J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2017/01/26/2017010739/justel

Titel
26 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 24-02-2017 nummer :   2017010739 bladzijde : 30173       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2017-01-26/33
Inwerkingtreding : 01-01-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 2, B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 februari 2013 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 november 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1į de omschrijving en de toepassingsregels van de verstrekking 102771 worden als volgt vervangen :
  "Beheer van het globaal medisch dossier (GMD)
  Het GMD wordt door de huisarts beheerd; een huisarts in opleiding kan het GMD niet beheren.
  Het GMD bevat de volgende gegevens die regelmatig worden bijgewerkt :
  a) de sociaal-administratieve gegevens;
  b) de antecedenten;
  c) de problemen;
  d) de verslagen van de andere zorgverleners;
  e) de chronische behandelingen;
  f) de preventieve maatregelen die worden genomen, rekening houdende met de leeftijd en het geslacht van de patiŽnt, en die minstens betrekking hebben op :
  1. de levensstijl (voeding, lichaamsbeweging, tabaks- en alcoholgebruik);
  2. de cardiovasculaire ziekten (anamnese, klinisch onderzoek, acetylsalicylzuur voor de risicogroepen);
  3. de opsporing van colorectale kanker, borstkanker en baarmoederhalskanker;
  4. de vaccinatie (difterie, tetanus, griep en pneumokokken);
  5. de biologische metingen : lipiden (> 50 jaar), glycemie (> 65 jaar), creatinine en proteÔnurie (voor de risicogroepen);
  6. de opsporing van depressie;
  7. de mondzorg;
  g) voor een patiŽnt van 45 tot 74 jaar die het statuut chronische aandoening geniet, diverse klinische en biologische gegevens die nuttig zijn voor de evaluatie van de gezondheidstoestand van de patiŽnt en voor de verbetering van de kwaliteit van de zorg.
  Een GMD wordt geopend op verzoek van de patiŽnt of van zijn behoorlijk geÔdentificeerd gemachtigde; dat verzoek wordt vermeld in het dossier van de patiŽnt.
  De verstrekking voor het beheer van het GMD wordt eenmaal per kalenderjaar toegekend.
  De verstrekking wordt gecumuleerd met een verstrekking voor een raadpleging (101032, 101076) of een bezoek (103132, 103412, 103434).
  De verstrekking wordt met 83,33 % verhoogd vanaf het jaar van de 45e verjaardag tot het jaar van de 75e verjaardag voor een patiŽnt die het vorige jaar het statuut chronische aandoening had.";
  2į de verstrekking 102395 en de toepassingsregels die erop volgen worden opgeheven.

  Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

  Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 26 januari 2017.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, artikel 35, ß 2, eerste lid, 1į, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
   Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
   Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 1 maart 2016;
   Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 1 maart 2016;
   Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 7 mars 2016;
   Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 9 mars 2016;
   Gelet op de beslissing van het Comitť van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 14 maart 2016;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 15 juni 2016;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 30 november 2016;
   Gelet op advies 60.640/2 van de Raad van State, gegeven op 11 januari 2017, met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 2į, van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie