J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/04/11/2019012857/justel

Titel
11 APRIL 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen

Bron :
WAALSE OVERHEIDSDIENST
Publicatie : 11-06-2019 nummer :   2019012857 bladzijde : 57229       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2019-04-11/11
Inwerkingtreding : 01-07-2019

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2014027210       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-22
BIJLAGEN.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen wordt gedeeltelijk omgezet bij dit besluit.

  Art. 2. In artikel 10/1, § 1, lid 1, 4°, van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 28 januari 2016, worden de woorden "kantoor- of dienstenlokalen" vervangen door de woorden "lokalen bestemd voor PEN-functies".

  Art. 3. In artikel 10/2, § 1, eerste lid, 4°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 28 januari 2016, worden de woorden "kantoor- of dienstenlokalen" vervangen door de woorden "lokalen bestemd voor PEN-functies".

  Art. 4. In artikel 11, § 5, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 28 januari 2016, in de eerste kolom van de tabel, worden de woorden "/dienst" ingevoegd na het woord "Handel".

  Art. 5. In artikel 19, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden ", kantoor-, diensten- of onderwijsruimte" vervangen door de woorden "of PEN-eenheid".

  Art. 6. In artikel 23, 8°, van hetzelfde besluit worden de woorden "van de aanmelder en van de EPB-verantwoordelijke" vervangen door de woorden "van de aanmelder, de architect en van de EPB-verantwoordelijke".

  Art. 7. In artikel 25, 6°, van hetzelfde besluit worden de woorden "van de aanmelder en van de EPB-verantwoordelijke" vervangen door de woorden "van de aanmelder, de architect en van de EPB-verantwoordelijke".

  Art. 8. In artikel 26, 6°, van hetzelfde besluit worden de woorden "van de aanmelder en van de EPB-verantwoordelijke" vervangen door de woorden "van de aanmelder, de architect en van de EPB-verantwoordelijke".

  Art. 9. In artikel 64, lid 1, van hetzelfde besluit, worden de woorden "artikel 42, § 2" ingetrokken en vervangen door de woorden "artikel 43, § 2".

  Art. 10. In artikel 64, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "artikel 42, § 2" ingetrokken en vervangen door de woorden "artikel 43, § 2".

  Art. 11. In artikel 67, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "artikel 42, § 2" ingetrokken en vervangen door de woorden "artikel 43, § 2".

  Art. 12. In artikel 68, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "artikel 42, § 2" ingetrokken en vervangen door de woorden "artikel 43, § 2".

  Art. 13. In artikel 87, § 3, eerste lid, van hetzelfde besluit, wordt 2° ingetrokken en vervangen door wat volgt:
  "2° 60 euro per afwijking van 1 m2 in het domein van het K-niveau, berekend overeenkomstig bijlage E; ".

  Art. 14. In hetzelfde besluit wordt bijlage A1, vervangen bij het besluit van de Waalse regering van 15 december 2016, vervangen door bijlage 1 die bij dit besluit wordt gevoegd.

  Art. 15. In hetzelfde besluit wordt bijlage A3, vervangen bij het besluit van de Waalse regering van 15 december 2016, vervangen door bijlage 2 die bij dit besluit wordt gevoegd.

  Art. 16. In hetzelfde besluit wordt bijlage B1, vervangen bij het besluit van de Waalse regering van 15 december 2016, vervangen door bijlage 3 die bij dit besluit wordt gevoegd.

  Art. 17. In hetzelfde besluit wordt bijlage B2, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016, vervangen door bijlage 4 die bij dit besluit wordt gevoegd.

  Art. 18. In bijlage C2 van hetzelfde besluit wordt 1 aangevuld met punt h., luidend als volgt:
  "h. Bij uitbreiding van paragraaf 4.3.1.2 b en van paragraaf 4.3.1.4 b van norm NBN D 50-001 mogen de toevoeropeningen van een natuurlijk ventilatiesysteem en de toevoeropeningen van een mechanisch afvoerventilatiesysteem, gelegen in een ruimte voorzien van een mechanische afvoer, gedimensioneerd worden voor een maximaal drukverschil van 10 Pa, tenzij een toestel met open verbrandingsruimte, dat aangesloten is op een afvoerkanaal, zich in deze ruimte bevindt. In dat geval wordt er voor de toevoeropening met een afstelklasse 3 gewerkt, zoals bepaald in tabel 18 van de PER-bijlage.
  Bij uitbreiding van paragraaf 4.3.1.3 b en van paragraaf 4.3.1.4 a van norm NBN D 50-001 mogen de afvoeropeningen van een natuurlijk ventilatiesysteem en de afvoeropeningen van een mechanisch toevoerventilatiesysteem, gelegen in een ruimte voorzien van een mechanische toevoer, gedimensioneerd worden voor een maximaal drukverschil van 10 Pa.
  De spleten onder de binnendeuren mogen als doorstroomopeningen worden beschouwd voor zover de kleinste afmeting van de spleet ten minste 5 mm bedraagt (de spleethoogte wordt gemeten vanaf het niveau van de afgewerkte vloer; indien de vloerafwerking niet gekend is, dan neemt men voor deze vloerafwerking een dikte aan van 10 mm). In dit geval moet worden rekening gehouden met een debiet van 0,36 m3/h per cm2 spleet voor een drukverschil van 2 Pa.".

  Art. 19. In hetzelfde besluit wordt bijlage C3 vervangen door bijlage 5 die bij dit besluit wordt gevoegd.

  Art. 20. In bijlage E van hetzelfde besluit, in 1.2., worden de woorden "uitgedrukt in W/" vervangen door de woorden "uitgedrukt in m2".

  Art. 21. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.
  Artikelen 13 tot 20 zijn van toepassing op elke vergunningaanvraag waarvan de datum van ontvangstbevestiging na 30 december 2019 valt.

  Art. 22. De Minister van <Energie> is belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGEN.

  Art. N.
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 11-06-2019, p. 57231 )

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Namen, 11 april 2019.
Voor de Regering :
De Minister-President,
W. BORSUS
De Minister van Begroting, Financiën, <Energie>, Klimaat en Luchthavens,
J.-L. CRUCKE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Waalse Regering,
   Gelet op het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen, artikelen 3, 11, § 1, 16, § 1, lid 2, 17, § 1, lid 2, 18, § 1, lid 2, en 60, lid 2;
   Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen;
   Gelet op het rapport van 3 oktober 2018 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 11 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;
   Gelet op de adviesaanvraag binnen een termijn van dertig dagen, gericht aan de Raad van State op 22 oktober 2018, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn;
   Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van <Energie>;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie