J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/11/27/2019042663/justel

Titel
27 NOVEMBER 2019. - Ministerieel besluit tot bepaling van de modelformulieren voor de inzameling van de gegevens nodig voor het opstellen van de balans van afgewerkte olieproducten

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 05-12-2019 nummer :   2019042663 bladzijde : 110120       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2019-11-27/03
Inwerkingtreding : 15-12-2019

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2018014055       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5
BIJLAGEN.

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
  1° privaat pompstation: een onderneming die brandstoffen gebruikt voor zijn eigen voertuigen vanuit een eigen voorraad;
  2° publiek pompstation: een onderneming die brandstoffen aan het publiek verkoopt;
  3° distributeur van afgewerkte olieproducten: een onderneming die brandstoffen levert aan de finale klant;
  4° Algemene Directie <Energie>: de Algemene Directie <Energie> van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en <Energie>.

  Art. 2. De gegevens bedoeld in artikel 3, 10° en 11°, van het koninklijk besluit van 15 november 2017 betreffende de rapportageverplichting van biobrandstoffen, minerale oliėn en hun substitutieproducten van biologische oorsprong, worden bezorgd aan de Algemene Directie <Energie> met behulp van de bij dit besluit gevoegde modellen.

  Art. 3. De gegevens bedoeld in artikel 3, 10°, van het koninklijk besluit van 15 november 2017 betreffende de rapportageverplichting van biobrandstoffen, minerale oliėn en hun substitutieproducten van biologische oorsprong, worden op jaarbasis bezorgd aan de Algemene Directie <Energie> door :
  1° de private pompstations, uiterlijk tegen 31 juli volgend op het jaar waarop de informatie betrekking heeft;
  2° de publieke pompstations, uiterlijk tegen 30 april volgend op het jaar waarop de informatie betrekking heeft.

  Art. 4. De gegevens bedoeld in artikel 3, 10° en 11°, van het koninklijk besluit van 15 november 2017 betreffende de rapportageverplichting van biobrandstoffen, minerale oliėn en hun substitutieproducten van biologische oorsprong, worden door de distributeurs van afgewerkte olieproducten op jaarbasis bezorgd aan de Algemene Directie <Energie>, uiterlijk tegen 31 oktober volgend op het jaar waarop de informatie betrekking heeft.

  Art. 5. Het ministerieel besluit van 24 september 2018 tot bepaling van de modelformulieren voor de oprichting van de balans van afgewerkte olieproducten wordt opgeheven.

  BIJLAGEN.
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 05-12-2019, p. 110121 )
  
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 05-12-2019, p. 110122 )
  
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 05-12-2019, p. 110123 )
  
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 05-12-2019, p. 110124 )
  
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 05-12-2019, p. 110125 )
  
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 05-12-2019, p. 110126 )
  
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 05-12-2019, p. 110127 )
  
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 05-12-2019, p. 110128 )
  
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 05-12-2019, p. 110129 )
  
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 05-12-2019, p. 110130 )
  
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 05-12-2019, p. 110131 )
  
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 05-12-2019, p. 110132 )

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 27 november 2019.
M. C. MARGHEM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van <Energie>,
   Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 29octies, § 1, ingevoegd bij de wet van 16 juli 2001 en gewijzigd bij de wetten van 27 juli 2005 en 8 januari 2012;
   Gelet op het koninklijk besluit van 15 november 2017 betreffende de rapportageverplichting van biobrandstoffen, minerale oliėn en hun substitutieproducten van biologische oorsprong, de artikelen 6, tweede lid en 8, eerste lid;
   Gelet op het ministerieel besluit van 24 september 2018 tot bepaling van de modelformulieren voor de oprichting van de balans van afgewerkte olieproducten;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiėn, gegeven op 28 augustus 2019;
   Gelet op advies 66.637/1 van de Raad van State gegeven op 22 oktober 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie