J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2015/04/28/2015012133/justel

Titel
28 APRIL 2015. - Wet tot instelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 30-04-2015 nummer :   2015012133 bladzijde : 24159       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2015-04-28/02
Inwerkingtreding : 30-04-2015

Inhoudstafel Tekst Begin
Titel 1. - Algemene bepaling
Art. 1
Titel 2. - Maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016
Art. 2
Titel 3. - Inwerkingtreding
Art. 3

Tekst Inhoudstafel Begin
Titel 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  Titel 2. - Maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016

  Art. 2. Onverminderd artikel 7, ß 1, en de overige bepalingen van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen wordt de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling voor het jaar 2015 op 0 % vastgesteld en voor het jaar 2016 op 0,5 % van de brutoloonmassa, totale kost voor de werkgever alle lasten inbegrepen.
  Daarboven mag in het jaar 2016 de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling worden verhoogd met 0,3 % van de loonmassa in netto zonder bijkomende kosten voor de werkgever.

  Titel 3. - Inwerkingtreding

  Art. 3. Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 28 april 2015.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Werk,
K. PEETERS
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Zitting 2014 - 2015 Kamer van volksvertegenwoordigers Parlementaire stukken. - Wetsvoorstel nr. 54 - 987/1. - Amendementen, nr. 54 - 987/2. - Verslag namens de commissie, nr. 54 - 987/3. - Tekst aangenomen door de commissie voor de sociale zaken, nr. 54 - 987/4. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering, nr. 54 - 987/5.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie