J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/07/29/2019013981/justel

Titel
29 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1981 betreffende de instrumenten bestemd voor het meten van de elektrische <energie>

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 12-08-2019 nummer :   2019013981 bladzijde : 77429       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2019-07-29/12
Inwerkingtreding : 22-08-2019

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1981001590       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Reglement C, punt 7, van het koninklijk besluit van 6 juli 1981 betreffende de instrumenten bestemd voor het meten van de elektrische <energie>, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 30 december 1991, wordt aangevuld met een lid, luidende:
  "De minister kan deze termijn verlengen voor een periode van maximum drie jaar, na een uitvoerig gemotiveerde aanvraag van de distributienetbeheerder en een advies van de Metrologische Dienst.".

  Art. 2. De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 29 juli 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Economie,
W. BEKE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op het wetboek van economisch recht, artikel VIII.46, ß 2;
   Gelet op het koninklijk besluit van 6 juli 1981 betreffende de instrumenten bestemd voor het meten van de elektrische <energie>;
   Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie, op 30 augustus 2018, met toepassing van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2015/1535/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;
   Gelet op het advies van de inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 21 maart 2019;
   Gelet op advies 66.175/1 van de Raad van State, gegeven op 11 juni 2019, met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 2į, van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende dat de maatregel bedoeld in artikel 1 geenszins een maatregel op het gebied van het energiebeleid betreft, doch uitsluitend kadert in het verkrijgen van correcte metingen gebruikt in het economisch verkeer en ter bescherming van de consument;
   Op de voordracht van de Minister van Economie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie