J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/07/18/2019204895/justel

Titel
18 JULI 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2015 betreffende de directe elektriciteitslijnen

Bron :
WAALSE OVERHEIDSDIENST
Publicatie : 25-10-2019 nummer :   2019204895 bladzijde : 101199       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2019-07-18/20
Inwerkingtreding : 04-11-2019

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2015204446       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 17 september 2015 betreffende de directe elektriciteitslijnen wordt punt 5° opgeheven.

  Art. 2. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° de paragrafen 1 en 2 worden vervangen als volgt:
  " § 1. De aanvrager rechtvaardigt de bouw van een directe lijn of de regularisatie van een directe lijn via een gemotiveerde nota met vermelding van zijn toestand en de argumenten waarmee kan worden bewezen dat de directe lijn de in de paragrafen 2 en 2/1 bedoelde voorwaarden vervult.
  § 2. De aanvrager toont aan dat de directe lijn waarvoor hij een vergunning aanvraag:
  1° ofwel een elektriciteitslijn is, die een geïsoleerde productielocatie met een geïsoleerde afnemer verbindt;
  2° ofwel een elektriciteitslijn is, die een elektriciteitsproducent of een onderneming die elektriciteit levert, het mogelijk maakt om rechtstreeks zijn/haar eigen inrichtingen, dochterondernemingen en afnemers te bevoorraden.";
  2° er wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, luidend als volgt:
  " § 2/1. Naast de in paragraaf 2 bedoelde voorwaarde moet de aanvrager aantonen dat de directe lijn aan één van de volgende hypothesen voldoet:
  1° ofwel, de directe lijn bevindt zich integraal op eenzelfde site, bestaande uit één of meerdere aangrenzende terreinen, wanneer de aanvrager houder is van zakelijke rechten op bedoelde site en de lijn tijdens de werkelijke afschrijvingsduur van de productie-installatie zoals goedgekeurd door de CWaPE;
  2° ofwel, de toegang tot het net is aan de aanvrager geweigerd of hij beschikt niet over een aansluitingsaanbod op het openbaar net onder redelijke technische of economische voorwaarden;
  3° ofwel, de directe lijn is aangesloten op een toegelaten privaat net of gesloten professioneel net.
  Een directe lijn wordt als technisch of economisch redelijk beschouwd in de zin van het eerste lid, 2°, wanneer ze met één van de volgende hypothesen overeenstemt:
  1° de directe lijn is niet langer dan de helft van de lengte van de kabel vereist om de geïsoleerde eindafnemer "laagspanning" aan te sluiten op het distributienet wanneer de lengte van bedoelde kabel minstens vijfhonderd meter in totaal is en anderzijds wanneer die aansluiting op één of verschillende private terreinen geïnstalleerd wordt;
  2° de kosten van de directe lijn bevestigd met een voor waar en oprecht verklaarde kostenraming en m.b.t. diensten gelijkwaardig aan het aanbod van de netbeheerder zijn minstens 50 % goedkoper dan de kosten van de aansluiting op het net die vermeld zijn in het aanbod van de netbeheerder en waarvan de aansluiting aangelegd is op een of meerdere aangrenzende terreinen, waarop de aanvrager een zakelijk recht heeft, en die, in voorkomend geval, door het openbaar domein worden doorkruist;
  3° de directe lijn waarvoor de netbeheerder met een gemotiveerde nota vaststelt dat de aansluiting op het net technisch gezien onredelijk is.
  Met betrekking tot het tweede lid, 2°, wordt geen rekening gehouden met de subsidies en andere eventuele voordelen die in het aanbod van de netbeheerder vervat zijn, om bedoeld aanbod met de brutokosten van de directe lijn te vergelijken.
  Wanneer de inrichting van een in het tweede lid bedoelde directe lijn het doorkruisen van het openbaar domein vereist, beschikt de aanvrager over de door de betrokken bevoegde overheid afgegeven vergunning voor het gebruik van het openbaar domein. In voorkomend geval wordt die vergunning gevoegd bij de documenten bedoeld in artikel 3, § 2, van dit besluit.".

  Art. 3. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in het eerste lid worden de woorden "Wanneer de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard," vervangen door de woorden "Wanneer de aanvraag, in het geval bedoeld in artikel 4, § 2/4, eerste lid, 2°, ontvankelijk wordt verklaard,"
  2° in het tweede lid worden de woorden "en de netbeheerder" ingevoegd tussen de woorden "informeert het bestuur" en de woorden "over haar beslissing".

  Art. 4. In artikel 8 wordt paragraaf 2 vervangen als volgt: " § 2. De aanvraag betreffende de wijziging wordt overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk III, met uitzondering van artikel 5, § 2, ingediend en behandeld.
  Wanneer de aanvraag tot herziening echter betrekking heeft op een in artikel 11, eerste lid, 2°, bedoeld element, wordt de procedure voor de raadpleging van de in artikel 7, eerste lid, bedoelde netbeheerder vervangen door een eenvoudige kennisgeving door het CWaPE aan laatstgenoemde.

  Art. 5. De vergunnings- of herzieningsaanvragen die vóór de inwerkingtreding van dit besluit worden ingediend, worden behandeld volgens de procedure die geldt op het moment van de indiening van de aanvraag.

  Art. 6. De Minister van <Energie> is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Namen, 18 juli 2019.
Voor de Regering:
De Minister-President,
W. BORSUS
De Minister van Begroting, Financiën, <Energie>, Klimaat en Luchthavens,
J.-L. CRUCKE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Waalse Regering,
   Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, artikel 29, § 2, gewijzigd bij het decreet van 11 april 2014;
   Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 september 2015 betreffende de directe elektriciteitslijnen;
   Gelet op het rapport van 16 oktober 2018 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 11 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;
   Gelet op het advies CD-18/11-CWaPE-1822 van de "Commission wallonne pour l'<Energie>" (Waalse Energiecommissie), uitgebracht op 11 december 2018;
   Gelet op het advies nr. 18.10 van de beleidsgroep "<Energie>", gegeven op 20 december 2018;
   Gelet op de adviesaanvraag binnen een termijn van 30 dagen, gericht aan de Raad van State op 20 mei 2019, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn;
   Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van <Energie>;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie