J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/05/16/2019202774/justel

Titel
16 MEI 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling

Bron :
WAALSE OVERHEIDSDIENST
Publicatie : 14-06-2019 nummer :   2019202774 bladzijde : 61297       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2019-05-16/42
Inwerkingtreding : 01-01-2019

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2006204237       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 25 van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° paragraaf 5, eerste lid, wordt vervangen als volgt:
  " § 5. Als één of meer leveranciers een eindafnemer bevoorraadt/bevoorraden die actief is in een sector vernoemd in bijlage 3 bij de Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en <energie> 2014-2020 of die een elektriciteitsintensiteit vertoont van minstens 20 % en onder een sector valt vernoemd in bijlage 5 bij genoemde Richtsnoeren die rechtstreeks of via een federatie een overeenkomst met het Waalse Gewest gesloten heeft om zijn <energie>-efficiëntie op korte, middellange en lange termijn te verbeteren, kan hij/kunnen zij in aanmerking komen voor een vermindering van het aantal groene certificaten dat overeenkomstig de bepalingen van de §§ 1 tot 3 aan de administratie teruggegeven moeten worden.
  Als één of meerdere leveranciers een niet in lid 1 van § 5 van dit artikel bedoelde eindafnemer bevoorraden die zich rechtstreeks of middels een federatie aangesloten heeft bij een voor 1 juli 2014 ondertekende overeenkomst met het Waalse Gewest ter verbetering van zijn <energie>-efficiëntie op korte, middellange en lange termijn, kunnen zij in aanmerking komen voor een vermindering van het aantal groene certificaten die overeenkomstig de bepalingen van de §§ 1 tot 3 aan de administratie teruggegeven moeten worden.";
  2° in paragraaf 5, wordt lid 12, dat lid 13 wordt, vervangen als volgt:
  "Voor elke levering op grond waarvan het aantal groene certificaten die overeenkomstig deze paragraaf overgemaakt moeten worden, verminderd kan worden, moet de betrokken leverancier aan de administratie een aantal groene certificaten teruggeven die overeenstemmen met
  - minstens 15 % van het voor deze levering bij § 3 van dit artikel opgelegde quotum groene certificaten als deze levering een eindafnemer betreft bedoeld in § 5, eerste lid, van dit artikel;
  - voor het deel van de levering dat een eindafnemer bevoorraadt bedoeld in § 5, tweede lid van dit artikel, minstens 20 % van het voor deze levering bij § 3 van dit artikel opgelegde quotum groene certificaten.".

  Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2019.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Namen 16 mei 2019
De Minister-President :
W. BORSUS
De Minister van Begroting, Financiën, <Energie>, Klimaat en Luchthavens,
J.-L. CRUCKE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Waalse Regering,
   Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, inzonderheid op de artikelen 37, 38, § 1, 39, gewijzigd bij de decreten van 19 december 2002 en 18 december 2003, 42, § 2, vervangen door het decreet van 3 februari 2005, en 43, § 2, tweede lid, 19°;
   Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling;
   Gelet op advies CD-18k14-CWaPE-1816 van de "CWaPE" van 14 november 2018;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 september 2018;
   Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 11 oktober 2018;
   Gelet op het verzoek om adviesverlening binnen een termijn van dertig dagen, gericht aan de Raad van State op 18 maart 2019, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn;
   Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van <Energie>;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie