J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/07/29/2019013639/justel

Titel
29 JULI 2019. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiŽle klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 31-07-2019 nummer :   2019013639 bladzijde : 74548       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2019-07-29/01
Inwerkingtreding : 01-08-2019

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2007011371       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 10, tweede lid, van het ministerieel besluit houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiŽle klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie worden de woorden "31 juli 2019" vervangen door de woorden "31 januari 2020".

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2019.
  De bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad geldt als de bekendmaking van het sociaal tarief die met toepassing van artikel 6 van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiŽle klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie moet worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad voor 1 juli 2019.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 29 juli 2019.
W. BEKE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Economie,
   Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 20, ß 2;
   Gelet op het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiŽle klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie;
   Gelet op het overleg met de Gewesten over een ontwerpbesluit dat niet voorzag in een beperking van de tijd van de bevriezing van het sociaal tarief elektriciteit, gehouden op 27 maart 2019;
   Gelet op het advies van de inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 3 juli 2019;
   Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting, gegeven op 15 juli 2019;
   Gelet op het advies van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, gegeven op 22 juli 2019;
   Overwegende dat aan de Commissie voor de Regulering voor de Elektriciteit en het Gas verzocht werd om een advies uit te brengen met het op het vaststellen van nieuwe ministeriŽle besluiten inzake sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiŽle klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie en dat het in afwachting van een nieuwe regelgeving niet opportuun is om een prijsstijging van 6 tot 14 procent toe te staan;
   Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat het sociaal tarief elektriciteit voor 1 augustus 2019 moet worden bekendgemaakt zodat alle betrokken eindafnemers vanaf die datum van de verlenging van de periode van de bevriezing van dit sociaal tarief kunnen genieten, waaronder de eindafnemers met een budgetmeter, en dat de leveranciers van elektriciteit eveneens zo snel mogelijk moeten worden geÔnformeerd over de hoogte van dit sociaal tarief teneinde hen toe te laten slotfacturen voor de betrokken eindafnemers op te kunnen stellen binnen de gebruikelijke termijnen;
   Gelet op het advies nr. 66.465/1/V van de Raad van State, gegeven op 25 juli 2019, met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 3į, van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973,
   Na advies van de in Raad vergaderde ministers,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie