J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/05/27/2019203627/justel

Titel
27 MEI 2019. - Ministerieel besluit tot bepaling van de verschillende categorieën <energie>-audit bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 betreffende de audit van een woning

Bron :
WAALSE OVERHEIDSDIENST
Publicatie : 07-08-2019 nummer :   2019203627 bladzijde : 76919       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2019-05-27/05
Inwerkingtreding : 01-06-2019

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder "besluit", het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 betreffende de audit van een woning.

  Art. 2. § 1. De audit van een woning of een woning in wording waarvan elke van de belangrijkste installaties voor de productie van verwarming en sanitair warm water ten laatste aan het einde van de werken individueel is, wordt een "audit van type 1" genoemd.
  § 2. De in artikel 5, § 1, eerste lid, 2° en 3°, van het besluit bedoelde verbeteringen worden gegrond op de in artikel 5, § 1, 1°, van het besluit bedoelde situatie van de woning en hebben betrekking op de volgende elementen:
  1° de bestanddelen van het beschermde volume, rekening houdend, in voorkomend geval, met de door de aanvrager voorgestelde wijzigingen van het beschermde volume die hij overweegt;
  2° de elementen buiten het beschermde volume die een impact kunnen hebben op het beschermde volume rekening houdend, in voorkomend geval, met de door de aanvrager voorgestelde wijzigingen van het beschermde volume.
  § 3. Met het oog op de uitvoering van de beoordeling van de bestaande situatie bedoeld in artikel 5, § 1, eerste lid, 1°, van het besluit, voert de auditeur de gegevens van een vooraf opgesteld certificaat in, wanneer hij beschikt over een kopie van het certificaat of de referenties ervan.
  Indien de woning een eengezinswoning of een appartement is en indien de eventuele fotovoltaïsche installaties en installaties voor hygiënische ventilatie individueel zijn, stelt de auditeur het certificaat van de woning op en gebruikt hij dit certificaat om de in artikel 5, § 1, eerste lid, 1°, van het besluit bedoelde beoordeling uit te voeren.
  Het rapport van de audit van type 1 omvat, in voorkomend geval, de referentie van het in het eerste lid bedoelde certificaat.
  Wanneer het gaat om een woning in wording, gaat de auditeur rechtstreeks tot de in artikel 5, § 1, 1°, van het besluit bedoelde beoordeling over.

  Art. 3. § 1. De audit van een woning of een woning in wording waarvan de belangrijkste installaties voor de productie van verwarming en sanitair warm water ten laatste aan het einde van de werken collectief zijn, wordt een "audit van type 2" genoemd.
  § 2. De in artikel 5, § 1, eerste lid, 2° en 3°, van het besluit bedoelde verbeteringen worden gegrond op de in artikel 5, § 1, 1°, van het besluit bedoelde situatie van de woning en hebben betrekking op de volgende elementen:
  1° de bestanddelen van het beschermde volume, rekening houdend, in voorkomend geval, met de door de aanvrager voorgestelde wijzigingen van het beschermde volume die hij overweegt, met uitsluiting van de verwarmingssystemen, systemen voor de productie van sanitair warm water en voor hygiënische ventilatie en de systemen die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen;
  2° de elementen buiten het beschermde volume die een impact kunnen hebben op het beschermde volume rekening houdend, in voorkomend geval, met de door de aanvrager voorgestelde wijzigingen van het beschermde volume.
  § 3. Met het oog op de uitvoering van de beoordeling van de bestaande situatie bedoeld in artikel 5, § 1, eerste lid, 1°, van het besluit, voert de auditeur de gegevens van een vooraf opgesteld certificaat in, wanneer hij beschikt over een kopie van het certificaat of de referenties ervan.
  Het rapport van de audit van type 2 omvat, in voorkomend geval, de referentie van het in het eerste lid bedoelde certificaat.

  Art. 4. § 1. De audit van een gebouw dat uit meerdere individuele of collectieve woningen of woningen in wording bestaat, wordt "audit van type 3" genoemd, wanneer het gebouw ten laatste aan het einde van de werken niet over een collectieve hoofdverwarmingsinstallatie beschikt.
  § 2. De in artikel 5, § 1, eerste lid, 2° en 3°, van het besluit bedoelde verbeteringen worden gegrond op de in artikel 5, § 1, 1°, van het besluit bedoelde situatie van de woning en hebben betrekking op de volgende elementen:
  1° de bestanddelen van het beschermde volume, rekening houdend, in voorkomend geval, met de door de aanvrager voorgestelde wijzigingen van het beschermde volume die hij overweegt, met uitsluiting van de verwarmingssystemen, systemen voor de productie van sanitair warm water en voor hygiënische ventilatie en de systemen die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen;
  2° de elementen buiten het beschermde volume die een impact kunnen hebben op het beschermde volume rekening houdend, in voorkomend geval, met de door de aanvrager voorgestelde wijzigingen van het beschermde volume.

  Art. 5. § 1. De audit van een gebouw dat uit meerdere individuele of collectieve woningen of woningen in wording bestaat, wordt "audit van type 4" genoemd, wanneer de hoofdverwarmingsinstallatie van het gebouw ten laatste aan het einde van de werken collectief is.
  § 2. De in artikel 5, § 1, eerste lid, 2° en 3°, van het besluit bedoelde verbeteringen worden gegrond op de in artikel 5, § 1, 1°, van het besluit bedoelde situatie van de woning en hebben betrekking op de volgende elementen:
  1° de bestanddelen van het beschermde volume, rekening houdend, in voorkomend geval, met de door de aanvrager voorgestelde wijzigingen van het beschermde volume die hij overweegt;
  2° de elementen buiten het beschermde volume die een impact kunnen hebben op het beschermde volume rekening houdend, in voorkomend geval, met de door de aanvrager voorgestelde wijzigingen van het beschermde volume.

  Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2019.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Namen, 27 mei 2019.
J.-L. CRUCKE
V. DE BUE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van <Energie> en de Minister van Huisvesting,
   Gelet op het programmadecreet van 18 december 2003 houdende verschillende maatregelen inzake gewestelijke fiscaliteit, thesaurie en schuld, organisatie van de energiemarkten, leefmilieu, landbouw, plaatselijke en ondergeschikte besturen, erfgoed, huisvesting en ambtenarenzaken, inzonderheid op artikel 36bis;
   Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 betreffende de audit van een woning, inzonderheid op de artikelen 4 en 15, § 5;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 april 2019;
   Gelet op het advies van de Minister van Begroting, gegeven op 24 mei 2019;
   Gelet op het rapport van 17 mei 2019, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;
   Gelet op de aanvraag om adviesverlening binnen een termijn van 30 dagen, gericht aan de Raad van State op 25 april 2019, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn;
   Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
   Besluiten :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie