J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/12/05/2019205824/justel

Titel
5 DECEMBER 2019. - Besluit van de Waalse Regering inzake de inwerkingtreding van artikel 3 van het decreet van 2 mei 2019 betreffende de bescherming van de watervoorraad, het bestuur en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt en artikel 100 van het programmadecreet van 12 december 2014 houdende verschillende maatregelen betreffende de begroting inzake natuurrampen, verkeersveiligheid, openbare werken, <energie>, huisvesting, leefmilieu, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn, landbouw en fiscaliteit

Bron :
WAALSE OVERHEIDSDIENST
Publicatie : 16-12-2019 nummer :   2019205824 bladzijde : 113920       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2019-12-05/06
Inwerkingtreding : 31-08-2019

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2019203762       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het artikel 3 van het decreet van 2 mei 2019 betreffende de bescherming van de watervoorraad, het bestuur en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt en artikel 100 van het programmadecreet van 12 december 2014 houdende verschillende maatregelen betreffende de begroting inzake natuurrampen, verkeersveiligheid, openbare werken, <energie>, huisvesting, leefmilieu, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn, landbouw en fiscaliteit, treedt in werking op 1 oktober 2021.

  Art. 2. De Minister tot wiens bevoegdheden het Leefmilieu behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van het decreet van 2 mei 2019 betreffende de bescherming van de watervoorraad, het bestuur en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt en artikel 100 van het programmadecreet van 12 december 2014 houdende verschillende maatregelen betreffende de begroting inzake natuurrampen, verkeersveiligheid, openbare werken, <energie>, huisvesting, leefmilieu, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn, landbouw en fiscaliteit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Namen, 5 december 2019.
Voor de Regering:
De Minister-President,
E. DI RUPO
De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn,
C. TELLIER

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Waalse Regering,
   Gelet op het decreet van 2 mei 2019 betreffende de bescherming van de watervoorraad, het bestuur en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt en artikel 100 van het programmadecreet van 12 december 2014 houdende verschillende maatregelen betreffende de begroting inzake natuurrampen, verkeersveiligheid, openbare werken, <energie>, huisvesting, leefmilieu, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn, landbouw en fiscaliteit, inzonderheid op de artikelen 3, 13 en 15;
   Gelet op Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, inzonderheid op de artikelen D.33/3 en d.396;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, ß 1;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat de inwerkingtreding van het artikel 3 van bovengenoemd decreet uitgesteld moet worden om te voorkomen dat een meerderheid van de landbouwers zich in een strafbare situatie bevindt die zij niet konden voorzien;
   Overwegende dat de verwezenlijking van een permanent plantendek over een breedte van zes meter langs waterlopen planning en anticipatie vereist in de landbouwkalender;
   Overwegende dat het Parlement bepaald heeft dat de Regering bevoegd is om de inwerkingtreding van artikel 3 van voornoemd decreet uit te stellen tot de aanneming van het nieuwe gemeenschappelijk Landbouwbeleid en uiterlijk op 1 januari 2023;
   Overwegende dat het tijdschema van het nieuwe gemeenschappelijk Landbouwbeleid niet definitief vastgesteld is en dat het huidige gemeenschappelijk Landbouwbeleid reeds maatregelen inhoudt die de verwezenlijking van een permanent plantendek over een breedte van zes meter langs waterlopen zouden vergemakkelijken;
   Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie