J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
6 FEBRUARI 2019. - Beslissing 43 betreffende het personeelsplan van Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL) voor het jaar 2017

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 08-07-2019 nummer :   2019030623 bladzijde : 69028       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2019-02-06/08
Inwerkingtreding : 06-02-2019

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het personeelsplan van Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL) voor het jaar 2019 wordt vastgesteld als volgt :
  
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 08-07-2019, p. 69029 )
  
  VTE : Voltijdsequivalent
  CUBT : Contractueel personeelslid uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften
  CBSO : Contractueel personeelslid bijkomende en specifieke opdrachten
  CE : Contractueel in het kader van een startbaanovereenkomst

  Art. 2. Die beslissing treedt in werking op de dag van goedkeuring.

  Art. 3. Dit beslissing is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL)

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 6 februari 2019.
Voor de Raad van Bestuur van Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL) :
W. Voorzitter,
J. WILLEMS
Bestuurder,
G. LEPERE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot oprichting van Brussel Gas Elektriciteit, afgekort "BRUGEL", en meer in het bijzonder artikel 30bis;
   Gelet op besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL), en meer in het bijzonder artikelen 6 en 42;
   Gelet op besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer in het bijzonder artikel 491;
   Gelet op Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van Brussel dat in artikel 39 het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opheft;
   Gelet op de omzendbrief van 27 november 2014, in het Belgisch Staatsblad verschenen op 16 januari 2015 betreffende de uitwerking en de opvolging van een personeelsplan op basis van de personeelsenveloppe;
   Overwegende dat het personeelsplan 2019 aan het syndicaal overleg in het kader van het basisoverlegcomité van BRUGEL werd onderworpen. De vakbonden hebben hun akkoord gegeven op de vergadering van 6 december 2018;
   Gelet op 1ste februari 2019 een gunstig advies van de Minister belaste met <Energie> en Water over het ontwerp van plan onder de voorwaarden: "dat de functie van Adjunct Directeur opgenomen wordt in het kader van het nieuwe administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de agenten van BRUGEL dat zal gevalideerd worden door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en dat er voor de twee nieuwe posten voor de ombudsdienst water in de ordonnantie wordt verduidelijkt welke dienstverlening zal gekozen worden in verband met de conflictbeheersing";
   Op voorstel van de Coördinator,
   Na beraadslaging,

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie