J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2005/11/18/2005011468/justel

Titel
18 NOVEMBER 2005. - Koninklijk besluit betreffende het typecontract voor huwelijksbemiddeling.

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 14-12-2005 nummer :   2005011468 bladzijde : 53748   BEELD
Dossiernummer : 2005-11-18/46
Inwerkingtreding : 01-02-2006

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de overeenkomsten van huwelijksbemiddeling bedoeld in artikel 1 van de wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te controleren.

  Art. 2. Het huwelijksbureau gebruikt het typecontract dat in bijlage van dit besluit is opgenomen, zonder de volgorde, de vorm of de inhoud ervan te wijzigen.

  Art. 3. Elke bepaling die wordt toegevoegd na de " Algemeen verplichte bepalingen " van het typecontract, bedoeld in artikel 2, die van aard is om, rechtstreeks of onrechtstreeks, de rechten op te heffen of te beperken die de consument haalt uit wettelijke bepalingen of bepalingen van het typecontract, is verboden en nietig.

  Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
  Het is van toepassing op de overeenkomsten gesloten na de datum van zijn inwerkingtreding.

  Art. 5. Onze minister bevoegd voor Middenstand en Onze minister bevoegd voor Consumentenzaken zijn, ieder wat haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 18 november 2005.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Middenstand,
  Mevr. S. LARUELLE
  De Minister van Consumentenzaken,
  Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

  BIJLAGE.

  Art. N. Overeenkomst huwelijksbemiddeling
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 14-12-2005, p. 53751-53753).

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, inzonderheid op artikel 34;
   Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O., gegeven op 24 juni 2004;
   Gelet op het advies van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen, gegeven op 25 juni 2004;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 9 december 2004;
   Gelet op het advies 06/2005 van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, gegeven op 4 mei 2005;
   Gelet op het advies 38.041/1 van de Raad van State, gegeven op 3 februari 2005, met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 1į, van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Middenstand en van Onze Minister van Consumentenzaken, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie