J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/07/18/2019205089/justel

Titel
18 JULI 2019. - Ministerieel besluit betreffende de omstandige diagnose van de centrale verwarmingsinstallaties

Bron :
WAALSE OVERHEIDSDIENST
Publicatie : 05-11-2019 nummer :   2019205089 bladzijde : 103851       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2019-07-18/25
Inwerkingtreding : 15-11-2019

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2015202211       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. § 1. De omstandige diagnose bedoeld in artikel 9, § 1, 4°, van het besluit van de Waalse Regering 29 januari 2009 tot voorkoming van de luchtverontreiniging door de centrale verwarmingsinstallaties voor de verwarming van gebouwen of de productie van sanitair warm water en tot beperking van het energieverbruik ervan wordt opgemaakt met behulp van de instrumenten bedoeld in de paragrafen 2 en 3.
  § 2. De omstandige diagnose van type I wordt uitgevoerd door middel van één van volgende instrumenten:
  1° de rekenregel met als naam "Rekenregel voor het bepalen van het rendement van stookketels (≤100kW)", ter beschikking gesteld door de administratie;
  2° de informaticatoepassing met als naam "Rekenblad voor het bepalen van het rendement van stookketels (≤100kW)", ter beschikking gesteld door de administratie.
  § 3. De omstandige diagnose van type II wordt uitgevoerd middels de software "Audit H100", ter beschikking gesteld door de administratie.

  Art. 2. § 1. Het verslag voor de omstandige diagnose van type I bevat minstens volgende gegevens:
  1° adres van het gebouw en van de eigenaar;
  2° adresgegevens van de technicus, erkend voor de omstandige diagnose, en datum van de diagnose;
  3° het soort stookinstallatie;
  4° de specificaties betreffende de ketel en de brander;
  5° het type brandstof en de gegevens betreffende de vastgestelde verbruikte hoeveelheden;
  6° de beoordeling van het rendement van de ketel en van zijn overdimensionering;
  7° het omstandig advies van de technicus, erkend voor de omstandige diagnose wat betreft de vervanging van de ketel of andere wijzigingen van het verwarmingssysteem;
  8° in voorkomend geval, de alternatieve oplossingen om significante energiebesparingen te bekomen.
  Het Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat stelt het type-verslag voor een omstandige diagnose van type I beschikbaar.
  § 2. Het verslag voor de omstandige diagnose van type II bevat minstens volgende gegevens:
  1° adres van het gebouw en van de eigenaar;
  2° adresgegevens van de technicus, erkend voor de omstandige diagnose, en datum van de diagnose;
  3° de specifieke gegevens van het verwarmde gebouw;
  4° het soort stookinstallatie;
  5° de specificaties betreffende alle ketels en alle branders;
  6° het type brandstof en de gegevens betreffende de vastgestelde verbruikte hoeveelheden;
  7° de evaluatie van het productierendement van het verwarmingssysteem en van zijn overdimensionering;
  8° het omstandig advies van de technicus, erkend voor de omstandige diagnose wat betreft de vervanging van de ketel(s) van het verwarmingssysteem of andere wijzigingen van het verwarmingssysteem;
  9° in voorkomend geval, de alternatieve oplossingen om significante energiebesparingen te bekomen.
  Het diagnoseverslag van type II wordt aangemaakt door de software bedoeld in artikel 1, § 3.

  Art. 3. § 1. Het certificaat van bekwaamheid voor omstandige diagnoses van type I bekroont een examen met een schriftelijke en een mondelinge proef, waaronder de uitvoering van een volledige omstandige diagnose van type I.
  Het slagen voor het examen wordt gekoppeld aan de voorwaarde van een cijfer gelijk aan of hoger dan tien op twintig voor de schriftelijke en de mondelinge proef en een van een globaal gelijk aan of hoger dan twaalf op twintig.
  Kandidaten die falen voor een proef volgen een volledige nieuwe opleiding en leggen beide proeven af.
  § 2. De opleiding in de omstandige diagnose van type I bevat volgende elementen:
  1° een onderdeel geldende regelgeving inzake periodieke controle en omstandige diagnose van stookinstallaties in het Waalse Gewest;
  2° een onderdeel herhalingen betreffende de verschillende rendementen van stookketels;
  3° een onderdeel betreffende de omstandige diagnose van type I met de rekentools bedoeld in artikel 1, § 2, en de benadrukking van de overdimensionering;
  4° een onderdeel correcte opmaak van het verslag voor een omstandige diagnose van type I;
  5° een onderdeel advisering over maatregelen ter verbetering van de gekozen stookketel en het gekozen verwarmingssysteem, op relevante wijze volgens standaardlijsten;
  6° een onderdeel taken van de technicus erkend voor de omstandige diagnose ten opzichte van de eigenaar wat betreft de relevante aanvullende informatie, uitleg en bijstandsmaatregelen van de overheid of derden voor het verbeteren of vervangen van laagperformante verwarmingsinstallaties;
  De opleiding omstandige diagnose van type I duurt acht uur.
  De administratie stelt de informatiedragers voor deze opleiding beschikbaar.

  Art. 4. § 1. Het certificaat van bekwaamheid voor omstandige diagnoses van type II bekroont een geslaagd examen met een schriftelijke en een mondelinge proef, waaronder de uitvoering van een volledige omstandige diagnose van type II.
  Het slagen voor het examen wordt gekoppeld aan de voorwaarde van een cijfer gelijk aan of hoger dan tien op twintig voor de schriftelijke en de mondelinge proef en een globaal cijfer gelijk aan of hoger dan twaalf op twintig.
  Kandidaten die falen voor een proef volgen een volledige nieuwe opleiding en leggen beide proeven af.
  § 2. De opleiding in de omstandige diagnose van type II bevat volgende elementen:
  1° een onderdeel geldende regelgeving inzake periodieke controle en omstandige diagnose van verwarmingsinstallaties in het Waalse Gewest;
  2° een onderdeel werking van de software bedoeld in artikel 1, § 3;
  3° een onderdeel noodzakelijke gegevens voor het uitvoeren van een omstandige diagnose van type II;
  4° een onderdeel betreffende de omstandige diagnose van type II met de software bedoeld in artikel 1, § 3, en de benadrukking van de overdimensionering en de behandeling van de bijzondere gevallen;
  5° een onderdeel aanmaak van het verslag voor de omstandige diagnose van type II;
  6° een onderdeel taken van de technicus erkend voor de omstandige diagnose ten opzichte van de eigenaar wat betreft de aan de eigenaar over te maken relevante aanvullende informatie en uitleg, met inbegrip van de bijstandsmaatregelen van de overheid of derden voor het verbeteren of vervangen van laagperformante verwarmingsinstallaties.
  De opleiding omstandige diagnose van type II duurt vierentwintig uur.
  De administratie stelt de informatiedragers voor deze opleiding beschikbaar.

  Art. 5. Een kandidaat die beschikt over een certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare of gasvormige brandstof overeenkomstig de artikelen 14 en 15 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL) of over een certificaat van bekwaamheid als erkend verwarmingstechnicus overeenkomstig artikel 37, § 1, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode verkrijgt na aanvraag bij het Agentschap de erkenning van diens certificaat als gelijkwaardig aan het certificaat van bekwaamheid voor omstandige diagnoses van type I.
  Een kandidaat die beschikt over een certificaat van bekwaamheid als erkend technicus voor verwarmingsaudits overeenkomstig artikel 16 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL) of over een certificaat van bekwaamheid als EPB verwarmingsadviseur overeenkomstig artikel 37, § 1, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode verkrijgt na aanvraag bij het Agentschap de erkenning van diens certificaat als gelijkwaardig aan het certificaat van bekwaamheid voor omstandige diagnoses van type I of die beschikt over een certificaat van bekwaamheid als EPB-verwarmingsadviseur van type 2 overeenkomstig artikel 5.1.2. van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2018 betreffende de voor de verwarmingssystemen en klimaatregelingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode die deze handelingen uitvoeren, verkrijgt na aanvraag bij het Agentschap de erkenning van diens certificaat als gelijkwaardig aan het certificaat van bekwaamheid voor omstandige diagnoses van type II.

  Art. 6. Om de vijf jaar te rekenen van het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid bedoeld in artikel 38 van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2009 met het oog op de hernieuwing van zijn certificaat volgt de technicus erkend voor omstandige diagnoses een opleiding met examen met betrekking tot de materies bedoeld in de artikelen 3 of 4.
  De duur van de opleiding is vier uur voor het certificaat van bekwaamheid voor een omstandige diagnose van type I.
  De duur van de opleiding is acht uur voor het certificaat van bekwaamheid voor een omstandige diagnose van type II.

  Art. 7. Het certificatiecentrum erkend overeenkomstig artikel 30 van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2009 verstrekt de opleiding bedoeld in artikel 6.
  De artikelen 37 tot 40 van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2009 zijn mutatis mutandis van toepassing op de opleiding waarvan sprake in artikel 6.

  Art. 8. Het ministerieel besluit van 2 april 2015 betreffende de omstandige diagnose van de centrale verwarmingsinstallaties wordt opgeheven.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Namen, 18 juli 2019.
J.-L. CRUCKE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van <Energie>,
   Gelet op de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, inzonderheid op artikel 1, 4° en 5°;
   Gelet op het besluit van de Waalse Regering 29 januari 2009 tot voorkoming van de luchtverontreiniging door de centrale verwarmingsinstallaties voor de verwarming van gebouwen of de productie van sanitair warm water en tot beperking van het energieverbruik ervan, inzonderheid op artikel 12, § 1, lid 1, § 2, lid 3, en § 4, 1°, artikel 29, § 2, lid 2, en artikel 49, § 1;
   Gelet op het ministerieel besluit van 2 april 2015 betreffende de omstandige diagnose van de centrale verwarmingsinstallaties;
   Gelet op het verslag van 17 juli 2019 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;
   Gelet op advies 66.210/4 van de Raad van State, gegeven op 17 juni 2019 overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie