J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/05/23/2019041354/justel

Titel
23 MEI 2019. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de overdrachten van bevoegdheden in de Waalse Overheidsdienst Zie wijziging(en)

Bron :
WAALSE OVERHEIDSDIENST
Publicatie : 17-07-2019 nummer :   2019041354 bladzijde : 71630       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2019-05-23/31
Inwerkingtreding : 01-06-2019

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2009204848       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Gemeenschappelijke bepalingen
Afdeling 1. - Algemene gemeenschappelijke bepalingen
Art. 1-6
Afdeling 2. - Gemeenschappelijke bepalingen betreffende het personeel
Art. 7-8
Afdeling 3. - Gemeenschappelijke begrotingsbepalingen
Art. 9-17
Afdeling 4. - Gemeenschappelijke bepalingen inzake overheidsopdrachten
Onderafdeling 1. - Begripsomschrijvingen
Art. 18
Onderafdeling 2. - Bepalingen betreffende de keuze van de gunningswijze, de aanneming van de opdrachtdocumenten, de kwalitatieve selectie en de toewijzing, de verificatie van de prijzen van de opdracht
Art. 19-23
Onderafdeling 3. - Bepalingen betreffende de uitvoering van de overheidsopdrachten
Art. 24-26
Afdeling 5. - Gemeenschapppelijke bijzondere bepalingen
Art. 27-35
HOOFDSTUK II. - Bepalingen met betrekking tot de Waalse Overheidsdienst Secretariaat-generaal
Onderafdeling 1. - Begrotingsdelegaties
Art. 36-41
Afdeling 2. - Personeelsdelegaties
Art. 42-55
HOOFDSTUK III. - Bepalingen met betrekking tot de Waalse Overheidsdienst - Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie
Afdeling 1. - Begrotingsdelegaties
Onderafdeling 1. - Uitgaven inherent aan de activiteiten van het Directoraat-generaal
Art. 56-58
Onderafdeling 2. - Uitgaven inherent aan de activiteiten van het Departement Begroting en Thesaurie
Art. 59-63
Afdeling 2. - Bijzondere bepalingen
Onderafdeling 1. - Bijzondere bepalingen voor het Directoraat-generaal
Art. 64-68
Onderafdeling 2. - Bijzondere bepalingen voor het Departement Begroting en Thesaurie
Art. 69-74
HOOFDSTUK IV. - Bijzondere bepalingen voor de Waalse Overheidsdienst - Mobiliteit en Infrastructuur
Afdeling 1. - Begrotingsdelegaties
Art. 75-81
Afdeling 2. - Bijzondere bepalingen
Art. 82-91
HOOFDSTUK V. - Bepalingen betreffende de Waalse Overheidsdienst - Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen, Leefmilieu
Afdeling 1. - Begrotingsdelegaties
Onderafdeling 1. - Uitgaven inherent aan de activiteiten van het Directoraat-generaal
Art. 92-98
Onderafdeling 2. - Uitgaven inherent aan de activiteiten van het Departement Natuur en Bossen
Art. 99-100
Onderafdeling 3. - Uitgaven inherent aan de activiteiten van het Departement Leefmilieu en Water
Art. 101
Onderafdeling 4. - Uitgaven inherent aan de activiteiten van het Departement Ordehandhaving en Controles
Art. 102-103
Afdeling 2. - Bijzondere bepalingen
Onderafdeling 1. - Departement Ontwikkeling, Landelijke Aangelegenheden en Waterlopen en Dierenwelzijn
Art. 104-110
Onderafdeling 2. - Departement Landbouw
Art. 111
Onderafdeling 3. - Departement Natuur en Bossen
Art. 112-113
Onderafdeling 4. - Departement Bodems en Afvalstoffen
Art. 114
Onderafdeling 5. - Departement Leefmilieu en Water
Art. 115
HOOFDSTUK VI. - Bepalingen betreffende de Waalse Overheidsdienst - Ruimtelijke Ordening, Wonen, Erfgoed en <Energie>
Afdeling 1. - Begrotingsdelegaties
Art. 116-120
Afdeling 2. - Bijzondere bepalingen
Art. 121-132
Afdeling 3. - Bijzondere bepalingen betreffende het "Agence wallonne du Patrimoine" (Waals Erfgoedagentschap)
Onderafdeling 1. - Begrotingsdelegaties
Art. 133-138
Onderafdeling 2. - Bijzondere bepalingen
Art. 139-142
HOOFDSTUK VII. - Bepalingen betreffende de Overheidsdienst Binnenlandse Aangelegenheden en Sociale actie
Afdeling 1. - Begrotingsdelegaties
Art. 143
Afdeling 2. - Bijzondere bepalingen voor het "Fonds wallon des calamités publiques" (Waals fonds voor openbare rampen)
Art. 144-145
HOOFDSTUK VIII. - Bepalingen betreffende de Waalse Overheidsdienst Economie, Werk en Onderzoek
Afdeling 1. - Begrotingsdelegaties
Art. 146-150
Afdeling 2. - Bijzondere bepalingen
Onderafdeling 1. - Bijzondere bepalingen voor het Directoraat-generaal
Art. 151-161
Onderafdeling 2. - Bijzondere bepalingen voor het Departement Werk en Beroepsopleiding
Art. 162-166
Onderafdeling 3. - Bijzondere bepalingen voor het Departement Investeringen
Art. 167-170
Onderafdeling 4. - Bijzondere bepalingen voor het Departement Economische Ontwikkeling
Art. 171
Onderafdeling 5. - Bijzondere bepaling voor het Departement Onderzoek en technologische Ontwikkeling en voor het Departement Financieel Beheer
Art. 172
HOOFDSTUK IX. - Slotbepalingen
Art. 173-175
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Gemeenschappelijke bepalingen

  Afdeling 1. - Algemene gemeenschappelijke bepalingen

  Artikel 1. In de zin van dit besluit wordt verstaan onder:
  1° uitgave inzake communicatie: elke uitgave inzake schriftelijke, audiovisuele en elektronische publicaties, inzake voorlichtings- of sensibiliseringscampagnes, alsook de bijkomende kosten die daarop betrekking hebben;
  2° uitgave inzake representatiekosten: elke uitgave in verband met restaurant-, receptiekosten en/of kosten voor relatiegeschenken en in verband met de noden van de dienst die gedaan moet worden in het kader van betrekkingen met vertegenwoordigers van instellingen die geen banden hebben met de Waalse Overheidsdienst;
  3° uitgave betreffende specifieke goederen: elke uitgave voor de verwerving, het huren, het onderhoud of de herstelling van roerende of onroerende goederen die vanwege de bijzondere aard van de taken die vervuld moeten worden, onontbeerlijk zijn voor de verwezenlijking van een programma eigen aan een bepaald Directoraat-generaal, aan een Departement of aan een bepaalde Directie, met uitzondering van de goederen die elke dienst van de Waalse Overheidsdienst kunnen aanbelangen en die door het Departement Roerend beheer of door het Departement Onroerend beheer of door het Departement Informatie- en Communicatietechnologieën worden beheerd;
  4° Agentschap: het "Agence wallonne du Patrimoine" (Waals Erfgoedagentschap), zoals opgesteld bij het decreet van 12 juli 2017 tot oprichting van het "Agence wallonne du Patrimoine" als administratieve dienst met een autonome boekhouding en houdende ontbinding van het "Institut du Patrimoine wallon" (Waals Erfgoedinstituut).

  Art. 2. De ontwerpen van bestelbonnen of van elke juridische vastlegging voor de aankoop, de huur of de herstelling van niet-specifieke goederen en diensten worden aan de directeur-generaal van het overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologieën van de Waalse Overheidsdienst overgemaakt, die ze, naar gelang het geval, aan het Departement Roerend Beheer of het Departement Onroerend Beheer mededeelt.

  Art. 3. De overdrachten van bevoegdheden worden toegekend aan de statutaire personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst, met uitzondering van stagiairs en contractuele personeelsleden van de autonome administratieve boekhoudkundige diensten, hierna "SACA" genoemd, die daartoe door de bevoegde autoriteit worden aangewezen.

  Art. 4. Bij afwezigheid of verhindering van de secretaris-generaal of de directeur-generaal, worden de overdrachten waarmee hij is belast, bij gebreke van andersluidende regelgevende bepalingen of bijzondere schikkingen die door de titularis van het ambt zijn getroffen, tijdens de duur van de afwezigheid of de verhindering, toegekend aan de inspecteur-generaal van het betrokken Departement of, voor de Directies die rechtstreeks onder de secretaris-generaal of de directeur-generaal ressorteren, aan de directeur van de betrokken Directie.
  Bij afwezigheid of verhindering van een inspecteur-generaal worden de overdrachten waarmee hij is belast alsook de in het eerste lid bedoelde overdrachten, bij gebreke van andersluidende regelgevende bepalingen of bijzondere schikkingen die door de titularis van het ambt zijn getroffen, tijdens de duur van de afwezigheid of de verhindering toegekend aan de directeur van de betrokken Directie.
  Bij afwezigheid of verhindering van een directeur, worden de overdrachten waarmee hij is belast alsook de in het tweede lid bedoelde overdrachten, bij gebreke van andersluidende regelgevende bepalingen of bijzondere schikkingen die door de titularis van het ambt zijn getroffen, tijdens de duur van de afwezigheid of de verhindering toegekend aan een personeelslid van niveau A van de betrokken Directie dat hij daaroe aanwijst.
  In afwijking van het vorige lid worden, voor het Agentschap, bij afwezigheid of verhindering van een directeur, de overdrachten waarmee hij is belast alsook de in het tweede lid bedoelde overdrachten, bij gebreke van andersluidende regelgevende bepalingen of bijzondere schikkingen die door de titularis van het ambt zijn getroffen, tijdens de duur van de afwezigheid of de verhindering toegekend aan een personeelslid van niveau A dat hij daartoe aanwijst.

  Art. 5. § 1. De hiërarchische meerderen van een gemachtigde ambtenaar of contractueel personeelslid van een "SACA" mogen, om welke reden ook, de hem bij dit besluit verleende overdrachten uitoefenen. Ze mogen hun eigen beslissing echter niet in de plaats stellen van de door de gemachtigde ambtenaar genomen en betekende beslissing.
  § 2. De Ministers kunnen bij ministerieel besluit, voor de bevoegdheden die hun zijn toegewezen, drempels bepalen die lager zijn dan die bedoeld in bijlage 1 van dit besluit wat betreft de keuze van de gunningswijze, de goedkeuring van de opdrachtdocumenten, de kwalitatieve selectie en het gunnen van overheidsopdrachten.

  Art. 6. De in dit besluit bedoelde bedragen dekken het geheel van de uitgave en luiden exclusief BTW.
  Wordt er een abonnement genomen op een tijdschrift, een periodiek of een databank of wordt er een voorwerp gehuurd, dekken de uitgaven de jaarlijkse kosten van het abonnement of van de huur, BTW niet inbegrepen.

  Afdeling 2. - Gemeenschappelijke bepalingen betreffende het personeel

  Art. 7. § 1. Gemachtigd om de beslissingen te treffen met betrekking tot het jaarlijkse vakantieverlof, het uitzonderlijk verlof en het omstandigheidsverlof en opdrachten anders dan buitenlandse opdrachten zijn :
  1° de secretaris-generaal en de directeur-generaal ten overstaan van de inspecteurs-generaal en de directeurs die onder zijn gezag vallen;
  2° elke inspecteur-generaal ten overstaan van de directeurs die onder zijn gezag vallen;
  3° elke directeur ten overstaan van het personeel dat binnen zijn directie is toegewezen;
  4° de personeelsleden van niveau A, daartoe aangewezen door de directeur-generaal.
  § 2. De secretaris-generaal en de directeur-generaal zijn gemachtigd om de beslissingen te treffen met betrekking tot opdrachten in het buitenland in het kader van de activiteiten van de Departementen of Directies die onder zijn gezag vallen tot een bedrag van 5.000 euro.
  In afwijking van het vorige lid, is de inspecteur-generaal belast met het Agentschap gemachtigd om de beslissingen te treffen met betrekking tot opdrachten in het buitenland in het kader van de activiteiten van het Agentschap tot een bedrag van 5.000 euro.
  De opdrachten in het buitenland maken het voorwerp uit van een voorafgaande informatie en van een verslag aan de betrokken minister(s).
  De secretaris-generaal en de directeur-generaal brengen de minister(s) van wie ze afhangen alsook de leden van het strategisch comité op de hoogte van hun jaarlijks vakantieverlof en van hun uitzonderlijk verlof en omstandigheidsverlof.

  Art. 8. Er wordt aan de secretaris-generaal of aan de directeur-generaal delegatie verleend om een beslissing tot opschorting in het belang van de dient te nemen jegens een ambtenaar die onder hun respectievelijk gezag staat.

  Afdeling 3. - Gemeenschappelijke begrotingsbepalingen

  Art. 9. De secretaris-generaal, de directeur-generaal en de inspecteur-generaal belast met het Agentschap zijn gemachtigd om, in de aangelegenheden die onder hun respectieve bevoegdheid vallen, tot provisionele vastleggingen over te gaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering van 28 november 2013 betreffende de organisatie van de interne budgettaire en boekhoudkundige controles en audits, alsook de administratieve en budgettaire controle van de Staat.
  Ten belope van het bedrag dat naast hun graad afgedrukt staat is de titularis van volgende ambten gemachtigd om elke uitgave te vereffenen die het voorwerp uitmaakt van een provisionele vastlegging toegelaten overeenkomstig het eerste lid :
  - secretaris-generaal en directeur-generaal: 50.000 euro;
  - inspecteur-generaal: 25.000 euro;
  - directeur: 12.000 euro.
  In afwijking van het vorige lid, is de titularis van de volgende ambten, wat het Agentschap betreft, gemachtigd, om ten belope van het bedrag dat naast zijn graad afgedrukt staat, elke uitgave te vereffenen die het voorwerp uitmaakt van een provisionele vastlegging toegelaten overeenkomstig het eerste lid :
  - inspecteur-generaal: 50.000 euro;
  - directeur: 12.000 euro.

  Art. 10. De secretaris-generaal, de directeur-generaal en de inspecteur-generaal belast met het Agentschap zijn gemachtigd in de aangelegenheden die hen betreffen, om:
  1° het storten van geldvoorschotten toe te laten aan de gedecentraliseerde penningmeesters die door de Regering of door de door de Regering gemachtigde Minister aangewezen zijn, met uitzondering van de buitengewone rekenplichtigen van de Ministeriële kabinetten;
  2° tot kredietopeningen over te gaan.

  Art. 11. De bepalingen van dit besluit hebben niet als gevolg dat de primaire ordonnateur uit zijn bevoegdheid ontheven wordt om alle bij dit besluit bedoelde uitgaven vast te leggen, goed te keuren, te vereffenen en vrij te maken.

  Art. 12. De titularis van de volgende ambten is tot en met het bedrag dat naast de ambtstitel afgedrukt staat, gemachtigd om in het kader van de activiteiten van het Departement of van de Directie die onder zijn gezag vallen, elke andere uitgave vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen, dan die betreffende de overheidsopdrachten en die toerekenbaar is op de basisallocaties 12, klasse 1, titel I van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest, met uitzondering van uitgaven bedoeld bij de bijzondere bepalingen van dit besluit:
  - secretaris-generaal en directeur-generaal: 50.000 euro;
  - inspecteur-generaal: 25.000 euro;
  - directeur: 12.000 euro.
  De titularis van de volgende ambten tot en met het bedrag dat naast zijn graad afgedrukt staat, is gemachtigd om in het kader van de activiteiten van het Agentschap, elke andere uitgave vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen, dan die betreffende de overheidsopdrachten en die toerekenbaar is op de basisallocaties 12, klasse 1, titel I, van de begroting van het Agentschap, met uitzondering van de uitgaven bedoeld bij bijzondere bepalingen van dit besluit:
  - inspecteur-generaal: 50.000 euro;
  - directeur: 12.000 euro.

  Art. 13. De secretaris-generaal en de directeur-generaal krijgen delegatie om, in de materies die tot hun bevoegdheden behoren, elke uitgave die toerekenbaar is op de basisallocaties 12, klasse 1, titel I van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest en met betrekking tot hun representatiekosten vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen voor zover het bedrag van de uitgave 12.500 euro niet overschrijdt.
  De inspecteur-generaal belast met het Agentschap is gemachtigd om, in de materies die tot zijn bevoegdheden behoren, elke uitgave die toerekenbaar is op de basisallocaties 12, klasse 1, titel I van de begroting van het Agentschap en betreffende de representatiekosten vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen voor zover de het bedrag van de uitgave 12.500 euro niet overschrijdt.

  Art. 14. § 1. De secretaris-generaal, de directeur-generaal en de inspecteur-generaal krijgen delegatie om, in de materies die tot hun bevoegdheden behoren, uitgaven met betrekking tot seminaries en colloquia tot een bedrag van 2.500 euro vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen.
  § 2. De secretaris-generaal, de directeur-generaal en de inspecteur-generaal belast met het Agentschap krijgen delegatie om uitgaven met betrekking tot algemene documentatie tot een bedrag van 5.000 euro vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen.
  De uitgaven met betrekking tot algemene documentatie bedoeld in het eerste lid worden onverwijld ter kennis van de secretaris-generaal gebracht.
  § 3. De secretaris-generaal krijgt delegatie om elke uitgave die toerekenbaar is op de basisallocaties 12, klasse 1, titel I van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest en met betrekking tot algemene documentatie vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen voor zover het bedrag van de uitgave tussen 5.000 euro en 12.500 euro ligt.
  In geval van afwezigheid of verhindering van de directeur-generaal, worden de delegaties waarvoor hij krachtens het eerste lid machtiging heeft gekregen, tijdens de duur van zijn afwezigheid of verhindering toegewezen aan de inspecteur-generaal van het Departement Communicatie.
  § 4. De secretaris-generaal, de directeur-generaal en de inspecteur-generaal belast met het Agentschap krijgen delegatie om uitgaven met betrekking tot vergaderingskosten tot een bedrag van 5.000 euro vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen.

  Art. 15. De secretaris-generaal, de directeur-generaal en de inspecteur-generaal belast met het Agentschap krijgen delegatie om, in de materies die tot hun bevoegdheden behoren, uitgaven met betrekking tot communicatie tot een bedrag van 12.500 euro vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen.

  Art. 16. De titularis van de volgende ambten is tot en met het bedrag dat naast de ambtstitel afgedrukt staat, gemachtigd om elke andere uitgave vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen, dan die betreffende de overheidsopdrachten en die toerekenbaar is op de basisallocaties, klasse 7, titel II van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest en met betrekking tot de aankoop van duurzame roerende goederen eigen aan de activiteiten van het Departement of van de Directie die onder zijn gezag vallen, met uitzondering van uitgaven bedoeld bij de bijzondere bepalingen van dit besluit:
  - secretaris-generaal en directeur-generaal: 50.000 euro;
  - inspecteur-generaal: 25.000 euro;
  - directeur: 12.000 euro.
  De titularis van de volgende ambten tot en met het bedrag dat naast zijn graad afgedrukt staat, is gemachtigd om elke andere uitgave vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen, dan die betreffende de overheidsopdrachten en die toerekenbaar is op de basisallocaties van klasse 7, titel II, van de begroting van het Agentschap, en betreffende de aankoop van specifieke duurzame roerende goederen, met uitzondering van de uitgaven bedoeld bij bijzondere bepalingen van dit besluit:
  - inspecteur-generaal: 50.000 euro;
  - directeur: 12.000 euro.

  Art. 17. De titularissen van de volgende ambten zijn tot en met de vastgelegde bedragen die naast de ambtstitel afgedrukt staan, eventuele verhogingen inbegrepen, gemachtigd om in het kader van de activiteiten van het Departement of van de Directie die onder zijn gezag vallen, elke uitgave vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen, die toerekenbaar is op de basisallocaties van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest, met uitzondering van uitgaven bedoeld bij de bijzondere bepalingen van dit besluit:
  - secretaris-generaal en directeur-generaal: 50.000 euro;
  - inspecteur-generaal: 25.000 euro;
  - directeur: 12.000 euro.
  De titularis van de volgende ambten is tot en met de vastgelegde bedragen, verhogingen eventueel inbegrepen, die naast zijn graad afgedrukt staan, gemachtigd om in het kader van de activiteiten van het Agentschap, elke uitgave die toerekenbaar is op de basisallocaties van de begroting van het Agentschap vrij te maken, met uitzondering van de uitgaven bedoeld bij bijzondere bepalingen van dit besluit:
  - inspecteur-generaal: 50.000 euro;
  - directeur: 12.000 euro.

  Afdeling 4. - Gemeenschappelijke bepalingen inzake overheidsopdrachten

  Onderafdeling 1. - Begripsomschrijvingen

  Art. 18. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder :
  1° de wet inzake overheidsopdrachten: de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten;
  2° het koninklijk besluit van 18 april 2017: het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
  3° het koninklijk besluit van 18 juni 2017: het koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren;
  4° het koninklijk besluit van 14 januari 2013: het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

  Onderafdeling 2. - Bepalingen betreffende de keuze van de gunningswijze, de aanneming van de opdrachtdocumenten, de kwalitatieve selectie en de toewijzing, de verificatie van de prijzen van de opdracht

  Art. 19. Onverminderd artikel 9, tweede lid, van de wet inzake overheidsopdrachten en van het investeringsprogramma goedgekeurd door de Regering, is elke titularis van de ambten vermeld in de bijlage, in het kader van een overheidsopdracht en voor de daaropvolgende opdrachten in de kaderovereenkomsten zonder dat de opdracht opnieuw voor mededinging wordt opengesteld, gemachtigd om, tot en met het bedrag dat naast zijn graad afgedrukt staat:
  1° de gunningswijze te kiezen, de overheidsopdrachtdocumenten aan te nemen en de procedure in te zetten;
  2° de kandidaten voor een opdracht te selecteren;
  3° voorafgaand aan elke juridische verbintenis, de uitgave ten laste van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest goed te keuren, te vereffenen of vrij te maken;
  4° de opdracht te gunnen.
  Elke titularis van het in het eerste lid bedoeld ambt is, in het kader van zijn delegaties, gemachtigd om het nazicht van de prijzen op te leggen, wanneer het niet verplicht is, onder de voorwaarden bepaald bij artikel 36 van het koninklijk besluit van 18 april 2019 of bij artikel 44, van het koninklijk besluit van 18 juni 2017.
  In afwijking van het eerste lid, 1°, kan de secretaris-generaal of de directeur-generaal de inspecteur-generaal of de betrokken directeur afvaardigen om de overheidsopdrachtdocumenten aan te nemen.
  Indien een onderhandelde procedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking voortvloeit uit de toepassing van artikel 42, § 1, 2°, van de wet inzake overheidsopdrachten, wordt de delegatie voor de goedkeuring van de opdracht toegekend aan de overheid die de aanvankelijke opdracht, gegund volgens één van de in artikel 35, eerste lid, van de wet inzake overheidsopdrachten bedoelde procedures, goedgekeurd heeft.

  Art. 20. In afwijking van artikel 19, kunnen enkel de secretaris-generaal, de directeur-generaal en de inspecteur-generaal belast met het Agentschap, in de aangelegenheden die onder hun respectievelijke gezag vallen, de overheidsopdrachtdocumenten aannemen wanneer hij:
  2° voorziet in de toekenning van voorschotten overeenkomstig artikel 67, § 1, van het koninklijk besluit van 14 januari 2013;
  2° afwijkt van het beginsel van een forfaitair bedrag, door te handelen met tijdelijke prijzen of bij terugbetaling, overeenkomstig artikel 26, tweede lid, van het koninklijk besluit van 18 april 2017 of van artikel 34, tweede lid, van het koninklijk besluit van 18 juni 2017;
  3° afwijkt van een type-bestek opgesteld of erkend door het Waalse Gewest.

  Art. 21. Wat betreft de gunning van de opdracht, kunnen enkel de secretaris-generaal, de directeur-generaal en de inspecteur-generaal van het Agentschap, in de aangelegenheden die onder hun respectievelijke gezag vallen:
  1° het economisch meest voordelig aanbod afwijzen in de gevallen van onregelmatigheid bedoeld in artikel 76 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 of in artikel 74 van het koninklijk besluit van 18 juni 2017;
  2° de beslissing nemen de opdracht niet toe te kennen en de procedure doen eindigen en, in voorkomend geval, besluiten, binnen de grenzen van zijn delegatie, een nieuwe procedure aan te zetten.

  Art. 22. Wat betreft de gunning van de opdracht, is de directeur gemachtigd, in de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheid vallen, om artikel 89 van het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 of artikel 87 van het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 toe te passen.

  Art. 23. Enkel de secretaris-generaal, de directeur-generaal en de inspecteur-generaal belast met het Agentschap kunnen, in de aangelegenheden die onder hun respectievelijke gezag vallen, de opdracht gunnen wanneer het bedrag van het economisch meest voordelig regelmatig aanbod voor een opdracht voor de uitvoering van werken 500.000 euro bedraagt, of de drempel die voor de Europese bekendmaking van een opdracht voor leveringen of diensten wordt vastgesteld, en ten minste 15 % afwijkt van het gemiddelde van de bedragen van de door de geselecteerde inschrijvers ingediende aanboden.

  Onderafdeling 3. - Bepalingen betreffende de uitvoering van de overheidsopdrachten

  Art. 24. Het personeelslid dat bevoegd is om een opdracht te gunnen, is ook bevoegd om besluiten te nemen met betrekking tot de eenvoudige uitvoering van deze opdracht, met inbegrip van de goedkeuring van de rekeningen voor bijkomende werken tot 15% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht of 10% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht voor bijkomende leveringen of diensten in het kader van een herzieningsclausule bedoeld in het document van de aanvankelijke opdracht of in de hypothese bedoeld in artikel 38/4 van het besluit van 14 januari 2013.
  De secretaris-generaal, de directeur-generaal of de betrokken inspecteur-generaal belast met het Agentschap heeft evenwel delegatie voor, enerzijds, de beslissingen in verband met de gewone uitvoering van de door de Minister toegewezen opdrachten en kaderovereenkomsten met meerdere opdrachtnemers, en anderzijds, voor de instemmingen met een overdracht van een opdracht.
  De beslissingen die binnen de perken van het voorwerp van de opdracht blijven, worden beschouwd als beslissingen betreffende de gewone uitvoering van een opdracht.

  Art. 25. Delegatie wordt toegekend aan de secretaris-generaal, aan de directeur-generaal en aan de inspecteur-generaal belast met het Agentschap om, in de aangelegenheden die onder hun respectievelijke gezag vallen, verlengingen van de termijnen toe te staan of, of wanneer er sprake is van een zeer belangrijk nadeel, een andere vorm van herziening of de verbreking die te wijten zijn aan de administratie of aan omstandigheden die de medecontracterende partij niet kon vermijden en aan de gevolgen ervan die hij niet kon ontwijken alhoewel hij zich zoveel mogelijk gehaast heeft.

  Art. 26. § 1. Delegatie wordt toegekend aan de secretaris-generaal, aan de directeur-generaal en aan de inspecteur-generaal belast met het Agentschap om een in gebreke blijvende opdrachtnemer uit te sluiten overeenkomstig artikel 48 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
  § 2. De titularis van de in de bijlage vermelde ambten krijgt delegatie, tot en met het bedrag dat naast zijn ambtstitel afgedrukt staat, om:
  1° een kwijtschelding van boetes wegens vertraging ten belope van 10% van de erin vermelde bedragen toe te staan of te weigeren;
  2° maatregelen ambtshalve toe te passen.
  § 3. Delegatie wordt toegekend aan de betrokken directeur om de vrijmaking van borgstellingen te beslissen, behalve in geval van betwisting waarin deze beslissing toekomt aan de secretaris-generaal, aan de directeur-generaal en aan de inspecteur-generaal belast met het Agentschap.

  Afdeling 5. - Gemeenschapppelijke bijzondere bepalingen

  Art. 27. Delegatie wordt toegekend aan de secretaris-generaal, aan de directeur-generaal en aan de inspecteur-generaal belast met het Agentschap, in de aangelegenheden die onder hun respectievelijke gezag vallen om:
  1° alle vervolgingen uit te oefenen, voor de rechtbank en voor de administratieve rechtbanken te dagen of te doen verschijnen;
  2° elk beslag te laten leggen;
  3° elke kwestieuze zaak toe te vertrouwen aan een advocaat.
  Elke gemachtigde ambtenaar stelt de betrokken Minister onverwijld in kennis van de krachtens het eerste lid genomen beslissingen.

  Art. 28. Delegatie wordt toegekend aan de secretaris-generaal, aan de directeur-generaal en aan de inspecteur-generaal belast met het Agentschap, in de aangelegenheden die onder hun respectievelijke gezag vallen om:
  1° alle beslissingen inzake hoger beroep, goedkeuring of afzegging te nemen bij gerechten of rechtshandelingen, ten belope van 300.000 euro zowel in kapitaal als in interesten, en alle eraan verbonden uitgaven goed te keuren;
  2° alle beslissingen inzake hoger beroep, goedkeuring of afzegging te nemen bij gerechten of rechtshandelingen in verband met overheidsopdrachten, ten belope van 250.000 euro zowel in kapitaal als in interesten, en alle eraan verbonden uitgaven goed te keuren;
  3° alle beslissingen inzake minnelijke schikking of regeling, ten belope van 75.000 euro, te nemen en alle eraan verbonden uitgaven goed te keuren;
  4° elke uitgave vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen in verband met de uitvoering van een gerechtelijke tenuitvoerleggingsbeslissing zonder beperking in het bedrag.
  Elke gemachtigde ambtenaar stelt de betrokken Minister in kennis van de krachtens het eerste lid genomen beslissingen.

  Art. 29. Onverminderd de decretale en regelgevende bepalingen die voor de gewestelijke belastingen en retributies van toepassing zijn, krijgen de secretaris-generaal, de directeur-generaal en de inspecteur-generaal belast met het Agentschap, alsook aan de daartoe aangewezen ambtenaren of contractuele personeelsleden van niveau A van het Agentschap, delegatie om iedere ontvangst in de aangelegenheden die onder hun respectievelijke gezag vallen ten behoeve van het Gewest te vereffenen.

  Art. 30. Met het oog op de vrijwaring van de rechten van het Gewest krijgen, in de aangelegenheden die onder hun respectievelijke gezag vallen, de secretaris-generaal, de directeur-generaal en de inspecteur-generaal belast met het Agentschap, delegatie om iedere bewarende maatregel te treffen, inzonderheid om aangiften van iedere schuldvordering ten laste van failliet verklaarde ondernemingen of van bedrijven die een reorganisatie ondergaan, bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel te ondertekenen en neer te leggen.

  Art. 31. De secretaris-generaal en de directeur-generaal krijgen delegatie om de overhandiging te machtigen, door toedoen van de Waalse Overheidsdienst, Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie-en Communicatietechnologieën, van :
  1° ongebruikte onroerende goederen, met uitzondering van de door de administratie gebruikte administratieve en technische gebouwen;
  2° ongebruikte roerende gebouwen.
  In afwijking van het vorige lid, krijgt de inspecteur-generaal belast met het Agentschap, voor de goederen waaraan het beheer aan het Agentschap wordt toevertrouwd, delegatie om de overhandiging te machtigen van:
  1° ongebruikte onroerende gebouwen;
  2° ongebruikte roerende gebouwen.

  Art. 32. Delegatie wordt toegekend aan de secretaris-generaal, aan de directeur-generaal en aan de inspecteur-generaal belast met het Agentschap, in de aangelegenheden die onder hun respectievelijke gezag vallen om de uitgaven betreffende de betaling van nalatigheidsinteresten goed te keuren.
  De secretaris-generaal, de directeur-generaal en de inspecteur-generaal belast met het Agentschap moeten om de drie maanden de reden van de achterstand ten overstaan van de Minister verantwoorden.

  Art. 33. Delegatie wordt toegekend aan de secretaris-generaal, aan de directeur-generaal en aan de inspecteur-generaal belast met het Agentschap ten belope van 500.000 euro om uitvoeringsmaatregelen te treffen met betrekking tot de door de primaire ordonnateur besloten onteigeningen.
  Elke gemachtigde ambtenaar stelt de betrokken Minister in kennis van de krachtens het eerste lid genomen beslissingen.

  Art. 34. Delegatie wordt toegekend aan de secretaris-generaal, aan de directeur-generaal en aan de inspecteur-generaal belast met het Agentschap, in de aangelegenheden die onder hun respectievelijke gezag vallen om elke dringende en dwingende maatregel te treffen met het oog op de veiligheid van de goederen en de personen.
  Elke gemachtigde ambtenaar stelt de betrokken Minister onverwijld in kennis van de krachtens het eerste lid genomen beslissingen.

  Art. 35. § 1. Delegatie wordt toegekend aan de secretaris-generaal, aan de directeur-generaal en aan de inspecteur-generaal belast met het Agentschap, in de aangelegenheden die onder hun respectievelijke gezag vallen om een aanvraag om inzage, mededeling, aanpassing of hergebruik van een bestuursdocument af te wijzen.
  § 2. Delegatie wordt toegekend aan de directeur, in de aangelegenheden die onder zijn gezag vallen, om over de mededeling te beslissen of de inzage, aanpassing of hergebruik van een bestuursdocument.

  HOOFDSTUK II. - Bepalingen met betrekking tot de Waalse Overheidsdienst Secretariaat-generaal

  Onderafdeling 1. - Begrotingsdelegaties

  Art. 36. De titularis van de volgende ambten is tot en met het bedrag dat naast zijn ambtstitel afgedrukt staat, gemachtigd om elke uitgave die toerekenbaar is op de basisallocaties 12, klasse 1, van titel 1, 74, klasse 7, van titel II van programma 06, 12.02, 12.03, 12.05, 12.09, 12.13, 12.16 en 74.01 van programma 03, 12.02 en 12.05 van programma 04, 12.04 en 74.03 van programma 02, van organisatieafdeling 10, 12.08 en 74.03 van programma 22 van organisatieafdeling 12, en op basisallocatie 60.02.01 van titel IV, afdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest en met betrekking tot de communicatie van de Waalse Overheidsdienst, vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen :
  - secretaris-generaal: 50.000 euro;
  - inspecteur-generaal: 25.000 euro;
  - directeur: 12.000 euro.

  Art. 37. De secretaris-generaal en elke ambtenaar van niveau A die daartoe door hem wordt aangewezen, zijn gemachtigd om de uitgaven goed te keuren en te vereffenen of, in voorkomend geval, vrij te maken in het kader van de activiteiten van het betrokken Departement of de betrokken Directie, die door de primaire of gemachtigde ordonnateur zijn vastgelegd ten laste van de kredieten voorzien op de basisallocaties van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest, evenals elke andere uitgave die door de primaire of gemachtigde ordonnateur inzake communicatie vastgelegd werd.

  Art. 38. De titularis van de volgende ambten is tot en met het bedrag dat naast de ambtstitel afgedrukt staat, gemachtigd om elke uitgave die toerekenbaar is op de basisallocaties 12.02 en 12.03, klasse 1, van titel 1 van programma 04 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest en met betrekking tot de beroepsopleiding, met uitzondering van opleindingsopdrachten in het buitenland, vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen :
  - secretaris-generaal: 50.000 euro;
  - inspecteur-generaal: 25.000 euro;
  - directeur: 12.000 euro.
  De titularis van de volgende ambten is tot en met het bedrag dat naast zijn ambtstitel afgedrukt staat, gemachtigd om elke uitgave betreffende de opleidingsopdrachten in het buitenland die toerekenbaar is op de basisallocaties 12.02 en 12.03, klasse 1, van titel I van programma 04 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen:
  - secretaris-generaal: 5.000 euro;
  - inspecteur-generaal van het Departement Beheer human resources: 2.500 euro;
  - directeur van de Directie Vorming: 1.250 euro.

  Art. 39. De inspecteur-generaal van het Departement Beheer van het Personeel krijgt delegatie om de bezoldigingen en uitkeringen voor het personeel toerekenbaar op de basisartikelen 11, klasse 1, van titel I, van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen alsook om de personeelsvergoedingen die toerekenbaar zijn op de basisallocaties 12, klasse 1, en elke andere personeelsuitgave die toerekenbaar is op de basisallocaties van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest, met uitzondering van de uitgaven van de Ministeriële kabinetten, vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen.

  Art. 40. De titularis van de volgende ambten is tot en met het bedrag dat naast de ambtstitel afgedrukt staat, gemachtigd om elke uitgave betreffende de archieven en de documentatie van de Waalse Overheidsdienst die toerekenbaar is op de basisartikelen 12.01 en 12.03, titel 1, en op basisartikel 74.01, van titel II van programma 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest en vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen :
  - secretaris-generaal: 50.000 euro;
  - inspecteur-generaal van het Departement Communicatie: 25.000 euro;
  - directeur van de Directie Regionale Documentatie en Archief: 12.000 euro.

  Art. 41. De secretaris-generaal en elke ambtenaar van niveau A die daartoe door hem wordt aangewezen, zijn gemachtigd om de uitgaven goed te keuren en te vereffenen of, in voorkomend geval, vrij te maken in het kader van de activiteiten van het betrokken Departement of de betrokken Directie, die door de primaire of gemachtigde ordonnateur zijn vastgelegd ten laste van de kredieten voorzien op de basisallocaties van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest, evenals elke andere uitgave die door de primaire of gemachtigde ordonnateur inzake personeel of algemene documentatie vastgelegd werd.

  Afdeling 2. - Personeelsdelegaties

  Art. 42. De secretaris-generaal krijgt delegatie om dienstvrijstellingen wegens omstandigheden van overmacht aan het personeel toe te kennen.

  Art. 43. De secretaris-generaal of elk personeelslid van niveau A dat daartoe door hem aangewezen wordt, is gemachtigd om de volgende beslissingen te treffen, met bettreking tot:
  1° het toekennen van verlof met een menslievend doel, verlof met het oog op de opvang van een adoptiekind, ouderschapsverlof, verlof om dwingende reden van familiale aard, verlof wegens verminderde prestaties in geval van ziekte, verlenging van het verlof wegens dienstopdracht, verlof voor loopbaanonderbreking, burgerschapsverlof;
  2° de regelingen voor deeltijds werk bedoeld in hoofdstuk XIV van boek III van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode;
  3° de disponibiliteit wegens een persoonlijke aangelegenheid;
  4° de vaststelling van de administratieve standplaats;
  5° het sluiten en weder openstellen van een door de Waalse Regering vacant verklaarde wervingsbetrekking, het advies van de Vakminister zoals bepaald in artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2014 houdende werking van de Regering, voor wat de dossiers van categorie C betreft, blijft vereist;
  6° het vrijwillig ontslag.
  De vakminister kan evenwel afzien van die adviesbevoegdheid. In dat geval deelt hij zijn beslissing mede aan de secretaris-generaal en aan de directeur-generaal die onder zijn gezag geplaatst is.
  Indien de overheid een beoordelingsbevoegdheid heeft, worden de beslissingen getroffen op grond van de bevoegdheidsoverdrachten bedoeld in het eerste lid, getroffen op voorstel of na advies van de betrokken directeur-generaal waaronder het personeelslid ressorteert.

  Art. 44. De secretaris-generaal of elk personeelslid van niveau A dat daartoe door hem aangewezen wordt, is gemachtigd om elke beslissing te treffen met betrekking tot het pensioen (leeftijdsgrens of vervroegd) van de personeelsleden.

  Art. 45. De secretaris-generaal of elk personeelslid van niveau A dat daartoe door hem aangewezen wordt, is gemachtigd om de arbeidsovereenkomsten van de contractuele personeelsleden te ondertekenen bij toepassing van de beslissingen van de Regering of van de daartoe gemachtigde Minister.

  Art. 46. De secretaris-generaal krijgt delegatie om bij wijze van overeenkomst en voor een verlengbare duur van twaalf maanden de arbeidsovereenkomsten te wijzigen wat betreft de duur van de prestaties.
  De secretaris-generaal of elk personeelslid van niveau A dat daartoe door hem aangewezen wordt, is gemachtigd om bij wijze van overeenkomst de uitvoering van de arbeidsovereenkomsten te wijzigen of op te schorten in elk geval waarin een dergelijke wijziging of opschorting ertoe strekt een verlof toe te kennen zoals bedoeld in artikel 12bis van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden.
  Indien de overheid een beoordelingsbevoegdheid heeft, worden de beslissingen getroffen op grond van de bevoegdheidsoverdrachten bedoeld in het eerste en in het tweede lid, getroffen op voorstel of na advies van de betrokken directeur-generaal waaronder het personeelslid ressorteert.

  Art. 47. De secretaris-generaal krijgt delegatie om, op voorstel of na eensluidend advies van de directeur-generaal waaronder het personeelslid ressorteert, elke beslissing te nemen betreffende het ontslag van het contractuele personeel.

  Art. 48. De secretaris-generaal of elk personeelslid van niveau A dat daartoe door hem aangewezen wordt, is gemachtigd om de beslissingen uit te voeren met betrekking tot de vaststelling en de betaling van de wedde van de personeelsleden, met inbegrip van de weddevoorschotten en de toelage voor het waarnemen van hogere functies alsook de betaling van prestaties bij wijze van uitzondering.

  Art. 49. De secretaris-generaal of elk personeelslid van niveau A dat daartoe door hem aangewezen wordt, is gemachtigd om elke beslissing te nemen met betrekking tot de toekenning van een kosteloze woning of een toelage voor derving van het vrij genot van een woning.

  Art. 50. De secretaris-generaal krijgt delegatie om de rekenplichtigen van de aangelegenheden aan te wijzen.

  Art. 51. De secretaris-generaal krijgt delegatie om:
  1° de vaste benoeming van de stagiairs te verrichten;
  2° de personeelsleden de eed te laten afleggen.

  Art. 52. De secretaris-generaal of elk personeelslid van niveau A dat daartoe door hem aangewezen wordt gemachtigd om de volgende beslissingen te treffen, met bettreking tot:
  1° de afwezigheden wegens ziekte of gebrekkigheid behalve de gevolgen die gegeven moeten worden aan de beslissingen over lichamelijke ongeschiktheid genomen door Medex;
  2° de arbeidsongevallen- en arbeidsziektenaangelegenheden.

  Art. 53. § 1. De delegaties toegekend aan de secretaris-generaal krachtens de artikelen 40 tot 47 van dit besluit worden tijdens de duur van zijn afwezigheid of verhindering toegekend aan de inspecteur-generaal van het Departement Beheer van het personeel of, indien hij afwezig of verhinderd is, aan de inspecteur-generaal van het Departement Ondersteuning van de Gewestelijke overheidsdiensten.

  Art. 54. De secretaris-generaal wordt gemachtigd om een tuchtsanctie tot berisping, inhouding van wedde en strafmutatie op te leggen.

  Art. 55. In afwijking van artikel 9, § 1, van het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2014 tot regeling van de werking van de Regering, wordt delegatie verleend aan de secretaris-generaal om een definitieve beslissing te nemen naar aanleiding van de adviezen uitgebracht door de kamer van beroep van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Gewest ressorteren en betreffende :
  1° de definitieve voorstellen inzake tuchtsanctie tot berisping, inhouding van wedde en strafmutatie,;
  2° de beslissingen tot opschorting in het belang van de dienst;
  3° de voorstellen van beslissing bedoeld in artikel 80 van het besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode, met een verandering van administratieve standplaats als gevolg;
  4° de beslissingen inzake verloven, disponibiliteit en afwezigheden.

  HOOFDSTUK III. - Bepalingen met betrekking tot de Waalse Overheidsdienst - Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie

  Afdeling 1. - Begrotingsdelegaties

  Onderafdeling 1. - Uitgaven inherent aan de activiteiten van het Directoraat-generaal

  Art. 56. De titularis van de volgende ambten wordt tot en met het bedrag dat naast zijn ambtstitel afgedrukt staat, gemachtigd om de uitgaven betreffende allerlei terugbetalingen van de administratie, toerekenbaar op basisallocatie 01.01, klasse 0, van titel I van programma 05 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest, vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen:
  - secretaris-generaal en directeur-generaal: 50.000 euro;
  - inspecteur-generaal: 25.000 euro;
  - directeur: 12.000 euro.

  Art. 57. De secretaris-generaal of de ambtenaren van niveau A die daartoe door hem worden aangewezen, zijn gemachtigd om de uitgaven goed te keuren en te vereffenen of, in voorkomend geval, vrij te maken in het kader van de activiteiten van het betrokken Departement of de betrokken Directie, die door de primaire of gemachtigde ordonnateur zijn vastgelegd ten laste van de kredieten voorzien op de basisallocaties van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest, evenals elke andere uitgave die door de primaire of gemachtigde ordonnateur inzake niet-specifieke goederen en diensten vastgelegd werd.
  In afwijking van artikel 9, tweede lid, is de directeur-generaal gemachtigd om elke uitgave toerekenbaar op de basisallocaties 12.04 en 12.05 van titel I van programma 23 van organisatie-afdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest en betreffende de huur en belastingen m.b.t. onroerende goederen, zonder beperking in het bedrag, te vereffenen.

  Art. 58. De directeur-generaal is gemachtigd om de uitgaven van de ontbonden Ministeriële kabinetten vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen.

  Onderafdeling 2. - Uitgaven inherent aan de activiteiten van het Departement Begroting en Thesaurie

  Art. 59. De directeur van de Directie Financiering en Ontvangsten is gemachtigd om elke uitgave voortvloeiend uit de leningsverrichtingen van de onrechtstreekse schuldenlast waarvan de Minister bevoegd voor financiën en begroting de primaire ordonnateur is, vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen.

  Art. 60. De directeur van de Directie Financiering en Ontvangsten is gemachtigd om de beslissingen te treffen, de contracten te sluiten, de uitvoeringsmaatregelen te bevelen betreffende lenings- of beleggingsverrichtingen met een duur gelijk aan of korter dan één maand, om het evenwicht van de gewestelijke middelen tegen de beste voorwaarden te garanderen. Hij is gemachtigd om elke uitgave voortvloeiend uit die machtiging vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen.

  Art. 61. De directeur van de Directie Financiering en Ontvangsten is gemachtigd om de beslissingen te treffen, de contracten te sluiten, de uitvoeringsmaatregelen te bevelen betreffende de door de Minister bevoegd voor begroting en financiën besloten lenings- of beleggingsverrichtingen met een duur langer dan één maand. Hij is gemachtigd om elke uitgave voortvloeiend uit die machtiging vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen.

  Art. 62. De directeur van de Directie Financiering en Ontvangsten is gemachtigd om de beslissingen te treffen, de contracten te sluiten, de uitvoeringsmaatregelen te bevelen betreffende de financiële beheersverrichtingen in verband met de door de Minister bevoegd voor begroting en financiën besloten lenings- of beleggingsverrichtingen met een duur langer dan één jaar. Hij is gemachtigd om elke uitgave voortvloeiend uit die machtiging vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen.

  Art. 63. De directeur van de Directie Financiering en Ontvangsten is gemachtigd om de afrekeningen, vastgesteld door de kassier van het Gewest inzake de toegekende debet- en de aangerekende creditrente en inzake de verscheidene bankkosten en -commissies, goed te keuren. Hij is gemachtigd om elke uitgave voortvloeiend uit die machtiging vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen.

  Afdeling 2. - Bijzondere bepalingen

  Onderafdeling 1. - Bijzondere bepalingen voor het Directoraat-generaal

  Art. 64. De directeur-generaal krijgt delegatie om:
  1° de huurovereenkomsten te sluiten voor zover de jaarlijkse huur 125.000 euro niet overstijgt;
  2° de overeenkomsten te sluiten ter regeling van de vergoedingen wegens huurschade voor zover het bedrag ervan 125.000 euro niet overstijgt.

  Art. 65. De directeur-generaal krijgt delegatie om de huuurovereenkomsten te sluiten in verband met de tijdelijke ingebruikname door natuurlijke of rechtspersonen van de lokalen van de Informatie- en Ontvangstcentra van de Waalse Overheidsdienst.

  Art. 66. De directeur-generaal of de daartoe door hem aangewezen personeelsleden zijn gedelegeerd om de ordonnantiën van uitgaven, vastgesteld ten laste van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest, te ondertekenen.

  Art. 67. De directeur-generaal, of een daartoe door hem aangewezen personeelslid van niveau A, krijgt delegatie om de Minister te vertegenwoordigen bij het verlijden en het sluiten van de akten in verband met de aankoop of de overdracht van onroerende goederen.

  Art. 68. De directeur-generaal, of een daartoe door hem aangewezen personeelslid van niveau A, krijgt delegatie om binnen de medeëigenaarsvergaderingen en in de raad van medeëigendom te zetelen om het Gewest te verbinden binnen de perken van de basisakten en de regelingen over de medeëigendom.

  Onderafdeling 2. - Bijzondere bepalingen voor het Departement Begroting en Thesaurie

  Art. 69. De inspecteur-generaal van het Departement Begroting en Thesaurie is als toezichthoudend personeelslid aangewezen voor de goedkeuring van de rekeningen van de gedecentraliseerde penningmeesters, met uitzondering van de rekeningen van de gedecentraliseerde penningmeesters van de Ministeriële kabinetten.

  Art. 70. De inspecteur-generaal van het Departement Begroting en Thesaurie is gemachtigd om de financiële instellingen de opening en de sluiting van de rekeningen te laten verrichten en de nadere werkingsregels ervan vast te leggen. Hij deelt deze instellingen de modellen van de handtekeningen van de titelvoerende rekenplichtige en van de eventuele medeondertekenaars en plaatsvervangers mee.

  Art. 71. De inspecteur-generaal van het Departement Begroting en Thesaurie is gemachtigd om de beslissingen te treffen inzake de gewestleningen, gewaarborgd door de Staat in het kader van het mechanisme bepaald bij artikel 54 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.

  Art. 72. De directeur van de Directie Financiering en Ontvangsten is gemachtigd om de kredietlijn die op naam van de gewestelijke Schatkist geopend is in de geschriften van de kassier van het Gewest aan te wenden.

  Art. 73. Onverminderd de bevoegdheden van de ordonnateur, krijgen de centraliserende ontvanger, de ontvangers der belastingen en retributies, de rekenplichtige van de geschillen en de rekenplichtige van de liggende gelden delegatie om in rechte op te treden, in een vonnis te berusten, een beroep in te dienen of ieder gepast rechtsmiddel in te zetten in het kader van alle betwistingen betreffende aangelegenheden die tot zijn beheer behoren.
  Overeenkomstig artikel 21, § 3, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting van de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden, krijgt de geschillenbeheerder delegatie om in rechte op te treden, in een vonnis te berusten, een beroep in te dienen of ieder gepast rechtsmiddel in te zetten in het kader van alle betwistingen betreffende aangelegenheden die tot zijn beheer behoren.

  Art. 74. Onverminderd de bevoegdheden van de ordonnateur, krijgen de centraliserende ontvanger, de ontvangers der belastingen en retributies delegatie om elke bewarende maatregel te treffen en meer bepaald om, in geval van een faillissement, gerechtelijke reorganisatie, collectieve schuldregeling of schuldbemiddeling door toedoen van een instelling erkend door het Waalse Gewest, elke schuldvorderingsaangifte te ondertekenen en in te dienen die valt onder de aangelegenheden die ressorteren onder hun beheer.

  HOOFDSTUK IV. - Bijzondere bepalingen voor de Waalse Overheidsdienst - Mobiliteit en Infrastructuur

  Afdeling 1. - Begrotingsdelegaties

  Art. 75. De directeur-generaal en elke andere ambtenaar van niveau A die daartoe door hem wordt aangewezen, zijn gemachtigd om, in het kader van de activiteiten van het betrokken Departement of de betrokken Directie, de uitgaven vastgesteld door de primaire of gemachtigde ordonnateur ten laste van de kredieten uitgetrokken op de basisallocaties van organisatieafdeling 13 en van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest, met uitzondering van de uitgaven inzake personeel, algemene documentatie en niet-specifieke diensten en goederen, goed te keuren en te vereffenen en, in voorkomend geval, vrij te maken.
  In afwijking van artikel 9, tweede lid, wordt de titularis van de volgende ambten ten belope van het bedrag dat naast zijn graad afgedrukt staat, gemachtigd om elke uitgave betreffende de levering van elektriciteit die het voorwerp uitmaakt van een provisionele vastlegging toegelaten overeenkomstig het eerste lid van artikel 8 te vereffenen:
  - directeur-generaal: 250.000 euro;
  - inspecteur-generaal: 125.000 euro;
  - directeur: 50.000 euro.

  Art. 76. De directeur-generaal is gemachtigd om:
  1° de overeenkomsten te sluiten tot vaststelling van de bijdragen van het Gewest in de kosten voor de aanleg van gemeentelijke afwateringsystemen, ten belope van 75.000 euro;
  2° afwijkingen toe te staan inzake het gebruik van uitloopstroken langs de autosnelwegen;
  3° de overeenkomsten te sluiten met de betrokken provincies en gemeenten betreffende het onderhoud van de RAVel-, pre-RAVel-infrastructuren en van de gewestelijke wegenuitrustingen.

  Art. 77. De directeur-generaal, of een daartoe door hem aangewezen personeelslid van niveau A, krijgt delegatie om de Minister te vertegenwoordigen bij het verlijden en het sluiten van de akten in verband met de aankoop of de overdracht van onroerende goederen.

  Art. 78. De directeur-generaal of een ambtenaar van niveau A die daartoe door hem wordt aangewezen krijgt delegatie om de artikelen 2 en 5 van het decreet van 19 december 2007 betreffende het goedkeuringstoezicht van het Waalse Gewest op de aanvullende reglementen op de openbare wegen en op het verkeer van de gemeenschappelijke vervoermiddelen en de ambtshalve maatregelen bedoeld in artikel 13 van hetzelfde decreet toe te passen.

  Art. 79. De directeur-generaal of een door hem aangewezen ambtenaar van niveau A krijgt delegatie voor de toekenning van vergunningen voor het in het verkeer brengen van uitzonderlijke voertuigen, bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 29 november 2012 betreffende de afgifte van een vergunning voor uitzonderlijk vervoer.

  Art. 80. De directeur-generaal, of een daartoe door hem aangewezen ambtenaar van niveau A, krijgt delegatie voor de homologatie van radarinstallaties en andere instrumenten gebonden aan de gewestelijke bevoegdheden.
  Die delegatie dekt de modelgoedkeuring, de eerste ijk, de herijk en de technische controle van deze instrumenten.
  Deze delegatie dekt ook de afgifte van gebruiksvergunningen voor niet-geijkte meetsystemen bedoeld in het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 betreffende de gebruiksvergunningen voor niet-geijkte meetsystemen.

  Art. 81. De directeur-generaal of een daartoe door hem aangewezen personeelslid van niveau A krijgt delegatie om een machtiging te verlenen voor de plaatsing van borden en de organisatie van het signaleren van werken op de autosnelwegen binnen de perken van zijn ambtsgebied, overeenkomstig artikel 10, § 2, van het decreet van 19 december 2007 betreffende het goedkeuringstoezicht van het Waalse Gewest op de aanvullende reglementen op de openbare wegen en op het verkeer van de gemeenschappelijke vervoermiddelen.

  Afdeling 2. - Bijzondere bepalingen

  Art. 82. § 1. De betrokken directeur krijgt delegatie om:
  1° de overeenkomsten te sluiten met de gemeenten met het oog op de betaling van het onderhoud en de vernieuwing van de verkeersborden;
  2° de overeenkomsten te machtigen betreffende de aanleg van ondergrondse leidingen die dwars onder de wegen en de autosnelwegen heen lopen;
  3° de specificaties vast te stellen die de voorwaarden bepalen voor het optrekken van bouwwerken langs de weg, meer bepaald inzake rooilijnen en bouwvrije stroken;
  4° het planten en snoeien van bomen langs de wegen en het planten van heggen te machtigen;
  5° de functionele en sierbeplantingen te laten planten, snoeien en vellen of uittrekken op het openbaar domein beheerd door de Waalse Overheidsdienst, Mobiliteit en Infrastructuur;
  6° binnen de perken van hun ambtsgebied, een eensluidend advies uit te brengen, overeenkomstig artikel 21 van het koninklijk besluit van 21 augustus 1967 tot reglementeringen van de wielerwedstrijden en van de veldritten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 februari 1970.
  Het eensluidend advies dient evenwel te worden verstrekt door de directeur-generaal indien meerdere directies betrokken zijn;
  7° een machtiging te verlenen inzake de toelating tot en het verkeer op de autosnelwegen binnen de perken van hun ambtsgebied, overeenkomstig artikel 59.10.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
  De machtiging dient te worden verstrekt door de directeur-generaal indien meerdere Directies betrokken zijn;
  8° onverminderd de andere noodzakelijke vergunningen, derden de voorlopige toelating geven om het openbaar domein van hun ambtsgebied in te nemen en er allerlei werkzaamheden uit te voeren voor het aanleggen van, meer bepaald, voetpaden, benzinepompen, wachthuisjes, kiosken, brievenbussen, lantaarnpalen, straatkranen, hulpinstallaties voor gas en elektriciteit, aansluitingen van privéwegen en -toegangswegen, reclameborden en -zuilen, openbare pompen, parkeerzones, omheiningen en alle gelijksoortige installaties;
  9° de overeenkomsten te sluiten met de beheerders van elektriciteitsnetten voor de aansluiting van de installaties;
  10° het sluiten van overeenkomsten in verband met het gebruik van het openbaar domein alsook partnerschapsovereenkomsten met de gemeenten betreffende het beheer, het onderhoud en de aanleg van voetpaden en andere weguitrustingen.
  § 2. De betrokken directeur of elke daartoe door hem aangewezen personeelslid van niveau A krijgt delegatie om vergunningen af te leveren voor bouwwerken op het netwerk.

  Art. 83. De directeur-generaal krijgt delegatie voor de beslissingen betreffende de technische dossiers en de bestekken van de projecten bedoeld in de §§ 2 tot 4 van artikel L3343-6 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie.

  Art. 84. De directeur-generaal is gemachtigd om:
  1° inzake het personenvervoer : de vergunning af te leveren bepaald in de artikelen 32 en 33 van het decreet van 1 april 2004 betreffende het schoolvervoer en de plannen inzake schoolverplaatsingen;
  2° inzake waterwegen:
  a) de scheepvaart te verbieden op de waterwegen in de gevallen verantwoord door de noden van de dienst;
  b) het verkeer te verbieden meer bepaald op de bruggen, de jaagpaden en de wegen langs de waterwegen in de gevallen verantwoord door de noden van de dienst;
  c) de overeenkomsten te sluiten met de provincies, de gemeenten en andere overheidsinstellingen, met het oog op de overdracht van het beheer van de dienstwegen of de wegen langs de bevaarbare waterwegen;
  d) wanneer de belangen van het Gewest of de veiligheid van de scheepsvaart het vereisen, elke buitengewone tijdelijke afwijking van de scheepvaartvoorschriften bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 houdende regeling van de scheepvaart op de waterwegen in het Waalse Gewest toe te kennen en zelfs op te leggen;
  e) huurovereenkomsten van de sluiswachterhuizen, stuwdamhuizen en van regiegebouwen te sluiten voor zover de jaarlijkse huur 125.000 euro niet overstijgt;
  f) overeenkomsten te sluiten ter regeling van de vergoedingen wegens huurschade voor zover het bedrag ervan 125.000 euro niet overstijgt;
  g) overeenkomsten te sluiten met de beheerders van elektriciteitsnetten voor de aansluiting van de installaties;
  3° inzake energielevering: opdrachten te gunnen met de betrokken verdelers voor het leveren van elektrische <energie> aan de verscheidene diensten van de Regering en de Ministeriële kabinetten;
  4° inzake technische voorwaarden waaraan de auto's en hun aanhangwagens moeten voldoen, te beslissen over:
  a) de coördinatie van de activiteiten van de instellingen;
  b) de voorschriften in de keuringsstations en in de instellingen.

  Art. 85. De directeur-generaal krijgt delegatie voor een periode langer dan 72 uur en de directeur van de betrokken territoriale Directie Waterwegen krijgt delegatie voor een periode van hoogstens 72 uur om:
  1° onder de door hem bepaalde voorwaarden een tijdelijke afwijking toe te kennen wat betreft het tijdschema van de recreatieve en sportactiviteiten;
  2° onder de door hem bepaalde voorwaarden een tijdelijke afwijking toe te kennen wat betreft de bedieningstijden van de kunstwerken;
  3° een recreatieve activiteit te machtigen op minder dan 50 meter van een stuwdam en op minder dan 250 meter van een doorvaartkunstwerk;
  4° de scheepvaart te verbieden op de waterwegen in de gevallen verantwoord door de noden van de dienst;
  5° het verkeer te verbieden meer bepaald op de bruggen, de jaagpaden en de wegen langs de waterweg in de gevallen verantwoord door de noden van de dienst;
  6° over te gaan tot een pooling van schepen in geval van waterstand.

  Art. 86. De directeur van de Directie Regulering van het Vervoer over de weg krijgt delegatie om:
  1° de door de colleges afgeleverde vergunningen goed te keuren inzake de uitbating van de taxidiensten;
  2° de vergunningen af te leveren, te schorsen of in te trekken voor de diensten van verhuur van voertuigen met chauffeur en collectieve taxi's;
  3° de vervoersdiensten van algemeen belang te erkennen;
  4° de vergunningen af te leveren voor het inleggen, wijzigen of afschaffen van de reguliere diensten;
  5° de vergunningen af te leveren voor de tijdelijke diensten;
  6° de vergunningen af te leveren voor de extra ingelegde diensten;
  7° de vergunningen af te leveren voor het inleggen, wijzigen of afschaffen van de gespecialiseerde reguliere diensten, uitgezonderd de schoolophaaldiensten;
  8° de toegang tot het beroep van vervoerder over de weg toe te kennen, op te schorten of in te trekken;
  9° de voorstellen van de commissies van reguliere diensten, gespecialiseerde reguliere diensten en taxidiensen uit te voeren;
  10° de vakbekwaamheidsattesten voor de uitoefening van het beroep vervoerder over de weg toe te kennen.

  Art. 87. De directeur van de betrokken territoriale Directie Waterwegen krijgt delegatie om:
  1° derden voorlopige vergunningen toe te kennen voor de bezetting, op eender welke titel, van het openbaar domein dat deel uitmaakt van de bevaarbare waterwegen en hun aanhorigheden, overeenkomstig de richtlijnen bepaald door de directeur-generaal;
  2° de functionele en sierbeplantingen te laten aanplanten, snoeien en omhakken langs de waterwegen en hun aanhorigheden;
  3° voorlopige vergunningen af te leveren voor allerlei werken langs de waterwegen en hun aanhorigheden binnen de perken bepaald door de regelgevingen en instructies;
  4° in het kader van concessiecontracten, meer bepaald te beslissen over de vrijmaking van borgstellingen en het sluiten van overeenkomsten betreffende hypothecaire mandaten en andere akten met eenzelfde bereik;
  5° een vaartuig toe te staan om te varen of te stilliggen, indien het gevaar loopt te zinken ten gevolge van gebrekkige bouw, ouderdom, gebrek aan onderhoud, overlading of averij;
  6° het gebruik van banden als fenders en wrijfhouten toe te laten.

  Art. 88. § 1. De directeur van de Directie Reglementering en Controle Waterwegen krijgt delegatie om:
  1° een vaartuig toe te laten te varen indien zijn afmetingen, met inbegrip van zijn lading, de maximale toegelaten afmetingen van de schepen, zoals bepaald in de bijzondere reglementen, niet naleven en dan ook de veilige doorvaart van kunstwerken, niet mogelijk maken;
  2° alle ladingen van de schepen die zich ten minste 0,10 meter binnen het vlak der zijgangen van het schip bevinden toe te laten;
  3° een vaartuig in een doorvaartkunstwerk toe te laten wanneer zijn lengte, roer inbegrepen, minstens kleiner is dan 0,30 meter en zijn breedte hoger is dan 0,20 meter van de nuttige lengte en breedte van het kunstwerk;
  4° een getuigschrift af te leveren voor het slagen voor het examen matroos voor de binnenvaart;
  5° het vakbekwaamheidsattest voor de uitoefening van het beroep vervoerder van goederen over de waterweg toe te kennen, te wijzigen of in te trekken;
  6° de vaarbewijzen A en B voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen- en personenvervoer voorlopig of definitief af te leveren;
  7° de aantekening betreffende de bekwaamheid voor het besturen van een vaartuig met radar op de vaarbewijzen aan te brengen;
  8° het vaarbewijs voor een schip van meer dan 12 personen, de bemanning niet meegerekend, af te leveren;
  9° op de vaarbewijzen de vermelding aan te brengen dat de schippers ouder dan 65 jaar aan de medische voorschriften voldoen;
  10° het getuigschrift m.b.t. de toegang tot het beroep van vervoerder van goederen over de waterweg toe te kennen, te wijzigen of in te trekken.
  § 2. De directeur van de Directie Reglementering en Controle Waterwegen krijgt delegatie om, in de gevallen bedoeld in de technische bijlagen van de Europese Overeenkomst van 26 mei 2000 inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, hierna ADN genoemd, de volgende handelingen toe te staan en te ondertekenen:
  1° de erkenning van de classificatiebureaus bedoeld in hoofdstuk 1.15 van het ADN;
  2° de documentatieaanvraag bedoeld in de hoofdstukken 1.3, 1.8, 1.10, 1.15, 1.16, 3.3, 9.1 en 9.3 van het ADN;
  3° de afgifte/intrekking/wijziging/verlenging van de certificaten van goedkeuring bedoeld in hoofdstuk 1.16 van het ADN;
  4° de afgifte van erkenningen, voorschriften en vergunningen in het kader van de overgangsvoorschriften bedoeld in hoofdstuk 1.6 van het ADN;
  5° het opleggen/uitvoeren van een inspectie van het schip bedoeld in hoofdstuk 1.16 van het ADN;
  6° het verbod om een schip te gebruiken voor het vervoer van gevaarlijke goederen bedoeld in hoofdstuk 1.16 van het ADN;
  7° de vaststelling van de technische voorschriften en procedures voor beproevingen bedoeld in hoofdstukken 1.2.1, 1.6, 9.1 en 9.3 van het ADN;
  8° de vrijstelling van het gebruik van het ADN bedoeld in hoofdstuk 3.3 van het ADR;
  9° de vergunning voor het laden/lossen/stoppen bedoeld in hoofdstuk 8.6 van het ADN;
  10° de vergunning voor het overslaan bedoeld in hoofdstuk 7.1 van het ADN;
  11° het opleggen van verkeersbeperkingen bedoeld in hoofdstuk 1.9 van het ADN;
  12° het markeren van de platen van de schepen bedoeld in hoofdstuk 8.1 van het ADN;
  13° de afgifte van een verklaring die de geheel gasvrije toestand bevestigt voor de beschermde zone bedoeld in hoofdstuk 8.3 van het ADN;
  14° het leveren, de hernieuwing, de intrekking van de opleidingscertificaten met betrekking tot de bijzondere kennis van het ADN zoals bedoeld in hoofdstuk 8.2 van het ADN.

  Art. 89. De directeur van de Directie Operationeel Gezag Luchthavens krijgt delegatie om:
  1° tijdelijke beslissingen te treffen over de opening of de sluiting van luchthavens of vliegvelden;
  2° verslagen op te stellen van luchtvaartongevallen of -incidenten;
  3° de boorddocumenten van de luchtvoertuigen en van de voertuigen die op de luchthavensite in verkeer zijn, op te vragen;
  4° de toegangsbadges, met uitzondering van de bezoekerbadges, af te leveren, de verificatie van de voorgeschiedenis van de aanvragers door de bevoegde overheden te coördineren en het toezicht uit te oefenen op het gebruik van die badges;
  5° de pilootlicenties van de luchtvoertuigen na te kijken;
  6° het gebruik van de luchthaveninfrastructuren in te perken in de gevallen verantwoord door de noden van de dienst.
  Bij afwezigheid van de directeur of van een daartoe gemachtigde ambtenaar van niveau A, worden de bevoegdheden uitgevoerd door de luchthaveninspecteur belast met de luchthavenbeveiliging, die zijn hiërarchie hiervan op de hoogte brengt.

  Art. 90. De directeur van de Directie Reglementering van voertuigen en Certificering is gemachtigd:
  1° inzake de rijbewijzen en de rijscholen om:
  a) een toestemming om rijonderricht te geven of om een rijschool te leiden, af te leveren, op te schorten of in te trekken;
  b) de leden van de examencommissie inzake brevetten van beroepsbekwaamheid van het leidend personeel dat rijonderricht geeft in de rijscholen, onder wie een voorzitter van bedoelde examencommissie te benoemen;
  c) een erkenning van een rijschool toe te kennen of te wijzigen;
  d) een exploitatievergunning van een vestigingseenheid toe te kennen of te wijzigen:
  e) een goedkeuring van een oefenterrein toe te kennen of te wijzigen;
  f) de lokalen, bestemd voor het theoretische onderricht en voor de administratie van de rijschool te erkennen;
  g) de getuigschriften afgeleverd door de organisatoren van de opleidingsactiviteit van de rijschooldirecteurs, adjunct-rijschooldirecteurs en instructeurs die houder zijn van een toestemming om te leiden of onderricht te geven te weigeren wanneer de jaarlijkse opleiding het aantal voorziene uren niet omvat en niet over de bepaalde onderwerpen gaat;
  2° inzake de technische voorwaarden waaraan de wagens moeten voldoen, te beslissen over:
  a) de aanvragen tot keuring van voltooide, onvoltooide en volledige voertuigen;
  b) de aanvragen voor een proces-verbaal van benaming;
  c) de aanvragen voor de goedkeuringen van systemen, onderdelen en technische eenheden met uitzondering van de helmen;
  d) de aanvragen voor de bekrachtiging van het conformiteitattest afgeleverd door een Staat van de Europese Unie;
  e) de afgifte van documenten die de overeenstemming met de technische voorschriften aantonen;
  f) de aanvragen voor de oorspronkelijke evaluatie van de fabrikanten en de naleving van de processen bij de keuringen;
  g) de wijziging van de reikwijdte van de oorspronkelijke evaluatie van een fabrikant of van zijn "COP" (Conformity of production);
  h) de aanvragen voor de erkenning van technische diensten;
  i) de aanvragen van bijlagen, uitbreidingen en herzieningen van keuringsdossiers;
  j) de aanvragen van de attesten voor de herinslag van een chassisnummer
  k) de aanvragen van conformiteitattesten wanneer de fabrikant niet meer bestaat;
  l) de aanvragen van duplicaten van documenten gebonden aan de goedkeuring van voertuigen;
  3° inzake de aangelegenheden betreffende de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de autovoertuigen die in het verkeer worden gebracht:
  a) de werking van een inspectielijn van een keuringstation ten gevolge van de vaststellingen tijdens een inspectie van een ambtenaar van de Waalse Overheidsdienst op te schorten;
  b) voorschriften te geven inzake de opleiding van de personeelsleden van de instellingen belast met de keuring van de voertuigen;
  c) te beslissen over de aanvragen om informatie aan de instellingen en over de bezoeken van de installaties van de stations.

  Art. 91. De directeur van de Directie Schoolvervoer en Schoolverplaatsingen krijgt delegatie om:
  1° het gebruik toe te laten van een individueel vervoersmiddel ten gunste van de leerlingen die het bijzondere gespecialiseerde of gewone onderwijs bezoeken;
  2° te beslissen over de aanvragen tot toekenning van het recht op vervoer overeenkomstig het decreet van 1 april 2004 betreffende het schoolvervoer en de plannen inzake schoolverplaatsingen.

  HOOFDSTUK V. - Bepalingen betreffende de Waalse Overheidsdienst - Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen, Leefmilieu

  Afdeling 1. - Begrotingsdelegaties

  Onderafdeling 1. - Uitgaven inherent aan de activiteiten van het Directoraat-generaal

  Art. 92. De titularis van de volgende ambten krijgt tot en met het bedrag dat naast de graad afgedrukt staat, delegatie om elke uitgave toerekenbaar op de basisallocaties 12 van titel I van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest en met betrekking tot de onroerende voorheffing, vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen:
  - directeur-generaal: 50.000 euro;
  - inspecteur-generaal: 25.000 euro;
  - directeur: 12.000 euro.

  Art. 93. De titularis van de volgende ambten krijgt tot en met het bedrag dat naast de graad afgedrukt staat, delegatie om elke uitgave toerekenbaar op titel I van de programma's van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest en van de begroting van de "Office wallon des déchets" (Waalse Afvalstoffendienst) (titel V), die uitsluitend verband houdt met vergoedingen die het Gewest aan derden moet betalen, vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren:
  - directeur-generaal: 50.000 euro;
  - inspecteur-generaal: 25.000 euro;
  - directeur: 12.000 euro.

  Art. 94. De titularis van de volgende ambten krijgt tot en met het bedrag dat naast de graad afgedrukt staat, delegatie om in het kader van de activiteiten van het Departement of de Directie die onder hun respectievelijke gezag vallen, elke uitgave toerekenbaar op een organiek fonds van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest, vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen:
  - directeur-generaal: 250.000 euro;
  - inspecteur-generaal: 125.000 euro;
  - directeur: 50.000 euro.

  Art. 95. De directeur-generaal of de daartoe door hem aangewezen personeelsleden van niveau A zijn gemachtigd om, in het kader van de activiteiten van het betrokken Departement of de betrokken Directie, de uitgaven vastgelegd door de primaire of gemachtigde ordonnateur ten laste van de kredieten uitgetrokken op de basisallocaties van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest, met uitzondering van de uitgaven inzake personeel, algemene documentatie en niet-specifieke goederen en diensten, goed te keuren en te vereffenen, of in voorkomend geval, vrij te maken.

  Art. 96. In het kader van de verkoop van een terrein dat niet langer nodig is voor zijn opdrachten, krijgt de directeur-generaal of een daartoe door hem aangewezen personeelslid van niveau A om de verschillende onderdelen van het aanvraagformulier voor de indiening van het dossier bij het Aankoopcomité te ondertekenen.

  Art. 97. De directeur-generaal, of een daartoe door hem aangewezen personeelslid van niveau A, krijgt delegatie om de Minister te vertegenwoordigen bij het verlijden en het sluiten van de akten in verband met de aankoop of de overdracht van onroerende goederen.

  Art. 98. De directeur-generaal en de daartoe door hem aangewezen personeelsleden van niveau A krijgen delegatie om overeenkomsten te sluiten tussen de Waalse Overheidsdienst en een eigenaar of een beheerder van een terrein voor het beheer van de invasieve exotische soorten bedoeld bij Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten die op het terrein van bedoelde eigenaar of beheerder voorkomen.

  Onderafdeling 2. - Uitgaven inherent aan de activiteiten van het Departement Natuur en Bossen

  Art. 99. De directeur van de Directie Jacht en Visvangst krijgt delegatie om elke uitgave die toerekenbaar is op titel I van programma 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest betreffende de terugbetaling van jachtverloven vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen.

  Art. 100. De houtvester en de directeur van de buitendienst waaronder hij valt, of de daartoe gemachtigde ambtenaar van niveau A, krijgt delegatie om elke uitgave die toerekenbaar is op de geldvoorschotten aan de daartoe aangewezen gedecentraliseerde penningmeester op de basisallocaties van de klassen 0, 1 en 7 van de titels I en II van programma 11 van organisatieafdeling 15 vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen.

  Onderafdeling 3. - Uitgaven inherent aan de activiteiten van het Departement Leefmilieu en Water

  Art. 101. De titularis van de volgende ambten krijgt tot en met het bedrag dat naast de graad afgedrukt staat, delegatie om elke uitgave toerekenbaar op basisallocatie 73.01 van titel II van programma 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest betreffende de investeringen in verband met de uitbating van de natuurlijke rijkdommen, met uitzondering van de uitgaven inzake niet-specifieke goederen en diensten, vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen:
  - directeur-generaal: 50.000 euro;
  - inspecteur-generaal: 25.000 euro.

  Onderafdeling 4. - Uitgaven inherent aan de activiteiten van het Departement Ordehandhaving en Controles

  Art. 102. De titularis van de volgende ambten krijgt tot en met het bedrag dat naast de graad afgedrukt staat, delegatie om de uitgaven toerekenbaar op titel I van programma 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest betreffende de kosten voor de spoedinterventies, voorgeschoten door het Gewest om een verontreiniging te voorkomen, vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen:
  - directeur-generaal: 70.000 euro;
  - inspecteur-generaal: 35.000 euro;
  - directeur en daartoe gemachtigde ambtenaar van niveau A : 18.000 euro.

  Art. 103. De titularis van de volgende ambten wordt tot en met het bedrag dat naast de ambtstitel afgedrukt staat, gemachtigd om de uitgaven die toerekenbaar zijn op basisartikel 12.01, van titel I, van programma 05 van organisatieafdeling 15 en die betrekking hebben op de opvang van dieren en expertisekosten bedoeld in artikel 3 en in artikel 8 van het besluit van de Waalse Regering van 14 april 2016 tot bepaling van de modaliteiten voor de administratieve inbeslagneming bedoeld in artikel 17 van het Waalse Dierenwelzijnwetboek vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen :
  - directeur-generaal: 50.000 euro;
  - inspecteur-generaal: 25.000 euro;
  - directeur: 12.000 euro;
  - daartoe gemachtigde ambtenaar van niveau A : 3.000 euro.

  Afdeling 2. - Bijzondere bepalingen

  Onderafdeling 1. - Departement Ontwikkeling, Landelijke Aangelegenheden en Waterlopen en Dierenwelzijn

  Art. 104. Onverminderd de regelgeving over de ontwikkelingssteun in de landbouw, krijgen de directeur-generaal en de inspecteur-generaal van het Departement Ontwikkeling delegatie om:
  1° de door het Directoraat-generaal beheerde steunovereenkomsten in de loop van de uitvoering ervan te wijzigen, voor zover ze er de inhoud van naleven en de vastgelegde bedragen niet overschrijden;
  2° onverminderd de bepalingen van dit besluit, om de rechten uit te oefenen die in de naam van het Gewest in die overeenkomsten verwoord zijn en de verplichtingen uit te voeren die bij deze overeenkomsten aan het Gewest opgelegd worden.

  Art. 105. De titularis van de volgende ambten wordt tot en met het bedrag dat naast de ambtstitel afgedrukt staat, gemachtigd om, in het kader van de activiteiten van het "Fonds wallon des calamités agricoles" (Waals landbouwrampenfonds), alle uitgaven betreffende de kosten voor deskundigen die toerekenbaar zijn op basisartikel 12.01, van titel VII -"Fonds wallon des calamités naturelles" - afdeling 02 - "Fonds wallon des calamités agricoles" - van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest vast te leggen, goed te keuren, te vereffenen of, in voorkomend geval, vrij te maken :
  - directeur-generaal: 50.000 euro;
  - inspecteur-generaal: 25.000 euro.

  Art. 106. De titularis van de volgende ambten wordt tot en met het bedrag dat naast de ambtstitel afgedrukt staat, gemachtigd om elke uitgave toerekenbaar op de basisartikelen 34.01 en 43.01, van titel VII -"Fonds wallon des calamités naturelles" - afdeling 02 - "Fonds wallon des calamités agricoles" - van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest vast te leggen, goed te keuren, te vereffenen of, in voorkomend geval, vrij te maken :
  - directeur-generaal : 50.000 euro;
  - inspecteur-generaal: 25.000 euro.

  Art. 107. De directeur-generaal krijgt delegatie om het verkeer van bootjes en duikers mogelijk te maken voor een maximumduur van 48 uur in de voorwaarden en om de redenen vastgesteld in artikel 8, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 19 maart 2009 tot reglementering van het verkeer op en in de waterlopen.

  Art. 108. De directeur-generaal of een daartoe door hem aangewezen personeelslid van niveau A krijgt delegatie voor de vertegenwoordiging van de minister bij de openbare onderzoeken die bij wet zijn voorgeschreven.

  Art. 109. De directeur-generaal en de door hem daartoe gemachtigde personeelsleden van niveau A krijgen delegatie om uitvoeringsmaatregelen te treffen voor de beslissingen genomen door de Regering of door de door de Regering gemachtigde Minister om te verschijnen op volgende akten en ze te ondertekenen :
  1° de akten inzake grondinrichting, de akten inzake tijdelijke inrichting, de akten inzake minnelijke inrichting en de eventuele verbeterings- of aanvullingsakten die daarop betrekking hebben, alsook de akten inzake vrijwillige ruilverkaveling zoals bedoeld in het Waalse Landbouwwetboek;
  2° de royementen van hypotheken;
  3° de huurovereenkomsten;
  4° de akten om onroerende goederen aan te kopen of te vervreemden in het kader van het landbouwgrondbeleid bedoeld in het Waalse Landbouwwetboek.

  Art. 110. De directeur-generaal en de door hem daartoe gemachtigde personeelsleden van niveau A krijgen delegatie om attesten af te leveren overeenkomstig het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 18 juli 1991 tot regeling van de afgiftemodaliteiten van het attest bedoeld in het koninklijk besluit van 17 april 1990 tot vastlegging van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde investeringsaftrek betreffende bestanddelen gebruikt ter bevordering van het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe produkten en toekomstgerichte technologieën die geen effect op het leefmilieu hebben of de negatieve effecten erop beogen te minimaliseren.

  Onderafdeling 2. - Departement Landbouw

  Art. 111. Met uitzondering van de steun waarvan het beheer bij artikel D.255 van het Waalse Landbouwwetboek aan het betaalorgaan toevertrouwd wordt, krijgen de directeur-generaal en de inspecteur-generaal delegatie om aan elke persoon die een steunaanvraag, beheerd door het Departement Landbouw, indient, de redenen te laten geworden om welke niet op de aanvraag kan worden ingegaan.

  Onderafdeling 3. - Departement Natuur en Bossen

  Art. 112. De territoriaal bevoegde centrumdirecteur van het Departement Natuur en Bossen krijgt delegatie om de vernietiging toe te laten van sommige wildsoorten overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 18 oktober 2002 waarbij de vernietiging van sommige soorten wild mogelijk wordt gemaakt.

  Art. 113. De directeur-generaal, of een daartoe door hem aangewezen personeelslid van niveau A, krijgt delegatie om overeenkomsten te sluiten betreffende de tijdelijke concessie van persoonlijke rechten aan natuurlijke of rechtspersonen over onroerende goederen die aan het Gewest toebehoren en die beheerd worden door het Departement Natuur en Bossen voor zover de jaarlijkse huur of de jaarlijkse financiële compensatie 50.000 euro niet overstijgt.

  Onderafdeling 4. - Departement Bodems en Afvalstoffen

  Art. 114. De directeur-generaal krijgt delegatie om de maatregelen te treffen of de acties te ondernemen bepaald in artikel 43 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen.
  De directeur-generaal stelt de minister bevoegd voor leefmilieu onverwijld in kennis de beslissingen getroffen krachtens lid 1.

  Onderafdeling 5. - Departement Leefmilieu en Water

  Art. 115. De directeur-generaal, of een daartoe door hem aangewezen personeelslid van niveau A, krijgt delegatie om, in de gevallen bedoeld in de technische bijlagen van de Europese Overeenkomst van 30 september 1957 inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, hierna ADR genoemd, en de Europese Overeenkomst van 26 mei 2000 inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, hierna ADN genoemd, de volgende handelingen toe te staan en te ondertekenen :
  1° de afwijkingen bedoeld in de artikelen 8, 9 en 12 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 en de multilaterale overeenkomsten bedoeld in hoofdstuk 1.5 van het ADR;
  2° de erkenning van de keuringsinstellingen bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009, van de examencentra bedoeld in artikel 8 van het koninklijk besluit van 29 juni 2003 en artikel 14 van het koninklijk besluit van 5 juli 2006 en van de opleidingscentra voor chauffeurs en veiligheidsadviseurs bedoeld in artikel 8 van het koninklijk besluit van 29 juni 2003 en artikel 14 van het koninklijk besluit van 5 juli 2006;
  3° inzake classificatie :
  a) de vaststelling/validatie van de classificaties bedoeld in de hoofdstukken 2.1, 2.2, 3.3 en 5.2. van het ADR;
  b) de validatie van classificatiemethodes bedoeld in hoofdstuk 2.2 van het ADR;
  4° de documentaanvragen bedoeld in de hoofdstukken 1.3, 1.8, 1.10, 2.2, 3.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 van het ADR;
  5° de afgifte van de type-erkenningen bedoeld in hoofdstuk 1.8 en in afdeling 6 van het ADR;
  6° inzake verpakking :
  a) de toekenning/intrekking van de erkenningen bedoeld in de hoofdstukken 4.1, 6.2 en 6.5 van het ADR;
  b) het opleggen/de validatie van bouwnormen, voorschriften en technische codes bedoeld in de hoofdstukken 3.3, 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 et 6.6 van het ADR;
  c) het opleggen/de validatie van het te gebruiken type verpakking bedoeld in de hoofdstukken 3.3, 4.1 et 6.1 van het ADR;
  d) de toelating om houders gebouwd onder vroegere normen te gebruiken, bedoeld in hoofdstuk 1.6 van het ADR;
  e) de wijziging van de levensduur bedoeld in afdeling 4.1.1.15 van het ADR;
  f) de vergunning voor herstellingen bedoeld in hoofdstuk 1.2 van het ADR;
  g) de afwijking op de naleving van de geldigheidstermijn van de laatste inspectie/beproeving bedoeld in afdeling 4.1.2.2 van het ADR;
  h) de wijziging van de periodiciteit van de inspecties/beproevingen bedoeld in hoofdstuk 4.1 van het ADR;
  7° inzake tanken :
  a) de toekenning/intrekking van de erkenning bedoeld in de hoofdstukken 1.8, 6.7, 6.8 et 6.9 van het ADR;
  b) het opleggen/de validatie van bouwnormen, voorschriften en technische codes bedoeld in de hoofdstukken 4.2, 4.3, 6.7, 6.8 et 6.9 van het ADR;
  c) het opleggen/de validatie van het te gebruiken type tank bedoeld in de hoofdstukken 3.2, 4.2, 6.7 en 6.8 van het ADR;
  d) het opleggen/de validatie van vullingsgraden bedoeld in hoofdstuk 4.2 van het ADR;
  e) het opleggen/de validatie van procedures voor de berekening van verblijftijd bedoeld in de hoofdstukken 4.2 en 6.7 van het ADR;
  f) de vergunning voor transporttanks bedoeld in de hoofdstukken 4.2, 4.3, 6.7 en 6.8 van het ADR;
  g) de toelating om tanks gebouwd onder vroegere normen te gebruiken, bedoeld in hoofdstuk 1.6 van het ADR;
  h) de afwijking op de naleving van de geldigheidstermijn van de laatste inspectie/beproeving bedoeld in de hoofdstukken 4.2, 4.3 en 6.7 van het ADR;
  i) de bepaling van de kritische temperaturen en van de beheersing van organische peroxiden bedoeld in hoofdstuk 4.2 van het ADR;
  8° inzake bulkcontainers :
  a) de toekenning/intrekking van de erkenning bedoeld in hoofdstuk 6.11 van het ADR;
  b) het opleggen/de validatie van bouwnormen, voorschriften en technische codes bedoeld in hoofdstuk 6.11 van het ADR;
  9° de goedkeuring van het kwaliteitsbeheersysteem van de fabrikanten en van de conformiteitsbeoordeling van de fabrikanten bedoeld in de hoofdstukken 1.8, 4.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.8 et 6.11 van het ADR;
  10° de vergunning/het opleggen van vervoersomstandigheden bedoeld in de hoofdstukken 2.2, 2.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 6.7 en 7.3 van het ADR;
  11° de vrijstelling van het gebruik van het ADR bedoeld in hoofdstuk 3.3 van het ADR;
  12° de vergunning voor het gebruik van de vermelding " Levering Verkoop " in het vervoersdocument bedoeld in hoofdstuk 5.4 van het ADR;
  13° de vergunning voor het laden/lossen/stoppen/parkeren op een publiek toegankelijke plaats bedoeld in de hoofdstukken 7.5 en 8.5 van het ADR;
  14° het opleggen van verkeersbeperkingen bedoeld in hoofdstuk 8.6 van het ADR;
  15° het opleggen van het laden/lossen op één plek voor wagenladingen, bedoeld in hoofdstuk 7.5 van het ADR;
  16° de ondertekening van de multilaterale overeenkomsten en de afgifte van de speciale toestemmingen, gelijkwaardigheden en afwijkingen bedoeld in hoofdstuk 1.5 van het ADN;
  17° inzake classificatie :
  a) de vaststelling/validatie van de classificaties bedoeld in de hoofdstukken 2.1, 2.2, 3.3 en 5.2.2. van het ADN;
  b) de validatie van classificatiemethodes bedoeld in hoofdstuk 2.2 van het ADN;
  18° de documentaanvragen bedoeld in de hoofdstukken 1.3, 1.8, 1.10, 1.15, 1.16, 3.3, 9.1 en 9.3 van het ADN;
  19° inzake verpakking :
  a) de afgifte of intrekking van erkenningen bedoeld in de afdelingen 4 en 6 van het ADN;
  b) het opleggen/de validatie van bouwnormen, voorschriften en technische codes bedoeld in hoofdstuk 3.3 en in delen 4 en 6 van het ADN;
  c) het opleggen/de validatie van het te gebruiken type verpakking bedoeld in hoofdstuk 3.3 en in delen 4 et 6 van het ADN;
  d) de wijziging van de levensduur bedoeld in deel 4 van het ADN;
  e) de wijziging van de periodiciteit van de inspecties/beproevingen bedoeld in deel 4 van het ADN;
  f) de afwijking op de naleving van de geldigheidstermijn van de laatste inspectie/beproeving bedoeld in deel 4 van het ADN;
  20° inzake tanken :
  a) de afgifte/intrekking van erkenningen bedoeld in deel 6 van het ADN;
  b) het opleggen/de validatie van bouwnormen, voorschriften en technische codes bedoeld in delen 4 en 6 van het ADN;
  c) het opleggen/de validatie van het te gebruiken type tank bedoeld in hoofdstuk 3.2 en in delen 4 en 6 van het ADN;
  d) het opleggen/de validatie van vullingsgraden bedoeld in deel 4 van het ADN;
  e) het opleggen/de validatie van procedures voor de berekening van verblijftijd bedoeld in delen 4 en 6 van het ADN;
  f) de vergunning voor transporttanks bedoeld in delen 4 en 6 van het ADN;
  g) de afwijking op de naleving van de geldigheidstermijn van de laatste inspectie/beproeving bedoeld in delen 4 en 6 van het ADN;
  h) de bepaling van de kritische temperaturen en van de beheersing van organische peroxiden bedoeld in deel 4 van het ADN;
  21° inzake bulkcontainers :
  a) de afgifte/intrekking van erkenningen bedoeld in deel 6 van het ADN;
  b) het opleggen/de validatie van bouwnormen, voorschriften en technische codes bedoeld in deel 6 van het ADN;
  22° de goedkeuring van het beheersysteem bedoeld in hoofdstuk 2.2 van het ADN;
  23° de vergunning/het opleggen van vervoersomstandigheden bedoeld in de hoofdstukken 2.2, 3.1 en 3.3 van het ADN;
  24° de toelating/aanwijzing/goedkeuring van de plaatsen voor het laden/lossen bedoeld in hoofdstuk 7.1 van het ADN;
  25° de vergunning voor het laden/lossen/stoppen bedoeld in hoofdstuk 8.6 van het ADN;
  26° de vergunning voor het overslaan bedoeld in hoofdstuk 7.1 van het ADN;
  27° het leveren, de hernieuwing, de intrekking van de opleidingscertificaten met betrekking tot de bijzondere kennis van het ADN zoals bedoeld in hoofdstuk 8.2 van het ADN;
  28° de erkenning van de opleidingsinstellingen bedoeld in hoofdstuk 8.2 van het ADN.

  HOOFDSTUK VI. - Bepalingen betreffende de Waalse Overheidsdienst - Ruimtelijke Ordening, Wonen, Erfgoed en <Energie>

  Afdeling 1. - Begrotingsdelegaties

  Art. 116. De directeur-generaal krijgt delegatie om elke uitgave die toerekenbaar is op titel II van programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest betreffende het slopen van gebouwen en de verplaatsing van vaste of verplaatsbare installaties die in strijd met de bepalingen van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw opgetrokken zijn of opgesteld staan, met inbegrip van de werken uitgevoerd in opdracht van derden en inbare voorschotten, vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen voorzover de uitgave 125.000 euro niet overschrijdt.

  Art. 117. De titularis van de volgende ambten krijgt tot en met het bedrag dat naast de graad afgedrukt staat, delegatie om elke uitgave toerekenbaar op titel II van programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest en met betrekking tot de aankoop door het Gewest van gebouwen nodig voor de verwezenlijking van het programma, inrichtingen inbegrepen, vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen:
  - directeur-generaal: 50.000 euro;
  - inspecteur-generaal: 25.000 euro.

  Art. 118. § 1. De directeur van de Directie Steun aan de particulieren krijgt delegatie om elke uitgave betreffende steunvormen voor natuurlijke personen, ingevoerd overeenkomstig het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen, met uitzondering van de verhuis- en huurtoelagen, de vestigingstoelagen en de waarborgen van honorering, vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen.
  § 2. De directeur van de Directie Onderzoek en Woonkwaliteit krijgt delegatie om elke uitgave betreffende de verhuis- en huurtoelagen en de vestigingstoelagen ingevoerd overeenkomstig de Waalse Huisvestingscode, vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen.
  § 3. De directeur van de Directie Privé-woning, Informatie en Controle krijgt delegatie om elke uitgave betreffende de waarborgen van honorering vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen.
  § 4. De directeur van de Directie Duurzame Gebouwen krijgt delegatie voor de vastlegging, de goedkeuring en de vereffening van elke uitgave in verband met :
  1° de op het Energiefonds toerekenbare energiepremies en de desbetreffende basisallocaties, met uitzondering van de energiepremies voortvloeiend uit het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen;
  2° de premies voor de installatie van een zonneboiler ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2010 tot toekenning van een premie voor de installatie van een zonneboiler en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 27 november 2003.

  Art. 119. De directeur-generaal of de daartoe door hem aangewezen personeelsleden van niveau A zijn gemachtigd om, in het kader van de activiteiten van het betrokken Departement of de betrokken Directie, de uitgaven vastgelegd door de primaire of gemachtigde ordonnateur ten laste van de kredieten uitgetrokken op de basisallocaties van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest, met uitzondering van de uitgaven ter zake van personeel, algemene documentatie en niet-specifieke goederen en diensten, goed te keuren en te vereffenen, of in voorkomend geval, vrij te maken.

  Art. 120. De directeur van de Directie Duurzame gebouwen krijgt delegatie om elke uitgave voortvloeiend uit het besluit van de Waalse Regering van 23 december 1998 waarbij toelagen worden verleend aan gezinnen met een bescheiden inkomen ter bevordering van rationeel en efficiënt energiegebruik vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen.
  Die delegatie wordt enkel toegekend voor zover het totaalbedrag van kwestieuze vastlegging 35.000 euro niet overschrijdt.

  Afdeling 2. - Bijzondere bepalingen

  Art. 121. De directeur-generaal krijgt delegatie om te beslissen over de beroepen ingediend overeenkomstig artikel 14, § 8, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen tegen de beslissingen tot invordering van de steun aan de natuurlijke personen en de verhuis- en huurtoelagen en de vestigingstoelagen.

  Art. 122. De directeur krijgt delegatie om de huurovereenkomsten en de handelshuurovereenkomsten
  voor panden opgetrokken en/of vernieuwd in het kader van de overeenkomst "Programme Logement - Crédits parallèles 1975-1976", ondertekend op 15 december 1977 tussen de Belgische staat en de Waalse gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij te ondertekenen.

  Art. 123. In het kader van het beheer van de panden waarvan sprake in artikel 95 krijgt de directeur van de Directie Operationele Inrichting en de attaché of eerste attaché die in die Directie belast is met het beheer van bedoelde panden, delegatie om te verschijnen op volgende akten en ze te ondertekenen:
  1° wijzigingen in de basisakten van de collectieve panden;
  2° authentieke akten van verkoop en afstand van pachtrechten voor gronden, woningen, handelshuren, hoven en garages;
  3° royementen van hypotheken;
  4° vrijmakingen van borgstellingen die als huurwaarborg gesteld waren;
  5° akten van kwijting met of zonder betaling;
  6° vrijstelling van inschrijving van ambtswege.

  Art. 124. De personeelsleden vernoemd in artikel 96 van dit besluit worden, in het kader van het beheer van de panden waarvan sprake in artikel 95, aangewezen:
  1° in de hoedanigheid van ordonnateur van de inkomsten;
  2° in de hoedanigheid van ordonnateur van de uitgaven betreffende de bestellingen van leveringen van werken en diensten voor het onderhoud en de herstelling van het betrokken erfgoed, voor zover het bedrag van de uitgave 5000 euro niet overschrijdt;
  3° in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van het Gewest in de algemene medeëigenaarsvergaderingen evenals in de beheerraadsvergaderingen met de bevoegdheid om het Gewest te verbinden binnen de perken van de basisakten en de reglementen over de medeëigendom.

  Art. 125. § 1. De directeur van de Directie Privé-woning, Informatie en Controle krijgt delegatie om opheffing of afstand van rang te verlenen voor hypothecaire inschrijvingen genomen ten bate van de Staat of het Gewest overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen van de artikelen 48 en 76 van de Waalse Huisvestingscode tot invoering van aankooppremies.
  § 2. De directeur van de Directie Steun aan de particulieren krijgt delegatie om te beslissen over de toekenning of de weigering van steun aan de natuurlijke personen, ingevoerd overeenkomstig het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen, met uitzondering van de verhuis- en huurtoelagen en de vestigingstoelagen.
  § 3. De directeur van de Directie Onderzoek en Woonkwaliteit krijgt delegatie om te beslissen over de toekenning of de weigering van de verhuis- en huurtoelagen en de vestigingstoelagen, ingevoerd overeenkomstig de Waalse Huisvestingscode.
  § 4. De directeur van de Directie Privé-woning, Informatie en Controle krijgt delegatie om te beslissen over de gehele dan wel gedeeltelijke inning of de vrijstelling van de terugbetaling van de voorbeelden, mocht de begunstigde de door hem aangegane verbintenissen niet hebben nageleefd.
  § 5. De directeur van de Directie Privé-woning, Informatie en Controle krijgt delegatie om te beslissen over de uitvoering van de waarborg van honorering toegekend aan de hypothecaire leningen bedoeld in artikel 14, § 4, 5°, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen.
  § 6. De directeur van de Directie Privé-woning, Informatie en Controle krijgt delegatie om te beslissen over de beroepen ingediend tegen de beslissing tot weigering van toekenning van de tegemoetkomingen aan natuurlijke personen en van de berekening ervan alsook tegen de beslissing tot toekenning van verhuis- en huurtoelagen en installatietoelagen ingevoerd overeenkomstig de Waalse Huisvestingscode.
  § 7. De directeur van de Directie Privé-Woning, Informatie en Controle krijgt delegatie om te beslissen over de beroepen ingediend overeenkomstig artikel 7bis van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen tegen de maatregelen beslist door de burgemeester overeenkomstig artikel 7 van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen.

  Art. 126. § 1. De directeur van de Directie Duurzame Gebouwen krijgt delegatie om te beslissen over de toekenning of de weigering van de energiepremies, met uitzondering van de energiepremies voortvloeiend uit het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen.
  § 2. De Inspecteur-generaal van het Departement <Energie> en Duurzame gebouwen krijgt delegatie om te beslissen over de beroepen ingediend tegen de beslissingen tot weigering van toekenning van de energiepremies en de berekening ervan, met uitzondering van de energiepremies voortvloeiend uit het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen.

  Art. 127. De inspecteur-generaal van het Departement <Energie> en Duurzame Gebouwen krijgt delegatie om aan elke persoon die een steunaanvraag beheerd door het Directoraat-generaal, anders dan een energiepremie indient, de redenen te laten geworden om welke niet op zijn aanvraag kan worden ingegaan.

  Art. 128. De directeur van de Directie Organisatie Gewestelijke Energiemarkten krijgt delegatie voor de opdrachten die aan de Administratie worden toevertrouwd bij of krachtens de hoofdstukken IX, IXbis en X van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en de hoofdstukken VIII, VIIIbis en VIIIter van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt, met uitzondering van de beroepen.

  Art. 129. De inspecteur-generaal van het Departement <Energie> en Duurzame Gebouwen krijgt delegatie om te beslissen over de toekenning of de weigering van de volgende erkenningen, ingesteld overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen:
  1° EPB-verantwoordelijke;
  2° EPB-certificeerder;
  3° auteur van de haalbaarheidsstudie.

  Art. 130. De directeur van de Directie Duurzame Gebouwen krijgt delegatie om te beslissen over de toekenning of de weigering van een alternatieve berekeningsmethode, ingevoerd bij het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen.

  Art. 131. De inspecteur-generaal van het Departement <Energie> en Duurzame Gebouwen krijgt delegatie om te beslissen over de toekenning of de weigering van de erkenning ingevoegd overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012 betreffende de <energie>-audit van een woning.

  Art. 132. De directeur van de Directie Bevordering Duurzame <Energie> krijgt delegatie voor de afgifte van het attest bedoeld in artikel 49 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen met het oog op het verkrijgen van een belastingaftrek energiebesparende investeringen in de ondernemingen.

  Afdeling 3. - Bijzondere bepalingen betreffende het "Agence wallonne du Patrimoine" (Waals Erfgoedagentschap)

  Onderafdeling 1. - Begrotingsdelegaties

  Art. 133. De inspecteur-generaal belast met het Agentschap of de ambtenaren of de leden van het contractueel personeel van niveau A die daartoe door hem worden aangewezen, worden gemachtigd om de uitgaven goed te keuren en te vereffenen of, in voorkomend geval, vrij te maken in het kader van de activiteiten van het Agentschap, die door de primaire of gemachtigde ordonnateur zijn vastgelegd ten laste van de kredieten voorzien op de begroting van het Agentschap.

  Art. 134. De inspecteur-generaal belast met het Agentschap of de ambtenaren of de leden van het contractueel personeel van niveau A die daartoe door hem worden aangewezen, krijgen delegatie om de ordonnanties tot uitbetaling, vastgesteld ten laste van de begroting van het Agentschap, te ondertekenen.

  Art. 135. De inspecteur-generaal belast met het Agentschap of de ambtenaren of de leden van het contractueel personeel van niveau A die daartoe door hem worden aangewezen, worden gemachtigd om de financiële instellingen de opening en de sluiting van de rekeningen te laten verrichten en er de nadere werkingsregels van vast te leggen. Hij deelt deze instellingen de modellen van de handtekeningen van de titelvoerende rekenplichtige en van de eventuele medeondertekenaars en plaatsvervangers mee.

  Art. 136. Onverminderd de bevoegdheden van de ordonnateur, krijgt de ontvanger van het Agentschap delegatie om in rechte op te treden, in een vonnis te berusten, een beroep in te dienen of ieder gepast rechtsmiddel in te zetten in het kader van alle betwistingen betreffende aangelegenheden die tot zijn beheer behoren.

  Art. 137. Onverminderd de bevoegdheden van de ordonnateur, krijgt de ontvanger van het Agentschap delegatie om elke bewarende maatregel te treffen en meer bepaald om, in geval van een faillissement, gerechtelijke reorganisatie, collectieve schuldregeling of schuldbemiddeling door toedoen van een instelling erkend door het Waalse Gewest, elke schuldvorderingsaangifte te ondertekenen en in te dienen die valt onder de aangelegenheden die ressorteren onder hun boekhoudkundig beheer.

  Art. 138. Er wordt aan de inspecteur-generaal belast met het Agentschap tot en met het bedrag van 50.000 euro, delegatie verleend om elke uitgave vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen, die dringende bewarende maatregelen bedoeld bij het Waals Erfgoedwetboek betreft en die toerekenbaar is op de basisallocaties van klasse 1 of 7 van de begroting van het Agentschap.

  Onderafdeling 2. - Bijzondere bepalingen

  Art. 139. Met inachtneming van de opdrachten die aan het Agentschap worden toevertrouwd, krijgt de inspecteur-generaal belast met het Agentschap delegatie om:
  1° de huurovereenkomsten te sluiten voor zover de jaarlijkse huur 125.000 euro niet overstijgt;
  2° de overeenkomsten te sluiten ter regeling van de vergoedingen wegens huurschade voor zover het bedrag ervan 125.000 euro niet overstijgt.

  Art. 140. Met inachtneming van de opdrachten die aan het Agentschap worden toevertrouwd, krijgt de inspecteur-generaal belast met het Agentschap of de ambtenaren van niveau A die daartoe door hem worden aangewezen, delegatie om de Minister te vertegenwoordigen bij het verlijden en het sluiten van de akten in verband met de aankoop of de overdracht van onroerende goederen en van elke vergunningsaanvraag voor bijbehorende werken.

  Art. 141. De inspecteur-generaal belast met het Agentschap of een ambtenaar van niveau A die daartoe door hem wordt aangewezen, krijgt delegatie om binnen de medeëigenaarsvergaderingen en in de raad van medeëigendom te zetelen om het Agentschap te verbinden binnen de perken van de basisakten en de regelingen over de medeëigendom.

  Art. 142. De inspecteur-generaal belast met het Agentschap krijgt delegatie voor de organisatie van leerstages en opleidingen op de sites van het Agentschap.

  HOOFDSTUK VII. - Bepalingen betreffende de Overheidsdienst Binnenlandse Aangelegenheden en Sociale actie

  Afdeling 1. - Begrotingsdelegaties

  Art. 143. De directeur-generaal of de daartoe door hem aangewezen personeelsleden van niveau A zijn gemachtigd om, in het kader van de activiteiten van het betrokken Departement of de betrokken Directie, de uitgaven vastgelegd door de primaire of gemachtigde ordonnateur ten laste van de kredieten uitgetrokken op de basisallocaties van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest, met uitzondering van de uitgaven inzake personeel, algemene documentatie en niet-specifieke goederen en diensten, goed te keuren en te vereffenen, of in voorkomend geval, vrij te maken.

  Afdeling 2. - Bijzondere bepalingen voor het "Fonds wallon des calamités publiques" (Waals fonds voor openbare rampen)

  Art. 144. De titularis van de volgende ambten wordt tot en met het bedrag dat naast de ambtstitel afgedrukt staat, gemachtigd om alle uitgaven betreffende de kosten voor deskundigen die toerekenbaar zijn op basisartikel 12.01, van titel VII -"Fonds wallon des calamités naturelles" - afdeling 01 - "Fonds wallon des calamités publiques" - van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest in het kader van de "Fonds des calamités publiques" vast te leggen, goed te keuren, te vereffenen of, in voorkomend geval, vrij te maken :
  - directeur-generaal: 50.000 euro;
  - inspecteur-generaal van het Departement Wetgeving Plaatselijke Besturen en Prospectief Onderzoek: 25.000 euro.

  Art. 145. De titularis van de volgende ambten wordt tot en met het bedrag dat naast de ambtstitel afgedrukt staat, gemachtigd om alle uitgaven toerekenbaar op basisallocaties 34.01 en 43.01 van titel VII -"Fonds wallon des calamités naturelles" - afdeling 01 - "Fonds wallon des calamités publiques" - van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest in het kader van de activiteiten van het "Fonds wallon des calamités publiques" vast te leggen, goed te keuren, te vereffenen of, in voorkomend geval, vrij te maken :
  - directeur-generaal: 50.000 euro;
  - inspecteur-generaal van het Departement Wetgeving Plaatselijke Besturen en Prospectief Onderzoek: 25.000 euro.

  HOOFDSTUK VIII. - Bepalingen betreffende de Waalse Overheidsdienst Economie, Werk en Onderzoek

  Afdeling 1. - Begrotingsdelegaties

  Art. 146. De titularis van de volgende ambten krijgt tot en met de bedragen die naast de graad afgedrukt staan, delegatie om elke uitgave toerekenbaar op basisallocaties 72, klasse 7, van titel II van programma 7 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen voor zover ze betrekking heeft op de bouw of de aankoop van gronden of gebouwen die specifiek verband houden met de activiteiten van het Departement of de Directies die onder hun respectievelijke gezag vallen:
  - secretaris-generaal en directeur-generaal: 50.000 euro;
  - inspecteur-generaal: 25.000 euro;
  - directeur: 12.000 euro.

  Art. 147. De titularis van de volgende ambten wordt tot en met het bedrag dat naast de ambtstitel afgedrukt staat, gemachtigd om elke uitgave die toerekenbaar is op basisartikel 31.01, van titel I, programma 32 en op basisartikel 01.01, van titel II van programma 34 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen :
  - directeur-generaal: 250.000 euro;
  - inspecteur-generaal: 25.000 euro.

  Art. 148. De directeur-generaal krijgt delegatie om elke uitgave toerekenbaar op basisallocatie 31.02 van titel II, programma 31, van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest die betrekking heeft op een project van technologische bewaking of technologische voorlichting vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen.

  Art. 149. De directeur-generaal krijgt delegatie om elke uitgave toerekenbaar op basisallocatie 45.07 van titel II, programma 31 en op basisallocatie 01.01 van titel II, programma 31 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest die betrekking heeft op een project vallend onder het programma "Formation et impulsion à la recherche scientifique et technologique" (FIRST) vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen.

  Art. 150. De directeur-generaal of de daartoe door hem aangewezen personeelsleden van niveau A zijn gemachtigd om, in het kader van de activiteiten van het betrokken Departement of de betrokken Directie, de uitgaven vastgelegd door de primaire of gemachtigde ordonnateur ten laste van de kredieten uitgetrokken op de basisallocaties van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest, met uitzondering van de uitgaven inzake personeel, algemene documentatie en niet-specifieke goederen en diensten, goed te keuren en te vereffenen, of in voorkomend geval, vrij te maken.

  Afdeling 2. - Bijzondere bepalingen

  Onderafdeling 1. - Bijzondere bepalingen voor het Directoraat-generaal

  Art. 151. Met het oog op de uitvoering van de maatregelen bepaald bij de wet van 30 december 1970 over de economische expansie, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992, bij de wet van 4 augustus 1978 over de economische heroriëntering gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992, bij het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen, bij het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine of middelgrote ondernemingen en bij het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives bestemd om de bescherming van het leefmilieu en het duuurzame energiegebruik te begunstigen, krijgt de directeur-generaal of de ambtenaar van ten minste rang A4 die hij aanwijst, delegatie om te beslissen over:
  1° de beslissing tot verlenging van de termijn voor de uitvoering van het investeringsprogramma voor zover die verlenging niet meer dan 12 maanden bedraagt;
  2° de beslissing tot aanvaarding van de aanvullende investeringen op het ingediende investeringsprogramma, voor er een toekenningsbeslissing getroffen wordt;
  3° de toelating om de investeringen aan te vangen.

  Art. 152. In het kader van hoofdstuk II, afdeling 3, van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 houdende uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine of de middelgrote ondernemingen, krijgt de directeur-generaal delegatie om de beslissingen te treffen over de toekenning, de weigering en de uitbetaling van de kwaliteitspremie.

  Art. 153. In het kader van hoofdstuk II, afdeling 4, van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 houdende uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine of de middelgrote ondernemingen, krijgt de directeur-generaal delegatie om de uitvoering van een onderzoek door een raadsman binnen een maximaal tijdsbestek van drie dagen toe te laten.

  Art. 154. De directeur-generaal maakt de Minister bevoegd voor economie of de Minister bevoegd voor K.M.O.'s maandelijks een afschrift over van de beslissingen getroffen op grond van de artikelen 113 en 114, evenals van de overzichten van de uitbetalingsbevelen.

  Art. 155. De directeur-generaal of de inspecteur-generaal die hij aanwijst, krijgt delegatie om:
  1° de schuldvorderingsaangiften van het Waalse Gewest goed te keuren betreffende de terugvordering van de steun toegekend in het kader van de wet van 30 december 1970 over de economische expansie gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992, bij de wet van 4 augustus 1978 over de economische heroriëntering gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992, bij het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen, bij het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen en bij het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives bestemd om de bescherming van het leefmilieu en het duuurzame energiegebruik te begunstigen, ten opzichte van de natuurlijke personen of de vennootschappen die een faillissement, een reorganisatie of een vereffening ondergaan;
  2° elke beslissing uit te voeren met betrekking tot de gedeeltelijke of gehele terugvordering van de steun toegekend in het kader van de wet van 30 december 1970 over de economische expansie gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992, bij de wet van 4 augustus 1978 over de economische heroriëntering gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992, bij het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen, bij het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen en bij het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives bestemd om de bescherming van het leefmilieu en het duuurzame energiegebruik te begunstigen, ten opzichte van de natuurlijke personen of de vennootschappen die een faillissement, een reorganisatie of een vereffening ondergaan;
  3° zich uit te spreken over de reorganisatieplannen.

  Art. 156. De directeur-generaal krijgt delegatie om de beslissingen te treffen in verband met de intrekking of de stopzetting van de steun toegekend overeenkomsttig de wet van 30 december 1970 over de economische expansie gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992, bij de wet van 4 augustus 1978 over de economische heroriëntering gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992, bij het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen, het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen en bij het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives bestemd om de bescherming van het leefmilieu en het duuurzame energiegebruik te begunstigen.

  Art. 157. Onverminderd de regelgeving over de steun inzake onderzoek en technologieën, krijgt de directeur-generaal delegatie om:
  1° de door het Directoraat-generaal beheerde steunovereenkomsten in de loop van de uitvoering ervan te wijzigen, voor zover ze er de inhoud van naleven en de vastgelegde bedragen niet overschrijden;
  2° onverminderd de bepalingen van dit besluit, om de rechten uit te oefenen die in de naam van het Gewest in die overeenkomsten verwoord zijn en de verplichtingen uit te voeren die bij deze overeenkomsten aan het Gewest opgelegd worden.

  Art. 158. De directeur-generaal krijgt delegatie om de deelnemers aan te wijzen aan de activiteiten betreffende de Europese samenwerking op het vlak van wetenschappelijk en technisch onderzoek ("COST") en om hen de terugbetaling van de dienstreiskosten in verband met hun deelname aan die activiteiten toe te kennen.

  Art. 159. In het kader van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector, krijgt de directeur-generaal of de door hem aangewezen inspecteur-generaal delegatie voor:
  1° de beslissingen tot toekenning, weigering, hernieuwing of weigering van de hernieuwing van de in artikel 8 bedoelde steun voor een maximaal bedrag van 5 punten en de beslissingen tot weigering gemotiveerd door de niet-indienstneming van bijkomende werkzoekende;
  2° de beslissingen die geen enkele bijkomende begrotingsimpact hebben en die de inhoud van het ontwerp niet wijzigen;
  3° de in artikel 12 bedoelde wijzigingsbeslissingen;
  4° de beslissingen tot overdracht en goedkeuring door de gemeenten en OCMW's onder elkaar van objectieve criteria;
  5° de beslissingen over de "meervoudige geboorte" die niet het voorwerp uitmaken van een afwijking.

  Art. 160. In het kader van het decreet van 2 mei 2013 betreffende de financiële incentives ter bevordering van de indienstneming van personeel bij sommige ondernemingen, krijgt de directeur-generaal of de door hem aangewezen inspecteur-generaal delegatie voor:
  1° de toekenningsbeslissingen die niet het voorwerp uitmaken van een verhogingsaanvraag;
  2° de beslissingen die geen enkele bijkomende begrotingsimpact hebben en die de inhoud van het ontwerp niet wijzigen.

  Art. 161. In het kader van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming en van het besluit van de Waalse Regering van 12 juni 2003 houdende uitvoering van sommige bepalingen van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming, krijgt de directeur-generaal delegatie voor het lanceren van de offerteaanvraag, de keuze van de uitgever van cheques en het opmaken van een overeenkomst met laatstgenoemde.

  Onderafdeling 2. - Bijzondere bepalingen voor het Departement Werk en Beroepsopleiding

  Art. 162. In het kader van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, krijgen de directeur-generaal, de inspecteur-generaal en de directeur van de Directie Tewerkstelling en Werkvergunningen, evenals de eerste attachés en de attachés van die Directie, delegatie om te beslissen over de aanvragen voor de arbeidsvergunningen en arbeidskaarten, evenals over de aanvragen tot verlenging en vernieuwing ervan.
  De directeur-generaal krijgt delegatie om, krachtens artikel 38, § 2, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, van de artikelen 8, 10, 12, 14, 21, 1°, en 22, 2°, van voornoemd besluit af te wijken in het kader van de aanvragen voor een arbeidsvergunning en een arbeidskaart voor werknemers tewerkgesteld in het kader van functies waarvoor de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling) erkend heeft dat er zich een tekort aan arbeidskrachten voordoet.

  Art. 163. In het kader van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen, krijgen de inspecteur-generaal van het Departement Werk en Beroepsopleidingen, de directeur van de Directie Werk en Werkvergunningen, evenals de eerste attachés en de attachés delegatie om over de aanvragen tot verkrijging, hernieuwing, verlenging, wijziging of vervanging van de beroepskaart in geval van verlies ervan goed te keuren of te weigeren.

  Art. 164. § 1. Overeenkomstig de wet van 1 juli 1963 houdende toekenning van een vergoeding voor sociale promotie, het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de voorwaarden van toekenning van een vergoeding voor sociale promotie aan de werknemers die met goed gevolg, in een inrichting van de Staat of in een gesubsidieerde of erkende inrichting, een volledige tot het avond- of zondagonderwijs behorende cyclus van leergangen hebben beëindigd, waardoor zij hun beroepskwalificatie kunnen verhogen, het koninklijk besluit van 1 juli 1965 betreffende de toekenning van een vergoeding voor sociale promotie aan de zelfstandigen en helpers die met goed gevolg een volledige tot het onderwijs met beperkt leerplan behorende cyclus hebben beëindigd, waardoor zij hun beroepskwalificatie kunnen verhogen, het koninklijk besluit van 28 december 1973 waarbij aan de werknemers die cursussen volgen ten einde hun intellectuele, morele en sociale vorming te vervolmaken, een vergoeding voor sociale promotie wordt toegekend en het koninklijk besluit van 27 mei 1975 betreffende de toekenning van een vergoeding voor sociale promotie aan de zelfstandigen en helpers uit de landbouwsector die met goed gevolg bepaalde leergangen beëindigd hebben waardoor zij hun beroepskwalificatie kunnen verhogen, krijgen de directeur-generaal, de inspecteur-generaal en de directeur van de Directie Beroepsopleiding delegatie om de schuldvorderingsaangiften goed te keuren en de vergoedingen voor sociale promotie toe te kennen aan de weddetrekkende en bezoldigde werknemers, aan de zelfstandigen en de medewerkers in de landbouwsector.
  § 2. De directeur-generaal en de directeur van de Directie Beroepsopleiding en de inspecteur-generaal krijgen delegatie om de bekwaamheidsattesten als gezinshelper en als bejaardenhelper af te leveren, evenals de inschrijvingsbewijzen overeenkomstig het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 16 december 1988 tot regeling van de erkenning van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en van de toekenning van toelagen aan deze diensten en het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 13 november 1990 betreffende de inrichting van de opleidingscentra voor gezinshelp(st)ers.

  Art. 165. In het kader van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming en van het besluit van de Waalse Regering van 12 juni 2003 houdende uitvoering van sommige bepalingen van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming, krijgt de directeur-generaal delegatie voor het lanceren van de offerteaanvraag, de keuze van de uitgever van cheques en het opmaken van een overeenkomst met laatstgenoemde.

  Art. 166. In het kader van het Kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel, op 24 oktober 2008, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, het decreet van 20 juli 2016 betreffende de financiële incentives toegekend aan de partnerbedrijven in het kader van de alternerende opleiding, aan de alternerende leerlingen en voor de sectorale coaches en van het besluit van de Waalse Regering van 20 oktober 2016 houdende uitvoering van het decreet van 20 juli 2016 betreffende de financiële incentives toegekend aan de partnerbedrijven in het kader van de alternerende opleiding, aan de alternerende leerlingen en voor de sectorale coaches krijgen de directeur-generaal, de inspecteur-generaal en de directeur van de Directie Overkoepelende Beleidsvormen Gewest-Gemeenschap delegatie voor de vereffening van de financiële incentives bedoeld in de artikelen 3, 5 en 6, eerste lid, 2°, van het decreet van 20 juli 2016.

  Onderafdeling 3. - Bijzondere bepalingen voor het Departement Investeringen

  Art. 167. In het kader van het decreet van 25 juni 1992 tot wijziging van de wet van 30 december 1970 over de economische expansie, gewijzigd bij het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives bestemd om de bescherming van het leefmilieu en het duurzame energiegebruik te begunstigen, krijgt de titularis van de volgende ambten in het Departement Investeringen, Directie Investeringsprogramma's, delegatie om de beslissingen te treffen inzake de toekenning, de weigering en de uitbetaling van de steun tot en met volgende bedragen:
  - directeur-generaal: 1.500.000 euro;
  - inspecteur-generaal: 1.000.000 euro;
  - directeur: 700.000 euro;
  - eerste attaché en attaché : 250.000 euro.
  De bedragen bedoeld in lid 1 dienen verstaan te worden als de subsidieerbare bedragen van de investeringen bij toekenning of uitbetaling van investeringssteun.
  Daarnaast krijgt de directeur-generaal in het kader van de wet van 30 december 1970 over de economische expansie gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992 en van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen en van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives bestemd om de bescherming van het leefmilieu en het duuurzame energiegebruik te begunstigen een in bedrag onbeperkte delegatie om de uitbetaling te verrichten van de steun voor zover daarin bepaalde voorwaarden nageleefd worden.

  Art. 168. In het kader van de wet van 4 augustus 1978 betreffende de economische heroriëntering, van het decreet van 25 juni 1992 tot wijziging van die wet en van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine of de middelgrote ondernemingen, krijgt de titularis van de volgende ambten in het Departement Investeringen, delegatie om de beslissingen te treffen over de toekenning, de weigering en de uitbetaling van de steun tot en met volgende bedragen:
  - directeur-generaal: 1.500.000 euro;
  - inspecteur-generaal: 1.000.000 euro;
  - directeur: 700.000 euro;
  - eerste attaché en attaché : 250.000 euro.
  De bedragen bedoeld in lid 1 dienen verstaan te worden als de subsidieerbare bedragen van de investeringen bij toekenning of uitbetaling van investeringssteun.
  Daarnaast krijgt de directeur-generaal een in bedrag onbeperkte delegatie om de beslissingen tot weigering en de uitbetaling van de steun te verrichten voor zover de daarin bepaalde voorwaarden nageleefd worden.

  Art. 169. Het personeelslid bekleed met de delegaties krachtens de artikelen 123 en 124 is gemachtigd om de beslissingen te treffen inzake vrijstelling van de onroerende voorheffing.

  Art. 170. In het kader van het besluit van de Waalse Regering van 12 maart 2009 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen en ten gunste van de kleine of middelgrote ondernemingen die investeren met het oog op de bevordering van alternatieve vervoerswijzen op het wegvervoer en die doelstellingen inzake de milieubescherming nastreven, krijgt de titularis van de volgende ambten in het Departement Investeringen, Directie Kleine en Middelgrote Ondernemingen delegatie om de beslissingen te treffen in verband met de toekenning, de weigering en de uitbetaling van de steun tot en met de volgende bedragen:
  - directeur-generaal: 1.500.000 euro;
  - inspecteur-generaal: 1.000.000 euro;
  - directeur: 700.000 euro;
  - eerste attaché en attaché : 250.000 euro.
  De bedragen bedoeld in lid 1 dienen verstaan te worden als de subsidieerbare bedragen van de investeringen bij toekenning of uitbetaling van de steun.
  Het personeelslid bekleed met de delegaties krachtens lid 1 is gemachtigd om de beslissingen te treffen inzake vrijstelling van de onroerende voorheffing.
  Daarnaast krijgt de directeur-generaal delegatie om de beslissingen te treffen inzake de toekenning, de weigering en de uitbetaling van de premie voor adviesverlenende diensten.

  Onderafdeling 4. - Bijzondere bepalingen voor het Departement Economische Ontwikkeling

  Art. 171. In het kader van de toepassing van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine of de middelgrote ondernemingen, krijgen de eerste attachés en de attachés van het Departement Economische Ontwikkeling delegatie om werkgelegenheidspremies toe te kennen of te weigeren.
  Bij afwezigheid of verhindering van de personeelsleden bedoeld in lid 1 wordt de delegatie waarmee ze bekleed zijn, tijdens de duur van de afwezigheid of de verhindering toegekend ofwel aan de directeur van de Directie Thematische Projecten, ofwel aan de inspecteur-generaal van het Departement Economische Ontwikkeling, ofwel aan de directeur-generaal.

  Onderafdeling 5. - Bijzondere bepaling voor het Departement Onderzoek en technologische Ontwikkeling en voor het Departement Financieel Beheer

  Art. 172. Onverminderd de regelgeving over de steun inzake onderzoek en technologieën, krijgen de inspecteur-generaal van het Departement Onderzoek en technologische Ontwikkeling, de inspecteur-generaal van het Departement Financieel beheer of elke andere ambtenaar van niveau A die daartoe door de directeur-generaal wordt aangewezen, delegatie om aan elke persoon die een steunaanvraag, beheerd door het Directoraat-generaal, indient, de redenen te laten geworden om welke niet op de aanvraag kan worden ingegaan.

  HOOFDSTUK IX. - Slotbepalingen

  Art. 173. Het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2009 betreffende de overdrachten van bevoegdheden van de Waalse Overheidsdienst wordt opgeheven.

  Art. 174. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2019.

  Art. 175. De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGE.

  Art. N. Keuze van de gunningswijze, aanneming van de overheidsopdrachtdocumenten, kwalitatieve selectie en toewijzing van de opdracht. Met uitsluiting van de dienstuitgaven anders dan die betreffende de overheidsopdrachten krijgt de titularis van onderstaande ambten tot en met volgende bedragen, BTW niet meegerekend, delegatie om de gunningswijze van de overheidsopdracht te kiezen, de overheidsopdrachtdocumenten aan te nemen en de procedure in te zetten:
  

  
 Open aanbesteding,
  beperkte aanbesteding
Concurrentieprocedure met onderhandeling,onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging, directe onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, directe onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging, "in house"-overeenkomst
WERKEN euro euro euro
Secretaris-generaal, directeur-generaal en inspecteur-generaal belast met het Agentschap 1.250.000 500.000 300.000
Inspecteur-generaal 500.000 200.000 150.000
Directeur 200.000 100.000 75.000
    
LEVERINGEN    
Secretaris-generaal, directeur-generaal en inspecteur-generaal belast met het Agentschap 500.000 400.000 150.000
Inspecteur-generaal 300.000 125.000 75.000
Directeur 125.000 50.000 50.000
    
DIENSTEN    
Secretaris-generaal, directeur-generaal en inspecteur-generaal belast met het Agentschap 250.000 150.000 120.000
Inspecteur-generaal 100.000 50.000 50.000
Directeur 50.000 25.000 25.000


Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Namen, 23 mei 2019.
Voor de Regering :
De Minister-President,
W. BORSUS
De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging,
A. GREOLI

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Waalse Regering,
   Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87;
   Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2009 betreffende de overdrachten van bevoegdheden van de Waalse Overheidsdienst, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 15 juli 2010, 23 juni 2011, 31 mei 2012, 31 januari 2013, 28 november 2013, 20 maart 2014, 15 mei 2014, 26 maart 2015, 24 maart 2016, 27 oktober 2016, 27 april 2017, 14 december 2017, 4 oktober 2018, 13 december 2018;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 mei 2019;
   Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 23 mei 2019;
   Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken;
   Op de voordracht van de Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • DECREET WAALSE GEWEST VAN 19-12-2019 GEPUBL. OP 28-02-2020
    (GEWIJZIGD ART. : 74/1)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel
    Franstalige versie