J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/06/28/2019013712/justel

Titel
28 JUNI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een premie voor een stationaire installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 01-08-2019 nummer :   2019013712 bladzijde : 75744       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2019-06-28/22
Inwerkingtreding : 01-08-2019

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2010035890       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Aan titel VII van het Energiebesluit van 19 november 2010, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019, wordt een hoofdstuk XIV, dat bestaat uit artikel 7.14.1, toegevoegd, dat luidt als volgt:
  "Hoofdstuk XIV. Premie voor stationaire installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit
  Art. 7.14.1, § 1. In dit artikel wordt verstaan onder stationaire installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit: een vast opgestelde installatie die bestaat uit een of meer elektrochemische cellen waarmee elektrische <energie> wordt afgenomen van het netwerk of de binneninstallatie waaraan ze gekoppeld is, om die elektrische <energie> op een later moment terug te voeden aan het netwerk of de binneninstallatie waaraan ze gekoppeld is.
  Onder de voorwaarden vermeld in de Verordening 1407/2013/EU voert het Vlaamse Gewest een premie voor een stationaire installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit in. Het departement Omgeving verleent die premie binnen de perken van de middelen die daarvoor beschikbaar zijn in het Energiefonds en tot het budget is opgebruikt aan de volgende personen:
  1° natuurlijke personen, met inbegrip van de natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, die eigenaar zijn van een decentrale productie-installatie voor elektriciteit om een stationaire installatie voor elektrochemische opslag aan te schaffen, op voorwaarde dat die wordt aangesloten op het elektriciteitsdistributienet in het Vlaamse Gewest;
  2° natuurlijke personen, met inbegrip van de natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, die eigenaar zijn van een decentrale productie-installatie voor elektriciteit om een stationaire installatie voor elektrochemische opslag te leasen, op voorwaarde dat de ze gedomicilieerd zijn in het Vlaamse Gewest, de installatie wordt aangesloten op het elektriciteitsdistributienet in het Vlaamse Gewest en het leasecontract een periode van minstens tien jaar omvat.
  Per EAN-code kan maximaal één premie, als vermeld in het tweede lid, elke tien jaar worden toegekend. De premie wordt toegekend tot en met 31 december 2020.
  § 2. De premie voor de aankoop of leasing van een stationaire installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit bedraagt 250 euro per kilowattuur werkelijke capaciteit van de installatie. De premie bedraagt maximaal 3.200 euro. De premie kan echter nooit meer bedragen dan 35% van de investeringskosten.
  In geval van aankoop, worden onder de investeringskosten, vermeld in het eerste lid, volgende kosten verstaan:
  1° de aankoopprijs van de stationaire installatie voor elektrochemische opslag, inclusief btw;
  2° de installatie- en plaatsingskosten van de stationaire installatie voor elektrochemische opslag;
  3° de kostprijs van de omvormer. In het geval van een geïntegreerde omvormer voor zowel een productie-installatie op basis van zonne-<energie> en installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit, wordt 50% van de kostprijs van de omvormer in rekening gebracht.
  In geval van leasing worden onder de investeringskosten, vermeld in het eerste lid, de totale leasingkosten verstaan gedurende de eerste tien jaar van het leasecontract.
  In het geval de netgebruiker nog niet over een digitale meter beschikt met gevolg dat een digitale meter op initiatief van de netgebruiker moet worden aangevraagd bij de distributienetbeheerder om te voldoen aan de voorwaarde, vermeld in paragraaf 3, eerste lid, 1°, wordt de premie verhoogd met het bedrag van de goedgekeurde offerte, vermeld in paragraaf 3, eerste lid, 1°, en dit beperkt tot de kosten van de plaatsing en indienststelling, inclusief de meterkast indien nodig, en inclusief de kosten voor de beperkte demonteringswerken en/of aanpassingswerken aan de meterlocaties indien deze noodzakelijk blijken voor de plaatsing en indienststelling. Het bedrag waarmee de premie verhoogd wordt kan in geen geval hoger zijn dan 300 euro.
  § 3. De stationaire installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit komt in aanmerking voor de premie, vermeld in paragraaf 1, als ze voldoet aan al de volgende technische voorwaarden:
  1° de afname en injectie van elektriciteit kunnen apart worden gemeten door middel van een digitale meter. Indien nog geen digitale meter geplaatst is bij de aanvraag van de premie, volstaat voor de toekenning van de premie het bewijs van een goedgekeurde offerte voor de plaatsing van een digitale meter;
  2° ze beschikt over een tweerichtingscommunicatie-interface;
  3° ze wordt niet als een klassieke loodbatterij met waternavulmogelijkheid beschouwd.
  De stationaire installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit komt in aanmerking voor de premie, vermeld in paragraaf 1, als ze naast de technische voorwaarden, vermeld in het eerste lid, ook voldoet aan al de volgende voorwaarden:
  1° ze is geïnstalleerd door een elektrotechnisch installateur;
  2° ze is gekeurd en de aanvrager beschikt over een keuringsbewijs waarin het merk, het type, de opslagtechnologie, de werkelijke capaciteit, uitgedrukt in kWh, het vermogen, uitgedrukt in kW en de wijze van aansluiting zijn opgenomen;
  3° ze is aangemeld bij de netbeheerder;
  4° ze is aangesloten op een toegangspunt waarop een decentrale productie-installatie voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW of in het geval van een installatie op basis van zonne-<energie> met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) van 10 kW is aangesloten, en waarbij de tariefdrager niet het maximale AC-vermogen van de omvormer uitgedrukt in kilowatt is zoals bedoeld in artikel 4.1.30/1, eerste lid van het Energiedecreet van 8 mei 2009;
  5° er wordt een injectielimiet van 60% van het maximale omvormervermogen van de gekoppelde productie-installatie toegepast op het toegangspunt of een slimme sturing van de installatie die minstens hetzelfde resultaat oplevert.
  § 4. De aanvraag van de premie wordt uiterlijk drie maanden na de factuurdatum of de datum waarop het leasecontract is gesloten ingediend bij het departement Omgeving aan de hand van een elektronisch aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van de Vlaamse Overheid. Op het elektronisch aanvraagformulier worden in elk geval de EAN-code, het adres waarop de stationaire installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit is geïnstalleerd, de contactgegevens van de aanvrager en het rekeningnummer waarop de premie wordt uitbetaald vermeld.
  Bij het elektronisch aanvraagformulier, vermeld in het eerste lid, worden de volgende documenten gevoegd:
  1° een kopie van de gedateerde factuur of van het leasecontract, eventueel aangevuld met andere documenten, waaruit het onderscheid blijkt tussen de kosten, vermeld in paragraaf 2, tweede en derde lid, enerzijds en eventuele andere kosten anderzijds;
  2° een kopie van het elektrisch keuringsattest;
  3° een verklaring op eer waarin de elektrotechnisch installateur verklaart over welke type batterij het gaat, de werkelijke capaciteit ervan, de aanwezigheid van een tweerichtingscommunicatie-interface en of er een injectielimiet conform dit besluit werd ingesteld.
  Het departement Omgeving behandelt de aanvragen in de volgorde waarin ze worden ingediend. De premies worden toegekend tot het budget voor het betreffende kalenderjaar in kwestie is opgebruikt.
  De minister kan op basis van een cijfermatig onderbouwde evaluatie besluiten het premiebedrag voor toekomstige premieaanvragen gedurende het lopende jaar te verlagen als op 1 augustus premieaanvragen zijn aangemeld voor meer dan 50% van het budget dat daarvoor in de begroting beschikbaar is gesteld.
  § 5. De persoon vermeld in paragraaf 1, tweede lid, 1° of 2°, stort de premie terug als de stationaire installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit binnen tien jaar na de aanmelding wordt vervreemd of als de leasing binnen tien jaar na de start van de leasing wordt beëindigd. De premie moet eveneens worden teruggestort als niet voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 3, eerste lid.
  De eigenaar, de lessee en de leasemaatschappij in kwestie van de stationaire installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit brengen het departement Omgeving op de hoogte als de eigendom of de leasing wordt beëindigd als vermeld in het eerste lid.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2019.
  Artikel 7.14.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij artikel 1, wordt opgeheven op 1 januari 2021.

  Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 28 juni 2019.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en <Energie>,
L. PEETERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   DE VLAAMSE REGERING,
   Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 8.2.1, 2° en 3°, artikel 8.3.1, artikel 8.7.1, eerste lid;
   Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010;
   Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 7 mei 2019;
   Gelet op advies nr. 66.226/3 van de Raad van State, gegeven op 17 juni 2019, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende dat de steunregeling is opgesteld conform de verenigbaarheidscriteria die zijn vastgelegd in de verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun;
   Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en <Energie>;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie