J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/07/18/2019205066/justel

Titel
18 JULI 2019. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de gesloten beroepsnetten van gas en elektriciteit

Bron :
WAALSE OVERHEIDSDIENST
Publicatie : 05-11-2019 nummer :   2019205066 bladzijde : 103844       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2019-07-18/24
Inwerkingtreding : 15-11-2019

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijvingen
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Toekenningscriteria
Art. 2-5
HOOFDSTUK III. - Toekenningsprocedure
Art. 6-10
HOOFDSTUK IV. - Verplichtingen van de beheerder van het gesloten beroepsnet
Art. 11-12
HOOFDSTUK V. - Intrekking en ontmanteling van het gesloten beroepsnet
Art. 13-14
HOOFDSTUK VI. - Slotbepaling
Art. 15

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijvingen

  Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1° het elektriciteitsdecreet van 12 april 2001: het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt;
  2° het gasdecreet van 19 december 2002: het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt;
  3° de aanvrager: de natuurlijke of rechtspersoon die een aanvraag bij de "CWaPE" indient, om een gesloten beroepsnet te verwezenlijken;
  4° de gebonden onderneming: de gebonden onderneming in de zin van artikel 11, 1°, van het Wetboek der Vennootschappen alsook elke gebonden onderneming in de zin van artikel 12 van het Wetboek der Vennootschappen.

  HOOFDSTUK II. - Toekenningscriteria

  Art. 2. § 1. De aanvrager, natuurlijke persoon, is zowel bij de indiening van de aanvraag als na de toekenning van de vergunning voor de verwezenlijking en exploitatie van een nieuw gesloten beroepsnet, woonachtig in België of in een andere Lidstaat van de Europese Economisch Ruimte en verblijft er daadwerkelijk.
  De aanvrager, rechtspersoon, is opgericht overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van één van de in het eerste lid bedoelde Staten en hij beschikt in België of in één van de in het eerste lid bedoelde Staten over een centrale administratie, een hoofdinrichting of een maatschappelijke zetel waarvan de activiteit een daadwerkelijke en constante band heeft met de Belgische economie of met de economie van één van de in het eerste lid bedoelde Staten.
  § 2. De aanvrager bewijst dat hij de eigendom of het recht heeft dat hem het genot garandeert van de infrastructuur en uitrustingen van het gesloten beroepsnet waarvoor hij een vergunning aanvraagt.

  Art. 3. § 1. Zowel bij de indiening van de aanvraag als na de vergunning voor de verwezenlijking en exploitatie van een nieuw gesloten beroepsnet beschikt de aanvrager over voldoende technische capaciteiten om de activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft, uit te voeren. Het gesloten beroepsnet moet aan de voorschriften van toepassing op het betrokken technisch reglement voldoen.
  § 2. Om na te gaan of de aanvrager over voldoende technische capaciteiten beschikt dient deze bij de "CWaPE" het volgende in:
  1° een omschrijving van de technische middelen die overwogen worden voor de bouw en de exploitatie van het gesloten beroepsnet, alsook de overwogen exploitatieduur;
  2° de overeenkomstig de bepalingen van het technisch reglement uitgevoerde middelen, met name om de veiligheid van het gesloten beroepsnet te waarborgen;
  3° de verklaring van elke stroomafwaartse afnemer dat het gesloten beroepsnet zou moeten bevoorraden, die bevestigt dat alle nodige informatie is verstrekt inzake het ontwerp, de exploitatie, het onderhoud en de controle van de delen van de installaties van het gesloten beroepsnet dat hem bevoorraadt en dat de stroomafwaartse afnemer ten opzichte daarvan van mening is dat de aanvrager over voldoende garanties en deskundigheid inzake technische capaciteiten beschikt;
  4° elk ander element waarmee hij kan bewijzen dat hij over voldoende technische capaciteiten beschikt voor de uitoefening van de in de aanvraag bedoelde activiteiten, en die elementen worden op eigen initiatief door de aanvrager of op aanvraag van de "CWaPE" ingediend;
  Wat punt 3° betreft, indien de aanvrager kan aantonen dat een stroomafwaartse afnemer de verklaring weigert in te dienen, verzamelt de "CWaPE" de nodige informatie bij die afnemer.
  § 3. De aanvrager kan worden bijgestaan of het beheer van het gesloten beroepsnet uitbesteden, maar blijft als enige verantwoordelijk voor de verplichtingen die krachtens de geldende regelgeving op hem opgelegd worden. In dat geval worden de rechten en verplichtingen van de aanvrager en de betrokken natuurlijke of rechtspersoon schriftelijk overeengekomen. De aanvrager verstrekt een afschrift van de overeenkomst op eenvoudig verzoek van de "CWaPE". De medecontractant van de aanvrager levert de elementen die aantonen dat de bepalingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 en in dit paragraaf nageleefd worden.
  § 4. De aanvrager of zijn onderaannemer gaan een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aan voor het gesloten beroepsnet op grond van de criteria die algemeen door de verzekeringsmaatschappijen toegepast worden.

  Art. 4. De aanvrager levert de "CWaPE" het bewijs van de verwezenlijking en de exploitatie van een gesloten beroepsnet door middel van een nota met de vermelding van zijn situatie, met name de geografische situatie, en de argumenten die kunnen bewijzen dat het gesloten beroepsnet aan een van de volgende voorwaarden voldoet:
  1° de specifieke redenen die te maken hebben met techniek of veiligheid, die vereisen dat de handelingen of het productieproces van de gebruikers van dit net geïntegreerd zijn;
  2° de elektriciteit of het gas wordt hoofdzakelijk geleverd voor het eigen verbruik van de eigenaar of beheerder van het gesloten beroepsnet of van ondernemingen die daarmee gebonden zijn, wat overeenkomt met ten minste 75 % van de hoeveelheden elektriciteit of gas die op de locatie van het gesloten beroepsnet worden verbruikt.
  Wat punt 1° betreft bewijst de aanvrager dat het gesloten beroepsnet op technisch vlak nodig is om aan de vereisten van die integratie te voldoen, in tegenstelling tot een aansluiting op het openbaar net.
  Wat punt 2° betreft werd de toegang tot het openbaar net aan de stroomafwaartse afnemers geweigerd of beschikken deze niet over een aansluitingsaanbod op het openbaar net onder redelijke technische of economische voorwaarden. Ter ondersteuning van zijn vergunningsaanvraag kan de aanvrager bij zijn dossier een gemotiveerde nota opgesteld door de betrokken netbeheerder voegen waarin hij vaststelt dat de aansluiting op het openbaar net technisch of economisch onredelijk is.

  Art. 5. Vormen geen gesloten beroepsnetten en zijn derhalve niet onderworpen aan de vergunningsprocedure:
  1° de privatieve installatie waarbij een eindafnemer uitsluitend elektriciteit aan een derde levert voor het starten of de werking van hulpapparatuur van een gedecentraliseerde productie-eenheid die uitsluitend gas of elektriciteit levert aan die eindafnemer via een directe lijn of een niet-compatibele of directe gasleiding;
  2° de privatieve installatie waarbij een eindafnemer uitsluitend elektriciteit aan een derde levert voor het starten of de werking van hulpapparatuur van een gedecentraliseerde productie-eenheid die uitsluitend gas of elektriciteit levert aan die eindafnemer via een directe lijn of een niet-compatibele of directe gasleiding;
  3° de privatieve installatie waarbij een netgebruiker uitsluitend elektriciteit aan een derde levert voor de werking van een telecommunicatieantenne;
  4° de directe lijn waarbij een producent onder normale exploitatieomstandigheden elektriciteit levert aan een derde die niet is aangesloten op het plaatselijke vervoers- en distributienet, wanneer de productie-installatie qua volume, vermogen en verbruiksprofiel van die derde zodanig is gedimensioneerd dat zij ten minste aan het elektriciteitsverbruik van die derde op jaarbasis voldoet;
  5° de leiding waarbij een producent onder normale exploitatieomstandigheden gas levert aan een derde die niet is aangesloten op het vervoers- en distributienet, wanneer de productie-installatie qua volume, stroom en verbruiksprofiel van die derde zodanig is gedimensioneerd dat zij ten minste aan het gasverbruik van die derde op jaarbasis voldoet.

  HOOFDSTUK III. - Toekenningsprocedure

  Art. 6. § 1. De vergunningsaanvraag met betrekking tot de verwezenlijking en exploitatie van een gesloten beroepsnet wordt per aangetekende brief verzonden of tegen ontvangstbewijs afgegeven op het hoofdkantoor van de "CWaPE" en wordt per e-mail of op een elektronische informatiedrager overgemaakt.
  De aanvrager voegt bij de vergunningsaanvraag alle documenten waaruit blijkt dat hij voldoet aan de in hoofdstuk II bedoelde toekenningscriteria en aan de criteria bedoeld in artikel 15ter van het elektriciteitsdecreet van 12 april 2001 of in artikel 16ter van het gasdecreet van 19 december 2002.
  De "CWaPE" stelt het model van het aanvraagformulier op, vermeldt de documenten die de aanvrager in het kader van de vergunningsaanvraag dient in te dienen en publiceert deze informatie op haar website.
  In voorkomend geval bepaalt en verantwoordt de aanvrager de stukken die hij ten aanzien van de netbeheerder als vertrouwelijk beschouwt. De aanvrager voegt die stukken in een bijlage die specifiek is aan de vergunningaanvraag.
  § 2. Bij de indiening van de vergunningsaanvraag betaalt de aanvrager een retributie op de rekening van de "CWaPE".
  Het bedrag van de retributie wordt op 2.000 eur vastgesteld, jaarlijks geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand december van het kalenderjaar voorafgaand aan de datum van indiening van de vergunningaanvraag en gedeeld door het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand december 2018.

  Art. 7. § 1. De "CWaPE" gaat na of ze alle documenten die nodig zijn voor het onderzoek van de vergunningsaanvraag bezit en gaat na of de vergunningsaanvraag ontvankelijk lijkt op basis van de in hoofdstuk II bedoelde criteria.
  De "CWaPE" geeft de aanvrager binnen vijfenveertig dagen, te rekenen van de datum van ontvangst van de vergunningsaanvraag, kennis van zijn beslissing over de volledigheid en ontvankelijkheid van de vergunningsaanvraag.
  § 2. Als de vergunningsaanvraag onvolledig is of als de "CWaPE" de vergunningsaanvraag als onontvankelijk beschouwt, verduidelijkt ze welke informatie ontbreekt of de redenen waarvoor ze van mening is dat de vergunningsaanvraag onontvankelijk is. De "CWaPE" bepaalt een redelijke termijn waarin de aanvrager zijn vergunningsaanvraag moet aanvullen of zijn opmerkingen, verantwoordingen of andere aanvullende informatie bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs moet verstrekken.
  De "CWaPE" hoort de aanvrager die erom verzoekt.
  Binnen vijftien dagen na ontvangst van de ontbrekende gegevens geeft de "CWaPE" aan de aanvrager kennis van haar beslissing over de volledigheid en ontvankelijkheid van de vergunningsaanvraag.

  Art. 8. Wanneer de vergunningaanvraag volledig en ontvankelijk wordt verklaard, raadpleegt de "CWaPE" de netbeheerder op wie het gesloten beroepsnet zal worden aangesloten en elke andere persoon of instelling die zij nuttig acht om te raadplegen. Wanneer de vergunningsaanvraag een gesloten beroepsnet betreft dat elektriciteit levert aan een spanning die gedeeltelijk meer dan zeventig kilovolt bedraagt, raadpleegt de "CWaPE" de bevoegde federale autoriteiten.
  De geraadpleegde netbeheerder en, in voorkomend geval, elke andere geraadpleegde persoon of instantie geeft binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van het verzoek om advies van de "CWaPE" kennis van diens advies. Indien er geen advies binnen de gestelde termijn meegedeeld wordt, wordt er daarmee geen rekening gehouden.
  Wanneer een van de geraadpleegde partijen bezwaar heeft gemaakt, stelt de "CWaPE" de aanvrager daarvan in kennis, die wordt gehoord wanneer hij erom vraagt.

  Art. 9. De "CWaPE" kan, mits motivering, aan haar besluit tot vergunning van een gesloten beroepsnet elke redelijke en evenredige voorwaarde verbinden die zij noodzakelijk acht om ervoor te zorgen dat het gesloten beroepsnet aan de doelstellingen en verplichtingen van dit besluit, het gasdecreet van 19 december 2002 of het elektriciteitsdecreet van 12 april 2001, voldoet.
  De "CWaPE" betekent bij aangetekend schrijven haar beslissing tot vergunning of weigering van het gesloten beroepsnet aan de aanvrager binnen een termijn van honderd en vijf dagen te rekenen van haar beslissing over de volledigheid en ontvankelijkheid van de vergunningsaanvraag.
  De "CWaPE" deelt haar beslissing mee aan de Administratie en de betrokken netbeheerder.

  Art. 10. Op elk moment van de vergunningsprocedure kan de "CWaPE" de aanvrager om aanvullende informatie verzoeken. Ze bepaalt de termijn waarin ze die informatie moet ontvangen. De in de vergunningsprocedure voorziene termijnen worden opgeschort in afwachting van de ontvangst van de informatie of na het verstrijken van bovengenoemde termijn.

  HOOFDSTUK IV. - Verplichtingen van de beheerder van het gesloten beroepsnet

  Art. 11. § 1. Elke wijziging van een gesloten beroepsnet dat door de "CWaPE" toegelaten wordt of dat aangegeven wordt overeenkomstig artikel 15ter, § 1, tweede lid, van het elektriciteitsdecreet van 12 april 2001 of artikel 16ter, § 1, tweede lid, van het gasdecreet van 19 december 2002, is het voorwerp van een voorafgaand verzoek tot herziening van de vergunning of van de verklaring, wanneer die wijziging betrekking heeft op:
  1° een belangrijke wijziging in de hoofdstructuur of de elektrische eigenschappen van de boomstructuur van het gesloten beroepsnet waarop een stroomafwaartse afnemer aangesloten is;
  2° een wijziging van de beheerder van het gesloten beroepsnet of een overdracht van eigendom alsook de verhuring of de leasing van het gesloten beroepsnet;
  3° een uitbreiding van het net tot nieuwe stroomafwaartse afnemers die tien procent of meer van het aantal stroomafwaartse afnemers of tien procent of meer van het totale verbruik van het gesloten beroepsnet voorstellen, zoals aangegeven in het vergunningsdossier of wanneer het gesloten beroepsnet aangegeven werd;
  4° een uitbreiding van de geografische omvang van het gesloten beroepsnet;
  § 2. Het verzoek om herziening wordt ingediend en behandeld overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 3, met uitzondering van artikel 6, § 2. Wanneer het verzoek om herziening niettemin betrekking heeft op een in paragraaf 1, lid 1, 2°, bedoelde element, wordt de in artikel 8 bedoelde procedure voor de raadpleging van de netbeheerder vervangen door een eenvoudige kennisgeving van de "CWaPE" aan deze laatste.

  Art. 12. De beheerder van het gesloten beroepsnet:
  1° treft alle maatregelen die nodig zijn voor de handhaving van de veiligheid van het gesloten beroepsnet, tijdens de bouw en de exploitatie ervan, en bij de stopzetting van de exploitatie;
  2° levert aan de "CWaPE", aan de netbeheerder waarop het gesloten beroepsnet aangesloten is en aan de netbeheerder stroomopwaarts de technische en economische gegevens met betrekking tot het bovengenoemde gesloten beroepsnet die nodig zijn voor het opstellen van aanpassingsplannen van de netten waarop het aangesloten is en stroomopwaarts zoals gespecificeerd in de technische voorschriften die van toepassing zijn;
  3° zorgt ervoor dat de installaties van elke stroomafwaartse afnemer met een individuele teller uitgerust worden;
  4° levert de "CWaPE" uiterlijk op 28 februari van elk jaar een verslag met een actualisering van de gegevens van het gesloten beroepsnet, met inbegrip met name van de volgende elementen:
  a) de wijzigingen in verband met de stroomafwaartse afnemers;
  b) de uitbreiding van het net tot nieuwe stroomafwaartse afnemers;
  c) de uitsluiting van het net van stroomafwaartse afnemers;
  d) de in artikel 3, § 2, 3°, bedoelde verklaring, voor de nieuwe stroomafwaartse afnemers;
  e) elk project van inbedrijfstelling van nieuwe productie-eenheden voor elektriciteit of gasinjectie binnen het netwerk;
  f) het overzicht per stroomafwaartse afnemer van de afnames en injecties van het vorige jaar.
  Wat het punt 3° betreft kan er van deze verplichting enkel worden afgeweken in functie van de uitzonderingen voorzien in de technische reglementen.
  Wat punt 4° betreft, f), stelt de "CWaPE" de betrokken gegevens ter beschikking van de Administratie volgens de modaliteiten die zij bepaalt.
  De "CWaPE" bepaalt het model van het verslag en specificeert de documenten die in dit verband door de beheerder van het gesloten beroepsnet moeten worden verstrekt.

  HOOFDSTUK V. - Intrekking en ontmanteling van het gesloten beroepsnet

  Art. 13. § 1. De aan de vergunning gebonden rechten vervallen bij intrekking van die hoedanigheid wegens ofwel verval, ofwel bij afstand van de houder.
  § 2. Wanneer de voorwaarden vermeld in de vergunning of de verplichtingen van de houder of de vergunningscriteria bedoeld in hoofdstukken 2 en 4 of voorgeschreven bij of krachtens het elektriciteitsdecreet van 12 april 2001 of het gasdecreet van 19 december 2002 niet vervuld worden, maant de "CWaPE" de houder van de vergunning bij aangetekend schrijven aan om zich aan te passen aan die voorwaarden of verplichtingen en om haar een dossier met de bewijsstukken binnen negentig dagen over te maken.
  Na ontvangst van het in lid 1 bedoelde dossier of, bij gebrek daaraan, na afloop van de in lid 1 bedoelde termijn beslist de "CWaPE" over de eventuele intrekking van de vergunning of de aanpassing van de voorwaarden van de vergunning, onverminderd eventuele administratieve boetes die kunnen worden opgelegd.
  § 3. Elke aanvraag om afstand van de vergunning of van het statuut dat uit de aangifte verricht overeenkomstig artikel 15ter, § 1, lid 2, van het elektriciteitsdecreet van 12 april 2001 of artikel 16ter, § 1, lid 2, van het gasdecreet van 19 december 2002 voortvloeit, wordt aan de CWaPE gericht, die binnen zestig dagen na ontvangst van de aanvraag een beslissing neemt. De "CWaPE" kan aan haar goedkeuring de overgangsvoorwaarden koppelen die zij passend acht.
  Haar goedkeuring wordt onderworpen aan de uitvoering van de in artikel 11, § 1, 1°, vereiste maatregelen.
  § 4. Elke vergunning die overeenkomstig dit besluit toegekend werd, vervalt van rechtswege wanneer:
  1° de inbedrijfstelling van het gesloten beroepsnet niet wordt uitgevoerd binnen een termijn van vijf jaar die begint te lopen op de dag van de door de "CWaPE" verleende vergunning;
  2° de "CWaPE" binnen een jaar na de inbedrijfstelling van het gesloten beroepsnet vaststelt dat dit niet in overeenstemming met het project voorgesteld in het kader van de vergunningsaanvraag uitgevoerd werd.
  § 5. de overeenkomst tussen de beheerder van het gesloten beroepsnet en de stroomafwaartse afnemers overeenkomstig artikel 15ter, § 2, 3°, van het elektriciteitsdecreet van 12 april 2001 of artikel 16ter, § 2, 3°, van het gasdecreet van 19 december 2002 bepaalt uitdrukkelijk de draagwijdte van de rechten van die afnemers met betrekking tot de schadelijke gevolgen van een uitsluiting van het gesloten beroepsnet of van de intrekking van de vergunning en de eventuele ontmanteling van het gesloten beroepsnet.

  Art. 14. De "CWaPE" bepaalt de procedure, de termijn en de voorwaarden waarin ze de ontmanteling van het gesloten beroepsnet kan opleggen, onverminderd de toepassing van een administratieve boete.

  HOOFDSTUK VI. - Slotbepaling

  Art. 15. De Minister van <Energie> is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Namen, 18 juli 2019.
Voor de Regering :
De Minister-President,
W. BORSUS
De Minister van Begroting, Financiën, <Energie>, Klimaat en Luchthavens,
J.-L. CRUCKE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Waalse Regering,
   Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 20;
   Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, artikel 15ter, § 1, lid 5, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008, vervangen door het decreet van 11 april 2014 en gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2018;
   Gelet op het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, artikel 16ter, § 1, lid 4, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008, vervangen door het decreet van 21 mei 2015 en gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2018;
   Gelet op het advies nr. CD-18l11-CWaPE-1822 van de "Commission wallonne pour l'<Energie>" (Waalse energiecommissie), uitgebracht op 11 december 2018;
   Gelet op het rapport opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;
   Gelet op de adviesaanvraag binnen een termijn van dertig dagen, gericht aan de Raad van State op 20 mei 2019, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn;
   Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Gelet op het advies nr. 18.10 van de Beleidsgroep "<Energie>" van 20 december 2018;
   Overwegende dat het gesloten beroepsnet een uitzondering vormt op de verplichting tot aansluiting op het plaatselijke vervoers- en distributienet en dat het hoofddoel van een gesloten beroepsnet niet de afschaffing noch de vermindering van het bestaande aansluitingsvermogen of het vermijden van kosten in verband met de toepassing van verplichtingen van openbare dienst mag zijn;
   Overwegende dat dit besluit de toelating van nieuwe gesloten beroepsnetten, de wijzigingen ervan alsook de wijzigingen van de aangegeven gesloten beroepsnetten betreft;
   Op de voordracht van de Minister van <Energie>;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie