J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel
Erratum Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/05/23/2019203473/justel

Titel
23 MEI 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen Zie wijziging(en)

Bron :
WAALSE OVERHEIDSDIENST
Publicatie : 26-07-2019 nummer :   2019203473 bladzijde : 74151       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2019-05-23/32
Inwerkingtreding : 01-10-2019

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2014027210       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen wordt gedeeltelijk omgezet bij dit besluit.

  Art. 2. In het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen wordt bijlage D vervangen door de bijlage die bij dit besluit gaat.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2019.

  Art. 4. De Minister van <Energie> is belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGE.

  Art. N. Bijlage D.
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 25-09-2019, p. 88390 )

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Namen 23 mei 2019.
Voor de Regering :
De Minister-President,
W. BORSUS
De Minister van Begroting, FinanciŽn, <Energie>, Klimaat en Luchthavens,
J.-L. CRUCKE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Waalse Regering,
   Gelet op het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen, artikel 3;
   Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen;
   Gelet op het rapport van 1 april 2019 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2į, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;
   Gelet op het advies nr. 66.017/4 van de Raad van State, gegeven op 15 mei 2019, overeenkomstig artikel 84, ß 1, eerste lid, 2į, van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van <Energie>;
   Na beraadslaging,
   Besluit :
Erratum Tekst Begin

originele versie
2019014650
PUBLICATIE :
2019-09-25
bladzijde : 88262

AddendumWijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • BESLUIT WAALSE GEWEST VAN 23-05-2019 GEPUBL. OP 25-09-2019
    (GEWIJZIGD ART. : N)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel
    Erratum Franstalige versie