J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/10/15/2019015197/justel

Titel
15 OKTOBER 2019. - Ministerieel besluit tot bepaling van het modelformulier voor de inzameling van de gegevens nodig voor het opstellen van de steenkolenbalans

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 04-11-2019 nummer :   2019015197 bladzijde : 103376       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2019-10-15/01
Inwerkingtreding : 14-11-2019

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De gegevens bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 juli 2018 houdende de organisatie van de inzameling van de gegevens nodig voor het opstellen van de steenkolenbalans, worden bezorgd aan de Algemene Directie <Energie> van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en <Energie> met behulp van het als bijlage bij dit besluit gevoegde model.

  Art. 2. De gegevens bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 juli 2018 houdende de organisatie van de inzameling van de gegevens nodig voor het opstellen van de steenkolenbalans worden op maandbasis bezorgd aan de Algemene Directie <Energie> door de aangever, uiterlijk tegen de laatste dag van de maand volgend op de maand waarop de informatie betrekking heeft.

  BIJLAGE.

  Art. N.
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 04-11-2019, p. 103377 )

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 15 oktober 2019.
M. C. MARGHEM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van <Energie>,
   Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 29octies, § 1, ingevoegd bij de wet van 16 juli 2001 en gewijzigd bij de wetten van 27 juli 2005 en 8 januari 2012;
   Gelet op het koninklijk besluit van 22 juli 2018 houdende de organisatie van de inzameling van de gegevens nodig voor het opstellen van de steenkolenbalans, artikel 6, eerste lid en artikel 7;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 mei 2019;
   Gelet op advies 66.429/1/V van de Raad van State gegeven op 30 juli 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie