J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/11/21/2019042616/justel

Titel
21 NOVEMBER 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 03-12-2019 nummer :   2019042616 bladzijde : 109554       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2019-11-21/03
Inwerkingtreding : 01-01-2020

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2002031552       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-12

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 4, 4°, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit worden de woorden " een gerechtelijk akkoord " vervangen door de woorden " een gerechtelijke reorganisatie ".

  Art. 2. In artikel 8, § 3, van hetzelfde besluit worden de woorden " licht ze daar de Minister over in en " opgeheven.

  Art. 3. Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

  Art. 4. In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt :
  " § 1. Brugel beslist over de toekenning of weigering van een vergunning binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf het volledige aanvraagdossier.
  De beslissing van Brugel wordt onverwijld en per aangetekende brief aan de aanvrager betekend.
  Een kopie van de beslissing van Brugel wordt via elektronische weg aan de Minister en Leefmilieu Brussel overgemaakt.
  Elke beslissing tot toekenning van een vergunning wordt op de website van Brugel bekendgemaakt. ";
  2° in paragraaf 2 worden de woorden " de Regeringsbeslissing " en " in het Belgisch Staatsblad " vervangen door de woorden " de beslissing van Brugel " en " op de website van Brugel ".

  Art. 5. In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in het eerste lid worden de woorden " en via elektronische weg " ingevoegd tussen de woorden " per aangetekende brief " en de woorden " aan Brugel ";
  2° in het tweede lid worden de woorden " en via elektronische weg " ingevoegd tussen de woorden " per aangetekend schrijven " en de woorden " binnen de drie werkdagen ".

  Art. 6. In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° paragraaf 3 wordt opgeheven;
  2° paragraaf 4 wordt vervangen als volgt :
  " § 4. De aanvraag tot verzaking wordt goedgekeurd of geweigerd door Brugel binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de aanvraag tot verzaking bedoeld in § 2 en beperkt tot het beoordelen van de naleving van de in § 1, tweede lid bedoelde voorwaarden.
  De beslissing van Brugel wordt onverwijld en per aangetekende brief aan de leverancier betekend.
  Een kopie van de beslissing van Brugel wordt via elektronische weg aan de Minister en Leefmilieu Brussel overgemaakt.
  De beslissing tot goedkeuring van de aanvraag en de datum waarop deze ingaat worden op de website van Brugel bekendgemaakt. ".

  Art. 7. In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid van § 1 worden de woorden " de artikelen 8 en 9, vierde lid " vervangen door de worden " de artikelen 8, § 1 en 9, § 2, 4° " en worden de woorden " en de Minister " opgeheven
  2° in het derde lid van § 1 worden de woorden " stelt Brugel, binnen één maand volgend op het verstrijken van de in § 1, tweede lid, bedoelde termijn, aan de Minister de handhaving of de intrekking van de vergunning voor " vervangen door de worden " beslist Brugel over de handhaving of de intrekking van de vergunning ";
  3° paragraaf 2 wordt opgeheven;
  4° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt:
  " § 3. Brugel beslist over de handhaving of de intrekking van de vergunning binnen één maand volgend op het verstrijken van de in § 1, tweede lid, bedoelde termijn.
  De beslissing van Brugel wordt onverwijld en per aangetekende brief aan de leverancier betekend.
  Een kopie van de beslissing van Brugel wordt via elektronische weg aan de Minister en Leefmilieu Brussel overgemaakt.
  De beslissing tot intrekken en de datum waarop de intrekking ingaat worden op de website van Brugel bekendgemaakt. ".

  Art. 8. In artikel 17 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt :
  " § 2. Indien Brugel oordeelt dat deze gebeurtenis geen gevolgen zal hebben op de naleving van de in hoofdstuk II van dit besluit bedoelde criteria of de artikelen 8, § 1 en 9, § 2, 4° , van de ordonnantie, beslist hij over de hernieuwing of de overdracht van de vergunning als de leveringen aan de in aanmerking komende afnemers respectievelijk door de oorspronkelijke houder van de vergunning of door een andere rechtspersoon dan de oorspronkelijke vergunninghouder worden uitgeoefend. ";
  2° in paragraaf 3 worden de woorden " de artikelen 8 en 9, vierde lid " vervangen door de worden " de artikelen 8, § 1 en 9, § 2, 4° ";
  3° paragraaf 4 wordt vervangen als volgt :
  " § 4. Brugel beslist over de hernieuwing, de overdracht of de intrekking van de vergunning binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de betekening bedoeld in § 1.
  De beslissing van Brugel wordt, onverwijld en per aangetekende brief, aan de oorspronkelijke vergunninghouder betekend en, in voorkomend geval, ook aan de nieuwe houder van de vergunning.
  Een kopie van de beslissing van Brugel wordt via elektronische weg aan de Minister en Leefmilieu Brussel overgemaakt.
  De beslissing tot hernieuwen, overdragen of intrekken en de datum waarop ze ingaat, wordt op de website van Brugel bekendgemaakt. ".

  Art. 9. In artikel 17bis van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid worden de woorden " de leverancier " door de woorden " de aanvrager ";
  2° in het tweede lid worden de woorden " de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad bedoeld in artikel 11, § 1, lid 3 " door de woorden " de bekendmaking op de website van Brugel bedoeld in artikel 11, § 1, lid 4 ".

  Art. 10. Artikel 20 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

  Art. 11. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 12. De minister bevoegd voor <Energie> is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 21 november 2019.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
R. VERVOORT
De Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, <Energie> en Participatieve Democratie,
A. MARON

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikelen 21, zesde lid en 30bis, § 2, tweede lid, 10°, laatstelijk gewijzigd bij de ordonnantie van 23 juli 2018;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit;
   Gelet op het advies van de Raad van gebruikers van elektriciteit en gas, gegeven op 30 januari 2019;
   Gelet op het advies van BRUGEL, gegeven op 20 februari 2019;
   Gelet op het advies 66.278/3 van de Raad van State, gegeven op 24 juin 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerst lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Gezien de gelijke kansentest, zoals bepaald in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 november 2018 tot uitvoering van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijke kansentest, uitgevoerd op 10 januari 2019;
   Op voorstel van de Minister van <Energie>;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie