 2, eerste lid, 4, te wijzigen met gelijkstelling van de keuzedata aan de inschrijvingsdatum. Hij kan ook beslissen om bepaalde of alle keuzedata op bepaalde momenten gelijk te stellen met de inschrijvingsdatum zonder dat de kandidaat-huurder een wijziging van voorkeur heeft doorgevoerd. De voorwaarden worden vermeld in het interne huurreglement.
   3. De verhuurder die werkt met keuzedata bij verschillende keuzegebieden, en die die keuzegebieden wil wijzigen of woningen in een nieuw keuzegebied wil gaan verhuren, meldt dat schriftelijk aan alle kandidaat-huurders die in hun voorkeur qua ligging, vermeld in artikel 2, eerste lid, 4, te kennen hebben gegeven een woning te wensen in de gemeente waarin de wijzigende of nieuw toegevoegde keuzegebieden liggen of die in die gemeente wonen of die onder de toepassing vallen van de voorrangsregels, vermeld in artikel 20, 1, of 27 van het kaderbesluit sociale huur. Hij deelt aan die kandidaat-huurders ook mee dat zij hun voorkeuren, vermeld in artikel 2, 2, eerste lid, 3, 4 en 5, kunnen wijzigen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de melding, of op een latere datum, zoals meegedeeld door de verhuurder. Die dag of die datum moet het eerste aanbod van een woning met toepassing van de keuzedata bij de nieuwe keuzegebieden voorafgaan. Ten laatste de dag van de mededeling van de wijziging van keuzegebieden of van de toevoeging van keuzegebieden wordt die wijziging of toevoeging opgenomen in het interne huurreglement en kunnen personen die zich willen inschrijven hun voorkeur uitdrukken voor de nieuwe keuzegebieden. Voor de nieuwe keuzegebieden waarvoor de kandidaat-huurder die reeds was ingeschreven voor de aankondiging van de wijziging van keuzegebieden, opteert, worden de volgende keuzedata gehanteerd :
  1 voor een nieuw keuzegebied dat een of meer oude keuzegebieden geheel of gedeeltelijk bestrijkt, die hij tevoren had aangeduid, de oudste datum van de keuzedata bij die oude keuzegebieden;
  2 voor een nieuw keuzegebied dat geen oud keuzegebied geheel of gedeeltelijk bestrijkt, de inschrijvingsdatum van de kandidaat-huurder;
  3 voor een nieuw keuzegebied dat alleen oude keuzegebieden geheel of gedeeltelijk bestrijkt, die hij tevoren niet had aangeduid, de datum waarop de kandidaat-huurder heeft bekendgemaakt dat hij zijn keuze tot dat gebied wil uitbreiden.
  Het eerste lid is niet van toepassing als de verhuurder woningen toevoegt aan een bestaand keuzegebied met uitvoering van hoofdstuk V.
   4. De verhuurder die werkt met keuzedata bij verschillende keuzegebieden maar dat niet meer wil, meldt dat schriftelijk aan alle kandidaat-huurders. Hij deelt aan de kandidaat-huurders ook mee dat zij hun voorkeuren, vermeld in artikel 2, 2, eerste lid, 3, 4 en 5, kunnen wijzigen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de melding, of op een latere datum, zoals meegedeeld door de verhuurder. Die dag of die datum moet het eerste aanbod van een woning zonder toepassing van keuzedata voorafgaan. Ten laatste de dag van de mededeling van de stopzetting van het werken met keuzegebieden wordt die wijziging opgenomen in het interne huurreglement. Er zijn geen keuzedata meer van toepassing vanaf het door de verhuurder vastgestelde moment, dat ten vroegste valt op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de mededeling.
   5. De verhuurder die niet werkt met keuzedata bij verschillende keuzegebieden, maar dat wel wil, volgt dezelfde werkwijze als vermeld in 3, met dien verstande dat de inschrijvingsdatum van de kandidaat-huurder wordt gebruikt als keuzedatum voor alle keuzegebieden waarin woningen liggen waarvoor hij al een voorkeur had uitgedrukt en voor de keuzegebieden waarmee hij naar aanleiding van de invoering van keuzegebieden zijn keuze uitbreidt.
   6. Meerdere verhuurders die gebruik maken van keuzedata bij keuzegebieden, kunnen gemeenschappelijke keuzedata toepassen voor gemeenschappelijke keuzegebieden. In dat geval wordt voor een kandidaat-huurder die zijn voorkeur voor een bepaald keuzegebied al had bekendgemaakt bij een van deze verhuurders, dezelfde keuzedatum gehanteerd bij de andere verhuurders bij wie de kandidaat-huurder zijn voorkeur voor het keuzegebied bekendmaakt. De verhuurders kunnen hiervoor als voorwaarde stellen dat de kandidaat-huurder meldt dat hij deze voorkeur vroeger al had bekendgemaakt bij een andere verhuurder.
   7. Als meerdere verhuurders die hun inschrijvingsregisters samenvoegen in een gezamenlijk inschrijvingsregister, gebruik maken van keuzedata bij verschillende keuzegebieden, worden de hierna vermelde keuzedata gehanteerd voor de keuzegebieden die de kandidaat-huurder, na de samenvoeging van de inschrijvingsregisters, in zijn voorkeur qua ligging wil opnemen :
  1 voor een keuzegebied waarin geen woning gelegen is, die beantwoordt aan de voorkeur qua ligging van de kandidaat-huurder, zoals hij die voorafgaand aan de samenvoeging had bekendgemaakt bij de verhuurders, de datum waarop de kandidaat-huurder heeft bekendgemaakt dat hij zijn keuze tot dat gebied wil uitbreiden;
  2 voor een ander keuzegebied dan vermeld in 1, de oudste van de volgende data, in aanmerking te nemen voor de verhuurders bij wie de kandidaat-huurder voorafgaand aan de samenvoeging woningen uit het keuzegebied in zijn voorkeur had opgenomen :
  a) als de verhuurder voorafgaand aan de samenvoeging van de inschrijvingsregisters met keuzegebieden werkte, de oudste keuzedatum van de kandidaat-huurder bij een oud keuzegebied waarvoor de kandidaat-huurder zijn voorkeur had uitgedrukt en dat geheel of gedeeltelijk het nieuwe keuzegebied bestrijkt;
  b) als de verhuurder voorafgaand aan de samenvoeging van de inschrijvingsregisters niet met keuzegebieden werkte, de inschrijvingsdatum van de kandidaat-huurder bij die verhuurder.

  HOOFDSTUK V. - Terbeschikkingstelling van nieuwe woningen.

  Art. 9. Een woning die de verhuurder voor de eerste keer te huur wil aanbieden, kan pas worden aangeboden nadat de kandidaat-huurders op voldoende wijze van die eerste verhuring op de hoogte werden gebracht en de mogelijkheid hebben gekregen om zich voor die woning kandidaat te stellen.
  Bij de inschrijving informeert de verhuurder de persoon die zich wil inschrijven, over de ligging van de woningen die voor de eerste keer te huur zullen worden aangeboden, en het moment waarop dat zal gebeuren. De kandidaat-huurder krijgt de mogelijkheid om die woningen op te nemen in zijn voorkeur qua ligging.
  Bij de actualisering van het inschrijvingsregister informeert de verhuurder de kandidaat-huurder over de woningen die hij in de toekomst te huur zal aanbieden, als die woningen niet automatisch binnen de voorkeur van de kandidaat-huurder qua ligging vallen en als die kandidaat-huurder in zijn voorkeur qua ligging te kennen heeft gegeven een woning te wensen in de gemeente waarin die woningen gelegen zijn of in die gemeente woont of onder de toepassing valt van de voorrangsregels, vermeld in artikel 20, 1, of 27 van het kaderbesluit sociale huur.
  Als er woningen voor de eerste keer te huur zullen worden aangeboden, waarvan de verhuurder op 1 januari van het jaar waarin de laatste actualisering plaatsvond nog niet op de hoogte was en die daardoor niet aan de kandidaat-huurders, vermeld in het tweede en derde lid, werden aangeboden bij de inschrijving of bij de actualisering, maakt de verhuurder dat zo snel mogelijk bekend door duidelijke affichering in de kantoren en eventueel door andere communicatiemiddelen.
  Uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de mededeling van de toekomstige eerste verhuring, of een latere datum, zoals meegedeeld door de verhuurder maar voorafgaand aan het eerste aanbod van de woning, krijgt de kandidaat-huurder, vermeld in het derde en vierde lid de mogelijkheid om zijn voorkeur qua ligging, vermeld in artikel 2, 2, eerste lid, 4, uit te breiden naar die woning.

  Art. 9/2. [1 In afwijking van artikel 9 geldt voor de sociale verhuurkantoren bij een terbeschikkingstelling van nieuwe woningen, de volgende regeling.
   Als de woning gelegen is in het werkingsgebied van het sociaal verhuurkantoor zoals het op het ogenblik van de inschrijving van de kandidaat-huurder bekend was, hoeft de kandidaat-huurder niet op de hoogte te worden gebracht van het feit dat die woning voor de eerste keer te huur zal worden aangeboden.
   Als de woning gelegen is in dat deel van het werkingsgebied van een sociaal verhuurkantoor dat op het ogenblik van de inschrijving van de kandidaat-huurder nog niet bekend was, wordt die woning ook aangeboden aan de kandidaat-huurder voor zover de woning beantwoordt aan zijn keuze qua type van woning, rekening houdend met de rationele bezetting.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij MB 2009-02-02/39, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2009>

  HOOFDSTUK VI. - Actualisering van het inschrijvingsregister.

  Art. 10. 1. [1 Uiterlijk voor 1 juni van ieder oneven jaar verzendt de verhuurder een brief over de actualisering [6 aan de kandidaat-huurders, vermeld in artikel 8 van het kaderbesluit sociale huur]6.]1 Hij verzendt die brief naar het laatst bekende adres van de kandidaat-huurder in het rijksregister, tenzij de kandidaat-huurder uitdrukkelijk heeft gevraagd om de briefwisseling naar een ander adres te verzenden. In die brief worden de volgende mededelingen gedaan :
  1 het inkomen van de kandidaat-huurder [1 ...]1 wordt opnieuw getoetst aan de inkomensgrenzen, vermeld in artikel 3, 2, van het kaderbesluit sociale huur, of, in voorkomend geval de verhoogde inkomensgrenzen, vermeld in artikel 29, 2, van het kaderbesluit sociale huur [6 , zoals van kracht vr 1 maart 2017]6;
  2 de kandidaat-huurder moet alle nuttige informatie over zijn inkomen en gezinssamenstelling aan de verhuurder bezorgen, uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de postdatum van de brief, of een latere datum die de verhuurder meedeelt. De verhuurder wijst op de informatie die hij desgevallend elektronisch kan verkrijgen en die de kandidaat-huurder dus niet noodzakelijk moet bezorgen, zoals vermeld in artikel 52, 2, van het kaderbesluit sociale huur;
  3 de kandidatuur wordt geschrapt als het inkomen de inkomensgrenzen, vermeld in 1, overschrijdt;
  4 de kandidaat-huurder kan zijn voorkeur, vermeld in artikel 2, 2, eerste lid, 3, 4 en 5 wijzigen binnen de termijn die door de verhuurder wordt vastgesteld en die minimaal even lang is als de termijn, vermeld in 2;
  5 de kandidatuur wordt geschrapt als de kandidaat-huurder nalaat te reageren op de vraag naar actualisering van zijn gegevens.
  De verhuurder voegt bij die brief de volgende informatie :
  1 als de verhuurder die gegevens elektronisch kan verkrijgen, de gezinssamenstelling [1 ...]1 [5 en het inkomen]5;
  2 de nodige informatie over de woningen die de verhuurder in de toekomst voor het eerst zal aanbieden, met uitvoering van hoofdstuk V;
   2. De kandidaat-huurder bezorgt binnen de termijn, vermeld in 1, eerste lid, 2, de volgende informatie terug aan de verhuurder :
  1 de bevestiging dat de gezinssamenstelling zoals meegedeeld door de verhuurder correct is [1 ...]1 of de nodige bewijskrachtige documenten die een correctie staven of, als de verhuurder die gegevens niet bij de brief, vermeld in 1, heeft gevoegd, de samenstelling van zijn gezin met de nodige stavingstukken;
  2 [5 de bevestiging dat het inkomen dat de verhuurder heeft meegedeeld, correct is, of de nodige bewijskrachtige documenten die een correctie staven of, als de verhuurder die gegevens niet bij de brief, vermeld in paragraaf 1, heeft gevoegd, de nodige bewijsstukken met betrekking tot het inkomen of een verwijzing naar de relevante elektronische bronnen]5;
  3 [2 ...]2
  4 de bevestiging dat de kandidaat-huurder zijn voorkeur, vermeld in artikel 2, 2, [6 eerste lid,]6 3, 4 en 5, niet wil wijzigen of de vermelding van de wijzigingen die hij wil aanbrengen.
  Als de kandidaat-huurder niet binnen de termijn, vermeld in het eerste lid, antwoordt, verzendt de verhuurder een herinneringsbrief, waarin hij meedeelt dat de kandidaat-huurder wordt geschrapt als hij niet reageert binnen de door de verhuurder in die herinneringsbrief vastgestelde termijn, zonder dat die minder dan vijftien kalenderdagen vanaf de postdatum van de brief mag zijn. Als de kandidaat-huurder niet reageert, geldt deze brief als schriftelijke melding van de schrapping, vermeld in artikel 12, 1, [1 zevende lid]1, van het kaderbesluit sociale huur. De verhuurder moet die herinneringsbrief niet versturen als de in het eerste lid vermelde brief onbestelbaar terugkeert, op voorwaarde dat de brief werd verzonden naar het correcte adres, vermeld in 1, eerste lid, en op voorwaarde dat de verhuurder de schrappingsgrond met betrekking tot het onbestelbaar terugkeren van brieven, vermeld in artikel 12, 1, [1 vijfde lid]1 , van het kaderbesluit sociale huur, in zijn interne huurreglement heeft opgenomen.
  Als uit de verkregen informatie, vermeld in het eerste lid, blijkt dat de kandidaat-huurder niet meer aan de inkomensvoorwaarde voldoet, terwijl hij wel ingeschreven wil blijven, wordt hem schriftelijk meegedeeld dat hij enkel ingeschreven kan blijven als hij binnen de door de verhuurder gestelde termijn bewijskrachtige documenten voorlegt, waaruit blijkt dat zijn huidige inkomen wel onder de inkomensgrens valt. Die termijn beloopt minimaal vijftien werkdagen vanaf de [6 postdatum van de brief waarin de mededeling is gedaan]6.
  [6 2/1. Een verhuurder kan beslissen dat een kandidaat-huurder niet hoeft te reageren op de brief over de actualisering als hij akkoord gaat met de door de verhuurder verkregen elektronische informatie over zijn inkomen en gezinssamenstelling, en als hij geen wijzigingen wil aanbrengen aan zijn voorkeur, vermeld in artikel 2, 2, eerste lid, 3, 4 en 5. In dat geval bevat de brief over de actualisering geen mededelingen als vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 2 en 5, maar wel de mededeling dat als de kandidaat-huurder niet reageert binnen de termijn die de verhuurder bepaalt, er wordt aangenomen dat de elektronisch verkregen informatie correct is en dat er geen wijzigingen van voorkeur zijn. Die termijn bedraagt minimaal vijftien werkdagen vanaf de postdatum van de brief.
   Als uit de elektronisch verkregen informatie blijkt dat de kandidaat-huurder niet meer aan de inkomensvoorwaarde voldoet, wordt hem in de brief over de actualisering meegedeeld dat hij alleen ingeschreven kan blijven als hij binnen de termijn, vermeld in het eerste lid, bewijskrachtige documenten voorlegt, waaruit blijkt dat zijn huidige inkomen wel onder de inkomensgrens valt.]6
  [6 2/2. De verhuurder vermeldt in zijn intern huurreglement welke wijze van actualisering hij hanteert.]6
   3. Uiterlijk op 30 september van het jaar van de actualisering past de verhuurder alle informatie in het inschrijvingsregister aan op basis van de gegevens, die hij heeft verkegen bij de actualisering. De volgende kandidaat-huurders worden voor die datum uit het inschrijvingsregister geschrapt, met de vermelding van de datum en de schrappingsgrond :
  1 kandidaat-huurders die niet meer ingeschreven willen blijven;
  2 kandidaat-huurders die niet meer aan de inkomensvoorwaarde voldoen;
  3 kandidaat-huurders die niet of niet tijdig reageerden op de herinneringsbrief met betrekking tot de actualisering;
  4 kandidaat-huurders van wie de brief met betrekking tot de actualisering onbestelbaar terugkeerde, op voorwaarde dat de verhuurder die schrappingsgrond in zijn interne huurreglement heeft opgenomen.
  Het inschrijvingsregister is geactualiseerd na de aanpassingen en de schrappingen, vermeld in het eerste lid. Het openbare inschrijvingsregister moet uiterlijk op 1 oktober van het jaar van actualisering in overeenstemming gebracht zijn met het geactualiseerde inschrijvingsregister. [6 ...]6
  [6 ...]6
  ----------
  (1)<MB 2009-02-06/44, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 04-04-2009>
  (2)<MB 2012-01-19/14, art. 5, 004; Inwerkingtreding : 03-03-2012>
  (3)<MB 2012-03-19/07, art. 4, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2012>
  (4)<MB 2013-07-12/06, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 09-08-2013>
  (5)<MB 2013-12-02/03, art. 9, 007; Inwerkingtreding : 23-12-2013>
  (6)<MB 2019-03-14/23, art. 3, 009; Inwerkingtreding : 03-05-2019>

  Art. 11.Op de eerste werkdag van het jaar volgend op de actualisering wordt het geactualiseerde inschrijvingsregister vervangen door een nieuw inschrijvingsregister. Daarin worden alle gegevens over de kandidaat-huurders overgenomen, behalve de gegevens over de kandidaat-huurders die werden geschrapt voor 1 oktober van het jaar van actualisering, tenzij die schrapping het gevolg was van de aanvaarding van het aanbod van een woning die plaatsvond na [1 1 januari]1 van het jaar van actualisering of als er een verhaalprocedure lopende is met betrekking tot de schrapping overeenkomstig artikel 30, eerste lid, 3, van het kaderbesluit sociale huur.
  De verhuurder bewaart gedurende minimaal tien jaar een kopie van het geactualiseerde inschrijvingsregister zoals het was samengesteld op 31 december van het jaar van actualisering.
  ----------
  (1)<MB 2009-02-06/44, art. 7, 003; Inwerkingtreding : 04-04-2009>

  Art. 12.[1 De verhuurder kan beslissen om ook op andere tijdstippen een actualisering door te voeren. Hij kan die actualisering beperken tot een deel van de kandidatuurstellingen, rekening houdend met de inschrijvingsdatum of met de wachttijd voor de woningen waarvoor de kandidaat-huurders in aanmerking willen komen. De actualisering kan ook gebeuren naar aanleiding van het aanbieden van een woning met uitvoering van artikel 8, 1, derde lid. In die gevallen zijn de data, vermeld in artikel 10 en 11, niet van toepassing. Er hoeft ook geen elektronische kopie van het geactualiseerde inschrijvingsregister aan [2 de VMSW]2 te worden bezorgd.]1
  ----------
  (1)<MB 2009-02-02/39, art. 7, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2009>
  (2)<MB 2012-03-19/07, art. 5, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2012>

  HOOFDSTUK VII. - Vrijstellingen.

  Art. 13.Verhuurders die minder dan vijftig sociale huurwoningen verhuren of onderverhuren, zijn vrijgesteld van de volgende verplichtingen :
  1 de geautomatiseerde registratie van de inschrijving, vermeld in artikel 3, eerste lid;
  2 het registreren van de inschrijvingsnummers voor de sociale zekerheid, vermeld in artikel 2, 2, tweede lid, 1;
  [1 ...]1
  Verhuurders die minder dan vijftig sociale huurwoningen verhuren, mogen het inschrijvingsregister, vermeld in artikel 3, eerste lid, ook schriftelijk beheren. Bij de gegevens in het inschrijvingsregister worden er aantekeningen gemaakt over de datum waarop er eventuele wijzigingen worden doorgevoerd, met de nodige motivatie. De verhuurder bezorgt op eenvoudig verzoek een kopie van dit schriftelijke inschrijvingsregister aan de toezichthouder.
  ----------
  (1)<MB 2009-02-02/39, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2009>

  HOOFDSTUK VIII. - Overgangsbepalingen.

  Art. 14. In afwachting van de inwerkingtreding van artikel 38 tot en met 50 van het kaderbesluit sociale huur, wordt voor een gemeente, een intergemeentelijk samenwerkingsverband, een O.C.M.W. en een vereniging als vermeld in artikel 118 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn onder de marktwaarde, vermeld in artikel 2, 2, eerste lid, 5, de basishuurprijs verstaan, vermeld in artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 1994 tot reglementering van het sociale huurstelsel voor de woningen die door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkende lokale sociale huisvestingsmaatschappijen worden verhuurd in toepassing van artikel 80ter van de Huisvestingscode.
  In afwachting van de inwerkingtreding van artikelen 38 tot en met 50 van het kaderbesluit sociale huur, wordt voor het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen onder de marktwaarde, vermeld in artikel 2, 2, eerste lid, 5, de basishuurprijs verstaan, die als referentie wordt gehanteerd voor de huurprijsberekening.

  Art. 15.
  <Opgeheven bij MB 2013-12-02/03, art. 10, 007; Inwerkingtreding : 23-12-2013>

  Art. 16.
  <Opgeheven bij MB 2013-12-02/03, art. 11, 007; Inwerkingtreding : 23-12-2013>

  HOOFDSTUK IX. - Informatieverzameling.

  Art. 17.[2 De verhuurder bezorgt de VMSW jaarlijks uiterlijk op 31 januari een elektronische kopie van het register met de situatie op 31 december voor statistische doeleinden tenzij de verhuurder die gegevens al elektronisch heeft bezorgd aan de VMSW in het kader van andere gegevensuitwisselingen.]2
  [1 De VMSW [2 ...]2 bepaalt in overleg met het agentschap de wijze waarop die kopien door de verhuurder bezorgd moeten worden en stelt ze ter beschikking van het agentschap als het daarom verzoekt.]1
  ----------
  (1)<MB 2012-03-19/07, art. 7, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2012>
  (2)<MB 2019-03-14/23, art. 4, 009; Inwerkingtreding : 03-05-2019>

  HOOFDSTUK X. - Slotbepaling.

  Art. 18. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2008.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 30 juli 2008.
Voor de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
M. KEULEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
   Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op titel VII, gewijzigd bij de decreten van 8 december 2000, 24 maart 2006 en 15 december 2006;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op artikel 7;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, zoals gewijzigd,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 09-12-2019 GEPUBL. OP 17-12-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 4; 5; 6; 6/1; 10; 11; 17)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 14-03-2019 GEPUBL. OP 23-04-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 6; 10; 17)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 27-10-2017 GEPUBL. OP 13-11-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 02-12-2013 GEPUBL. OP 13-12-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 5; 10; 15; 16)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 12-07-2013 GEPUBL. OP 30-07-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 10)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 19-03-2012 GEPUBL. OP 30-03-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 7; 10; 12; 16; 17)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 19-01-2012 GEPUBL. OP 22-02-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : NL2; NL5; 10)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 06-02-2009 GEPUBL. OP 25-03-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 4; 6; 10; 11)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 02-02-2009 GEPUBL. OP 20-02-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 5; 9/2; 12; 13)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 8 uitvoeringbesluiten 8 gearchiveerde versies
  Franstalige versie