J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2019/04/29/2019202326/justel

Titel
29 APRIL 2019. - Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van bepaalde bevoegdheden van het Waals Gewest inzake energie

Bron :
DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Publicatie : 12-06-2019 nummer :   2019202326 bladzijde : 60763       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2019-04-29/09
Inwerkingtreding :
01-01-2020
onbepaald

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De Duitstalige Gemeenschap oefent, op het grondgebied van het Duitse taalgebied, de volgende bevoegdheden van het Waals Gewest inzake energiebeleid uit:
  1° met betrekking tot artikel 6, § 1, VII, eerste lid, f), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, hierna 'de bijzondere wet' genoemd:
  a) de subsidies die aan de gezinnen worden toegekend om warmteproductie uit hernieuwbare bronnen te bevorderen;
  b) de subsidies die aan de publiekrechtelijke rechtspersonen en de niet-commerciėle instellingen worden toegekend om warmteproductie uit hernieuwbare bronnen te bevorderen;
  2° met betrekking tot artikel 6, § 1, VII, eerste lid, h), van de bijzondere wet:
  a) de subsidies die aan de gezinnen met een bescheiden inkomen worden toegekend om energie te besparen;
  b) de subsidies die aan de gezinnen worden toegekend om de energie-efficiėntie van hun woning te verbeteren;
  c) de subsidies die aan de publiekrechtelijke rechtspersonen en de niet-commerciėle instellingen worden toegekend om rationeel energiegebruik of hernieuwbare energie te bevorderen;
  d) de subsidies voor energie-audits van woningen.
  De bevoegdheden van het Waals Gewest betreffende de aangelegenheid bedoeld in het eerste lid worden uitgeoefend door het Parlement en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap.

  Art. 2. De overdracht van de uitoefening van de aangelegenheden bedoeld in artikel 1 geschiedt zonder goederen- en personeelsoverdracht.

  Art. 3. § 1 - Voor de overdracht van de aangelegenheden vermeld in artikel 1 wordt aan de Duitstalige Gemeenschap een vanaf 2020 op de begroting van het Waals Gewest ingeschreven jaarlijkse dotatie toegekend.
  § 2 - Het basisbedrag van de jaarlijkse dotatie vermeld in paragraaf 1 stemt overeen met een bedrag van 915.815 euro.
  § 3 - Vanaf het begrotingsjaar 2021 wordt het voor het vorige begrotingsjaar toegekende bedrag jaarlijks aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het betrokken begrotingsjaar, alsook aan 55 % van de reėle groei van het bruto binnenlands product van het betrokken begrotingsjaar, op de wijze als bepaald in artikel 33, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.
  § 4 - De jaarlijkse dotatie wordt uiterlijk op de eerste werkdag van de maand mei van het betreffende jaar overgeschreven.
  § 5 - Indien de in paragraaf 4 vastgelegde termijn overschreden wordt, heeft de Duitstalige Gemeenschap, na melding van dit feit aan het Waals Gewest, het recht om een lening op te nemen bij een kredietinstelling. Die kredietinstelling wordt in overleg met het Waals Gewest aangeduid.
  Die lening wordt van rechtswege door het Waals Gewest gewaarborgd. De financiėle modaliteiten van die lening maken het voorwerp uit van een algemene overeenkomst die op voorhand tussen de regeringen en de betrokken kredietinstelling afgesloten wordt.
  De financiėle dienst van die lening wordt rechtstreeks gedragen door het Waals Gewest.

  Art. 4. De rechten en plichten van het Waals Gewest betreffende de aangelegenheden bedoeld in artikel 1, met inbegrip van de rechten en plichten die voortvloeien uit lopende of toekomstige rechtsprocedures, worden overgenomen door de Duitstalige Gemeenschap.
  In geval van geschil kan het Waals Gewest of de Duitstalige Gemeenschap, naargelang van het geval, in het geding tussenkomen of de overheid die zijn/haar rechtsopvolger of rechtsvoorganger is, in het geding roepen.

  Art. 5. De Duitstalige Gemeenschap draagt bij tot het bereiken van de huidige en toekomstige Europese energie- en klimaatdoelstellingen en komt de daaruit voortvloeiende verplichtingen inzake omzetting, planning, monitoring, effectbeoordeling en rapportering na.
  Met toepassing van het eerste lid leggen het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap op zijn minst de volgende modaliteiten in een samenwerkingsakkoord vast:
  1° het vastleggen van de respectieve bijdragen en verplichtingen van de beide entiteiten;
  2° het waarborgen van de coherentie van de strategieėn, beleidslijnen en maatregelen van de beide entiteiten;
  3° het organiseren en opstellen van de plannen en rapporteringen die bestemd zijn voor de Europese Unie of de Verenigde Naties;
  4° het bepalen van de sancties die van toepassing zijn wanneer de respectieve bijdragen en verplichtingen niet worden nageleefd.

  Art. 6. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2020 voor zover een eensluidend decreet aangenomen door het Waals Parlement ook op die datum in werking treedt.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Eupen, 29 april 2019
O. PAASCH,
De Minister-President
I. WEYKMANS,
De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme
A. ANTONIADIS,
De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden
H. MOLLERS,
De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 2018-2019Parlementaire stukken: 291 (2018-2019) Nr. 1 Ontwerp van decreet291 (2018-2019) Nr. 2 VerslagIntegraal verslag: 29 april 2019 - Nr. 64 Bespreking en aanneming

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie