J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2019/05/16/2019012902/justel

Titel
16 MEI 2019. - Ordonnantie tot wijziging van sommige bepalingen van de ordonnantie van 8 september 1994 tot regeling van de drinkwatervoorziening via het waterleidingnet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 21-06-2019 nummer :   2019012902 bladzijde : 64445       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2019-05-16/57
Inwerkingtreding : 01-07-2019

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1994031418        2006031555       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  Art. 2. Artikel 5, tweede lid, van de ordonnantie van 8 september 1994 tot regeling van de drinkwatervoorziening via het waterleidingnet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt vervangen als volgt :
  " Wanneer het water voor huishoudelijk gebruik wordt geleverd aan een natuurlijke persoon die verblijft of woont in een woonhuis dat is aangesloten, kan het distributiebedrijf de levering niet eenzijdig onderbreken.
  In voorkomend geval vordert het distributiebedrijf voor het bevoegde gerecht de onderbreking van de levering ten vroegste twee maanden na het advies te hebben ingewonnen van de burgemeester of de voorzitter van het O.C.M.W. van de gemeente van de verbruiker. De vraag voor advies bevat de gedetailleerde waterafrekening van de verbruiker. Deze gedetailleerde waterafrekening bevat minstens alle te betalen bedragen, hierbij inbegrepen de eventuele gerechtskosten, en het aantal kubieke meter verbruikte water. De verbruiker kan het distributiebedrijf, bij aangetekende brief, binnen een termijn van tien dagen na de ontvangst van de ingebrekestelling vermeld in de voorwaarden van het distributiebedrijf, vragen dat de eerdergenoemde overheid niet om advies wordt gevraagd. ".

  Art. 3. Artikel 38, ß 7, tweede streepje van de ordonnantie 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid wordt vervangen als volgt :
  " - een maandelijkse elektronische tussenfactuur wordt opgesteld voor alle gezinnen die daarom verzoeken en de daartoe noodzakelijke gegevens ter beschikking stellen ; voor de andere gezinnen wordt ten minste elk kwartaal een tussenfactuur opgesteld en ten minste elk jaar voor de andere gebruikers ; ".

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 16 mei 2019.
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met FinanciŽn, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking,
G. VANHENGEL
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
D. GOSUIN
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken,
P. SMET
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en <Energie>,
C. FREMAULT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen, het geen volgt :{BR}

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2018-2019 A-786/1 Voorstel van ordonnantie A-786/2 Verslag (renvoi) Integraal verslag : Bespreking : vergadering van maandag 29 april 2019 Aanneming : vergadering van dinsdag 30 april 2019.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie