J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/05/16/2019203594/justel

Titel
16 MEI 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 juni 2006 tot opstelling van de lijst van de broeikasgasuitstotende installaties en activiteiten bedoeld in het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een "Fonds wallon Kyoto" en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en van de Raad van 14 maart 2018

Bron :
WAALSE OVERHEIDSDIENST
Publicatie : 05-08-2019 nummer :   2019203594 bladzijde : 76448       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2019-05-16/70
Inwerkingtreding : 15-08-2019

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2006202146       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit besluit zet artikel 1, paragraaf 35, van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 om.

  Art. 2. In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 22 juni 2006 tot opstelling van de lijst van de broeikasgasuitstotende installaties en activiteiten bedoeld in het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een " Fonds wallon Kyoto " (Waals Kyotofonds) en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto, gewijzigd bij de besluiten van 10 februari 2011 en 13 december 2012, worden de woorden "hierna het decreet van 10 november 2004 genoemd" toegevoegd na de woorden "Protocol van Kyoto".

  Art. 3. In hetzelfde besluit wordt een artikel 1/1 ingevoegd, luidend als volgt :
  "Art. 1/1. Op verzoek van de exploitant worden installaties waarvan de aan het "Agence wallonne de l'Air et du Climat" (Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat) gemelde emissies voor elk van de drie jaar voorafgaand aan de in lid 2 bedoelde kennisgeving minder dan 2 500 ton kooldioxide-equivalent bedragen, exclusief emissies uit biomassa, uitgesloten van de toepassing van het decreet van 10 november 2004.
  Het "Agence wallonne de l'Air et du Climat" deelt, ter kennisgeving aan de Europese Commissie, de lijst van installaties die overeenkomstig het eerste lid uitgesloten zijn, mee aan de Nationale Klimaatcommissie, uiterlijk op het moment dat zij de lijst van installaties bedoeld in artikel 3, § 2, van het decreet van 10 november 2004 meedeelt.
  Exploitanten van installaties die overeenkomstig het eerste lid uitgesloten zijn en waarvan de jaarlijkse emissies nog steeds minder dan 2 500 ton kooldioxide-equivalent bedragen, dienen jaarlijks bij het "Agence wallonne de l'Air et du Climat" een verklaring op erewoord in waarin zij verklaren dat deze drempel niet overschreden is.
  Wanneer een overeenkomstig het eerste lid uitgesloten installatie in een kalenderjaar een hoeveelheid van ten minste 2 500 ton kooldioxide-equivalent uitstoot, ongeacht de emissies uit biomassa, is het decreet van 10 november 2004 opnieuw van toepassing met ingang van het jaar na de overschrijding. Indien de exploitant van de installatie een uitsluitingsaanvraag ingediend heeft, vergezeld van de elementen bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2019 betreffende de kosteloze toewijzing van broeikasgasemissierechten voor vaste installaties, binnen de in artikel 3 van dit besluit bedoelde termijn, ontvangt hij vanaf het jaar volgend op het jaar waarin de overschrijding zich voorgedaan heeft, kosteloos toegewezen rechten.
  De lijst van de installaties die van het decreet van 10 november 2004 uitgesloten zijn en van die waarvoor het decreet van 10 november 2004 in voorkomend geval opnieuw van toepassing is, worden gepubliceerd op de website van het "Agence wallonne de l'Air et du Climat.".

  Art. 4. In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de woorden "van Leefmilieu" vervangen door de woorden "van klimaat".

  Art. 5. In bijlage 1/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 10 februari 2011, in de eerste kolom van de tabel, onder de titel "luchtvaart", wordt lid 2 aangevuld met punt k), luidend als volgt:
  "k) van 1 januari 2013 tot 31 december 2030, vluchten die zonder dit punt onder deze activiteit zouden vallen, uitgevoerd door een niet-commerciële luchtvaartuigexploitant die vluchten uitvoert met een totale emissie van minder dan 1 000 ton per jaar.".

  Art. 6. De Minister van Klimaat is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Namen, 16 mei 2019.
Voor de Regering :
De Minister-President,
W. BORSUS
De Minister van Begroting, Financiën, <Energie>, Klimaat en Luchthavens,
J.-L. CRUCKE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Waalse Regering,
   Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, artikel 20;
   Gelet op het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een "Fonds wallon Kyoto" (Waals Kyotofonds) en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto, artikelen 1, vervangen bij het decreet van 6 oktober 2010 en gewijzigd bij de decreten van 21 juni 2012 en 24 oktober 2013, 11, vervangen bij het decreet van 21 juni 2012 en 12/1, ingevoegd bij het decreet van 6 oktober 2010 en vervangen bij het decreet van 24 oktober 2013;
   Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 juni 2006 tot opstelling van de lijst van de broeikasgasuitstotende installaties en activiteiten bedoeld in het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een "Fonds wallon Kyoto" en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto;
   Gelet op het rapport van 13 maart 2019 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;
   Gelet op het verzoek om adviesverlening binnen een termijn van dertig dagen, gericht aan de Raad van State op 27 maart 2019, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn;
   Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Klimaat;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie