J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2019/05/06/2019203409/justel

Titel
6 MEI 2019. - Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van bepaalde bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake <energie>

Bron :
WAALSE OVERHEIDSDIENST
Publicatie : 23-07-2019 nummer :   2019203409 bladzijde : 73529       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2019-05-06/12
Inwerkingtreding :
01-01-2020
onbepaald

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De Duitstalige Gemeenschap oefent, op het grondgebied van het Duitse taalgebied, de volgende bevoegdheden van het Waals Gewest inzake energiebeleid uit :
  1° met betrekking tot artikel 6, § 1, VII, eerste lid, f), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, hierna 'de bijzondere wet' genoemd :
  a) de subsidies die aan de gezinnen worden toegekend om warmteproductie uit hernieuwbare bronnen te bevorderen;
  b) de subsidies die aan de publiekrechtelijke rechtspersonen en de niet-commerciėle instellingen worden toegekend om warmteproductie uit hernieuwbare bronnen te bevorderen;
  2° met betrekking tot artikel 6, § 1, VII, eerste lid, h), van de bijzondere wet :
  a) de subsidies die aan de gezinnen met een bescheiden inkomen worden toegekend om <energie> te besparen;
  b) de subsidies die aan de gezinnen worden toegekend om de <energie>-efficiėntie van hun woning te verbeteren;
  c) de subsidies die aan de publiekrechtelijke rechtspersonen en de niet-commerciėle instellingen worden toegekend om rationeel energiegebruik of hernieuwbare <energie> te bevorderen;
  d) de subsidies voor <energie>-audits van woningen.
  De bevoegdheden van het Waals Gewest betreffende de aangelegenheid bedoeld in het eerste lid worden uitgeoefend door het Parlement en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap.

  Art. 2. De overdracht van de uitoefening van de aangelegenheden bedoeld in artikel 1 geschiedt zonder goederen- en personeelsoverdracht.

  Art. 3. § 1. Voor de overdracht van de aangelegenheden vermeld in artikel 1 wordt aan de Duitstalige Gemeenschap een vanaf 2020 op de begroting van het Waals Gewest ingeschreven jaarlijkse dotatie toegekend.
  § 2 - Het basisbedrag van de jaarlijkse dotatie vermeld in paragraaf 1 stemt overeen met een bedrag van 915.815 euro.
  § 3 - Vanaf het begrotingsjaar 2021 wordt het voor het vorige begrotingsjaar toegekende bedrag jaarlijks aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het betrokken begrotingsjaar, alsook aan 55 % van de reėle groei van het bruto binnenlands product van het betrokken begrotingsjaar, op de wijze als bepaald in artikel 33, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.
  § 4 - De jaarlijkse dotatie wordt uiterlijk op de eerste werkdag van de maand mei van het betreffende jaar overgeschreven.
  § 5 - Indien de in paragraaf 4 vastgelegde termijn overschreden wordt, heeft de Duitstalige Gemeenschap, na melding van dit feit aan het Waals Gewest, het recht om een lening op te nemen bij een kredietinstelling. Die kredietinstelling wordt in overleg met het Waals Gewest aangeduid.
  Die lening wordt van rechtswege door het Waals Gewest gewaarborgd. De financiėle modaliteiten van die lening maken het voorwerp uit van een algemene overeenkomst die op voorhand tussen de regeringen en de betrokken kredietinstelling afgesloten wordt.
  De financiėle dienst van die lening wordt rechtstreeks gedragen door het Waals Gewest.

  Art. 4. De rechten en plichten van het Waals Gewest betreffende de aangelegenheden bedoeld in artikel 1, met inbegrip van de rechten en plichten die voortvloeien uit lopende of toekomstige rechtsprocedures, worden overgenomen door de Duitstalige Gemeenschap.
  In geval van geschil kan het Waals Gewest of de Duitstalige Gemeenschap, naargelang van het geval, in het geding tussenkomen of de overheid die zijn/haar rechtsopvolger of rechtsvoorganger is, in het geding roepen.

  Art. 5. De Duitstalige Gemeenschap draagt bij tot het bereiken van de huidige en toekomstige Europese <energie>- en klimaatdoelstellingen en komt de daaruit voortvloeiende verplichtingen inzake omzetting, planning, monitoring, effectbeoordeling en rapportering na.
  Met toepassing van het eerste lid leggen het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap op zijn minst de volgende modaliteiten in een samenwerkingsakkoord vast :
  1° het vastleggen van de respectieve bijdragen en verplichtingen van de beide entiteiten;
  2° het waarborgen van de coherentie van de strategieėn, beleidslijnen en maatregelen van de beide entiteiten;
  3° het organiseren en opstellen van de plannen en rapporteringen die bestemd zijn voor de Europese Unie of de Verenigde Naties;
  4° het bepalen van de sancties die van toepassing zijn wanneer de respectieve bijdragen en verplichtingen niet worden nageleefd.

  Art. 6. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2020 voor zover een eensluidend decreet aangenomen door het Waals Parlement ook op die datum in werking treedt.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Namen, 6 mei 2019.
De Minister-President,
W. BORSUS
De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging,
A. GREOLI
De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieėn, Tewerkstelling en Vorming,
P.-Y. JEHOLET
De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones,
C. DI ANTONIO
De Minister van Begroting, Financiėn, <Energie>, Klimaat en Luchthavens,
J.-L. CRUCKE
De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio,
R. COLLIN
De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastructuren,
V. DE BUE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Zitting 2018-2019. Stukken van het Waals Parlement, 1355 (2018-2019) Nrs. 1 tot 3. Volledig verslag, openbare vergadering van 3 mei 2019. Bespreking. Stemming.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie