J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2019/05/09/2019012818/justel

Titel
9 MEI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, teneinde het toezicht van de CREG uit te breiden tot de tussenpersonen inzake <energie>

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 14-06-2019 nummer :   2019012818 bladzijde : 61152       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2019-05-09/10
Inwerkingtreding : 24-06-2019

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1965041214        1999011160       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  Art. 2. In artikel 1 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, het laatst gewijzigd bij de wet van 31 juli 2017, worden een punt 5° ter en een punt 5° quater ingevoegd, luidende:
  "5° ter. "tussenpersoon": elke andere natuurlijke of rechtspersoon dan een producent of een distributienetbeheerder die gas koopt met het oog op de doorverkoop ervan;
  5° quater. "tussenpersoon inzake groepsaankopen": elke andere natuurlijke of rechtspersoon dan een leveringsonderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is bij het analyseren van contracten, bij het uitvoeren van prijsvergelijkingen waarbij al dan niet van contract kan worden veranderd, bij het samenbrengen van leveranciers en eindafnemers, bij het organiseren van groepsaankopen, bij het toewijzen van energieleveringen aan leveranciers en/of bij het sluiten van energiecontracten voor eindafnemers;".

  Art. 3. In artikel 15/16 van dezelfde wet, het laatst gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in § 1:
  a) worden de woorden "de aardgasondernemingen die op de Belgische markt actief zijn, iedere verbonden of geassocieerde onderneming evenals van elke onderneming" vervangen door de woorden "de aardgasondernemingen die op de Belgische markt actief zijn en de tussenpersonen inzake groepsaankopen, alsook iedere verbonden of geassocieerde onderneming en elke onderneming";
  b) worden de woorden "en van de tussenpersonen inzake groepsaankopen" ingevoegd tussen de woorden "van de aardgasbedrijven" en de woorden ", met inbegrip van de afzonderlijke rekeningen";
  2° in § 1bis, 1°, worden de woorden "en de tussenpersonen inzake groepsaankopen" ingevoegd tussen de woorden "vanwege de aardgasbedrijven" en de woorden "elke inlichting verkrijgen".

  Art. 4. In artikel 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, het laatst gewijzigd bij de wet van 30 juli 2018, wordt een 15° quinquies ingevoegd, luidende:
  "15° quinquies. tussenpersoon inzake groepsaankopen: elke andere natuurlijke of rechtspersoon dan een leverancier die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is bij het analyseren van contracten, bij het uitvoeren van prijsvergelijkingen waarbij al dan niet van contract kan worden veranderd, bij het samenbrengen van leveranciers en eindafnemers, bij het organiseren van groepsaankopen, bij het toewijzen van energieleveringen aan leveranciers en/of bij het sluiten van energiecontracten voor eindafnemers.".

  Art. 5. In artikel 26 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1°. In § 1, eerste lid, worden de woorden "alsook de producenten, leveranciers en tussenpersonen die op de Belgische markt tussenkomen" vervangen door de woorden "alsook de producenten, leveranciers, tussenpersonen en tussenpersonen inzake groepsaankopen die op de Belgische markt tussenkomen";
  2° in § 1bis, eerste lid, 1°, worden tussen de woorden "de elektriciteitsbedrijven" en de woorden "elke inlichting", de woorden "en de tussenpersonen inzake groepsaankopen" ingevoegd.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 9 mei 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van <Energie>,
M. C. MARGHEM
Met's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt:

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Kamer van volksvertegenwoordigers : (www.dekamer.be) Stukken : 54-3475 (2018/2019) Integraal Verslag : 24 en 25 april 2019.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie