J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/05/21/2019030823/justel

Titel
21 MEI 2019. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs, wat betreft het verlenen van een algemene vrijstelling van de EPB-eisen voor verwarmingsinstallaties bij renovaties waarbij de bestaande ketel behouden blijft

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 28-08-2019 nummer :   2019030823 bladzijde : 81558       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2019-05-21/03
Inwerkingtreding : 07-09-2019

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2019030090       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 55 van het ministerieel besluit van 28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs wordt "10 jaar" vervangen door "15 jaar".

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 21 mei 2019.
De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en <Energie>,
L. PEETERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIEN EN <ENERGIE>,
   Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 11.1.1, § 1 en artikel 11.1.4;
   Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 9.1.27, § 1 en artikel 9.1.30, § 2 en 3, laatst gewijzigd bij besluit van 5 april 2019;
   Gelet op het ministerieel besluit van 28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs;
   Gelet op het advies van het Vlaams Energieagentschap, gegeven op 20 februari 2019;
   Gelet op de adviesvraag binnen dertig dagen, die op 4 april 2019 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, van de wetten op de raad van state, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende dat het advies niet is medegedeeld binnen die termijn;
   Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende dat het niet altijd mogelijk is om aan de installatie-eis voor ruimteverwarming te voldoen zonder de bestaande ketel te vervangen;
   Overwegende bij beperkte werken aan de verwarmingsinstallatie de meerkost voor het vervangen van de ketel niet altijd in verhouding staat met de kost en de grootte van de geplande renovatie;
   Overwegende dat de meerwaarde van het vervangen van een bestaande ketel kleiner is naarmate de ketel jonger is;
   Overwegende voor jonge ketels de terugverdientijd voor het vervangen van de ketel doorgaans te groot is om economisch rendabel te zijn;
   Overwegende dat uit het voorgaande blijkt dat het voor bepaalde situaties economisch niet haalbaar is om aan de eis te voldoen,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie